Nationaal Archief (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)

Dienstverleningsovereenkomst Provincie Zuid-Holland en Nationaal Archief

De Provincie Zuid-Holland heeft het Nationaal Archief aangewezen als provinciale archiefbewaarplaats. Daarmee wordt het Nationaal Archief verantwoordelijk voor het (feitelijk) beheer en het ter beschikkingstellen van de provinciale archieven. Om deze nieuwe verantwoordelijkheden helder te beleggen hebben de Provincie Zuid-Holland en het Nationaal Archief onlangs een dienstverleningsovereenkomst gesloten.

Wijziging Archiefwet 1995

De benoeming van het Nationaal Archief als provinciale archiefbewaarplaats is een gevolg van de aanpassing van de Archiefwet 1995: per 1 januari 2013 zijn alle provincies verantwoordelijk voor hun eigen provinciale archiefbescheiden. Dat betekent in de eerste plaats dat Gedeputeerde Staten (GS) zorgdrager worden voor de overgebrachte archieven van de provincie. Daarnaast hebben GS ook de taak een provinciale archiefbewaarplaats aan te wijzen en een provinciearchivaris te benoemen.

Dienstverleningsovereenkomst

De dienstverleningsovereenkomst tussen het Nationaal Archief en de Provincie Zuid-Holland is op 14 december 2012 gesloten. In deze overeenkomst zijn nadere afspraken gemaakt over het beheer en de beschikbaarstelling van de provinciale archieven. Ook de verantwoordelijkheden van de provinciearchivaris op grond van de Archiefwet 1995 en op welke wijze hier door partijen uitvoering aan wordt gegeven hebben in de overeenkomst een plek gekregen.

Door het aanwijzen van het Nationaal Archief als provinciale archiefbewaarplaats kunnen  burgers/onderzoekers die provinciale archiefbescheiden willen raadplegen zoals vanouds bij terecht bij het Nationaal Archief. De provinciearchivaris beslist over de raadpleging van provinciale archiefbescheiden waarop beperkingen aan de openbaarheid zijn gesteld.