Nationaal Archief (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)

Inzage beperkt openbaar archief

Ook al is een archiefstuk beperkt of voorlopig niet openbaar, toch kan men in bepaalde gevallen inzage krijgen. Dat is in de Archiefwet geregeld.

Inzage beperkt openbaar overheidsarchief

Wanneer een bezoeker een overheidsarchief wil raadplegen waarin zich documenten bevinden waarop een beperking op de openbaarheid rust, dan kan in bepaalde gevallen een ontheffing verleend worden en onder voorwaarden inzage in het archief worden verleend.

De procedure die gevolgd moet worden om inzage te kunnen krijgen, is afhankelijk van de beperkingsgrond. Kijk voor meer informatie:

Inzage beperkt openbaar particulier archief

Voor archieven die zijn gevormd door een particulier persoon of instelling, kan de openbaarheid alleen beperkt zijn zoals dit in het contract (akte) met de eigenaar van het archief is vastgelegd. De rijksarchivaris heeft met de eigenaar van het archief afspraken gemaakt onder welke voorwaarden inzage in het archief mag worden verleend. Om een beperkt openbaar stuk uit een particulier archief te mogen inzien, heeft de verzoeker toestemming nodig van degene die de bevoegdheid daartoe heeft. Als dat de algemene rijksarchivaris is, dan ontvangt de verzoeker een besluit tot inzage, net als bij een beperkt openbaar overheidsarchief. Een medewerker van het Nationaal Archief kan inlichtingen verschaffen over de gemaakte afspraken en voorwaarden van inzage.

Tegen dit besluit staat – net zoals bij overheidsarchieven het geval is - bezwaar en beroep open. In andere gevallen kan de medewerker van het Nationaal Archief de verzoeker helpen aan het adres van de persoon of instantie tot wie hij/zij zich met het verzoek moet richten. Met die toestemming kan de verzoeker de ter inzage gevraagde, beperkt openbare stukken komen inzien. Medewerkers van de Studiezaal maken een kopie van die toestemming, als bewijs dat de verzoeker recht heeft op inzage in de betreffende stukken. Er is geen bezwaar mogelijk tegen een beslissing van de oorspronkelijke eigenaar. Zie voor meer informatie het informatieblad 'Inzage in beperkt openbaar archief' op de website gahetNA.nl.