Nationaal Archief (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)

Eisen geordende en toegankelijke staat uit de Archiefregeling 2009

In het nevenstaande stroomschema Eisen geordende en toegankelijke staat Archiefregeling 2009 staan de eisen voor (digitale) archiefbescheiden met het oog op duurzaam geordende en toegankelijke staat overzichtelijk weergegeven.

Het schema heeft betrekking op alle soorten archiefbescheiden, ongeacht hun vorm: digitaal, maar ook op andere dragers zoals papier, film, microfiche, enzovoorts.

De verschillende aspecten in het beheer van archiefbescheiden worden schematisch weergegeven met daarbij het/de betrokken artikel(en).

Het schema bevat uitsluitend informatie uit de Archiefregeling 2009 over de geordende en toegankelijke staat van archiefbescheiden. Andere aspecten die in de Archiefregeling aan bod komen, zoals de duurzaamheid van archiefbescheiden en vereisten voor archiefruimten en archiefbewaarplaatsen zijn niet terug te vinden in het schema.

Overgangsbepalingen voor archiefbescheiden van vóór 1 april 2010

Voor archiefbescheiden die dateren van vóór de inwerkingtreding van de Archiefregeling 2009 op 1 april 2010 gelden enkele overgangsbepalingen. Dat wil zeggen dat een aantal bepalingen uit de nieuwe regeling niet van toepassing is voor die specifieke categorie archiefbescheiden.

De bepalingen met betrekking tot de goede en toegankelijke staat van archiefbescheiden staan in hoofdstuk 3 van de Archiefregeling 2009. De overgangsbepalingen staan beschreven in artikel 58 van de Archiefregeling.

In het nevenstaande stroomschema Overgangsbepalingen Archiefregeling 2009 is aangegeven voor welke archiefbescheiden de overgangsbepalingen met betrekking tot de geordende en toegankelijke staat van archiefbescheiden uit de Archiefregeling 2009 van toepassing zijn.

Tevens vindt u hiernaast een artikelsgewijs overzicht Overgangsbepalingen Archiefregeling 2009. In dit schema staan de geldende overgangsregelingen per tijdvak weergegeven. Een leeswijzer is bij het schema gevoegd (pagina 2).

Als u vragen heeft over de hier gepresenteerde schema's, kunt u contact opnemen met de sector Advies & Analyse via NADienstpostbusAA@nationaalarchief.nl