Nationaal Archief (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)

Vervroegde overbrenging en opschorting

De Archiefwet biedt de mogelijkheid om archieven eerder of later dan de genoemde termijn over te brengen. Een reden voor vervroegde overbrenging kan zijn dat de archieven niet meer worden gebruikt in de overheidsadministratie en bij overbrenging naar de archiefbewaarplaats makkelijker voor het publiek ter beschikking komen.

In geval van opschorting van de overbrengingstermijn is, volgens de Archiefwet 1995 art.13 e.v., een machtiging vereist van de minister van OCW. Voor de archieven van gemeenten en waterschappen moet de machtiging worden afgegeven door Gedeputeerde Staten.

Pilot OCW: Vervroegde overbrenging en openbaarheid

Departementen brengen steeds jongere archieven over (Archiefvisie). Het Nationaal Archief, Doc-Direkt en het ministerie van OCW onderzochten of  deze vervroegde overbrenging leidt tot knelpunten bij het stellen van beperkingen op de openbaarheid. De resultaten zijn vastgelegd in de Eindrapportage Pilot OCW: Vervroegde overbrenging en openbaarheid.