Terug

Commissariaat voor Indische Zaken

2.10.49


Centrale Archief Selectiedienst
Nationaal Archief, Den Haag
2002
cc0
This finding aid is written in Dutch.
Download PDF pdf (1,60 Mb)
Download XML ead / xml
Zoek binnen dit archief op
Vul een zoekterm in
Vul een inventarisnummer in

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

Commissariaat voor Indische Zaken
Commissariaat Indische Zaken

Periode:

oudste stuk - jongste stuk: 1880-1950
merendeel 1927-1949

Omvang:

2964 inventarisnummers; 193,60 meter

Taal van het archiefmateriaal:

De stukken zijn in het Nederlands, behoudens de correspondentie met buitenlandse instanties en personen, zoals leveranciers, gezanten en consuls van derde landen, alsook de documenten van internationale organisaties. Deze is Engels- of Franstalig.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief bevat de stukken van betreffende de aanschaffing van militaire en civiele goederen voor Nederlands-Indië, Suriname en Curaçao, de personeelsvoorziening van het Binnenlands Bestuur en het onderwijs in Nederlands-Indië, het militaire personeel (Koloniale Reserve en KNIL), de zorg voor oorlogsslachtoffers en repatrianten en de Indische comptabiliteit.

Archiefvormers:

  • Commissariaat voor Indische Zaken, 1927-1948 Commissariaat voor Indonesische Zaken, 1948-1949 Commissariaat voor Surinaamse Zaken, 1949-1960 Technisch Bureau van het Ministerie van Overzeese Gebiedsdelen, 1945-1949

Archiefvorming

Inhoud en structuur van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Bijlagen

Specificatie van de verbalen van de afdelingen van het Commissariaat voor Indische Zaken

