Nationaal Archief (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)

Beperkingen openbaarheid

Nationaal Archief verstrekt niet langer kopieën uit beperkt openbare archieven

Vanaf heden is het bij onderzoek in het Nationaal Archief niet langer mogelijk om kopieën te laten maken van documenten uit archieven waaraan beperkingen aan de openbaarheid zijn gesteld. Dat is het resultaat van een evaluatie van de omgang met het verstrekken van reproducties uit dergelijke archieven aan bezoekers en een recente uitspraak van de Rechtbank Den Haag. Uiteraard mag u bij het raadplegen van beperkt openbaar archiefmateriaal wel aantekeningen blijven maken.

Juridisch kader openbaarheid

De openbaarheid van overheidsinformatie in Nederland wordt o.a. geregeld door de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) en de Archiefwet 1995 (Aw). 

Inzage beperkt openbaar archief

Ook al is een archiefstuk beperkt of voorlopig niet openbaar, toch is onder bepaalde voorwaarden raadpleging mogelijk. 

Uitleenbeleid

Het komt voor dat departementen hun overgebrachte archief willen raadplegen. Zij kunnen dergelijke dossiers komen inzien op de Studiezaal van het Nationaal Archief.

Uitgangspunten aanpak openbaarheid

Het Nationaal Archief wil actieve openbaarheid van overheidsinformatie zoveel mogelijk bevorderen. Dat wil zeggen: openbaar wat kan, maar ook beschermen wat moet. 

Procedures openbaarheid

De zorgdrager is verantwoordelijk voor het regelen van de openbaarheid van het over te dragen archief en beoordeelt zelf of er voor bepaalde documenten beperkingen aan de openbaarheid moeten worden

Onderscheid overheids- en particuliere archieven

Overheidsinstanties dragen hun archief binnen 20 jaar over in navolging van de Archiefwet. Particuliere archiefvormers hoeven zich niet aan de Archiefwet te houden.

Onevenredige bevoordeling of benadeling

Onevenredige bevoordeling of benadeling is een begrip dat altijd per geval geconcretiseerd moet worden.

Het belang van de Staat of zijn bondgenoten

In het algemeen wordt het belang van de Staat of zijn bondgenoten in verband gebracht met inlichtingen- en veiligheidsdiensten en de diplomatieke dienst. Het gaat o.m.

Eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer

De eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer geldt uitsluitend voor nog levende personen.