Nationaal Archief (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)

Erfenis van 4 jaar Archief 2020

Een film, publicatie en vernieuwde website. Daarmee sluit het programmabureau Archief 2020 na 4 jaar af. Het is nu aan de archiefinstellingen, overheden en professionals om gezamenlijk duurzame toegankelijkheid van overheidsinformatie vlot te trekken en de energie vast te houden om te blijven innoveren.

Landelijk innovatienetwerk

Belangrijkste resultaat van Archief 2020 is dat bestuurders, managers, IT'ers, archivarissen en informatieprofessionals elkaar gevonden hebben en samen werken aan duurzame toegankelijkheid van digitale overheidsinformatie. Anouk Baving, programmamanager: “We hebben verschillende disciplines met elkaar verbonden. Zowel om de informatieprofessional beter te equiperen, als om een gesprek tot stand te brengen tussen de archivaris die denkt vanuit het publieke belang en bijvoorbeeld een IT-architect die meer denkt in technische problemen en oplossingen. Zij worstelen vanuit verschillende perspectieven met dezelfde dilemma’s. Ze kunnen nu makkelijker met elkaar in gesprek.” Het boekje Het Innovatienetwerk – vier jaar Archief 2020 en AIDO laat in vogelvlucht zien hoeveel expertise is samengebracht en vooral met hoeveel plezier is samengewerkt aan de archieffunctie van de toekomst.

Kopstukken spreken zich uit

Ook Algemene rijksarchivaris (ARA) Marens Engelhard onderstreept de noodzaak de krachten te blijven bundelen om te zorgen voor betrouwbare en toegankelijke overheidsinformatie. “Het politieke klimaat vraagt daar ook om. De burger moet zo snel, zo makkelijk en zo rechtstreeks mogelijk toegang krijgen tot overheidsinformatie.” In de korte film Op weg naar duurzame toegankelijkheid vertellen de ARA, vertegenwoordigers van provincies, gemeenten en waterschappen waarom het niet meer dan logisch is om door te gaan met archiefinnovatie. En dat de kracht van innovatie zit in samenwerking.

Nog 1 jaar www.archief2020.nl

Naast een landelijk netwerk rondom innovatie in de archief- en informatiesector heeft het programma ook veel praktische instrumenten, kennis en landelijk afspraken opgeleverd, bijvoorbeeld op het gebied van IT-architectuur, videoverslaglegging, linked data en metadata. De website van Archief 2020 blijft in vernieuwde vorm nog een jaar lang beschikbaar als ‘naslagwerk’. Zo kan iedereen profiteren van deze instrumenten, afspraken en lessons learned van de vele projecten.

De oogst in cijfers

Vier jaar archiefinnovatie (2013 – 2016) is gedraaid met een programmabudget van totaal € 8 mln (beschikbaar gesteld door het ministerie van OCW). Dat budget is  geïnvesteerd in ruim 30 projecten verspreid door het hele land die voor minimaal 50% gefinancierd zijn door de deelnemende archiefinstellingen en overheden zelf. Daarnaast is in tientallen projecten gezorgd voor landelijke kennisontwikkeling en netwerkvorming. In totaal ging het om ongeveer 140 projecten en bijeenkomsten.

Decentrale overheden

Bestuurlijk Nederland is door het project AIDO (Archiefinnovatie Decentrale Overheden) in die 4 jaar ook nauw betrokken bij innovatie van de archief- en informatieketen. In AIDO werkten Interprovinciaal Overleg (IPO), de Unie van Waterschappen (UvW) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) samen aan de vergroting van het bestuurlijke draagvlak en ondersteuning van het veld op het gebied van duurzaam toegankelijke overheidsinformatie. Maria Wiebosch – oud-burgemeester – trad als ambassadeur op. In die rol ondersteunde zij de koepels om ook bestuurders en overheidsmanagers aan het denken te zetten over duurzame toegankelijkheid van informatie. Het project AIDO sloot 4 jaar archiefinnovatie af met 2 conferenties op 14 en 15 december.

Verdere innovatie en samenwerking

Diverse organisaties die aan Archief 2020 hebben meegewerkt zorgen samen voor het beheer van de belangrijkste producten en instrumenten. Het Nationaal Archief gaat de komende maanden samen met andere overheden en de branche- en beroepsvereniging in het archiefveld de kennis- en innovatieagenda actualiseren. Deze geeft richting aan verdere innovatie van de archieffunctie. In verschillende kennisplatforms blijven professionals gezamenlijk verder werken aan onderzoek, kennisuitwisseling en productontwikkeling op het gebied van informatiebeheer en informatietoegankelijkheid. De kennisplatforms worden ondersteund door het Nationaal Archief.