Beschrijving verbalen van Afdeling A Datum en nummer Inv.nr.
Toezegging van enige Indische topografische kaarten voor The War Office te Londen 1927-05-27 no. 40 2368
Uitgave van de monografie "Het Gouvernement der Molukken in 1926" 1927-07-15 no. 20/123 2368
Rapport voor de vijfde Internationaal Congres voor Koeltechniek 1927-07-18 no. 8 2368
Aankoop van de patentrechten en instrumentarium voor serumreiniging 1927-07-19 no. 29 2368
Verslag van vertegenwoordigers van Nederlands-Indië op het 13e Internationale Landbouw Congres te Rome 1927-08-10 no. 35/182 2368
Verzoek van de heer Tasillo Adam om publicatierecht foto's Sumatra-expeditie 1927-08-13 no. 22 2368
Verzoek van het bestuur van het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap te Amsterdam om subsidie te verstrekken ten behoeve van de uitgave van een wetenschappelijke atlas van Nederlands Oost- en West Indië 1927-08-17 no. 28 2368
Subsidie voor de uitgave van het werk van R. van Eecke over de Sumatraansche Heterocera-Fauna 1927-09-06 no. 18 2368
Aanwijzing van mr. S. Cohen als raadsman voor twee Inlandsche bestuursambtenaren 1927-09-24 no. 23 2368
Bijdrage aan het Boschbouwkundig Bureau van het Internationaal Landbouwinstituut te Rome 1927-10-17 no. 23 2368
Burgerlijk Weduwen - en Wezenpensioenen 1927-10-19 no. 46 2368
"Handbook of the Dutch East Indies" (in de Baedeker-vorm), uitgave W.P. van Stockum & Zoon 1927-10-24 no. 40 2368
Verzoek van P.A.J. Moojen om steun voor de uitgave van zijn werk "Kunst op Bali" 1927-10-27 no. 48 2368
Invoer van hagel in Nederlands-Indië 1927-11-01 no. 50 2368
Voltooiing van den "Atlas Ichthyologique des Indes Orientales Neerlandaises" van dr. P. Bleeker 1927-11-02 no. 4/349 2368
Studieopdracht ir. L.J.M. Feber, "Nota betreffende het bouwvereenigingswezen en de volkshuisvesting in Nederlands-Indië 1927-11-11 no. 55/376 2368
Verstrekking van het Landsarchief te Batavia van afschrift van de lijsten sedert 1614 uit Indië naar Nederland gezonden "papieren" 1927-11-30 no. 24/425 2368
Financiële steun voor de uitgave van werken op het gebied van de wetenschap 1927-12-07 no. 51/445 2368
Telegramwisseling met de Indische departementen 1927-12-20 no. 31 2368
Verzoek om verstrekking van lesmateriaal aan het Museum voor het Onderwijs alhier 1928-01-05 no. 37/8 2368
Wijziging van de overeenkomst met "Vejahoma" 1928-01-25 no. 24 2368
Wiskundig onderwijs op de Hogere Burgerschool met vijfjarigen cursus 1928-02-16 no. 41 2368
Studieopdrachten aan Inlandsche bestuursambtenaren 1928-02-21 no. 20/146 2368
Studieopdracht aan ir. G.M. Claus 1928-02-17 no. 7 2368
Regeringspublicaties. Periodieke opgaaf aan den Indische Regering van de verkopen hier te lande 1928-02-29 no. 30/161 2368
Wetenschappelijke beschrijving van Indische houtsoorten 1928-03-09 no. 19 2369
Japanse concurrentie bij de invoer van katoenen goederen in Nederlands-Indië 1928-03-22 no. 1 2369
Verkrijgbaarstelling van garens en kunstzijde door de Indische Regering 1928-03-23 no. 34 2369
Aansluiting van het Internationale Landbouw Instituut bij de Volkenbond 1928-03-26 no. 2/222 2369
Atjèhsch-Nederlands woordenboek samengesteld door Raden Ario dr. Hoesein Djajadiningrat 1928-03-27 no. 5 2369
Subsidie aan de Britsche Kamer van Koophandel voor Nederlands-Indië te Londen 1928-04-10 no. 25 2369
Invoer van slachtveepatronen in Nederlands-Indië zonder vergunning is niet meer toegestaan 1928-05-02 no. 60 2369
Geldelijke bijdrage aan het Internationaal Landbouwinstituut te Rome 1928-05-09 no. 6 2369
Introducties in den vreemde 1928-05-18 no. 44 2369
Overbrenging naar Indië van een platina-iridium standaardmeter 1928-06-05 no. 14/369 2369
Inspectie van de stoomtoestellen van langdurig in Nederlands-Indië blijvende Nederlandse schepen 1928-06-25 no. 6 2369
Japansche concurrentie bij de invoer van katoenen goederen in Nederlands-Indië 1928-07-27 no. 51/497 2369
Rapport van dhr. mr. S. Cohen over het verblijf hier te lande van de Regent van Bandoeng en het districtshoofd Darwis Gelar Datoek Madjolelo 1928-08-06 no. 13/511 2370
Nieuwe tekstuitgaaf van het in Nederlands-Indië geldende recht 1928-08-22 no. 35 2370
Subsidiering van de afzonderlijke leerstoel Koloniale Paedagogiek aan de Universiteit van Amsterdam 1928-08-30 no. 64 2370
Overeenkomst met "Vejahoma" 1928-09-24 no. 23/605 2370
Aanwijzing van dhr. E.H. de Nijs Bik als raadsman van de Sultan van Koetei 1928-10-01 no. 26 2370
Oprichting in Nederlands-Indië van een glasfabriek door Paul Graetz 1928-11-07 no. 33 2370
Tijdelijke invoer van vuurwapenen in Nederlands-Indië door de Kroonprins van België 1928-11-08 no. 24 2370
Subsidie aan het Koninklijk Bataviaasch Genootschap ten behoeve van de uitgave van het woordenboek der Bare'e taal 1928-11-24 no. 17 2370
Verzoek van G.E.A. Krugers om steun voor de oprichting van een filmfabriek in Nederlands-Indië 1928-12-01 no. 24/766 2370
Uitgaven van de Dienst van de Mijnbouw in de jaren 1915-1925 1928-12-11 no. 41E 2370
Maatregelen ter bevordering van de koloniale handel 1928-12-15 no. 22/797 2370
Verspreiding van uitgaven van Volkslectuur 1929-01-15 no. 45/29 2370
Aanbrengen van merken op bij Nederlandse Hypotheekkantoren te boek gestelde schepen 1929-01-19 no. 5 2370
Verzoek van de gecommitteerde in Nederland van het Veiligheidstoezicht in Nederlands-Indië om verhoging van zijn toelage 1929-01-29 no. 27/58 2370
Wapens der gemeenten Buitenzorg en Blitar 1929-02-11 no. 8 2370
Wapens der gemeenten Madioen, Tegal en Bandoeng 1929-02-14 no. 4 2370
Verzoek van de Nederlands-Indisch Onderwijs- en Studiekas om weder in het genot van subsidie te worden gesteld 1929-02-25 no. 2/114 2370
Verstrekking van inlichtingen van de Regeringscommissaris J.S. van Braam 1929-02-26 no. 18 2371
Examenprogramma lagere akte gymnastiek 1929-03-15 no. 37 2371
Films over Nederlands-Indië voor propaganda doeleinden in de Verenigde Staten van Amerika 1929-03-28 no. 17 2371
Amerikaanse publicatie met betrekking tot de bereiding van suiker uit artisjokken 1929-04-18 no. 38 2371
Opdracht van W. de Vries inzake verschillende onderzoeken met betrekking tot het boekenonderzoek bij "Vejahoma" 1929-05-04 no. 41/255 2371
Studiereizen naar Nederland van inlandse ambtenaren 1929-05-14 no. 23 2371
Uitbetaling van subsidie over 1929 aan de Vereeniging "Het Koloniaal Landbouwmuseum" te Deventer 1929-05-18 no. 1 2371
Beschikbaarstelling voor reclamedoeleinden van ruimten in landsgebouwen 1929-06-06 no. 53 2371
Wapen der gemeente Makassar 1929-07-04 no. 22 2371
Het Christelijk Comité voor Indië 1929-07-08 no. 32/393a 2371
Aanwijzing van mr. S. Cohen als raadsman van de Regent van Koeningan 1929-07-16 no. 33 2371
De subsidieaanvraag ten behoeve van de verpleging en opvoeding van kinderen van onvermogende ingezetenen van Nederlands-Indië in het Doofstommen Instituut te Sint Michielsgestel 1929-07-25 no. 48 2371
Wijziging "Grondslagen, waarop de beoordeling berust van de plaatdikten van stoomketels, behorende bij het Stoomreglement" 1929-07-30 no. 20 2371
Wapen der gemeente Pekalongan 1929-08-05 no. 36/447 2371
Adres van de Nederlandse Kamer van Koophandel te New-York NV met het verzoek om de juiste benaming te gebruiken 1929-09-10 no. 11/511, 493, 467 2371
Reis naar Indië van een der leden van de Raad van Commissarissen 1929-09-23 no. 25/545 2371
Kwaliteit van azijn essences bestemd voor Nederlands-Indië, Suriname en Curaçao 1929-09-27 no. 8/557 2371
Verlenging van het verblijf hier te lande van Toeankoe Mahmoed 1929-10-21 no. 21 2371
Nationaal Congres met tentoonstelling in 1930 te Amsterdam te houden door de Nederlandse Vereeniging voor Teekenonderwijs 1929-10-30 no. 72 2371
Internationale ruiling van boekwerken en andere gedrukten 1929-10-30 no. 11E 2371
Wapens der gemeente Semarang en Salatiga 1929-11-11 no. 13 2371
Wapens der gemeente Pasoeroean 1929-11-15 no. 27 2371
Studieopdracht aan Raden Adipati Aria Achmad Djajadiningrat 1929-11-22 no. 12/679 2371
Uitgave van het werk "De Inlandsche Kunstnijverheid in Nederlands-Indië", deel V, (De bewerking van niet edele metalen; Koperbewerking en pamorsmeedkunst) 1929-12-07 no. 35 2372
Inlichtingen omtrent de invoer van alarm- en zakluchtpistolen naar aanleiding van klachten daaromtrent van de firma H. Burgsmüller en Zonen te Rotterdam 1929-12-23 no. 39 2372
Verzoek om subsidie van de Vereniging Instituut voor Tropische Geneeskunde Rotterdam-Leiden 1930-01-13 no. 47 2372
Inlichtingen omtrent vermeende verleende concessies aan G.F. Schrieber in Nieuw-Guinee 1930-02-17 no. 26 2372
Subsidie aan de Britsche Kamer van Koophandel voor Nederlands-Indië te Londen 1930-02-17 no. 42/95 2372
Proeven met een bed, geconstrueerd naar de grondgedachte van octrooi No. 14438 1930-02-18 no. 37 2372
