Back

Nederlands Consulaat-Generaal en Militaire Missie te Wenen (Oostenrijk)

2.05.303


PWAA
Nationaal Archief, Den Haag
2011
cc0
This finding aid is written in Dutch.
Download PDF pdf (380,63 kb)
Download XML ead / xml
Search this archive by
Enter your desired search term
Enter your desired inventory number

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

Nederlands Consulaat-Generaal en Militaire Missie te Wenen (Oostenrijk)
Consulaat-Generaal Wenen

Periode:

1939-1947

Omvang:

2.70 meter; 202 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands, Duits..

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief bevat stukken betreffende de behartiging van de Nederlandse belangen door het Zweedse consulaat te Wenen; de instelling, voorbereiding, werkzaamheden en opheffing van de Nederlandse Militaire Missie en de oprichting van het Gezantschap. De correspondentie en dossiers betreffen oorlogsgerelateerde aangelegenheden, zoals schadeclaims, terugvorderingen door Nederlandse bedrijven, vluchtelingen en displaced persons, het oprichten van een post van het Nederlandse Rode Kruis in Wenen, repatriëring van Nederlanders uit de Sovjet Unie en Oostenrijk, Nederlanders in het concentratiekamp Mauthausen, restitutie van Joodse eigendommen en opsporing en vervolging van oorlogsmisdadigers. Daarnaast stukken inzake exportbevordering, handelsbelangen, bevordering van het toeristenverkeer van Nederland naar Oostenrijk, conferenties en congressen, luchtvaartovereenkomsten met de KLM, uitzending Oostenrijkse kinderen naar Nederland en wintersportvakanties van de koninklijke familie in Oostenrijk.

Archiefvormers:

  • Consulaat-Generaal Wenen, 1939-1947
  • Gezantschap Wenen, 1946-1954
  • Nederlandse Militaire Missie Wenen, 1946

Archiefvorming

Geschiedenis van de archiefvormer

Consulaat-generaal

Op 11 mei 1940 werden de Nederlandse belangen in Oostenrijk behartigd door het Zweedse consulaat-generaal te Wenen. Het consulaat-generaal had vooral bemoeienissen met Nederlanders uit Wenen, die consulaire bescherming wensten uit vrees om door de Duitsers geïnterneerd te worden. Veel contacten werden onderhouden met het bezette Nederland over de verblijfplaats van Nederlandse familieleden in het buitenland. In april 1945 nam de Nederlandse consul-generaal de leiding over en werden er veel werkzaamheden verricht met betrekking tot repatriëring van Nederlandse gedeporteerden.

De volgende consulaire ambtenaren waren belast met de leiding van de Nederlandse consulaire vertegenwoordiging te Wenen:

1937-1940 J.H.G. Schouten, consul-generaal.
1940-1945 hr. Ytterberg, Zweedse consul-generaal.
1945-1948 J.H.G. Schouten, consul-generaal

Het ressort van het consulaat-generaal omvatte Wenen, Neder-Oostenrijk en Burgenland.

Nederlandse Militaire Missie (1946)

In 1945 besloten de Verenigde Staten, Sovjet-Unie, Groot-Brittannië en Frankrijk een Geallieerde Commissie voor Oostenrijk op te richten. De regeringen van andere landen, die zich aangesloten hadden bij de Verenigde Naties werd meegedeeld dat landen, die ‘chiefly interested’ waren de gelegenheid kregen een verbinding met het bezette gebied tot stand te brengen door middel van een militaire missie. Doordat de samenwerking tussen de ministeries van Binnenlandse Zaken en Buitenlandse Zaken haperde, duurde het tot januari 1946 dat er een militaire missie bij de Allied Council for Austria ingesteld werd, met aan het hoofd jhr. M.P.M. van Karnebeek. De missie mocht maximaal 10 personeelsleden hebben en moest zelf zorg dragen voor vervoer en proviandering. Als vertegenwoordiger van Buitenlandse Zaken werd F.R.W.H.M.J. graaf de Marchant d’Ansembourg aan de missie verbonden. Artikel 7 van de Controle Overeenkomst bepaalde dat de militaire missies, die geaccrediteerd waren bij de Geallieerde Raad, moesten worden teruggetrokken zodra hun regeringen diplomatieke betrekkingen zouden aanknopen met de Oostenrijkse regering, doch in ieder geval binnen twee maanden na 28 juni 1946. Nederland stelde zich op het standpunt dat de eerste stap tot het herstel van de diplomatieke betrekkingen tussen Nederland en Oostenrijk gezet moest worden door Oostenrijk. Omdat Oostenrijk hiermee treuzelde, werd de status van de Nederlandse vertegenwoordigers in Wenen onduidelijk toen de Militaire Missie op 1 september 1946 ophield te bestaan.

1946 Jhr. M.P.M. van Karnebeek, hoofd Militaire Missie
1946 F.R.W.H.M.J. graaf de Marchant d’Ansembourg, vertegenwoordiger Buitenlandse Zaken
Nederlands Gezantschap

Op 3 september 1946 werd een Nederlands gezantschap in Wenen ingesteld. D’Ansembourg werd als tijdelijk zaakgelastigde belast met de leiding. Zijn opvolger in 1950 werd P.A. van Buttingha Wichers, hij werd benoemd tot buitengewoon gezant en gevolmachtigd minister. Na diens overlijden in 1953 werd mr. E. Star Busman benoemd.

1946-1950 F.R.W.H.M.J. graaf de Marchant d’Ansembourg, tijdelijk zaakgelastigde
1950-1953 jhr. P.A. van Buttingha Wichers, buitengewoon gezant en gevolmachtigd minister
1953-1958 mr. E. Star Busman, buitengewoon gezant en gevolmachtigd minister

Geschiedenis van het archiefbeheer

Inhoud en structuur van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen