Terug

Raad voor het Rechtsherstel: Afdeling Rechtspraak

2.09.48.02


H.A.J. van Schie
Nationaal Archief, Den Haag
1997
cc0
This finding aid is written in Dutch.
Download PDF pdf (534,80 kb)
Download XML ead / xml
Zoek binnen dit archief op
Vul een zoekterm in
Vul een inventarisnummer in

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

Raad voor het Rechtsherstel: Afdeling Rechtspraak
Raad voor het Rechtsherstel / Rechtspraak

Periode:

oudste stuk - jongste stuk: 1945-1971
merendeel 1945-1967

Omvang:

932 inventarisnummers; 90,75 meter

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

In het archief van de centrale griffie - het centraal administratief orgaan - bevindt zich de neerslag van voorbereiding, vaststelling, controle, voorlichting en verantwoording van het zich in de praktijk ontwikkelende rechtsherstelbeleid: notulen van afdelingsvergaderingen, adviezen over wetswijzigingen, periodieke rapportages en desbetreffende correspondentie met de kamers, andere afdelingen van de Raad en derden. Een deel van de correspondentie heeft betrekking op organisatie en personeel van de afdeling. Voor toezicht op de procesgang zijn speciale hulpmiddelen vervaardigd: Alle ingekomen rekesten zijn op rekestnummer (R-nummer) ingeschreven in een register waarin gegevens genoteerd zijn over partijen, de eis, verwijzing naar een kamer en de wijze van afhandeling. Op dit register is een alfabetische naamindex (klapper) gemaakt op de namen van appellanten, rekwestranten en gerequestreerden. Register en klapper hebben de vorm van een kaartsysteem. De centrale griffie ontving van alle kamers twee afschriften van de vonnissen. Een exemplaar is opgeborgen op rekestnummer, het andere op kamer en datum van de uitspraak.

Archiefvormers:

  • Militair Commissariaat voor het Rechtsherstel te Tilburg1944-1945 Raad voor het Rechtsherstel, Afdeling Rechtspraak, Centrale griffie1945-1967 Raad voor het Rechtsherstel, Afdeling Rechtspraak, Kamer te Amsterdam1945-1967 Raad voor het Rechtsherstel, Afdeling Rechtspraak, Kamer te Arnhem1945-1958 Raad voor het Rechtsherstel, Afdeling Rechtspraak, Kamer te 's-Gravenhage1945-1967 Raad voor het Rechtsherstel, Afdeling Rechtspraak, Kamer te Groningen1945-1958 Raad voor het Rechtsherstel, Afdeling Rechtspraak, Kamer te 's-Hertogenbosch1945-1958 Raad voor het Rechtsherstel, Afdeling Rechtspraak, Kamer te Utrecht1945-1954 Gerechtshof te Amsterdam1967-1971 de laatste rekestdossiers (zie o.a. inv.nrs. 929-931).

Archiefvorming

Inhoud en structuur van het archief

Inhoud

Selectie en vernietiging

Aanvullingen

Ordening van het archief

De hoofdindeling van het archief wordt bepaald door de organisatieonderdelen van de Afdeling Rechtspraak, nl. de centrale griffie en de kamers. Daarbinnen is een nadere onderverdeling aangebracht, afhankelijk van de hoeveelheid bewaard gebleven stukken. Het archief van de centrale griffie is ingedeeld naar taken. De archieven van de kamers hoofdzakelijk naar soort stukken (notulen, griffiecorrespondentie, rol en audiëntiebladen, procesdossiers).

De rekestdossiers, die het hoofdbestanddeel van de archieven van de kamers vormen, zijn van Den Haag, Groningen en 's-Hertogenbosch geplaatst in de volgorde van de door de centrale griffie toegekende rekestnummers. Het kaartsysteem van de centrale griffie (inv.nrs. 137-202) vormt dus een directe toegang op deze dossiers.

De dossiers van de kamers Amsterdam, Utrecht en Arnhem zijn opgeborgen in volgorde van een door de desbetreffende kamer toegekend rolnummer. De dossiers van Amsterdam en Arnhem zijn toegankelijk met behulp van door die kamers vervaardigde toegangen op rolnummer. Voor Utrecht ontbreekt een dergelijke toegang. Dikwijls kan een Utrechts dossier toch eenvoudig worden opgespoord via het rekestregister van de centrale griffie (inv.nrs. 137-202), dankzij daarin aangebrachte verwijzingen naar rolnummers. Kort geding-dossiers met bijbehorende toegangen zijn uitsluitend te vinden in de archieven van de kamers.

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen