Nationaal Archief (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)

Duurzaam fysiek archief bewaren (conserveren)

Beleid voor archiefbeheer

Archiefmateriaal dient voor de huidige en toekomstige generaties te worden veiliggesteld. Dit is één van de drie doelen van het Nationaal Archief. Zo kunnen de bronnen ook in de toekomst worden geraadpleegd. Om dit te kunnen garanderen worden de archieven onderhouden en geconserveerd. 

Het Nationaal Archief is deskundig op het gebied van archiefconservering in brede zin en stelt deze kennis graag beschikbaar.

Het behoud van archieven is onder te verdelen in diverse fasen en niveaus:

  • Preventie: dit zijn alle maatregelen en voorwaarden die gericht zijn op het optimaliseren van de omgevingsomstandigheden, bewaring en gebruik van het archiefstuk. Dit zijn alle directe en indirecte maatregelen die de levensduur van archivalia en informatie verlengen.
  • Conservering: dit is het geheel van maatregelen en handelingen dat erop gericht is de toestand van archivalia te consolideren, geconstateerd verval tegen te gaan of verval te verhinderen waarvan men de zekerheid heeft dat het binnen afzienbare tijd zal gaan optreden. Doel van conservering is het geconstateerde verval van een voorwerp tegen te gaan en te verzekeren dat het voorwerp beschikbaar blijft voor onderzoek en presentatie. Handelingen respecteren de historische en esthetische integriteit van een voorwerp. Er wordt zo min mogelijk ingegrepen. De behandelingen zijn reversibel.
  • Restauratie: dit zijn alle handelingen die de levensduur van het archiefstuk verlengen in de oorspronkelijk (of een andere, van tevoren gedefinieerde) zichtbare verschijningsvorm. Hierbij worden esthetische, ethische, technische en (kunst) historische aspecten in acht genomen. Als er schade is ontstaan aan een archiefstuk dan wordt deze hersteld door een restaurator. In het restauratie-atelier van het Nationaal Archief werken restauratoren die gespecialiseerd zijn in de behandeling van papier, gebonden delen en foto’s.