Nationaal Archief (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)

Algemene Rijksarchivaris

De algemene rijksarchivaris staat aan het hoofd van de Rijksarchiefdienst en het Nationaal Archief. Hij is adviseur van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor het archiefbeleid en zorgt daarnaast voor de eenheid van het beleid met betrekking tot waardering en selectie van alle overheidsarchieven in Nederland. Hij is betrokken bij de totstandkoming van alle zogenaamde selectielijsten, openbare besluiten van overheidsorganen die aangeven hoe deze omgaan met hun archieven en welke archieven na de wettelijke overbrengingstermijn van 20 jaar naar een openbare archiefbewaarplaats worden overgebracht.

Strategisch informatieoverleg

Een van de taken van de algemene rijksarchivaris bestaat uit deelname aan het zogenoemde strategisch informatieoverleg. Aan dat overleg neemt namens elk departement tevens de 'chief information officer' (of een daarmee gelijk te stellen functionaris) deel. Daarnaast benoemt de staatssecretaris van Cultuur voor elk stategisch informatieoverleg nog een derde partij.
Die derde partij is een onafhankelijk lid dat binnen het afwegingsproces een onafhankelijke stem heeft ten aanzien van de selectievoorstellen. In de strategisch overleggen worden vraagstukken besproken die samenhangen met waardering en selectie, zoals openbaarheid en beveiliging van de onformatie.

International Council on Archives

De ICA (International Council on Archives) is de belangrijkste organisatie voor de archiefgemeenschap wereldwijd. Meer dan 2000 particuliere en publieke archiefinstellingen van 165 landen zijn aangesloten bij de ICA. De organisatie is onafhankelijk maar werkt wel nauw samen met de UNESCO en Blue Shield.