Raadplegen beperkt openbaar archief

Het overgrote deel van de archieven die het Nationaal Archief bewaart, is volledig openbaar en daarmee zonder meer in de studiezaal in te zien. Een klein deel van de archieven is nog niet of beperkt openbaar. Beperkt openbare archieven kunnen alleen onder bepaalde voorwaarden worden ingezien. Wanneer (een deel van) een archief beperkt openbaar is, staat dat altijd vermeld in de inventaris van dat archief. U vindt deze informatie onder het kopje 'Aanwijzingen voor de gebruiker'. Bij de beschrijving van beperkt openbare inventarisnummers ziet u staan wanneer zij openbaar worden. Deze inventarisnummers  kunt u niet via de website reserveren.

Zie voor meer informatie de zoekhulp Inzage in beperkt openbare archieven. In deze zoekhulp vindt u waarom sommige archieven beperkt openbaar zijn, onder welke voorwaarden er wel inzage gegeven kan worden en hoe u een verzoek tot inzage indient.

Verzoek tot inzage indienen

Wanneer u vragen heeft of een inzageverzoek wilt doen, kunt u deze via het contactformulier opsturen. Ook zijn we, op dinsdag tot en met vrijdag van 13.00 uur tot 17.00 uur, telefonisch bereikbaar op tel.nr. 070 - 3315444.

Bewijsstukken voor inzageverzoeken kunnen gescand worden bijgevoegd. Verzoeken kunnen ook per post (wel graag een e-mailadres vermelden) worden gestuurd aan:

Nationaal Archief
Afdeling Dienstverlening
Postbus 90520
2509 LM  Den Haag

Veelgestelde vragen over inzage van beperkt openbare archieven

Expand all

Dat kan niet. Wel kunt u de stukken op de studiezaal komen bekijken. In een aantal gevallen zult u dan eerst een verzoek moeten indienen en een afspraak voor inzage moeten maken.

Van beperkt openbare archieven kunt u geen kopieën, foto's of scans (laten) maken. Dit geldt ook voor digitaal archief. U kunt deze archiefstukken wel inzien op de studiezaal. De openbaarheid van de informatie in die archieven is namelijk niet voor niets beperkt; bijvoorbeeld voor de bescherming van de privacy of de staatsveiligheid. Het Nationaal Archief moet erop toezien dat alleen personen die daarvoor toestemming hebben, die archieven kunnen inzien. Zodra er foto’s, scans op kopieën van het materiaal worden gemaakt, kunnen we daarop geen toezicht meer houden.

Bij het beperken van de openbaarheid van overheidsinformatie, bepaalt de zorgdrager meteen hoe lang die beperking geldt. U vindt de termijn in het Besluit beperking openbaarheid (BBO) en bij de beschrijvingen in de inventaris. Openbaarheidsbeperkingen vervallen altijd op de eerste januari na het verstrijken van de termijn. 

Lees voor meer informatie ook de brochure Open tenzij.

Nee. We mogen niet zelfstandig openbaarheidsbeperkingen opheffen. Dat kan alleen de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Deze is bestuurlijk verantwoordelijk voor de archieven in onze collectie. Voordat de minister beperkingen opheft, of besluit deze voor een specifieke onderzoeker buiten toepassing te laten, is hij verplicht hierover advies te vragen aan de minister onder wiens verantwoordelijkheid het archief ooit is gevormd. Dat advies is niet bindend.

Het opheffen van openbaarheidsbeperkingen komt niet vaak voor. Het kan echter gebeuren dat de openbaarheid van een archief voor lange tijd wordt beperkt. Maar de beperking niet meer nodig is. Bijvoorbeeld omdat alle betrokkenen zijn overleden. In die gevallen onderzoekt de algemene rijksarchivaris namens de minister van OCW of de openbaarheidsbeperking eerder kan worden opgeheven.