Nationaal Archief (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)

Het Strategisch Informatieoverleg bij departementen

In de ICCIO van 7 maart 2012 is de aanpak voor de inrichting van de Strategische Informatieoverleggen (SIO) vastgesteld. Deze overleggen worden ingericht als onderdeel van de nieuwe selectieaanpak. De inrichting van dit overleg is formeel vastgelegd in het gewijzigd Archiefbesluit.

Doel van het Strategisch Informatieoverleg bij departementen

Het SIO bij departementen is bedoeld om besluitvorming over waardering en selectie van digitale archiefbescheiden tijdig en op het juiste niveau plaats te laten vinden. De Rijksoverheid maakt op het gebied van creatie, beheer en gebruik van informatie grote veranderingen door. Het SIO is bedoeld om in deze veranderingen de samenhang in de besluitvorming over selectie en waardering van informatie te bewaken. Ook andere onderwerpen die de waardering van overheidsinformatie aangaan, zoals digitalisering van werkprocessen en openbaarheid, worden in het SIO besproken.

Deelnemers

Aan het SIO bij departementen nemen deel: de CIO van het betrokken departement, een externe deskundige en de algemene rijksarchivaris. De deelnemers laten zich eventueel bijstaan door medewerkers om de benodigde deskundigheid in het overleg in te brengen.

Inrichting, voorbereiding en uitvoering

De uitwerking van de inrichting van het SIO bij departementen is op dit moment werk in uitvoering. Heeft u vragen? Mail dan naar contact@nationaalarchief.nl.

Selectielijsten bij departementen

Het gewijzigde Archiefbesluit schrijft een overeenkomst tussen selectielijst en ordeningsstructuur voor. In veel gevallen zijn deze nog in ontwikkeling of worden ze niet op de gehele informatiehuishouding toegepast. Anderzijds is er nog geen ervaring met het vaststellen van lijsten die aan dit voorschrift moeten voldoen. Het Nationaal Archief loopt in 2012 en begin 2013 met een tweetal departementen een vaststellingstraject van een op het Generieke Waarderingsmodel Rijk GWR gebaseerde selectielijst door.

Organisatiegebonden selectielijsten

Het Nationaal Archief streeft met de departementen naar een minder onderhoudsintensief selectie-instrumentarium. Het doel is daarbij om het aantal selectielijsten per bewindspersoon tot een beheersbaar aantal terug te dringen. De meest voor de hand liggende manier om dit te bereiken is om door per beleidsterrein opgestelde selectielijsten te vervangen door organisatiegebonden selectielijsten. Hiervoor moeten duidelijke afspraken gemaakt worden over de afbakening van strategische informatieoverleggen en het intrekken van selectielijsten.