Nationaal Congres met tentoonstelling in 1930 te Amsterdam door de Nederlandse Vereeniging voor Teekenonderwijs 1930-02-21 no. 29 2372
Uitbetaling van de jaarlijkse subsidie aan de Vereeniging Instituut voor Tropische Geneeskunde te Rotterdam-Leiden 1930-03-05 no. 21 2372
Periodieke lijst van Nederlandse Regeeringspublicaties 1930-03-11 no. 15 2372
Aanwijzing van enige groepen van landsdienaren aan wie voorlopige invoer van vuurwapenen in Nederlands-Indië is toegestaan 1930-03-20 no. 9 2372
Subsidie voor de uitgave van volksverhalen in de Bare'e taal van dr. Adriani 1930-03-28 no. 47 2372
Mandaelings Bataksch-Nederlands woordenboek 1930-04-01 no. 10 2372
Aanwijzing van mr. S. Cohen als raadsman van den Regent van Bangkalan en den Inlandschen Officier van Justitie, hoofddjaksa bij den Landraad te Manado 1930-04-24 no. 5 2372
Organisatie van de arbeidsbemiddeling naar de Overzeesche gewesten 1930-04-26 no. 7 2372
Detachering van personeel van de Indische Belastingaccountantdienst bij de dienst hier te lande 1930-04-28 no. 8/231 2372
Wapen der gemeente Cheribon 1930-04-29 no. 54 2372
Bestrijding van de pest in Nederlands-Indië 1930-04-29 no. 57 2372
Geschiedenis van de Atjeh-oorlog, door E.S. de Klerck 1930-05-01 no. 8 2372
Wapens der gemeenten Modjokerto en Manado 1930-05-09 no. 37/253 2372
Onderzoek vanwege de Nederlandse Maatschappij voor Nijverheid en Handel naar de belangen van Nederland bij de economische banden tussen Nederland en Nederlands-Indië 1930-05-14 no. 8 2372
Verzameling Chinese matrijzen en letters 1930-05-26 no. 8 2372
Verhoging van de toelage van de Gecommitteerde van het Veiligheidstoezicht 1930-05-30 no. 33 2372
Wapen der provincie West-Java 1930-06-06 no. 35 2373
Consent voor uit- en doorvoer van vuurwapenen en munitie 1930-06-17 no. 10 2373
Verzoek van het Comité voor Indische lezingen en leergangen om subsidie voor Indische leergangen voor onderwijzers en onderwijzeressen 1930-06-03 no. 78 2373
Bepaling van de Indische winst der Bataafsche Petroleum Maatschappij 1930-06-30 no. 4 2373
Wapens van publiekrechterlijke lichamen in Nederlands-Indië 1930-07-18 no. 16 2373
Aanbieden van de wijziging van de statuten van de NV Vereenigde Javasche Houthandel Maatschappijen 1930-07-19 no. 8E 2373
Subsidiering van een extra-uitgave van de Leidsche Geologische Mededelingen 1930-08-23 no. 14 2373
De subsidieaanvraag ten behoeve van de verpleging en opvoeding van kinderen van onvermogende ingezetenen van Nederlands-Indië in het Doofstommen Instituut te Sint Michielsgestel 1930-08-25 no. 24 2373
Verzoek van K.H.H. van Bennekom om optie op het in Indië aanwezige overschot aan grof zout 1930-07-22 no. 54 2373
Verzoek van NV Maintz Productenhandel om maatregelen tot het tegengaan van het beschadigen van voor export bestemde huiden 1930-09-02 no. 55 2373
Inlichtingen met betrekking tot de subsidie aan de Vereeniging Oost en West 1930-09-16 no. 50/501 2373
Beurs voor de handel op Indië, 1930 1930-09-18 no. 33 2373
Opdracht van dhr. R. Adolf om voorlichting te geven op het gebied van het onderwijs in tekenen en handenarbeid 1930-09-20 no. 15 2373
Wapen voor de Minahasa 1930-11-04 no. 20/599 2373
Abonnementen op kamerstukken ten behoeve van de Indische Regering 1930-11-14 no. 36/623 2373
Beëdiging van en tewerkstelling van dhr. P. Sodenkamp ter medewerking bij het te houden boekenonderzoek hier te lande 1930-12-01 no. 28 2373
Aanschaffing van meubilair ten behoeve van het hier te lande werkzame personeel van den Indische Belastingaccountantsdienst 1930-12-15 no. 33 2373
Verslag van dhr. J.W. Langeler over de internationale conferentie tot unificatie van de kustbebakening en -verlichting gehouden te Lissabon van 6 tot 24 oktober 1930 1930-12-23 no. 21 2373
Verrekening van het negatief der film "De Pest en hare bestrijding" 1931-01-09 no. 15 2374
Handleiding bij de beroepskeuze in Nederlands-Indië 1931-01-16 no. 38 2374
Herdruk "Hindoe-Javaansche Geschiedenis" van professor dr. N.J. Krom 1931-01-20 no. 40 2374
Internationaal overleg inzake samenwerking op het gebied van de voorlichtingsdienst voor handel en industrie 1931-01-20 no. 41 2374
Conferentie van de Volkenbond betreffende de bebakening en verlichting der kusten, gehouden te Lissabon van 6 t/m 24 oktober 1930 1931-01-27 no. 32/43 2374
Doorzending verzameling boekwerken van wijlen mr. J.H. Abendanon naar Nederlands-Indië 1931-01-29 no. 27/50 2374
Afwijzing verzoek om steun voor de uitgave van een boek over de Indische Vennootschapsbelasting door mr. Steinmetz 1931-02-02 no. 31 2374
Aankondiging van de vaststelling van de ordonnantie tot herziening van het Stoomreglement 1931-01-27 no. 51 2374
Teruggave van in 1905 in beslag genomen sieraden van de Vorst van Goa 1931-01-03 no. 26/57 2374
De subsidieaanvraag ten behoeve van de verpleging en opvoeding van kinderen van onvermogende ingezetenen van Nederlands-Indië in het Doofstommen Instituut te Sint Michielsgestel 1931-02-26 no. 10 2374
De meting van voor het vervoer van pelgrims bestemde schepen 1931-03-04 no. 9 2375
De wettelijke regeling van het accountantsberoep 1931-03-07 no. 1 2375
De uitgave van het Atjehsch-Nederlands woordenboek, samengesteld door Raden Ario professor dr. Hoesein Djajadiningrat 1931-03-10 no. 33 2375
Het wapen van het regentschap Pandeglang 1931-03-10 no. 35 2375
De bezuinigingen op enkele posten van de hoofdstukken van de uitgavenbegroting 1931-03-13 no. 57 2375
De moeilijkheden bij de levering van dwarsliggers voor de Zuid-Afrikaanse spoorwegen, ondervonden door de VeJaHoMa 1931-03-16 no. 12 2375
De benoeming tot volksraadlid van de Raden A.A. Soejono en A.J.N. Engelenberg 1931-03-26 no. 36 2375
Het toeristenverkeer in Nederlands-Indië, Suriname en Curaçao 1931-03-31 no. 39 2375
Veiligheidstoezicht. Instructie voor de gecommitteerde voor het veiligheidstoezicht 1931-04-07 no. 31/178 2375
De gebruikmaking door het Koloniaal Etablissement van bestaande rijkslijnen bij telefonisch verkeer 1931-04-10 no. 42 2375
Het wapen van de provincie West-Java 1931-04-15 no. 74 2375
De subsidiëring van Kamers van Koophandel en Nijverheid 1931-04-17 no. 25 2375
De ontheffing van Mr. S. Cohen van de functie van raadsman van hier te lande vertoevende Indische ambtenaren 1931-04-17 no. 7 2375
Propaganda in Nederlands-Indië voor de Hogere Textielschool te Enschede 1931-04-27 no. 37 2375
Het verblijf hier te lande van de Raden Mas Ngabehi Partono Handojonoto 1931-05-07 no. 25/234 2375
De vermindering van het salaris van Oost-Indische ambtenaren 1931-05-21 no. 33 2375
Vervallen voorlopige zeebrieven van de stoomschepen "Japara", "van Swoll" en "Togian" en de motorschepen "Kampar", "Tohiti", "Moessi" en "Tosari" 1931-06-02 no. 1E 2375
Het onderzoek van stoomtoestellen en stoomketels in het buitenland 1931-06-30 no. 8E 2375
Proeven met hennep van Sumatra, genomen door de Fiber Standardization Board te Manilla 1931-07-02 no. 17/343 2375
Het verslag van studiereizen ingevolge de opdracht verleend bij de Beschikking van Zijne Excellentie de Minister van Koloniën van 30 september 1929, no. 10, afd. A door de heer A. Kraëff, praktijkingenieur van het Laboratorium voor Materiaalonderzoek van het Departement van Burgerlijke Openbare Werken 1931-07-28 no. 44 2376
Literatuur betreffende de koloniale geschiedenis van Nederlands-Indië 1931-07-30 no. 61 2376
Het wapen van het regentschap Tjiandjoer 1931-08-07 no. 4/421 2376
De verhandelingen van professor dr. K. Martin over de mollusken (fossielen) van Nanggoelan 1931-07-30 no. 66 2376
De aanbieding van het beschermheerschap van het zesde congres van de vereniging Nederlands-Indisch Natuurwetenschappelijk Congres aan Jonkheer Mr. B.C. de Jonge 1931-08-07 no. 33 2376
De studieopdracht en verlofsverlenging van de heer Sardjito 1931-08-12 no. 44 2376
Het onderzoek van enkele monsters van Japanse bontgeweven katoenen sarongs 1931-08-19 no. 32/453 2376
De inlichtingen nopens de oprichting van een textielfabriek in Nederlands-Indië 1931-09-07 no. 35 2376
De uitstalling van monsters van Nederlands-Indische producten in het buitenland door Nederlandse diplomatieke en consulaire ambtenaren 1931-09-21 no. 07 2376
De inlichtingen inzake de opleiding aan de voormalige Middelbare Tuinbouwschool te Gent (België) met gelijksoortige opleidingen in Nederland 1931-09-22 no. 33 2376
De zorg voor Indische jongelieden in Nederland met betrekking tot de vermindering van de bijdrage over 1936 1931-10-08 no. 12 2377
Het vrachttarief van lijnolie voor het vervoer van Nederland naar Indië 1931-10-13 no. 22 2377
De propaganda in de Overzeese Gewesten voor de Rijksschool voor Leerlooijers en Schoenmakers 1931-10-27 no. 37 2377
Het verzoekschrift van de Vereniging van Gesubsidieerde Bijzondere Middelbare Technische Scholen in Nederland inzake de vervanging van buitenlandse technici door Nederlandse gediplomeerden 1931-10-28 no. 52/588 2377
De bescheiden behorende tot het Malaksch kerkelijk archief welke op Hollanders betrekking hebben. 1931-10-30 no. 28/591 2377
De verstrekking van zaden van de mahoniesoort Swietenia Candollei aan landbouwinstellingen van het Departement van Landbouw, Nijverheid en Handel te Buitenzorg 1931-11-02 no. 30 2377
Het onderzoek inzake de gelijkwaardigheid van bosbouwkundige diploma's van H.J. Anthonius, behaald aan de Universiteit te Munchen, met die aan de Middelbare Koloniale Landbouwschool te Deventer 1931-11-12 no. 6 2377
De verlenging van de duur van de aan de heer K.H.H. van Bennekom verleende optie op in Indië aanwezig zout 1931-11-16 no. 42 2377
Het opzenden van lithografische stenen naar Nederlands-Indië, welke hebben gediend voor de vervaardiging van de "Atlas van Nederlands-Oost-Indië" door J.W. Stemfoort en J.J. ten Siethof 1931-11-18 no. 60 2377
De subsidieverstrekking aan de Vereniging Instituut voor Tropische Geneeskunde Rotterdam-Leiden en het gebruik maken van een lokaal voor inentingen in het gebouw van de Geneeskundige Raad 1931-11-19 no. 03 2377
De cultuur van de "Guayule" en het verkrijgen van zaad voor de aanplant daarvan in Nederlands-Indië 1931-12-03 no. 11/665 2377
De subsidieverstrekking aan de Vereniging Koloniaal Landbouwmuseum te Deventer 1931-12-08 no. 13 2377
Het wapen van de gemeente Magelang 1931-12-08 no. 14 2377
De steunvermindering aan de Vereniging Instituut voor Tropische Geneeskunde Rotterdam-Leiden ten behoeve van inentingen 1931-12-10 no. 27/680 2377
Het rapport van de heer Th. K. Hoogendoorn inzake de NV Verenigde Javasche Houthandel Maatschappijen (Vejahoma) 1931-12-14 no. 9/687 2377
Het eigendomsrecht van H.A. Voet op een stuk grond, gelegen in de dessa Kaoeman in het regentschap Blitar 1931-12-16 no. 14 2377
De bijdrage over het jaar 1931 aan het Koloniaal Instituut voor het verrichten van encyclopedische arbeid voor Nederlands-Indië 1932-01-07 no. 8 2378
Door Nederland, mede voor de Overzeese Gewesten geratificeerde Volkenbondsverdragen 1932-01-13 no. 10 2378
De aanleg van asfaltwegen in Nederlands-Indië 1932-01-22 no. 35 2378
Het wapen voor het regentschap Garoet 1932-02-25 no. 20 2378
Het drukken in Nederland van een aflevering van de "Wetenschappelijke Mededelingen" van de Opsporingsdienst Nederlands-Indië 1932-02-26 no. 15 2378
De toelating van de heer H. Alsem in Nederlands-Indië 1932-03-02 no. 29 2378
De centralisatie en (re)organisatie van de Economische Inlichtingendienst 1932-03-11 no. 19 2378
De nieuwe gedragslijn ten aanzien van de toelating van personen in Nederlands-Indië 1932-03-15 no. 25 2378
De toelagevermindering van de Gecommitteerde in Nederland van het Veiligheidstoezicht in Nederlands-Indië 1932-04-02 no. 11 2378
De subsidieverstrekking voor de uitgave van verhandelingen betreffende de geologie van Nederlands-Indië 1932-04-06 no. 38 2378
De arbeidsleidraad ten behoeve van ambtenaren van de Belasting Accountantsdienst voor Nederlands-Indië 1932-04-07 no. 29 2378
Het gebruik van katoen bij wegenaanleg en van katoen en sisalvezel bij de papierfabricage 1932-04-08 no. 21 2378
De inklaring van een zending kaarten van de Topografische Dienst in Nederlands-Indië 1932-04-09 no. 32 2378
De toevoeging van de heer D. van der Meulen, Oost-Indisch ambtenaar met verlof aan Zijne Koninklijke Hoogheid Emir Faisal, tweede zoon van de koning van Hedjaz tijdens zijn bezoek aan Nederland 1932-04-21 no. 14 2378
De expeditie van een Duitse filmmaatschappij "Tonbild Syndikat" naar Nederlands-Indië 1932-04-22 no. 27 2378
De film "De pest en hare bestrijding" 1932-04-26 no. 10 2378
De reis naar Nederlands-Indië van een der commissarissen van de NV Verenigde Javasche Houthandel Maatschappijen 1932-05-10 no. 18 2378
De verzekering van het negatief van de film "De pest en hare bestrijding" 1932-05-13 no. 45 2378
De uitvoer van orang-oetans uit Nederlands-Indië bestemd voor de dierentuin van de stad Frankfort aan de Main 1932-05-23 no. 37 2378
Inlichtingen nopens de toekenning van de titel van hoogleraar aan wijlen de heer Melchior Treub, directeur van 's lands Plantentuin te Buitenzorg 1932-06-09 no. 24 2378
De ontheffing van Mr. S. Cohen inzake de functie van raadsman van Tjokorde Gde Rake Soekawati, lid van het College van Gedelegeerden van de Volksraad van Nederlands-Indië 1932-06-16 no. 23 2378
De reis van Hugo Adolf Bernatzik naar Zuidzee-eilanden 1932-06-16 no. 25 2378
De subsidieverstrekking over het jaar 1932 voor de uitgave van verhandelingen betreffende de geologie van Nederlands-Indië 1932-06-22 no. 48 2378
Het verzoek van de NV Algemene Maatschappij van Ondernemingen in Nederlands-Indië om restitutie van belastinggelden 1932-06-29 no. 14 2378
De detachering hier te lande van de heren A.E.C. van Saarloos en Drs. L.F. Jansen 1932-07-04 no. 45 2379
Vuurwapenen. De verlening van uitvoerconsenten in Nederland voor vuurwapenen en munitie aan officieren en reserve officieren 1932-07-13 no. 58 2379
De vermindering en intrekking van subsidies in het jaar 1933 1932-07-23 no. 20/458 2379
De bevordering van het gebruik van Nederlands-Indisch en Surinaams tropisch hout 1932-08-09 no. 10 2379
De vaststelling van de maximumvrachtprijzen voor het vervoer van Gouvernement producten (landsproducten) 1932-08-09 no. 13 2379
Rapport nopens een ingesteld onderzoek naar de bruikbaarheid van de door de firma's Zeiss, Wild, Hildebrands, Breithaupt en Kern in de handel gebrachte instrumenten voor afstandsbepaling en nopens een studie betreffende de in grote reproductie-inrichtingen toegepaste procédés 1932-08-10 no. 15E 2379
Boekenonderzoeken. Het treffen van maatregelen voor een tijdige behandeling van de zaken, waarbij aan het einde van het jaar verjaring zal optreden 1932-08-22 no. 25 2379
Boekenonderzoeken. Het onderzoek van de boeken van de Mercantile Bank of India, de Chartered Bank of India, Australië en China en Ellerman & Bucknall Steamship Co, allen gevestigd te Londen 1932-08-29 no. 44 2379
De katoendrukkerijen in Nederlands-Indië 1932-09-22 no. 10 2379
De Internationale Tuberculoseconferentie van 6 tot 9 september 1932 te 's-Gravenhage inzake de bestrijding hiervan in Nederlands-Indië 1932-09-29 no. 25 2379
De subsidie-intrekking aan de "Vereniging tot bekostiging van de belangen van de Nederlandse longlijders" 1932-10-01 no. 24 2379
Een door Charles T. Trego opgenomen film over het leven op Bali 1932-10-21 no. 24E 2379
De regeringsvertegenwoordiger, de heer F.K.J. Heringa bij de Vereniging " Koloniaal Instituut" 1932-10-28 no. 9E 2379
Het verzoek van Louis Coster van Voorhout inzake erfpachtsrechten 1932-11-09 no. 15/686 2379
De officiële tijden voor geheel Nederlands-Indië (zone-tijden) 1932-11-19 no. 20 2379
De subsidieaanvraag ten behoeve van de verpleging en opvoeding van kinderen van onvermogende ingezetenen van Nederlands-Indië in het Doofstommen Instituut te Sint Michielsgestel 1933-01-24 no. 43 2380
De wijziging van het examenreglement van Hogere Burgerscholen (H.B.S.) 1933-01-24 no. 44 2380
Handelsstatistieken van in-, uit-, en doorvoer van het Nederlands Instituut 1933-01-27 no. 44 2380
Het verzoek van Hare Majesteit's Gezant te Parijs inzake de verstrekking van gegevens over Nederland en de Overzeese Gebieden om te worden opgenomen in belangrijke uitgaven van de uitgeversfirma "France-Europe et Pays d'Outre-Mer 1933-01-28 no. 8 2380
De opgave van commissies welke in Nederland zijn ingesteld om de Regering op economisch gebied te adviseren en waarbij Indische belangen zijn betrokken 1933-02-06 no. 10/73 2380
De levering van Java teakhouten dekdelen voor de in aanbouw zijnde derde kruiser en van djatihout voor de spoorwegen 1933-01-23 no. 22/44 2380
De verstrekking van zaden en gegevens van de kina-plant ten behoeve van de regering van Guatemala 1932-12-08 no. 3 2380
Vuurwapenen. De vaststelling van een nadere aanvulling van vuurwapen ordonnanties 1932-12-12 no. 38 2380
De ter beschikking stelling van kinazaden voor Haiti 1932-12-15 no. 52/764 2380
Het wapen van het Regentschap Pandeglang 1932-12-19 no. 1 2380
De belastingschuld van de heer W.K.E. Leupold 1932-12-14 no. 29 2380
De wetenschappelijke beschrijving van Indische houtsoorten 1932-12-22 no. 11/777 2380
Vlugschrift van de Stoomvaart Maatschappij Nederland inzake paspoorten en visa 1932-12-23 no. 46 2380
Het onderzoek inzake verdere bezuinigingen op de uitgaven van het Technisch Bureau van het Departement van Koloniën 1932-12-29 no. 4 2380
De medeondertekening van een contract met mevrouw C. Nijland inzake de huur en verhuur van het perceel Prins Mauritsplein 23 te 's-Gravenhage 1933-01-09 no. 34 2380
Handelsvoorlichting. De verpakkingsordonnantie voor Nederlands-Indië en de controle van voedingsmiddelen 1933-01-11 no. 13 2380
Het verzoek om informatie omtrent de heer Th. van Roer inzake de tentoonstelling van Nederlandse nijverheidsproducten in Indië 1933-02-09 no. 26 2381
De verstrekking van economische gegevens betreffende Nederlands-Indië, Suriname en Curaçao 1933-02-16 no. 33 2381
De publicatie door professor dr. H.A. Brouwer van resultaten van Indische dienstverrichte geologische onderzoekingen op Celebes 1933-02-18 no. 4 2381
De afzetmogelijkheden van Java suiker in Uruguay 1933-02-27 no. 23 2381
De afzetmogelijkheden van Java suiker in China 1933-02-27 no. 26/124 2381
De verhandeling van professor dr. K. Martin over fossielen van Boeton 1933-02-28 no. 20 2381
Het verzamelen van fotografische opnamen in Nederlands-Indië door de Militaire Luchtvaart 1933-03-15 no. 39 2381
Het opzenden naar Nederland van bescheiden betrekking hebbende op de meting van Nederlandse zeeschepen in Nederlands-Indië 1933-03-28 no. 17/190 2381
De vakantieregeling van de Hogere Burgerscholen (H.B.S.) 1933-04-04 no. 19 2381
Handelsvoorlichting met betrekking tot de afzet van visserij benodigdheden in Nederlands-Indië, Suriname en Curaçao 1933-05-11 no. 20 2381
De berekening van kosten door de Kamer van Koophandel en Nijverheid te Soerabaja voor het verstrekken van handelsadressen 1933-05-17 no. 45 2381
De wijziging van de vuurwerkordonnantie van 1932 1933-05-31 no. 37 2381
De eventuele aanwijzing van de heer W. de Vries Gzn., Hoofd van de Gouvernement Accountantsdienst als lid van examencommissies in Nederland 1933-06-06 no. 27 2381
Handelsvoorlichting. Vragen van de Japanse gezant inzake de organisatie van de Nederlandse voorlichtingsdienst voor de buitenlandse handel 1933-06-09 no. 37 2381
Veiligheidstoezicht. De keuring van stoomketels aan boord van het onder de Nederlandse vlag gebrachte stoomschip "Djirak" in Nederlands-Indië 1933-06-15 no. 9 2381
De verzekering van het negatief van de film "De pest en hare bestrijding" 1933-06-19 no. 20 2381
De klachten van de NV IJzergieterij en Emailleerfabrieken "Vulcaansoord" over de kwaliteit van door hen gekocht Bangkatin 1933-06-19 no. 21 2381
De afwijzing van het verzoek van de Perzische regering inzake de levering van Java suikerrietstekken en zaden van suikerriet 1933-07-04 no. 4 2382
De kennisgeving van het Brits Indische Gouvernement inzake de verlaging van Brits Indische bakengelden voor alle schepen, andere dan zeilschepen met 1 pie per ton en voor zeilschepen met 1/2 pie per ton 1933-07-07 no. 8E 2382
De opleiding aan de Suikerschool te Soerabaja 1933-07-14 no. 39 2382
Het nieuwe procedé voor de winning en de bewerking van de rameh-vezel 1933-07-18 no. 27 2382
De emigratie van Grieken naar Nederlands-Indië 1933-08-02 no. 1/420 2382
De verstrekking van gegevens betreffende het technisch- en beroepsonderwijs in Nederlands-Indië, Suriname en Curaçao 1933-08-15 no. 2 2382
Het verslag van dr. J.E. Quintus Bosz betreffende een propagandareis naar Scandinavië in het voorjaar van 1933 1933-08-22 no. 26/473 2382
De verstrekking van gegevens betreffende het technisch- en beroepsonderwijs in Suriname 1933-08-24 no. 4 2382
Het bezoek van een Egyptische landbouwcommissie aan Java 1933-08-25 no. 23/476 2382
Handelsvoorlichting. Klacht van de NV Sluis en Groot's Koninklijke Zaadteelt en Zaadhandel te Enkhuizen nopens de levering van zaden aan de Landbouw Voorlichtingsdienst in Nederlands-Indië 1933-09-13 no. 37 2382
De aanvullende zending van jaarverslagen van de Staats Spoor- en Tramwegen in Nederlands-Indië aan leden van de Tweede Kamer 1933-09-25 no. 20 2382
De vervaardiging van zakken van cocuyzavezels in Venuzuela 1933-09-27 no. 31 2382
Volksverhalen in de Barée taal, door wijlen dr. Adriani 1933-09-27 no. 67/536 2382
Het overleggen van Nederlandse Kamerstukken ten behoeve van de Volksraad 1933-09-27 no. 68 2382
De opheffing van het tehuis voor Indische studenten te Den Haag 1933-10-09 no. 8E 2382
De goedkeuring van rekeningen van het kaartendepot van NV J. Smulders en Co's Boek en Steendrukkerij en Papierhandel te Den Haag 1933-10-10 no. 11 2383
De stichting van een Holland-Indië huis in Den Haag in het belang van de uitwisseling van handelsbelangen 1933-10-10 no. 10E 2383
De verstrekking van gegevens betreffende het technisch- en beroepsonderwijs in Curaçao 1933-10-25 no. 11 2383
De stichting van een handelsvertegenwoordiging in Engeland 1933-10-31 no. 34 2383
De bevordering van het gebruik van Indische houtsoorten 1933-11-20 no. 48 2383
De late ontvangst in Indië van door tussenkomst van het Ruilbureau te 's-Gravenhage toegezonden boeken 1933-11-21 no. 28/641 2383
Het onderzoek van de jaarverslagen van de Vereniging Javaanse Houthandel Maatschappij (Vejahova) 1933-11-25 no. 8 2383
De medeondertekening van een contract met mevrouw P. Nijland betreffende de huur en verhuur van het perceel Prins Mauritsplein 23 1933-11-27 no. 29 2383
De verkoop en opbrengst van boekwerken en Indische Regeringspublicaties in Nederland 1933-11-28 no. 44 2383
Boekenonderzoeken. De instelling van een onderzoek bij Stahlunion Export G.m.b.H. Düsseldorf Mannesmannröhren-Werke 1933-12-08 no. 36 2383
Handelsvoorlichting. Het ontwerp verpakkingsordonnantie voor Nederlands-Indië 1933-12-15 no. 26 2383
De bezorging van telegrammen voor het Commissariaat voor Indische Zaken buiten de bureau-uren 1933-12-23 no. 17 2383
Boekenonderzoeken. De instelling van een onderzoek bij de Eastern Extension Australasia & China Telegraph Compagny Limited, de Gebrüder Arnoldt & Co. te Hamburg en de Accumulatoren-fabrik Aktiengesellschaft te Berlijn 1934-01-19 no. 35 2383
De uitbetaling van subsidies aan de Koninklijke Vereniging "Koloniaal Instituut" 1934-01-20 no. 21 2383
De overdracht van de film "De pest en hare bestrijding" aan het Rijks Historisch Filmarchief 1934-01-29 no. 38 2383
Het bezoek van een Egyptische landbouwcommissie aan Java 1934-01-29 no. 39/57 2383
De uitgave van een extra nummer van het weekblad "Vu" 1934-02-02 no. 26 2383
De uitgave van de encyclopedie "European Who's Who" 1934-02-05 no. 20 2383
Telegramadressen. De instelling van het Departement van Economische Zaken en het Departement van Verkeer en Waterstaat 1934-02-12 no. 28 2383
De vermindering van de subsidie voor het "Tehuis voor Indische bedienden in Nederland" in 1935 1934-03-08 no. 32/135 2383
De voorwaarden bij het toekennen van rijkssubsidies aan het bedrijfsleven 1934-04-05 no. 17E 2383
De vordering van de NV Sluis en Groot's Koninklijke Zaadteelt en Zaadhandel te Enkhuizen op de Landbouwconsulent te Malang 1934-04-06 no. 30 2383
De herbenoeming van de heer Th. van Voorthuysen als lid van het bestuur van de vereniging "Het Koloniaal Landbouwmuseum" te Deventer 1934-04-09 no. 22 2383
De prospectus van de Rubber Latex Poeder Compagnie te 's-Gravenhage 1934-04-19 no. 10 2383
De subsidieaanvraag ten behoeve van de verpleging en opvoeding van kinderen van onvermogende ingezetenen van Nederlands-Indië in het Doofstommen Instituut te Sint Michielsgestel 1934-05-15 no. 33 2384
De vergoeding van verblijfkosten voor dienstreizen 1934-06-06 no. 14 2384
De aanvullende bijdrage voor de expositie van Indische producten op de voorjaarsbeurs te Keulen 1934-06-07 no. 34 2384
De uitgave van een Atjehsch-Nederlands woordenboek, samengesteld door Raden Ario professor dr. Hoesein Djajadiningrat 1934-06-07 no. 34 2384
De vervaardiging van motorbrandstof uit kokospalm (cassave) 1934-06-29 no. 68 2384
De afwijzing van het verzoek van W. Mertens om subsidie voor de uitgave van een boekwerk over Borneo 1934-07-02 no. 49 2384
De vermindering en intrekking van subsidies over het jaar 1935 1934-07-03 no. 9 2384
De bijdrage voor het werk van de proffessor M. Weber en dr. L.F. de Beaufort over de visfauna in Nederlands-Indië 1934-07-16 no. 27 2384
Veiligheidstoezicht. De wijziging en aanvulling van de "Grondslagen voor de berekening van stoomtoestellen" 1934-07-17 no. 30 2384
De intrekking van de subsidie aan de Koninklijke Vereniging "Oost en West" te 's-Gravenhage 1934-07-23 no. 9 2384
De vertegenwoordiging van de Indische Regering bij de begrafenis van ir. E.P. Wellenstein 1934-08-14 no. 28/452 2384
Het nieuwe procédé voor de bereiding van kopra en klapperolie (cocosolie) 1934-08-13 no. 49 2384
De adressering van telegrammen bestemd voor het Departement van Economische Zaken te Batavia 1934-08-15 no. 9 2384
De inbeslagneming van een zending boeken "Het Roseboek van de Muiterij" van het Nationaal Jongeren Verbond, bestemd voor het agentschap NV Maatschappij Vorrink te Bandoeng 1934-08-16 no. 47/460 2384
Het wapen van de gemeente Pematangsiantar 1934-08-27 no. 22/472 3608
Vuurwapenen. Het automatisch pistool behorende tot de uitrusting van de marineofficieren van de Zeemacht 1934-08-29 no. 5 2384
Boekenonderzoeken. De dienst in Curaçao 1934-09-04 no. 29 2384
