Nationaal Archief (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)

Openbaarheid

Grote belangstelling voor Actieve Openbaarheid

Op 29 januari was het druk op het symposium Actieve Openbaarheid – een open aanpak in het Nationaal Archief. Ruim 150 archivarissen, informatiemanagers, juristen, beleidsadviseurs en deskundigen op het gebied van participatie en open data bespraken hoe overheidsinformatie sneller openbaar en toegankelijk wordt voor burgers. De reacties waren ronduit positief: inspirerend, nuttig en leerzaam.

De vaart in actieve openbaarheid

Op 5 november organiseerden het Nationaal Archief en Archief 2020 een kennisbijeenkomst met als thema ‘Open overheid en archieven’. De overheid zet in haar beleid in op meer actieve openbaarheid en open data; de Tweede Kamer nam op 11 november een motie aan waarin gepleit wordt vaart te maken met actieve openbaarheid. 

Openbaarheidsdag in het Nationaal Archief

Donderdag 2 januari 2014 is het voor de 5e keer op rij openbaarheidsdag in het Nationaal Archief. Op die dag vervalt de beperking van de openbaarheid van archieven uit 1938, 1963 en 1988 en kan iedereen deze historische bronnen raadplegen. 

Juridisch kader openbaarheid

De openbaarheid van overheidsinformatie in Nederland wordt o.a. geregeld door de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) en de Archiefwet 1995 (Aw). 

Inzage beperkt openbaar archief

Ook al is een archiefstuk beperkt of voorlopig niet openbaar, toch is onder bepaalde voorwaarden raadpleging mogelijk. 

Uitleenbeleid

Het komt voor dat departementen hun overgebrachte archief willen raadplegen. Zij kunnen dergelijke dossiers komen inzien op de Studiezaal van het Nationaal Archief.

Uitgangspunten aanpak openbaarheid

Het Nationaal Archief wil actieve openbaarheid van overheidsinformatie zoveel mogelijk bevorderen. Dat wil zeggen: openbaar wat kan, maar ook beschermen wat moet. 

Procedures openbaarheid

De zorgdrager is verantwoordelijk voor het regelen van de openbaarheid van het over te dragen archief en beoordeelt zelf of er voor bepaalde documenten beperkingen aan de openbaarheid moeten worden

Onderscheid overheids- en particuliere archieven

Overheidsinstanties dragen hun archief binnen 20 jaar over in navolging van de Archiefwet. Particuliere archiefvormers hoeven zich niet aan de Archiefwet te houden.

Onevenredige bevoordeling of benadeling

Onevenredige bevoordeling of benadeling is een begrip dat altijd per geval geconcretiseerd moet worden.