Nationaal Archief (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)

Onevenredige bevoordeling of benadeling

Onevenredige bevoordeling of benadeling is een begrip dat altijd per geval geconcretiseerd moet worden. Er moet altijd een afweging plaatsvinden of de beperking aan de openbaarheid bescherming biedt tegen onevenredige bevoordeling of benadeling. Het gaat dan om de eenheid van de Kroon of bedrijfs- en fabricagegegevens die vertrouwelijk aan de overheid zijn meegedeeld.

Bij het beoordelen van onevenredige bevoor- of benadeling vindt altijd een weging plaats van het beschermen van partij(en) ten opzichte van het publieke belang: de openbaarheid van de archiefbescheiden. 

Procedure voor inzage

Om inzage te krijgen in een archiefstuk dat beperkt openbaar is om te voorkomen dat personen of instanties onevenredig bevoor- of benadeeld worden, dient een gemotiveerd verzoek bij het Nationaal Archief ingediend te worden. Dat verzoek moet informatie bevatten over de stukken waar het om gaat (de archiefinventarissen en de inventarisnummers) en de reden waarom inzage gevraagd wordt. Naar aanleiding van dit verzoek wordt beoordeeld of bij afweging van de van toepassing zijnde belangen, raadpleging van de betreffende archiefstukken mogelijk is.

Meer informatie over de mogelijkheden om deze beperkt openbare archiefstukken te raadplegen is te vinden in het informatieblad 'Inzage in beperkt openbaar archief' op de website gahetNA.nl.