Nationaal Archief (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)

Overheden blijven samenwerken aan archiefinnovatie!

Onder de vlag van Archief 2020 hebben overheidsorganisaties en hun archiefinstellingen samen werk gemaakt van archiefinnovatie. Het bewustzijn van het belang van betrouwbare informatie is gegroeid en veel instellingen en professionals hebben nieuwe kennis en leerzame ervaringen opgedaan. En er zijn diverse nieuwe instrumenten en voorzieningen voor informatiebeheer gerealiseerd. Op 1 december werd het innovatieprogramma Archief 2020 feestelijk afgesloten. Maar dat betekent absoluut niet het einde van archiefinnovatie!

De overheden die in het programma meedraaiden- zowel rijk als provincies, gemeenten en waterschappen - willen ook na het programma doorgaan met de innovatie van de archieffunctie, zo bleek op de slotmanifestatie Archiefinnovatie gaat door! in Amersfoort.

Informatie is van ons allemaal

De beweging en samenwerking die is ontstaan tussen verschillende overheidslagen en –organen en tussen verschillende disciplines in het informatiedomein vormen de grootste winstpunten van het programma, aldus Marjan Hammersma, de kersverse secretaris-generaal van het ministerie van OCW. “De opgaven in het informatiedomein zijn gedeelde opgaven. Die moet je dan ook samen blijven aanpakken.” Han Polman, Zeeuwse Commissaris van de Koning, sloot zich daarbij aan: “Informatie is van ons allemaal. We moeten ons realiseren dat informatiebeheer niet alleen de overheid zelf dient, maar het maatschappelijk belang.” Ook algemene rijksarchivaris Marens Engelhard onderstreepte de noodzaak de krachten te blijven bundelen om te zorgen voor betrouwbare en toegankelijke overheidsinformatie: “Het politieke klimaat vraagt daar ook om. De burger moet zo snel, zo makkelijk en zo rechtstreeks mogelijk toegang krijgen tot overheidsinformatie.”

Verdere innovatie en samenwerking

Het Nationaal Archief heeft de afgelopen vier jaar in het kader van Archief 2020 veel energie gestoken in het landelijk groeiende kennisnetwerk. Het werkt de komende maanden samen met de andere overheden en de branche- en beroepsvereniging in het archiefveld aan de actualisering van de kennis- en innovatieagenda. En het zal met de sector het gesprek over verdere vernieuwing van de archieffunctie van de overheid blijven voeren.  In verschillende kennisplatforms blijven archief- en informatieprofessionals gezamenlijk verder werken aan onderzoek, kennisuitwisseling en productontwikkeling op het gebied van informatiebeheer en informatietoegankelijkheid. Deze kennisplatforms onder de noemer Informatie 2020 worden door het Nationaal Archief ondersteund.

Lees het volledige verslag op de website van Archief 2020.