De vertegenwoordiging van de Textielschool Tilburg in Nederlands-Indië 1934-09-10 no. 20 2384
Boekenonderzoeken. De instelling van een onderzoek bij verschillende grote concerns in Duitsland vanwege de Nederlands-Indische belastingautoriteiten 1934-09-25 no. 21 2384
Het verzoek van het Nederlandse Bijbelgenootschap om bestendiging van de maandelijkse tegemoetkoming in het verloftraktement van dr. L. Onvlee Jr. gedurende 4 maanden 1934-09-27 no. 27/534 2384
Veiligheidstoezicht. De wijziging en aanvulling van de "Stoomverordening 1930" 1934-10-05 no. 28 2384
Scheepvaart. De merken van de Nederlandse hypotheekkantoren te boek gestelde schepen 1934-10-23 no. 15/573 2384
De wapens van de gemeente Soekaboemi en het Regentschap Pandeglang 1934-11-08 no. 74 2384
Erfpachtsperceel. NV Cultuur Maatschappij Danau Alai te Amsterdam ten behoeve van het perceel "Danau Alai" gelegen in de residentie Palembang 1934-11-21 no. 23 2385
De opdracht aan de heer J. Kuyper inzake de hier te lande ten behoeve van het verkoopkantoor van 's-lands Mijnbouwproducten te Batavia te verrichten werkzaamheden 1934-11-29 no. 42/650 2385
De bijdrage over het jaar 1934 ten behoeve van de uitgave van de Encyclopedie van de Islam (deel II, aflevering 33, 34 en 35 en deel IV, aflevering g en h 1934-11-30 no. 12 2385
De vergoeding aan de heer D.J. Hoogkamer van bijzondere kosten, welke door hem zijn gemaakt als begeleider van de landsgroote van Koetai, Pangeren Sosro Negoro tijdens diens reis naar Nederland 1934-12-14 no. 25/683 2385
De subsidieaanvraag van het Koninklijk Instituut voor de Taal-, Land- en Volkenkunde voor het gedenkboek van Jan Pieterzn. Coen 1934-12-21 no. 36 2385
De gewijzigde indeling van het Commissariaat voor Indische Zaken 1934-12-21 no. 37 2385
De beschikbaarstelling van een klein exposé ten behoeve van de luchtvaarttenstoonstelling "Luto" 1934-12-21 no. 37 2385
De telegramwisseling met de Indische Departementen 1935-01-02 no. 21 2385
Het wapen van de gemeente Pematangsiantar 1935-01-07 no.50 2385
De medeondertekening van een contract met de A.B. Bofors inzake de levering van een oefenlaadinrichting ter voldoening van de artillerie-eis no. 8 van de begroting van Nederlands-Indië 1934 1935-01-08 no.36 2385
Handelsvoorlichting. De zwavelinning (productie) in Nederlands-Indië 1935-01-10 no. 47 2385
De uitvoer van tin naar Duitsland 1935-01-24 no. 28 2385
De toezending van de douaneprijscourant van het 1e kwartaal van 1935 1935-01-17 no. 5 2385
Het ontvangen van opgaven van te plaatsen bestellingen in het buitenland ten behoeve van Nederlands-Indië 1935-01-28 no. 10 2385
Het verzoek aan de minister van Defensie om rekening te houden met de wijziging van de Indische Comptabiliteitswet, waarbij is bepaald dat de dienst openblijft tot de 1e juli in het jaar volgende op het dienstjaar 1935-01-28 no. 59 2385
De door de Oostenrijker Frans Fichtner uitgevonden methode tot verbetering van de zijdeproductie 1935-01-31 no. 29 2385
De herlevering van staal voor de Zeemacht in Nederlands-Indië 1935-02-05 no. 42 2385
De oprichting van een drijfriemenfabriek in Nederlands-Indië 1935-02-11 no. 8 2385
De behandeling van roodvonk met kinine 1935-02-11 no. 8 2385
De onderhandse inschrijving inzake de levering van geneesmiddelen ten behoeve van de Militair Geneeskundige Dienst in Nederlands-Indië 1935-02-18 no. 25 2385
De vrijstelling van boetes 1935-02-19 no. 21 2385
Het wapen van de gemeente Magelang 1935-02-26 no. 19 2385
Boekenonderzoeken. Het onderzoek naar de kininefabrieken 1935-04-04 no. 24 2386
Het verzoek van de Sumatrasche Cultuur Maatschappij te 's-Gravenhage inzake de vrijstelling van canon gedurende 5 jaren voor de erfpachtspercelen "Goenoeng Geureudong en "Kroeëng Tjoet" 1935-04-12 no. 35 2386
De inrichting van een monsterkamer in het gezantschapsgebouw te Caracas 1935-04-18 no. 49 2386
Het mede ondertekenen van een contract met de firma J.B. van Heijst & Zonen te 's-Gravenhage inzake de levering van oefenbommen 1935-04-24 no. 9 2386
De aanschaffing van schilderijen voor het Gouvernementshuis te Curaçao 1935-04-29 no. 42 2386
De oprichting van een monsterkamer in het Nederlandse Consulaatsgebouw te Danzig 1935-05-06 no. 33 2386
De vrijstelling van omzetbelasting, betaald voor papier en karton voor de vervaardiging van postformulieren en post- en plakzegels voor de dienst in Nederlands-Indië, Suriname en Curaçao 1935-04-12 no. 24 2386
De aanschaffing van materialen voor de Zeemacht in Nederlands-Indië 1935-05-21 no. 40 2386
De afwijzing van het verzoek van professor dr. H.J. Lam inzake een bijdrage voor de uitgave van het tijdschrift "Blumea" 1935-05-29 no. 55 2386
Het jaarverslag (1934) van de Indische Centrale Aanschaffingsdienst 1935-06-15 no. 19 2386
De voorkeur van de Nederlandse industrie bij de aanschaf van gas- en waterleidingbuizen voor de Indische dienst 1935-06-20 no. 19 2386
De detachering van personeel van het Marine-établissement te Soerabaja bij fabrieken in Europa 1935-07-03 no. 20 2386
De vrijstelling van omzetbelasting, betaald voor papier en karton voor de vervaardiging van postformulieren en post- en plakzegels voor de dienst in de Overzeese Gewesten 1935-07-08 no. 23 2386
Handelsvoorlichting. Het jaarverslag over 1934 van het "Netherlands and Netherlands Indies Information Bureau" te Londen 1935-08-02 no. 32/504 2386
Het in bewaring geven van films welke betrekking hebben op Nederlands-Indië 1935-08-07 no. 58 2386
De expeditiereis van dr. H.A. Bernatzik naar de Zuidzee-eilanden (o.a. Nieuw-Guinea) 1935-10-17 no. 30 2386
De beëindiging van de overeenkomst met mevrouw C. Nijland inzake de huur en verhuur van het pand Prins Mauritsplein 23 te 's-Gravenhage 1935-10-18 no. 31 2386
De medeondertekening van een contract met de NV Nederlandse Instrumenten Compagnie (Nedinsco) te Venlo inzake de levering van afstandvluchttijdklokken 1935-10-18 no. 41 2386
Het betalingsverkeer met Duitsland voor geplaatste bestellingen 1935-10-25 no. 34 2386
De Nederlandse deelneming aan de 7e Levant Fair te Tel-Aviv in het voorjaar van 1936 1935-11-16 no. 47/763 2386
De regeling met de Chinese Regering over de zgn. Boxerindemniteit 1935-11-25 no. 7 2387
De medeondertekening van een contract met de Nederlandse Siemens Maatschappij NV te 's-Gravenhage inzake de levering van 4 radiorichtingzoekers 1935-11-25 no. 16 2387
De medeondertekening van een contract met de NV Nederlandse Instrumenten Compagnie (Nedinsco) te Venlo inzake de levering van afstandvluchttijdklokken 1935-12-04 no. 34 2387
De wetenschappelijke reis van mejuffrouw L.E. Cheesman naar Nederlands Nieuw-Guinea 1935-12-09 no. 26 2387
De uitbetaling van de jaarlijkse bijdrage van Frs. 1000 aan de Union Internationale contre le Cancer te Parijs 1935-12-12 no. 9/816 2387
De medeondertekening van een contract met NV Werkspoor te Amsterdam inzake de levering van schoepenmateriaal voor de Hr. Ms. "Sumatra" 1936-03-10 no. 30 2387
De aanschaffing van goederen ten behoeve van het Departement van Oorlog in Nederlands-Indië 1936-03-17 no. 33 2387
Het verzoek van het Nationaal Centrum van Landbouw te Costa Rica om monsters van maissoorten van Java te mogen ontvangen voor experimentele doeleinden 1936-03-24 no. 24 2387
Het mede ondertekenen van een contract met de firma J.B. van Heijst & Zonen te 's-Gravenhage inzake de levering van bomlichamen en oefenbommen 1936-03-31 no. 6 2387
De ruilhandel tussen Venezuela en België 1936-04-07 no. 43/ 268 (Nederlands-Indië) en no. 43/223 (Suriname) 2387
De begrotingsbewaking 1936-04-09 no. 30 2387
De verkoop van diamanten door de Indische Pandhuisdienst 1936-04-28 no. 7 2387
Het onderzoek naar de Nederlands-Indische standaard van het kilogram, door de heer J. Denekamp, inspecteur bij de Dienst van het IJkwezen 1936-05-07 no. 24 2387
De klacht over uit Nederlands-Indië afkomstige ruwe huiden 1936-05-08 no. 24 2387
De tentoonstelling hier te lande van Indische kindertekeningen ten behoeve van de tuberculosebestrijding 1936-05-25 no. 12 2387
De inschrijving op de levering van kwasten, borstels en penselen door de firma J. Driessen te Breda 1936-06-09 no. 40 2387
De bestelling van grijsgroene stof voor militaire kleding voor het leger in Nederlands-Indië 1936-06-16 no. 26 2387
De medeondertekening van een contract met de Whitehead Torpedo Compagny Ltd. te Weymouth (England) 1936-06-27 no. 21 2387
Boekenonderzoeken. Overzicht van werkzaamheden in het 2e kwartaal van 1936 1936-07-13 no. 16 2387
Exportassociaties in Japan 1936-08-14 no. 59 2387
De Indische bouwhygiëne met betrekking tot de woningbouw 1936-09-29 no. 13 2387
De verhuur van het pand Prins Mauritsplein nr. 23 te 's-Gravenhage 1936-09-30 no. 32 2387
De subsidie voor de samenstelling van geschied- en aardrijkskundige kaarten van Overzeese Gebieden 1936-10-08 no. 60 2388
De opgaven van Gouvernement (landbouw) producten over het dienstjaar 1936 1936-10-23 no. 7 2388
De uitvoer van zijde en kunstzijde 1936-10-23 no. 8/661 (Suriname) en 8/645 (Curaçao) 2388
De tentoonstelling van aloë en divi-divi uit Curaçao op de goederenbeurs van Piraeus 1936-10-27 no. 9/656 2388
Het verspinbaar maken van de agavevezel 1936-10-29 no. 21 2388
Het mede ondertekenen van een contract met de firma J.B. van Heijst & Zonen te 's-Gravenhage voor de levering van bommen 1936-11-05 no. 18 2388
De heffing van havengelden in Nederlands-Indië 1936-11-04 no. 42 2388
De indexcijfers van het levensonderhoud op Java 1936-11-07 no. 22 2388
De medeondertekening van een contract met de firma Koopman & Co te Amsterdam inzake de levering van 4 Sal Selsyn-installaties voor torpedojagers 1936-11-17 no. 15 2388
De medeondertekening van een contract met de Nederlandse Siemens Maatschappij NV te 's-Gravenhage inzake de levering van generatoren 1936-11-17 no. 16 2388
De ontheffing van de heer H.J. van Mook voor zijn toevoeging aan de deputaties van enige Inlandse Zelfbesturen en de toevoeging van de heer A. Jonkers bij het huwelijk van Prinses Juliana 1936-12-14 no. 14 2388
De uitzending naar Nederlands-Indië van artikelen, afwijkend van het standaardmodel 1936-12-17 no. 1E 2388
De voorbereiding van de invoering van de Postcheque- en Girodienst in Nederlands-Indië 1936-12-18 no. 39 2388
De verzoeken om voorkeur te verlenen voor Nederlandse producten bij aanschaffingen voor de Indische Dienst 1936-12-23 no. 22 2388
De tegemoetkoming in het nadeel welke door aannemers is geleden bij werken en leveringen door de gewijzigde monetaire toestand 1936-12-31 no. 25 2388
Het onderzoek van de klapperziekte in Nederlands-Indië 1937-01-15 no. 35 2388
Het certificeren van rekeningen voor het Ministerie van Defensie 1937-01-18 no. 17 2388
De monetaire toestand na het goudembargo en de negatieve gevolgen bij aannemingscontracten 1937-01-27 no. 8E 2388
De koffieconferentie te Bogota en de koffiesituatie in Columbia 1937-01-28 no. 46/42 2388
De schenking van een 2-tal schilderijen aan de Indische Regering door oud-resident van Tanpanoeli, de heer J.W.Th Heringa 1937-02-08 no. 38 2388
De postzegelveilingen in Suriname en Curaçao 1937-02-04 no. 93 2388
De 1e Veiligheidsconferentie 1937 te 's-Gravenhage en een verslag van de heer L.A. Schmid, chef van de Veiligheidstoezicht inzake een studiereis naar Japan 1937-02-16 no. 15 2388
De medeondertekening van een contract met de NV Nederlandse Instrumenten Compagnie (Nedinsco) te Venlo inzake de levering van 2 koersmeters 1937-02-17 no. 13 2388
De subsidie voor de Koloniale School voor meisjes en vrouwen 1937-02-17 no. 27 2389
De Indische tentoonstelling in Arnhem 1937-02-22 no. 32E 2389
Het mede ondertekenen van een contract met de firma J.B. van Heijst & Zonen te 's-Gravenhage inzake de levering van oogbanden voor bommen 1937-02-27 no. 26 2389
De waarde van het einddiploma H.B.S. met 3 jarige cursus voor meisjes (Prinses Julianaschool) te Batavia 1937-04-08 no. 10 2389
Vuurwapenen, munitie en ontplofbare stoffen. De rechtstreekse doorvoer van grotere partijen per schepen van bekende rederijen 1937-04-10 no. 12 2389
De sollicitatie naar levering van goederen voor de Indische Dienst 1937-04-19 no. 43 2389
Roemersma huidverf welke in Nederlands-Indië wordt gebruikt als onderwater-huidverf op de Hr. Ms. schepen 1937-04-26 no. 41 2389
De studieopdracht van ir. D.S. Gaastra, werktuigkundig ingenieur bij de Luchtvaartafdeling van het KNIL 1937-03-20 no. 14 2389
Het aanwijzen van de directeur van het Koninklijk Magnetisch en Meteorologisch Observatorium, professor dr. J. Boerema als vertegenwoordiger van Nederlands-Indië bij de congressen van de Organisation Météorologioque Internationale 1937-06-07 no. 15 2389
De medeondertekening van een contract met de NV Nederlands-Engelse Technische Handelsmaatschappij te 's-Gravenhage inzake de levering van dieptebommen 1937-06-11 no. 18 2389
De verlofverlenging van de heer A. Jonkers, controleur bij het Binnenlands Bestuur in Nederlands-Indië 1937-06-17 no. 20 2389
De nieuwe gedragslijn ten aanzien van de toelating van personen in Nederlands-Indië 1937-06-21 no. 14 2389
De regeling met de Chinese Regering over de zgn. Boxerindemniteit 1937-06-22 no. 51/317 2389
De gedragslijn in verband met de guldendepreciatie te volgen bij aanschaffingen door de Indische Centrale Aanschaffingsdienst 1937-06-24 no. 11 2389
De levering van röntgentoestellen voor de Militair Geneeskundige Dienst in Nederlands-Indië 1937-06-30 no. 42 2389
De vrijstelling van invoerrecht en statistiekrecht voor goederen bestemd of afkomstig van de Marine in de Koloniën 1937-07-03 no. 6E 2389
De encyclopedische arbeid voor Nederlands-Indië 1937-07-08 no. 29 2389
Gegevens over sisal en andere in Nederlands-Indië gekweekte vezelstoffen 1937-07-14 no. 11 2389
De medeondertekening van een contract met de Technische Handelsmaatschappij "Hollinda" NV te 's-Gravenhage inzake de levering van kompassen voor vliegtuigen 1937-07-16 no. 43 2389
De najaarsbeurs te Leipzig (Duitsland) in 1937 1937-07-21 no. 26/361 2389
De internationale luchtvaarttentoonstelling "Avia" van 30 juli t/m 15 augustus 1937 te 's-Gravenhage 1937-07-20 no. 15 2389
De medeondertekening van een contract met G.F.C.M. van der Valk voor de verhuur van het pand Prins Mauritsplein nr. 23 te 's-Gravenhage 1937-07-24 no. 17 2389
Het mede ondertekenen van een contract met de firma J.B. van Heijst & Zonen te 's-Gravenhage inzake de levering van bomlichamen 1937-07-27 no. 25 2389
Verslag van de 4e bijeenkomst van het Internationaal Technisch Raadgevend Comité voor Radio-electrische Verbindingen 1937-07-30 no. 22/370 2389
Veiligheidstoezicht. De nadere wijziging en aanvulling van de "Stoomverordening 1937" 1937-08-06 no. 35 2390
De consumptie van de melkvoorziening in Batavia 1937-08-20 no. 12 2390
Het rapport betreffende de deelname aan de vergaderingen van de Union Internationale de Radiodiffusion te Ouchy in juni 1937 1937-08-30 no. 28 2390
De studieopdracht van A.A. Kraëff, chemisch assistent bij het Laboratorium voor Materiaalonderzoek over zijn studiereizen 1937-09-01 no. 33 2390
De medeondertekening van een contract met de Chiffier Machinen Gesellschaft Heimsoeth und Rinke te Berlijn inzake de levering van geheimschriftmachines met reserverollen 1937-09-09 no. 17 2390
De medeondertekening van een contract met de NV Nederlands-Engelse Technische Handelsmaatschappij te 's-Gravenhage inzake de levering van diverse torpedo-onderdelen 1937-09-16 no. 34 2390
De medeondertekening van een contract met de Nederlandse Siemens Maatschappij NV te 's-Gravenhage inzake de levering van 16 kortegolf ontvangtoestellen 1937-09-20 no. 8 2390
De opgaven voor natuurkunde en scheikunde van het in 1937 gehouden H.B.S.-examen 1937-10-02 no. 623 2390
De klacht van notaris H.C. Labberton te 's-Gravenhage over de vertegenwoordiger van de Indische Weeskamers te Batavia 1937-10-18 no. 27 2390
De vrijstelling van invoerrecht en statistiekrecht voor goederen bestemd of afkomstig van de Marine in de Koloniën 1937-10-21 no. 24E 2390
De vertegenwoordiging van Nederland en Nederlands-Indië werven en fabrieken in China met betrekking tot de aanbesteding van kanonneerboten 1937-10-26 no. 32/550 2390
De medeondertekening van een contract met de Société d'Applications des Machines Motrices S.A.M.M., S.A. te Parijs en de Société Française Hispano Suiza te Bois-Colombes (Frankrijk) 1937-10-27 no. 22 2390
De tijdelijke vervanging van professor dr. A.W. Mulock Houwer door professor dr. G.F. Rochat 1937-11-01 no. 27 2390
De vermindering van het aantal jaren werktijd, nodig voor de machinistenopleiding 1937-11-09 no. 16/567 2390
Het mede ondertekenen van een contract met de firma J.B. van Heijst & Zonen te 's-Gravenhage inzake de levering van bomlichamen voor scherpe mijnbommen 1937-11-20 no. 25 2390
De medeondertekening van een contract met de NV Hazemeijer's Fabriek voor Signaal Apparaten te Hengelo inzake de levering van een camoïde frais machine 1937-11-26 no. 43 2390
De subsidies aan de Nederlands-Indische Onderwijs- en Studiekas, de Koninklijke Vereniging "Oost en West" en de Haagse Koloniale School 1937-12-02 no. 18/615 2390
De gegevens nopens de productie van tabak in Nederlands-Indië 1938-01-26 no. 25/51 2391
De schenking van topografische kaarten van mevrouw M.J. Muysken Enthoven aan de Topografische Dienst 1937-12-29 no. 49 2391
De klachten over de kwaliteit van Indisch export-mais 1938-01-17 no. 17 2391
De douanebehandeling van uit het buitenland bij het Koloniaal Etablissement aangevoerde goederen 1938-01-18 no. 34 2391
De averij van de s.s. "Garoet" ontstaan door zwaar stormweer in het Engels Kanaal en de Golf van Biscaje 1938-01-20 no. 27 2391
