Nationaal Archief (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)

Atlantic Days: WIC-archieven voor het voetlicht

In 2010 heeft het Nationaal Archief het initiatief genomen om gezamenlijk met de archiefpartners in Brazilië, Curaçao, Ghana, Guyana, Suriname, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten de archieven van de West Indische Compagnie (WIC) voor te dragen als UNESCO Memory of the World (MoW), en op te nemen in het Memory of the World Register.

Archieven van de WIC

De WIC-archieven zijn, samen met de archieven van de Middelburgse Commercie Compagnie (MCC), directe bronnen voor het onderzoek naar de Europese expansie in West-Afrika en de Amerika's. Ze bieden inzicht in verschillende thema’s als (slaven)handel, vroegmoderne diplomatie en het dagelijkse leven in de plantages en handelsposten. Maar ze bieden ook een blik op de autochtone bevolking, de flora en fauna in de door de WIC gedomineerde gebieden. Voor sommige streken in het Atlantisch gebied zijn de WIC-archieven zelfs de enige contemporaine geschreven bronnen.

Viering van de UNESCO status

Op 25 mei 2011 zijn de WIC archieven officieel uitgeroepen tot UNESCO Memory of the World. Het Nationaal Archief viert dit met een symposium waarbij het onderzoekspotentieel van de bron wordt uitgelicht en de andere activiteiten . Er is tevens van de gelegenheid gebruik gemaakt de eigen collectie en activiteiten in het kader van het Gemeenschappelijk Cultureel Erfgoedprogramma onder de aandacht te brengen. (Zie  de bijlagen voor het programma en enkele speeches).