Back

Regeringsarchieven Geünieerde Provinciën VI

1.01.01.06


R. Bijlsma, C.H. van Marle
Nationaal Archief, Den Haag
1976
cc0
This finding aid is written in Dutch.
Download PDF pdf (306,92 kb)
Download XML ead / xml
Search this archive by
Enter your desired search term
Enter your desired inventory number

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

Regeringsarchieven Geünieerde Provinciën VI
Financiën en Beden

Periode:

1577-1584

Omvang:

0.15 meter; 22 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven documenten. De Nederlandse stukken van voor ca. 1700 zijn geschreven in het gotische cursiefschrift, met name in de Oud-Hollandse klerkencursief.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Bevat stukken betreffende financiële zaken en belastingheffing uit de periode 1583-1584

Archiefvormers:

  • Gemachtigden tot het Beleid der Financiën en Beden Kamer der Beden van de Generaliteit (1582-1584)

Archiefvorming

Geschiedenis van de archiefvormer

Zie voor een uitgebreide beschrijving van de geschiedenis van de archiefvormer de algemene inleiding 1.01.01.00.

1579 december 11 De prins van Oranje dient bij de Staten Generaal een plan in “pour le réglement et conduit des finances et aides avec ce qu’íl en depand”.
1579 december 18 De Staten Generaal geven opdracht tot het opstellen van een instruktie. Het plan was de Kamer der Beden samen te voegen met het college van financiën en domeinen.
1579 december 24 De instruktie wordt goedgekeurd.
1580 juni 14 De ontwerp-instruktie wordt nogmaals door de Staten Generaal behandeld, tegelijk met de instruktie voor de Generale Landraad.
1580 oktober 1 De ontworpen instruktie wordt opnieuw gelezen in de Staten Generaal.
1581 januari De instruktie wordt weer in behandeling genomen, omdat het akkoord met de hertog van Anjou inhield dat de domeinen in zijn bezit zouden worden gesteld, en dus niet meer beheerd zouden worden door het college van financiën en domeinen.
1581 januari 3 De Staten Generaal bepalen dat het voornoemde college alleen de beschikking zou hebben over de “penningen, ter oorlog dinende”.
1581 januari 13 De instruktie wordt door de Staten Generaal aangenomen.
1581 augustus De Staten Generaal gaan uiteen zonder dat men tot een oprichting van de nieuwe kamer van financiën en contributiën is overgegaan.
1581 november 14 De Generale Landraad machtigt enkele personen tot het uitoefenen van de lopende werkzaamheden vban de Kamer der Beden.
1582 januari 18 De Generale Landraad stelt een voorlopig “College des finances et aides” in.
1582 maart 23 De Staten Generaal vergaderen over wijzigingen in de instruktie voor de Kamer der Beden, noodzakelijk door de komst van Anjou.
1582 april 26, 27, 28 De Raad van Staten brengt rapport uit aan de Staten Generaal, aanvaardt “’t beleyt en de handelingh van de gemeene contributiën der landen toter oorloghe”, en draagt dit beleid op aan enige van haar leden. Anjou is het met deze taakverdeling niet eens, blijkens een akte van 1 juni 1582.
1582 september 24, 25, 27 De Staten Generaal besluiten dat de gelden, geïnd uit de beden en ‘s lands financiën beheerd zouden worden door de leden van de Raad van State, die Anjou daartoe zou committeren. Anjou dringt opnieuw aan op het weer instellen van een kamer van beden.
1582 oktober 20-24 De oprichting van een kamer van beden komt weer ter sprake. Tot in januari 1583 bleef deze zaak aanhangig, zodat bij het vertrek van Anjou nog geen beslissing genomen was.
1583 februari De Raad van State neemt ontslag; de kamer der Beden blijft funktioneren; de oprichting van een nieuwe Kamer der Beden blijft echter aanhangig.
1583 augustus De Staten Generaal beginnen hun vergaderingen in de noordelijke Nederlanden. Het blijkt dat de administratie van de Kamer der Beden gevoerd wordt op dezelfde wijze als in Antwerpen. De oprichting van een nieuwe Kamer der Beden blijft nog aanhangig tot juli 1584.
( Een uitgebreide inleiding is te vinden in R. Bijlsma: Regeringsarchieven p. 138 e.v. )

Geschiedenis van het archiefbeheer

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Bijlagen

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen