Nationaal Archief (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)

Uitlening na overbrenging

Overbrenging

Overbrenging van archiefbescheiden op grond van artikel 12 van de Archiefwet 1995 is een moment, waarop niet alleen fysieke verplaatsing van archiefstukken plaatsvindt, maak ook wijziging van verantwoordelijkheden. Door overbrenging gaat namelijk zowel het beheer als de zorg van deze archiefbescheiden over op de minister van OCW.

Op basis van wet- en regelgeving is duidelijk welke rijks- en provinciale archieven van 20 jaar en ouder moeten worden overgebracht naar het Nationaal Archief en onder welke voorwaarden bescheiden uit archieven die aan het Nationaal Archief zijn overgedragen - voor bepaalde tijd (maximaal 1 maand met mogelijkheid tot verlenging) - kunnen worden uitgeleend aan de oorspronkelijke zorgdrager of een andere instelling.

Om specifieke redenen kan in uitzonderlijke gevallen bij ministeriële beschikking tijdelijk ontheffing worden verleend voor de verplichte overbrenging van archieven van 20 jaar en ouder. Op dezelfde wijze kan de algemene rijksarchivaris vanwege speciale omstandigheden, zoals herinventarisatie of digitalisering, besluiten om af te wijken van de voorgeschreven uitleentermijn door in een enkel geval stukken langer dan 1 maand uit te lenen.

Juridisch kader

De Archiefwet 1995 kent 2 bepalingen op grond waarvan uitlening van archiefbescheiden mogelijk is. Artikel 18, eerste lid, Archiefwet 1995 stelt dat archiefbescheiden voor bepaalde tijd moeten worden uitgeleend aan de oorspronkelijke zorgdrager. In 2011 is het Nationaal Archief een pilot gestart op grond waarvan in plaats van uitlening digitale scans worden verstrekt op kosten van de oorspronkelijke zorgdrager. 

Daarnaast is het mogelijk om – onder bepaalde voorwaarden - archiefstukken tijdelijk uit te lenen (artikel18, tweede lid Archiefwet 1995). Bij besluit van 29 januari 1996 heeft de algemene rijksarchivaris richtlijnen vastgesteld rond de uitleenvoorwaarden. Deze hebben vooral betrekking op veilige bewaring, deskundig beheer en waarborging van voortdurend toezicht in een studiezaal. Artikel 5 adviseert een verzoek tot uitlening af te wijzen als de aanvragende instelling binnen een afstand van 50 km. (‘of een uur gaans’) is gelegen. Artikel 6 heeft betrekking op het verstrekken van reproducties in plaats van het uitlenen van originelen. Artikel 7 somt categorieën stukken op waarvan uitlening wordt afgeraden. Artikel 12 bepaalt dat de uitleentermijn van archiefstukken in principe 1 maand is met de mogelijkheid tot verlenging met telkens 1 maand. De artikelen 13-19 handelen over het voor een tentoonstelling uitlenen van archiefstukken aan musea. 

Noodzaak herbevestigen beleid

De afgelopen jaren is om verschillende redenen in een aantal gevallen besloten in te stemmen met verzoeken om langdurige uitlening van een archief. Helaas moet worden vastgesteld dat dit tot onverantwoorde situaties heeft geleid. Met name fusie, verzelfstandiging en liquidatie van de inlenende instanties spelen hierbij een rol.

Zo komt het voor dat een archief niet raadpleegbaar is voor onderzoekers, de bestaande toegang niet meer bruikbaar is door herordening en samenvoeging met andere bestanddelen door de inlenende instantie en de inlenende instantie of de rechtsopvolger daarvan niet reageert op verzoeken om retournering, of het geleende archief niet meer kan vinden.

De minister van OCW als zorgdrager en de algemene rijksarchivaris als beheerder van overgedragen archiefbescheiden blijven wettelijk verantwoordelijk voor uitgeleende archiefbescheiden. Bovengenoemde ongewenste omstandigheden hebben er dan ook toe geleid dat het Nationaal Archief het uitleenbeleid op grond van artikel 18, tweede lid, Archiefwet strikter wil naleven. Gedurende de uitleentermijn zijn de bepalingen van de Archiefwet immers onverminderd van kracht en blijft het Nationaal Archief verantwoordelijk voor beheer, behoud, gebruik en beschikbaarstelling van het archiefmateriaal. Dit betekent concreet dat het Nationaal Archief met ingang van 1 januari 2014 niet meer instemt met  verzoeken om langdurige uitlening van archieven, of stilzwijgende verlenging van een bestaande overeenkomst voor langdurige uitlening met een zelfde periode.