Nationaal Archief (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)

Het Strategisch Informatieoverleg bij zelfstandige en publiekrechtelijke bestuursorganen

Veel zelfstandige bestuursorganen (ZBO’s) en publiekrechtelijke bestuursorganen (PBO’s) vallen – soms deels - onder de Archiefwet. De bestuurder van een bestuursorgaan dat onder de Archiefwet valt, draagt de zorg over informatie. Om te weten te komen of u onder de Archiefwet valt, raadpleeg de website van de Erfgoedinspectie.

Deelnemers SIO

Ook voor deze organisaties geldt dat hun selectielijst in een strategisch informatieoverleg (SIO) vastgesteld moet worden. De manier waarop het SIO gevoerd wordt verschilt qua frequentie en intensiteit van de manier waarop een strategisch informatieoverleg bij departementen wordt ingericht. De deelnemers zijn echter hetzelfde: een CIO of functionaris die namens de zorgdrager deelneemt aan het overleg, een externe deskundige en de algemene rijksarchivaris. Hierbij geldt dat namens de zorgdrager een functionaris wordt aangewezen om deel te nemen; de deskundige wordt door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap benoemd. Het is mogelijk dat een ZBO of PBO dezelfde externe deskundige om advies vraagt als het departement dat het orgaan heeft ingesteld.

Selectielijsten bij zelfstandige bestuursorganen en publiekrechtelijke bestuursorganen

De meeste ZBO’s en PBO’s hebben recentelijk na controle door de erfgoedinspectie een selectielijst vast laten stellen voor de eigen organisatie. Deze lijsten blijven in de vastgestelde vorm geldig en hoeven niet vanwege de wijziging van het Archiefbesluit opnieuw vastgesteld te worden. Reden om dit wel te doen is een reorganisatie of herverdeling van het takenpakket. Selectielijsten die niet voor januari 2013 vastgesteld worden moeten aan het nieuwe Archiefbesluit voldoen.

Voor informatie over het vaststellen van selectielijsten kunt u mailen naar contact@nationaalarchief.nl