Nationaal Archief (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)

Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB)

WOB-verzoeken

Het Nationaal Archief is een overheidsorgaan. Daaruit volgt dat voor burgers de mogelijkheid bestaat om informatie over het beleid van het Nationaal Archief of de uitvoering daarvan op te vragen op grond van de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB).

Juridisch kader openbaarheid

De openbaarheid van overheidsinformatie in Nederland wordt o.a. geregeld door de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) en de Archiefwet 1995 (Aw). 

Inzage beperkt openbaar archief

Ook al is een archiefstuk beperkt of voorlopig niet openbaar, toch is onder bepaalde voorwaarden raadpleging mogelijk. 

Uitleenbeleid

Het komt voor dat departementen hun overgebrachte archief willen raadplegen. Zij kunnen dergelijke dossiers komen inzien op de Studiezaal van het Nationaal Archief.

Uitgangspunten aanpak openbaarheid

Het Nationaal Archief wil actieve openbaarheid van overheidsinformatie zoveel mogelijk bevorderen. Dat wil zeggen: openbaar wat kan, maar ook beschermen wat moet. 

Procedures openbaarheid

De zorgdrager is verantwoordelijk voor het regelen van de openbaarheid van het over te dragen archief en beoordeelt zelf of er voor bepaalde documenten beperkingen aan de openbaarheid moeten worden

Relevant Bestuursrecht

In het kader van het bestuursrecht is nogal wat wet- en regelgeving relevant op informatie- en archief-gebied. De belangrijkste wet- en regelgeving is:

Overdracht van beheer en zorg

Een archief maakt pas deel uit van de rijkscollectie als het aan het Nationaal Archief is overgedragen. Na overdracht wordt het archief ter beschikking gesteld aan het publiek.

Openbaarheid en toegankelijkheid

Openbaarheid van overheidsinformatie is een belangrijke voorwaarde voor het functioneren van een democratische rechtstaat.