Back

Ordedienst/Bevelhebber der Nederlandse Strijdkrachten en Binnenlandse Strijdkrachten (ODS/BS)

2.13.137


E.A. van Heugten, H.E.M. Mettes, R. van Velden
Nationaal Archief, Den Haag
2006
cc0
This finding aid is written in Dutch.
Download PDF pdf (1,62 Mb)
Download XML ead / xml
Search this archive by
Enter your desired search term
Enter your desired inventory number

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

Ordedienst/Bevelhebber der Nederlandse Strijdkrachten en Binnenlandse Strijdkrachten (ODS/BS)
Ordedienst/Bevelhebber Ned. Strijdkrachten (ODS/BS)

Periode:

oudste stuk - jongste stuk: 1926-1986
merendeel 1940-1956

Omvang:

4836 inventarisnummer(s); 196,40 meter

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands en het Engels.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

De zeer omvangrijke archieven van de Ordedienst (OD) en de Binnenlandse Strijdkrachten bevatten een gedetailleerd overzicht van de activiteiten van beide organisaties tijdens en na de Tweede Wereld Oorlog. Stukken m.b.t. de OD zijn bijvoorbeeld, signalementenbladen, stukken betreffende een schietincident op de Dam, evenals tekeningen en foto's van objecten en militair materieel, alsook rapporten en correspondentie, radio- en telefoonverkeer, onderzoeken, evenals administratie en stukken aangaande de organisatie van de OD en haar verschillende onderdelen.
Vervolgens zijn documenten aanwezig aangaande de totstandkoming van de Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten (BS) en de vorming van de Stoottroepen. Er zijn stukken over de bevelvoering, organisatie, inlichtingendienst en tenslotte opheffing van de BS.
Ook zijn er stukken nagelaten door C. Tonnet, die betrekking hebben op zijn spionage- en inlichtingenwerk voor de OD. Tenslotte bevat het archief grote series persoonsdossiers van personen die in dienst zijn geweest van de OD, de BS en het Militair Gezag, of waarvoor deze organisaties belangstelling hebben getoond.

Archiefvormers:

  • Binnenlandse Strijdkrachten (NBS)(BS) Ordedienst (OD)

Archiefvorming

Inhoud en structuur van het archief

Inhoud

Selectie en vernietiging

Selectie op te bewaren en te vernietigen archiefbescheiden heeft slechts plaatsgevonden op bestanden betreffende de afwikkeling, en zelfs daar is slechts een zeer klein aantal archiefbescheiden vernietigd. Uit de oorlogsperiode zijn geen bescheiden vernietigd. Vernietiging vond plaats op grond van de selectielijst militair materieel, handeling 47 alsmede de lijst van voor vernietiging in aanmerking komende archiefbescheiden van het ministerie van Defensie, met name het hoofdstuk algemeen.

Uit de Collectie OD, oud inventarisnummer A23, zijn de overdrukken uit de Staatsbladen vernietigd. Deze zijn nog via allerlei bibliotheken te raadplegen.

Vernietigd zijn verder:

  • Ontvangstbevestigingen, bijvoorbeeld van formulieren voor aanvragen van onderscheidingen;
  • Financiële bescheiden, zoals aangetroffen in bijvoorbeeld het inventarisnummer A 38;
  • Ingekomen circulaires van het ministerie van Oorlog, ingekomen garnizoensorders, 1945-1962, oud inventarisnummer A 45;
  • Naoorlogse afschriften en dubbelen;
  • Stukken betreffende zakelijke telegrammen verzonden door Six op verzoek van zakelijke contacten van hem, 1945;
  • Registers houdende aantekeningen van het beheer van de magazijnsvoorraden, naoorlogs.

Het archief heeft bij de overdracht naar het Nationaal Archief een omvang van 62,0 m1.

Op een aantal portefeuilles van het archief vande Collectie Binnenlandse Strijdkrachten, is geschreven dat het archief in maart 1981 is uitgedund.

Verantwoording van de bewerking

Ordening van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Bijlagen

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen