Nationaal Archief (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)

Het Nationaal Archief raadpleegt partners over wijziging Archiefbesluit

Het Nationaal Archief heeft een voorstel ter aanpassing van het Archiefbesluit 1995 en het Archiefbesluit BES (Bonaire, Sint Eustatius, Saba) gedaan. De reden hiervoor is om ze beter te laten aansluiten op de selectieaanpak binnen de voornamelijk digitale informatiehuishouding van de hedendaagse Rijksoverheid.

Partners geconsulteerd

Het Interprovinciaal Overleg (IPO), de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), de Unie van Waterschappen (UvW), de Koninklijke Vereniging van Archivarissen in Nederland (KVAN) en de Branchevereniging Archiefinstellingen Nederland (BRAIN) zijn inmiddels door het Nationaal Archief hierover geconsulteerd. De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft de Raad voor Cultuur om advies gevraagd. Het is de bedoeling dat het gewijzigde Archiefbesluit nog voor het zomerreces naar de Tweede Kamer gaat.

Selectieaanpak

Om te bepalen of archiefbescheiden moeten worden bewaard of vernietigd, vindt een waardering plaats. Daarbij wordt gelet op het belang van de gegevens voor de bedrijfsvoering van de organisatie. Ook wordt gekeken naar de informatiewaarde voor de overheid als geheel en de waarde van de informatie als cultureel erfgoed en voor historisch onderzoek. De selectie van archiefbescheiden is een belangrijke voorwaarde voor een goede informatiehuishouding.

Het Nationaal Archief heeft een methode van waardering en selectie ontwikkeld om een representatieve archiefcollectie van de samenleving te kunnen opbouwen. De basis van deze nieuwe methode is een integrale, samenhangende waardering van archieven van zowel overheid als particulieren. De methode richt zich in de eerste plaats op waardering en selectie in een digitale informatiehuishouding.

De nieuwe selectieaanpak beoogt dat in een zo vroeg mogelijk stadium van de creatie van documenten belangrijke beslissingen, die direct van invloed zijn op het beheer van de documenten, worden genomen. In de digitale omgeving is dat van belang, omdat de digitale informatie zonder het vroegtijdig vaststellen van de nodige beheersmaatregelen verloren gaat. De wijziging van het Archiefbesluit maakt het mogelijk een nieuwe vorm van overleg over waardering en selectie te organiseren, die deze beslissingen mogelijk maakt. Ook de opzet van een selectielijst wordt zo gewijzigd dat integrale waardering mogelijk wordt. Daarnaast  wordt een aantal technische aanpassingen gedaan die het gevolg zijn van wijzigingen in de Archiefwet.