Nationaal Archief (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)

Kennisnetwerk Informatie en Archief

Het kennisnetwerk Informatie en Archief is een samenwerking van het Nationaal Archief, KVAN/BRAIN en Archief 2.0. Het kennisnetwerk is nadrukkelijk bedoeld als een gemeenschappelijk netwerk voor en door de archiefsector, om kennisvragen met elkaar te kunnen aanpakken en oplossen en deze kennis drempelloos te kunnen delen. Zo weten we met elkaar welke kennisproducten en best pratices waar dan ook ontwikkeld zijn die ten dienste staan van iedereen.

Het Kennisnetwerk Informatie en Archief heeft ook een platform opgericht: kia.pleio.nl. Alle informatie- en archiefprofessionals kunnen elkaar hier ontmoeten om kennis te delen, kennis te ontwikkelen en elkaar vragen te stellen.

Achtergrond

Het Nationaal Archief heeft in de Archiefvisie opdracht gekregen om:

  • samen met de sector generieke kennis- en ontwikkelthema’s in kaart te brengen; hiervoor is een Kennis- en Innovatieagenda opgesteld
  • een verbindende rol te spelen in de ontwikkeling van kennis binnen de archiefsector; dus een kennisnetwerk op te zetten dat bestaat uit verschillende onderdelen en instrumenten zoals kennisplatforms, kennissessies en een kennisbank. Ook brengt het Nationaal Archief  een zakelijke nieuwsbrief uit.

Kennis- en Innovatieagenda (K&I-agenda)

De K&I-agenda bestaat uit actuele kennis- en innovatievraagstukken die zijn ingebracht en worden beantwoord door professionals uit de archief- en overheidssector. De agenda is bedoeld als leidraad voor alle partijen in de archief- en informatiesector voor gezamenlijke en gestructureerde kennisontwikkeling en -uitwisseling. De K&I-agenda 2015 is in ontwikkeling. Gezamenlijk werken we toe naar vaststelling van een geactualiseerde agenda in 2017. We nodigen (archief)collega’s van harte uit de agenda te lezen en te delen. Nieuwe agendapunten en actief meedenken kan natuurlijk ook, bijv. tijdens de kennistournee, via de kennisplatforms of via contact@nationaalarchief.nl

Kennisplatforms

Om alle kennis- en innovatievraagstukken uit o.a. de agenda verder te ontwikkelen, zijn interactieve thematische kennisplatforms ingericht. Deze staan op kia.pleio.nl. Het doel is om kennis uit te wisselen, initiatieven op te starten, ideeën voor te leggen en te discussiëren, signalen af te geven en op te vangen, innovaties een kans te geven en te leren. De kennisplatforms zijn voor een deel al geadopteerd door partijen uit de sector vanwege bijv. hun expertise en/of kennis. Het is de bedoeling dat alle Kennisplatforms een eigenaar of ‘trekker’ hebben om het platform te helpen tot bloei te laten komen. Het lidmaatschap van deze communities is geheel vrij. Op dit moment zijn de volgende platforms benoemd:

Interesse in deelname? Aanmelden kan bij het kennisplatform van uw keuze. Nog niet alle Kennisplatforms zijn gestart; daar worden nog eigenaars of trekkers voor gezocht. U kunt contact opnemen via contact@nationaalarchief.nl. Doel en werkwijze van de platforms zijn uitgewerkt in de Introductie Kennisplatforms.

Kennissessies en andere bijeenkomsten

Het elkaar daadwerkelijk ontmoeten en het aangaan van constructieve werkrelaties is van cruciaal belang voor het ontwikkelen en borgen van kennis en innovatie binnen de sector. Vanuit de kennisplatforms worden daarom regelmatig kennissessies georganiseerd. Ook andere werkvormen zijn mogelijk zoals workshops, studiedagen, innovatielabs.

Kennisbank

Om alle kennis te borgen en beschikbaar te maken wordt een Kennisbank ontwikkeld; het virtuele geheugen van de samenwerking. De Kennisbank zal gaan fungeren als database voor de gevalideerde kennis die het Nationaal Archief beheert en als portal naar elders opgeslagen kennis. Onder ‘kennis’ verstaan we alle vormen van vastgelegde kennis, uiteenlopend van handreikingen, brochures, richtlijnen, modellen, normen, publicaties tot best practices en voorbeelddraaiboeken - alles waar een kenniswerker in de praktijk voordeel mee kan doen.

Heeft u kennis of innovatievragen voor het Nationaal Archief? Dan kunt u contact met ons opnemen via email contact@nationaalarchief.nl of bellen met 070-3315460 (maandag t/m vrijdag van 9:00-17:00 uur).

Nieuwsbrief voor zakelijke relaties

Het Nationaal Archief brengt elke 6 weken een nieuwsbrief voor de zakelijke relaties uit. Meld u aan voor nieuwsbrief. Eerdere uitgaven vindt u op de website van Rijksoverheid.nl.

Gerelateerde documenten