Nationaal Archief (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)

Tweede Kamer buigt zich over wijzigingsvoorstel Archiefwet

Eind november 2011 is het wetsvoorstel tot wijziging van de Archiefwet 1995 aangeboden aan de Tweede Kamer. Daarmee gaat de laatste fase in van de aanpassing van de Archiefwet.

Voorgestelde wijzigingen

In het kort komen de voorliggende wijzigingen van de Archiefwet neer op:

  • het beleggen van de zorg over provinciale archiefbescheiden na overbrenging naar een archiefbewaarplaats, bij gedeputeerde staten van de provincie
  • het voorstel om de advisering van de Raad voor Cultuur over ontwerp-selectielijsten te laten vervallen
  • het verplaatsen van de advisering (bij overbrenging) over de openbaarheid van decentrale archiefbescheiden van de rijksarchivarissen naar de algemene rijksarchivaris. 

Voortgang

De voortgang van de behandeling van het wetsvoorstel is te volgen via de website www.rijksoverheid.nl. Het wetsvoorstel heeft kamernummer 33095 gekregen. 

Meer informatie

Elders op deze website is meer informatie te vinden over het hoe en waarom van de voorgestelde wetswijziging.