Terug

Kabinet der Koningin [periode 1946-1985]

2.02.20


G.M. Keijzer-Baldé, J.C. van Ingen
Nationaal Archief, Den Haag
1996
cc0
This finding aid is written in Dutch.
Download PDF pdf (1,49 Mb)
Download XML ead / xml
Zoek binnen dit archief op
Vul een zoekterm in
Vul een inventarisnummer in

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

Kabinet der Koningin [periode 1946-1985]
KdK, 1946-1975

Periode:

1946-1985
merendeel 1946-1975

Omvang:

551.00 meter; 4292 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief van het Kabinet der Koningin is chronologisch, dus op datum geordend. Het archief bevat hoofdzakelijk de originele wetten en Koninklijke Besluiten, met daarbij het voorstel tot het KB van de minister. Daarnaast is er documentatie over talrijke onderwerpen. Het archief beslaat alle beleidsterreinen van de overheid. Het archief is ontsloten door een onderwerpsgewijze index en alfabetische namen- en zakenregisters.
Wat betreft de Tweede Wereldoorlog zijn er talrijke verwijzingen naar vooral de nasleep van de oorlog. Onder meer: de Raad voor het Rechtsherstel, pensioenen oorlogsslachtoffers, opsporing oorlogsmisdadigers, verzekeringen van Nederlandse tewerkgestelden in Duitsland, het Nederlands Beheersinstituut, het Militair Gezag, oorlogsgraven, geallieerden (rubriek: bezetting door geallieerden), gratie, herstel, illegaliteit, oorlogsaangelegenheden, politieke delinquenten, repatriëring, wederopbouw en zuivering.

Archiefvormers:

 • Kabinet der Koningin

Archiefvorming

Inhoud en structuur van het archief

Inhoud

Het archief van het Kabinet der Koningin is van groot belang voor de rijksadministratie en voor historisch onderzoek; het bevat onder meer de originele wetten, algemene maatregelen van bestuur en Koninklijke Besluiten met de ministeriële voordrachten en rapporten en de adviezen van de Raad van State. Het bestand kan dan ook beschouwd worden als de originele bron van de Nederlandse wet- en regelgeving (Dépot des Lois).

Ordening van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Bijlagen

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

 • Het archief van het Kabinet der Koningin is chronologisch ingericht: de wetten, Koninklijke besluiten en brieven van de directeur van het Kabinet zijn op hun datum en nummer opgeborgen. Is dus van een Koninklijk besluit of uitgaande brief de datum en het nummer bekend, dan kan men dit stuk, nadat men heeft bepaald in welke inventarisnummer (nummers in de eerste kolom) het is opgeborgen, rechtstreeks opvragen. Bij die Koninklijke besluiten zijn vrijwel altijd de daaraan voorafgaande ministeriële voordrachten gevoegd.

  In dit archief treft men maar weinig rekesten of verzoekschriften aan die aan de Koningin gericht zijn. Deze zijn immers meestal ter afdoening doorgezonden aan de verantwoordelijke minister. In de verzoekschriftenadministratie met de klappers daarop (inv.nrs. 13218-13333) kan men vinden aan welke minister een verzoekschrift of rekest is toegezonden.

  Evenmin zal men brieven van de Koningin zelf aantreffen: de Koning en de Koningin schreven (en schrijven) geen officiële brieven. Officiële brieven worden door anderen geschreven: door ambtenaren van een der ministeries of door ambtenaren van het Kabinet. Brieven van de hand van de Koningin zouden zich slechts in het Koninklijk Huisarchief kunnen bevinden.

  Men zij erop bedacht dat slechts een klein gedeelte van de Koninklijke besluiten is gepubliceerd in het Staatsblad en in de Staatscourant. Bovendien wijkt de nummering van de wetten en Koninklijke besluiten in het Staatsblad (nummering per kalenderjaar) af van de nummering van de originele, ondertekende wetten en besluiten in dit archief (nummering per dag).

 • Lijsten van wetten, koninklijke besluiten en kabinetsbrieven, geordend op datum en nummer (het exhibitum). Deze lijsten zijn vervaardigd vanaf 1956. Ze kunnen handig zijn als men een overzicht wil van uittreksels van alle stukken van een bepaalde dag.

 • De nummerlijsten geven aan welke nummers per dag zijn gebruikt. Daarachter staat vermeld het soort stuk en meestal een afkorting van het ministerie dat bij de behandeling van dat stuk betrokken is. Deze registers gebruikt men slechts, als men wil weten of van een bepaalde dag een nummer wel bestaat.

 • Registers van ingekomen stukken, aangevende bij welke besluiten ze zijn afgedaan (en dus te vinden zijn). Weet men een datum en een nummer van een voordracht van een minister aan de Koningin, dan kan men gewoonlijk vrij snel met behulp van deze agenda's de afdoening, meestal een Koninklijk besluit vinden. Na juni 1947 zijn deze registers niet meer aangelegd.

 • Voor het raadplegen van de verzoekschriftenadministratie leze men de zoekwijzer van deze inventaris.

 • Klappers zijn alfabetisch (niet lexicografisch) ingerichte registers op persoonsnaam en op aardrijkskundige naam. Ze verwijzen naar naar de Koninklijke besluiten zelf. Namen van instellingen zijn opgenomen onder de naam van de vestigingsplaats en dus niet onder de eigennaam. Per jaar bestaan de klappers uit twee delen, nl. voor het eerste en voor het tweede halfjaar.

 • De index vormt de hoofdtoegang van het archief. Het is een register in de vorm van een kaartsysteem, waarin alle besluiten en brieven (doch niet de rekesten aan de Koningin!), onderwerpsgewijs zijn vermeld. De verwijzingen hebben de vorm van datum en nummer van het Koninklijk besluit of de kabinetsbrief. Voor het gebruik van deze index, tesamen met de 'permanente zakenklapper' raadplege men de zoekwijzer (zie inleiding). De permanente zakenklapper zelf is opgenomen als bijlage 1 in deze inventaris.