Nationaal Archief (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)

Inzage beperkt openbaar archief

Ook al is een archiefstuk beperkt of voorlopig niet openbaar, toch is onder bepaalde voorwaarden raadpleging mogelijk. 

Inzage beperkt openbaar overheidsarchief

De procedure die gevolgd moet worden om inzage te kunnen krijgen in beperkt openbaar overheidsarchief, is afhankelijk van de beperkingsgrond. 

Inzage beperkt openbaar particulier archief

Voor archieven die zijn gevormd door een particulier persoon of instelling, kan de openbaarheid alleen beperkt zijn zoals dit in de overeenkomst (akte) met de eigenaar van het archief is vastgelegd. Om een beperkt openbaar stuk uit een particulier archief te mogen inzien, heeft de verzoeker toestemming nodig. Een medewerker van het Nationaal Archief kan inlichtingen verschaffen over de gemaakte afspraken en voorwaarden van inzage. Tegen dit besluit staat – net zoals bij overheidsarchieven het geval is - bezwaar en beroep open.  

Zie voor meer informatie over inzage beperkt openbaar overheidsarchief en inzage beperkt openbaar particulier archief het informatieblad 'Inzage in beperkt openbaar archief' op de website gahetNA.nl.