Back

DTB kopie Zuid-Holland; Lange Ruige Weide

3.04.16.070


H. Brouwer
Nationaal Archief, Den Haag
1929
cc0
This finding aid is written in Dutch.
Download PDF pdf (294,57 kb)
Download XML ead / xml
Search this archive by
Enter your desired search term
Enter your desired inventory number

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

DTB kopie Zuid-Holland; Lange Ruige Weide
DTB Lange Ruige Weide

Periode:

0 0

Omvang:

??? meter; ??? inventarisnummers

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands. De archieven afkomstig van de rooms-katholieke parochies kunnen in het Latijn zijn gesteld.

Soort archiefmateriaal:

Gescande fotokopieën van normale geschreven en gedrukte teksten. De Nederlandstalige stukken van vóór ca. 1700 zijn geschreven in het gotische cursiefschrift, met name in de oud-Hollandse klerkencursief.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

De doopregisters bevatten naast de doopdatum de volledige namen van de ouders en de voornaam van het gedoopte kind. Daarnaast worden soms ook de doopgetuigen en / of peetouders genoemd.
De trouwregisters bevatten naast de datum van (onder)trouw de namen van bruidegom en bruid. Daarnaast treft men dikwijls aanvullende gegevens aan, zoals plaats van herkomst, woonadres, de vermelding dat de persoon weduwnaar of weduwe is en eventueel de naam van de vorige partner. Wanneer de partners uit verschillende plaatsen afkomstig zijn of elders trouwen, vindt men ook gegevens omtrent afgegeven attestaties van de huwelijksafkondigingen.
De begraafregisters bevatten op datum van aangifte de naam van de begraven persoon. In enkele gevallen wordt ook de datum van overlijden gegeven. Bij (minderjarige) kinderen wordt meestal de naam van de vader vermeld; bij vrouwen en weduwen soms de naam van de echtgenoot. Aanvullende gegevens over de begraafplaats en het luiden van de klok komen zelden voor.

Archiefvormers:

  • Nederduits gereformeerde gemeente te Lange Ruige Weide
  • Rooms-katholieke parochie te Lange Ruige Weide
  • Ambachtsbestuur ("gerecht", "burgemeesters", "Wet", "schepenen", "commissarissen", gequalificeerden) van Lange Ruige Weide
  • Burgerlijke Stand van de gemeente Lange Ruige Weide

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen