Nationaal Archief (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)

Archiefregeling 2009

Wijziging van de Archiefregeling

Met ingang van 18 november 2010 treedt een wijziging van de Archiefregeling in werking.

Op basis van de Archiefwet en het Archiefbesluit wordt in de Archiefregeling een aantal eisen gesteld aan overheidsorganisaties. Doel is de beschikbaarheid en de toegankelijkheid van overheidsarchieven in de toekomst te waarborgen.

FAQ Archiefregeling 2009

Hieronder volgt een groot aantal vragen en antwoorden met betrekking tot diverse aspecten van de Archiefregeling 2009.

Archiefregeling 2009

Op 1 april 2010 is de nieuwe Archiefregeling 2009 van kracht geworden. Deze nieuwe regeling werd afgekondigd in de Staatscourant van 31 december 2009.

Deze regeling vervangt de drie aparte regelingen uit 2001. Deze waren uitwerkingen van de artikelen 11, 12 en 13 van het Archiefbesluit.

De nieuwe Archiefregeling

Op 1 april as. zal de nieuwe Archiefregeling 2009 van kracht worden. Deze nieuwe regeling is al afgekondigd in de Staatscourant van 31 december 2009.

Deze regeling vervangt de drie aparte regelingen uit 2001. Deze waren uitwerkingen van de artikelen 11, 12 en 13 van het Archiefbesluit.

Behoud door verfilming en digitalisering

Het Nationaal Archief stelt archieven die erg kwetsbaar zijn en/of vaak worden geraadpleegd, beschikbaar op microfilm of in gedigitaliseerde vorm.

Preventie

Om in de toekomst schade aan archieven te voorkomen is een regeling opgenomen in de archiefwet. Het betreft hier wettelijk vastgestelde normen voor archiefmateriaal. Het gaat hierbij zowel om dragers als om het verpakkingsmateriaal.

Duurzaamheid

Zoals ook al aangegeven in de procedure voor overbrenging van alle overheidsarchieven, moet worden voldaan aan de

Criteria voor overdracht

Alle archieven of delen daarvan (de zogenaamde archiefbescheiden)  die voldoen aan de geldende normen van goede, geordende en toegankelijke staat komen in aanmerking voor overdracht. Deze normen staan beschreven in de volgende brochures:

Archiefwet- en regelgeving voor overheidsorganisaties

Hoe overheidsorganisaties moeten omgaan met de archieven die zij vormen, is nauwkeurig beschreven in verschillende wetten en regels: