Nationaal Archief (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)

Restauratie

Methoden en instrumenten

Het Nationaal Archief heeft een aantal methoden en instrumenten ontwikkeld waarmee bepaalde schades kunnen worden hersteld. Daarnaast zijn methoden bedacht en ontwikkeld die inzicht geven in de kwaliteit van de collectie. Van beide wordt hier een voorbeeld kort toegelicht:

Schade

Een groot deel van de Nederlandse archieven uit de 19de en 20ste eeuw heeft te lijden van verzuring: 1,5 % van de collectie is bros en 6,3 % van de collectie wordt bedreigd. Dit komt deels door de gebruikte grondstof (autonoom verval) en deels door externe omstandigheden (inadequate opslag). Voor de behandeling van deze archieven past het Nationaal Archief massa-ontzuring toe. Er wordt gebruik gemaakt van de Bookkeeper methode. De uitvoering ervan is in handen van Preservation Technologies BV te Heerhugowaard. Meer informatie over deze methode kunt u vinden bij schade.

Inzicht in kwaliteit collectie

De eerste stap naar conserveringsbeleid op lange termijn is kennis omtrent de fysieke toestand van archieven. "Eén op één" schade-inventarisaties kosten echter veel arbeidstijd . Daarom heeft het Nationaal Archief in nauwe samenwerking met TNO een model ontwikkeld. Dit is de Universal Procedure Archive Assessment, kortweg UPAA. Hierbij worden op basis van een steekproef gegevens verzameld over de staat van de archieven. Uitgangspunt van dit model is de raadpleegbaarheid van de archieven.

Vrij recent is een extra module ontwikkeld om de verzuringschade vast te stellen. Deze module is getest en in praktijk gebracht in Duitsland en Hongarije. De wens is om de toepassingsmogelijkheden van UPAA verder uit te breiden. Op het verlanglijstje staat bijvoorbeeld nog een module voor kaartmateriaal en voor fotografische collecties.