Terug

Ministerie van Justitie, Verbaalarchief, 1915-1955; Kabinetsarchief, 1915-1940

2.09.22


S.M. Pereira
Nationaal Archief, Den Haag
1988
cc0
This finding aid is written in Dutch.
Download PDF pdf (1,39 Mb)
Download XML ead / xml
Zoek binnen dit archief op
Vul een zoekterm in
Vul een inventarisnummer in

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

Ministerie van Justitie, Verbaalarchief, 1915-1955; Kabinetsarchief, 1915-1940
Justitie / Verbaal en Kabinet

Periode:

oudste stuk - jongste stuk: 1853-1963
merendeel 1915-1955

Omvang:

10186 inventarisnummers; 1069,00 meter

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief bevat met name stukken over de volgende onderwerpen: adelszaken; auteursrecht; gevangenissen, tuchtscholen, rijksopvoedingsgestichten, rijkswerkinrichtingen en reclassering; gratieverlening en voorwaardelijke invrijheidstelling; toezicht op de organisatie van kerkgenootschappen; naturalisatie (Nederlanderschap); notariaat; politie; personeel van de rechterlijke macht; rechterlijke organisatie; toezicht op rechtspersonen (zoals naamloze vennootschappen en verenigingen); strafrecht en strafvordering; vreemdelingen; wetgeving, bijzondere jeugdzorg en bijzondere rechtspleging.
In deze periode werd één algemeen, chronologisch geordend verbaal gevormd, maar de eigentijdse toegangen, zoals de indices en klappers, werden afzonderlijk per afdeling bijgehouden. De onderzoeker dient dus eerst na te gaan welke afdeling met een bepaalde taak was belast.
Het geheim archief van de jaren-1920 en -1930 bevat onder meer stukken over communisten (bolsjewisten), over de 'zaak-Oss' (1928-1940) en over Joodse vluchtelingen uit Duitsland vanaf 1933. Het kabinetsarchief bevat overwegend personeelskwesties, zoals benoeming en ontslag van notarissen en leden van de rechterlijke macht.

Archiefvormers:

 • Ministerie van Justitie, Algemeen Secretariaat, 1858-1950 Ministerie van Justitie, Algemene en Kabinetszaken, 1950-1956 Ministerie van Justitie, Eerste Afdeling, 1858-1956 Ministerie van Justitie, Tweede Afdeling, 1858-1956 Ministerie van Justitie, Derde Afdeling, 1889-1956 Ministerie van Justitie, Vierde Afdeling, 1889-1956 Ministerie van Justitie, Vijfde Afdeling, 1934-1940 Ministerie van Justitie, Zesde Afdeling, 1860-1864 Ministerie van Justitie, Zesde Afdeling, 1939-1956 Ministerie van Justitie, Zevende Afdeling, 1939-1956 Ministerie van Justitie, Achtste Afdeling, 1947-1956 Ministerie van Justitie, Directoraat-Generaal van Politie, 1940-1945 Ministerie van Justitie, Afdeling Politie, 1945-1956

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

 • Adviezen aan de koningin inzake verzoeken om gratie

 • Het archief uit de periode 1941 juni-1946 december is is beschreven in toegang 2.09.53.

 • Zie voor latere stukken het centrale archief vanaf inv. nr. 12727.

 • De nummers 16180-16183 zijn vervallen.

 • Hieronder stukken die ten onrechte in het Verbaalarchief zijn geplaatst.

  • In het geheim chronologisch archief (inv.nrs. 16754-16785) is een aanhangsel aangetroffen, bestaande uit stukken die zijn opgemaakt en ontvangen in het kader van onderzoeken naar de onveiligheid in Noord-Brabant en (de marwer van) optreden van leden van de Koninklijke Marechaussee daartegen in de periode 1928-1939. Dit aanhangsel bevat zowel archiefbestanddelen van zowel de Minister van Justitie alswel van de PG Den Bosch, die in het kader van de behandehng van deze zaak met elkaar vermengd zijn geraakt. Het betreft dus niet alleen de correspondence tussen de Minister en de PG betreffende dit onderwerp, doch ook stukken van de PG die (waarschijnhjk) onderhands aan het ministene van Justitie gezonden zijn. De agenda's en indices van het geheim chronologisch archief geven hierover geen uitsluitsel.

   Dit bestanddeel is immer apart bewaard gebleven. Uit elkaar trekken van dit "dossier" zou leiden tot moeilijk te plaatsen reststukken. Besloten is daarom het als aanhangsel achteraan het in oktober 1990 over te brengen geheim chronologisch archief te plaatsen.

   De inventarisnummers 16835-16836 bevatten ook stukken betreffende de "zaak Oss". Het betreft echter een archiefbestanddeel van de PG Den Bosch, zonder dat er sprake is van vermenging.

   Om redenen van volledigheid is besloten deze inventarisnummers niet over te brengen aan het Rijksarchief in Noord-Brabant, doch bestanddeel te laten blijven van het aanhangsel stukken betreffende de "zaak Oss". De aangetroffen oude inventanshjst is gehandhaafd en er zijn verwijzingen gemaakt. De Rijksarchivaris in Noord- Brabant is terzake ingelicht.

  • Betreft m.n. ontslag uit internering van Duitsers en NSB-ers. intrekking ontzegging verblijf binnen bewakingsgebieden.

   Behoort in het archief van het Directoraat-Generaal Politie (2.09.53).

  • In 2007 werd door het ministerie van Justitie één archiefdoos inzake collecten aangeboden aan het Project Wegwerken Archiefachterstanden (PWAA). De inhoud betreft het verlenen of weigeren van toestemming tot het houden van collecten. De omvang is 0,2 meter en de looptijd 1939-1950. Deze doos vormt een aanvulling op het archief van de van het ministerie van Justitie met de toegang 2.09.22. archief van het ministerie van Justitie, 1915-1955 dat al is overgebracht naar het Nationaal Archief. In 2008 is het materiaal overgedragen aan het Nationaal Archief.