Nationaal Archief (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)

Waardering en selectie

DG Hammersma ontvangt primeur Handreiking Waardering en Selectie

Hoe bepaalt een overheidsorganisatie welke informatie bewaard moet blijven en welke vernietigd moet worden? En hoe houd je daarbij rekening met de verschillende belangen bij overheidsinformatie? Op 11 mei kreeg Marjan Hammersma – directeur-generaal Cultuur en Media van het ministerie van OCW – de primeur met het antwoord. Zij ontving uit handen van de algemene rijksarchivaris Marens Engelhard digitaal het eerste exemplaar van Belangen in balans; handreiking waardering en selectie van archiefbescheiden in de digitale tijd

Nieuwe selectielijst ministerie van Defensie een feit

Op 17 februari tekenen Erik Akerboom, secretaris-generaal van Defensie en Martin Berendse, algemene rijksarchivaris en directeur van het Nationaal Archief, het vaststellingsbesluit voor de Generieke Selectielijst Defensie (GSD) over de periode vanaf 1945. De GSD vervangt de ruim 60 selectielijsten die Defensie nu hanteert bij de waardering en selectie van zijn archieven. 

Noot voor de redactie: 
Voor meer informatie kunt u terecht bij Jacqueline van Walbeek, woordvoerder Nationaal Archief. Zij is bereikbaar op: 06-50520543.

Wijziging Archiefbesluit 1995

Op 1 januari 2013 treedt het gewijzigd Archiefbesluit in werking. De belangrijkste redenen voor de wijziging zijn de vernieuwing van het selectiebeleid en de inwerkingtreding van de Wet revitalisering generiek toezicht (WRGT). De wijziging heeft gevolgen voor de vaststellingsprocedure van en inhoudelijke voorschriften voor selectielijsten. De machtiging substitutie komt in het gewijzigd Archiefbesluit te vervallen.

Het Strategisch Informatieoverleg bij decentrale overheden

Decentrale overheden (provincies, gemeenten en waterschappen) en hun gemeenschappelijke regelingen vallen onder de archiefwetgeving.

Het Strategisch Informatieoverleg bij zelfstandige en publiekrechtelijke bestuursorganen

Veel zelfstandige bestuursorganen (ZBO’s) en publiekrechtelijke bestuursorganen (PBO’s) vallen – soms deels - onder de Archiefwet.

Het Strategisch Informatieoverleg bij uitvoeringsorganisaties

Uitvoeringsorganisaties vallen onder het zorgdragerschap van een bewindspersoon.

Het Strategisch Informatieoverleg bij departementen

In de ICCIO van 7 maart 2012 is de aanpak voor de inrichting van de Strategische Informatieoverleggen (SIO) vastgesteld. Deze overleggen worden ingericht als onderdeel van de nieuwe selectieaanpak. De inrichting van dit overleg is formeel vastgelegd in het gewijzigd Archiefbesluit.

Archiefbesluit (1 januari 2013)

Per 1 januari 2013 treedt een wijziging van het Archiefbesluit (Ab) in werking.