Nationaal Archief (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)

Procedure voor het overbrengen van overheidsarchieven

De overheid vormt archieven tijdens werkprocessen. Daarmee documenteert ze hoe taken zijn verricht. Alle overheidsorganen vallen onder de Archiefwet. Dit betekent dat ze moeten voldoen aan een aantal wettelijke verplichtingen ten aanzien van hun archiefvorming en -beheer.
Met overheidsorganen bedoelen we:

  • een orgaan van een rechtspersoon die krachtens publiekrecht is ingesteld;
  • een ander persoon of college met enig openbaar gezag bekleed.

In principe geldt voor overbrenging van een archief - dat onder de Archiefwet valt - naar de archiefbewaarplaats, een termijn van twintig jaar. Daarnaast is ook vervroegde overbrenging of juist opschorting van overbrenging mogelijk.

Voor opschorting van overbrenging is volgens de Archiefwet artikel 13 een machtiging nodig. Neem voor meer informatie hierover contact op met de accountmanager van de sector Selectie en Bestel via 070-331 54 00.