Nationaal Archief (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)

Reactie van de Raad voor Cultuur op de wijzigingen in de Archiefwet

De Raad voor Cultuur komt nog vóór 1 juli 2011 met een officiële reactie op de voorgenomen wijziging van de Archiefwet 1995. De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap wil de tekst van de Archiefwet op drie punten wijzigen:

  • het beleggen van de zorg over provinciale archiefbescheiden na overbrenging naar een archiefbewaarplaats, bij gedeputeerde staten van de provincie;
  • het voorstel om de advisering van de Raad voor Cultuur over ontwerp-selectielijsten te laten vervallen;
  • het verplaatsen van de advisering (bij overbrenging) over de openbaarheid van decentrale archiefbescheiden van de rijksarchivarissen naar de algemene rijksarchivaris.

Openbare consultatie

De openbare internetconsultatie over het voorstel voor wijziging van de Archiefwet is inmiddels afgerond. Van verschillende kanten zijn reacties binnengekomen. Onder meer de Koninklijke Vereniging van Archivarissen in Nederland (KVAN), de Branchevereniging Archiefinstellingen Nederland (BRAIN), het Interprovinciaal Overleg (IPO) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) hebben hun visie op de voorgestelde wetswijziging gegeven.

Advies Raad voor Cultuur

Uiterlijk op 1 juli 2011 brengt de Raad voor Cultuur zijn advies uit. De reacties die tijdens de internetconsultatie zijn binnengekomen, worden door de Raad meegewogen in zijn advisering. Indien nodig wordt het wetsvoorstel aangepast naar aanleiding van het advies van de Raad voor Cultuur.

Vervolg

Hierna volgt nog een aantal verplichte stappen, die voor elke wet en wetswijziging gelden, zoals het voorleggen van het wetsvoorstel aan de Raad van State voor advies. Ook wordt het wetsvoorstel ter toetsing voorgelegd aan het ministerie van Veiligheid en Justitie.

Naar verwachting wordt de voorgenomen wetswijziging aan het einde van 2011 aan de Tweede Kamer aangeboden.