Nationaal Archief (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)

De overheid naar een duurzaam en toegankelijk digitaal archief

Minister Bussemaker (OCW), het Interprovinciaal Overleg (IPO), de Unie van Waterschappen (UvW) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) hebben afspraken gemaakt om het archief van de overheid toegankelijker en duurzamer te maken. Voor burgers betekent dit dat overheidsinformatie beter vindbaar is en sneller openbaar wordt. Tevens wordt de historische archiefinformatie beter toegankelijk via een landelijke portal. De afspraken zijn vastgelegd in het Archiefconvenant.

Belangrijke doelen voor 2016 zijn een landelijk dekkend netwerk van elektronische depotvoorzieningen voor alle overheden (e-depots), tijdiger overdracht van relevante overheidsinformatie naar een archief (nu kan dat nog 20 jaar of meer duren) en digitale toegang tot archieven van de overheid. Ook zullen tips beschikbaar komen hoe particuliere organisaties hun eigen digitale archief duurzaam kunnen beheren.

De minister stelt € 9 miljoen ter beschikking voor de periode 2013-2016 om de archiefsector te innoveren. Hiervoor start het Nationaal Archief (NA) dit jaar een programma. De provincies, gemeenten en waterschappen dragen bij door gerichte inzet van menskracht of financiën. De middelen dienen om kennis en ervaring te ontwikkelen en te delen en archiefinstellingen te versterken. Het Nationaal Archief zal zich hiertoe verder ontwikkelen als kenniscentrum voor archiefzorg en archiefbeheer voor het gehele werkveld.

Achtergrond

Onze samenleving digitaliseert in rap tempo, zo ook de overheid. Alle overheden maken momenteel de omslag naar digitaal werken, in hun dienstverlening aan burgers, hun bedrijfsvoering en onderlinge communicatie.

Digitaal werken betekent ook digitaal archiveren. Duurzame toegankelijkheid vraagt om een optimaal functionerende informatie- en archiefketen: vanaf de ambtenaar die een digitaal document maakt, via opslag in een elektronisch archief (e-depot), tot en met de burger die dit als openbare informatie via het e-depot kan terugvinden.

Een goed ingerichte digitale keten stelt heel nieuwe eisen aan de archiefsector, die gewend is met papier te werken. Zonder voorzorg is digitale informatie binnen de kortste tijd onvindbaar of onbetrouwbaar geworden. Dit besef is onderdeel van de Archiefvisie die in juni 2011 door OCW en BZK aan de Tweede Kamer is aangeboden.

Lees het Archiefconvenant 2012-2016 (PDF, 2,2MB).

Noot voor de redactie: 
Meer informatie kunt u verkrijgen bij: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, woordvoerder, Menno van Tartwijk, tel. 06 - 29568798. De afdeling Communicatie van het IPO, Sander Hage, tel. 06 - 28901218. De afdeling Communicatie van de VNG, tel. 070 - 738290.