Nationaal Archief (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)

Toekomstvast archiefbeheer op agenda Tweede Kamer

Op 29 januari vond, voor het eerst in 10 jaar, met de Vaste Kamercommissie OCW een algemeen overleg over rijksarchieven plaats. In 50 minuten werden de hete hangijzers op het gebied van archiefvorming besproken. Op de agenda stonden naast verschillende rapporten van de Erfgoedinspectie, ook de brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) Jet Bussemaker over duurzame digitale archiefvorming bij de rijksdienst en het Nationaal Archief.

Zorgpunten

Kamerleden van D’66, PvdA en VVD wilden van minister Bussemaker weten op welke manier zij er voor gaat zorgen dat er geen onherstelbare digitale achterstanden in archiefbeheer ontstaan. En hoe je informatie toekomstvast kunt archiveren in het digitale tijdperk zodat de informatie over 10, 20 of 100 jaar nog raadpleegbaar is. Kamerleden verzochten de minister dringend de Kamer op de hoogte te houden van de voortgang op dit gebied. 

Informatie moet op orde!

Bussemaker onderstreepte het belang van goede overheidsarchivering en betrouwbare informatievoorziening. De informatie moet op orde zijn, aldus de minister. Digitaal werken vraagt een grote omslag in het denken van archiefvormers en archiefbeheerders. Daarom wordt juist nu zo veel geïnvesteerd in het Nationaal Archief als kennis-en adviescentrum en beheerder/ bewaarder van digitaal archief. Bussemaker benadrukte hoe belangrijk een goede samenwerking met de minister van Wonen en Rijksdienst, Stef Blok, en Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK), Ronald Plasterk is. Zij zijn immers verantwoordelijk voor respectievelijk de situatie voordat stukken worden overgebracht naar het Nationaal Archief (i-strategie Rijk) en de openbaarheid van de overheid (Wet openbaarheid van bestuur – WOB). 

Archief 2020, DWR en DTR

Om de archiefplannen te kunnen verwezenlijken is een aantal programma’s opgestart, legde Bussemaker uit. Programma Archief 2020 brengt overheden en archiefprofessionals in Nederland samen om afspraken met elkaar maken over duurzame digitale informatievoorziening. Project Digitale Werkomgeving Rijksdienst-Archief (DWR-Archief) zorgt ervoor dat bij de overgang naar een digitale overheid de archivering al aan de voorkant goed wordt georganiseerd. Programma Digitale Taken Rijksarchieven (DTR) bereidt het Nationaal Archief en andere archiefbewaarplaatsen voor archieven van het rijk (RHC’s) goed voor op de komst van digitaal archief. 

Maatschappelijk belang

Naast het belang van duurzame digitale informatievoorziening voor een transparante overheid benoemde de minister ook expliciet de tentoonstelling van het Nationaal Archief Het geheugenpaleis – met je hoofd in de archieven ter illustratie van het (maatschappelijk) belang van goede archivering voor de geschiedenis van Nederland. Bussemaker raadde de Kamerleden van harte aan de tentoonstelling te bezoeken. 

Meer informatie

Lees ook het (concept-)verslag Archiefbeheer op de website van de Tweede Kamer.