De gegevens van de Indische Belastingdienst omtrent rechten in Nederland, verschuldigd bij de invoer van kerosine 1938-02-02 no. 1 2391
De wetenschappelijke reis van mejuffrouw L.E. Cheesman naar Nederlands-Indië 1938-02-03 no. 21 2391
De uitreiking van foto's van het Koninklijk bruidspaar aan de Indische schooljeugd 1938-02-05 no. 16 2391
De voorkeur bij de aanschaffing voor de openbare dienst van Nederlandse en Indische producten 1938-02-07 no. 27/65 2391
De foto's van de Koninklijke Familie 1938-02-11 no. 1 2391
De bedenking van de Algemene Rekenkamer tegen de betaling van drukwerk ten laste van de Curaçaose begroting 1938-03-04 no. 22/118 2391
De subsidie ad f. 5000,- voor de uitgifte van het werk "De West-Toradja's van Midden Celebes" door dr. A. C. Kruijt 1938-03-22 no. 17 2391
De aanschaf van benodigdheden voor de Marine Luchtvaart Dienst in Nederlands-Indië door tussenkomst van de Indische Centrale Aanschaffingsdienst 1938-03-30 no. 33 2391
De medeondertekening van een contract met het Technisch Bureau J. Duiker te 's-Gravenhage inzake de levering van nevelinstallaties 1938-03-31 no. 16 2391
De gecommitteerde in Nederland van de Dienst van het Veiligheidstoezicht in Nederlands-Indië 1937-12-27 no. 22 2391
De teruggave door dr. W. Leopold van te zijner beschikking gesteld geologisch materiaal 1937-12-04 no. 8/619 2391
De verzekering van goederen tegen schade gedurende het transport naar Indië 1937-12-08 no. 38 2391
De agentschappen van de NV Koninklijke Luchtvaart Maatschappij voor Nederland en Koloniën en de aanschaf van goederen voor bemiddeling 1937-12-18 no. 3 2391
De vrijstelling van invoerrecht en statistiekrecht voor goederen bestemd of afkomstig van de Marine in de Koloniën 1937-12-27 no. 3E 2391
Het aanschaffen van paspoortformulieren voor de dienst in Curaçao 1938-04-09 no. 13 2392
Het verzoek van de heer J.H. Mulder aan de Vereniging J.P. Coen om te worden aangewezen voor een studiereis naar Nederlands-Indië 1938-04-11 no. 14 2392
De verschijning van de "Importers Directorry 1938" bij de uitgevers NV Boekhandel G. Kolff & Co 1938-04-21 no. 306 2392
Het mede ondertekenen van een contract met de Nederlandse Siemens Maatschappij NV te 's-Gravenhage inzake de levering van 4 stuks lange golf ontvanginstallaties ten behoeve van Nederlands-Indië 1938-04-26 no. 47 2392
De regeling met de Chinese Regering over de zgn. Boxerindemniteit 1938-05-07 no. 3 2392
De opslag van alcoholhoudende geneesmiddelen, tincturen, medicinale wijnen en spiritus in het Koloniaal Etablissement te Amsterdam 1938-05-24 no. 23 2392
De benoeming van ir. A.N. Molenaar tot gecommitteerde in Nederland van de Dienst van het Veiligheidstoezicht in Nederlands-Indië 1938-05-30 no. 69 2392
Het uitreiken van een paspoort aan Ahmad Gawhari om in Caïro te gaan studeren 1938-05-30 no. 75 2392
Het verzoek van het Dames-Comité, toegevoegd aan het Comité tot zedelijke ondersteuning aan Indische jonge mensen om subsidie voor het oprichten van een tehuis 1938-06-04 no. 32 2392
De concurrentie van Indische gevangenisbedrijven met de particuliere industrieën 1938-06-13 no. 35 2392
De medeondertekening van een contract met de firma Koopman & Co te Amsterdam inzake de levering van onderdelen van Sal-Selsyn loggen voor de instrumentmakerij te Soerabaja 1938-06-28 no. 32 2392
Het mede ondertekenen van een aanvullend contract met de firma J.B. van Heijst & Zonen te 's-Gravenhage inzake de levering van extra mijnbommen 1938-06-30 no. 14 2392
Het verlenen van een machtiging aan ir. A.N. Molenaar voor het beoordelen en goedkeuren van ontwerpen van voor West-Indië bestemde stoomtoestellen 1938-06-29 no. 16/331(Suriname) en no. 16/361 (Curaçao) 2392
Het begeleiden van inlandse vorstelijke personen door de hoofdambtenaar H.E.L. Israël tijdens hun verblijf in Nederland in verband met het 40-jarig regeringsjubileum van Hare Majesteit de Koningin 1938-07-12 no. 32 2392
Het jaarverslag 1937 van het Indisch Centraal Aanschaffingskantoor 1938-07-05 no. 37 2392
De uitgave van het boekwerk "Handelingen over de Grondwetherziening 1922 en de Indische Staatsregeling 1925" 1938-07-14 no. 31/333 2392
De toevoeging van de controleur L.A.M. Visser aan de delegaties van Vorstenlandse afgevaardigden tijdens hun verblijf in Nederland in verband met het 40-jarig regeringsjubileum van Hare Majesteit de Koningin 1938-07-20 no. 30 2392
De distributie van de Nationale Film "Veertig jaren" in Nederlands-Indië 1938-07-23 no. 600 2392
De dubbele betaling van voor Suriname aangeschafte goederen 1938-08-01 no. 48/399 2392
De medeondertekening van een contract met de firma W.C. & K de Wit te Amsterdam inzake de levering en montage van 3 onderwaterluisterinrichtingen 1938-08-05 no. 24 2392
Het verstrekken van inlichtingen nopens een plaats genaamd Horeps 1938-08-09 no. 31 2393
De bezorging van een bloemstuk van de Gouverneur-Generaal van Nederlands-Indië op het paleis ter gelegenheid van het regeringsjubileum van Hare Majesteit de Koningin 1938-08-09 no. 31 2393
De medeondertekening van een contract met de Whitehead Torpedo Compagny Ltd. te Weymouth (Engeland) inzake de levering van 12 torpedo's voor vliegtuigen 1938-08-17 no. 40 2393
De luchtbeschermingsmaatregelen door de inschakeling van radioamateurs 1938-08-18 no. 27 2393
Het uitwisselen van elkanders functie door de professoren C.P. Wolff Schoemaker en ir. R.L.A. Schoemaker 1938-08-19 no. 31/392 2393
Het verzoek van de NV Ocean om meer dan tot dusver te mogen delen in het vervoer van gouvernementsgoederen 1938-09-02 no. 51 2393
De verscheping van goederen voor de Indische Dienst op een koele plaats in het scheepsruim 1938-09-05 no. 12 2393
Scheepvaart. Gebruikmaking van de adviezen van het Nederlands Scheepbouwkundig Proefstation bij aanbouw van Gouvernementsvaartuigen in Nederlands-Indië 1938-09-05 no. 13 2393
De medeondertekening van een contract met de firma W.C. & K. de Wit te Amsterdam inzake de levering van complete peilingwijzers voors onderwaterluisterinrichtingen 1938-09-05 no. 32 2393
De encyclopedische arbeid van het Koloniaal Instituut 1938-09-09 no. 57 2393
De medeondertekening van een contract met de NV Nederlands-Engelse Technische Handelsmaatschappij te 's-Gravenhage 1938-09-10 no. 15 2393
De toelating van mevrouw H. Müller en haar echtgenoot in Nederlands-Indië 1938-09-10 no. 16/435 2393
De toelating van de familie V. Schneider in Nederlands-Indië 1938-09-14 no. 22 2393
De medeondertekening van een contract met de Whitehead Torpedo Compagny Ltd. te Weymouth (Engeland) inzake de levering van een dummy torpedo 1938-09-10 no. 15 2393
De medeondertekening van een contract met de firma NV Hazemeyer's Fabriek van Signaalapparaten te Hengelo inzake de levering van vuurleidinginstallaties voor torpedojagers 1938-09-14 no. 36 2393
De betaling van een bloemstuk van de Gouverneur-generaal van Nederlands-Indië ter gelegenheid van het regeringsjubileum van Hare Majesteit de Koningin 1938-09-20 no. 35 2393
De toezending van gedrukten aan de Gouverneur-generaal van Nederlands-Indië 1938-09-21 no. 4/459 2393
Boekenonderzoeken. De kosten van vervaardiging van rapporten over de boekenonderzoeken 1938-09-22 no. 796 2393
De betaling van huur voor het pand Prins Mauritsplein 23 te 's-Gravenhage 1938-09-22 no. 796 2393
De medeondertekening van een contract met de NV Nederlandse Instrumenten Compagnie (Nedinsco) te 's-Gravenhage inzake de levering van een aanvalsperiscoop 1938-10-07 no. 31 2393
Het verzoek om informatie inzake het gebruik van het pand Prins Mauritsplein 23 te 's-Gravenhage 1938-10-14 no. 24 2393
De bedenkingen van de Algemene Rekenkamer inzake het brengen van kosten van een levering ten laste van een ander dienstjaar, dan het jaar waarin de levering is geschied 1938-10-17 no. 6 2393
De toevoeging van de heer G.W. Fris aan de Sultan van Deli als raadsman tijdens zijn verblijf in Nederland 1938-10-18 no. 24 2393
De douanebehandeling van bij het Koloniaal Etablissement aangevoerde goederen 1938-10-25 no. 25 2393
De toezending van opgaven voor natuurkunde en scheikunde van het in 1938 gehouden eindexamen H.B.S. 1938-10-31 no. 930 2393
De medeondertekening van een contract met de firma Wm. C. Grootenhuis te Rotterdam inzake de levering van 4 hydrophones 1938-11-14 no. 20 2394
De medeondertekening van een contract met het Technisch Handelsbureau Elmega te 's-Gravenhage inzake de levering van een proefstand voor de Askania automatische stuurinrichting 1938-11-16 no. 22 2394
De uitbetaling van de bijdrage over de jaren 1936 - 1938 aan het Internationaal Kankerinstituut te Parijs 1938-11-26 no. 9 2394
Subsidies. De Koninklijke Vereniging "Oost en West", de Nederlands-Indische Onderwijs en Studiekas en de zorg voor Indische jongelieden in Nederland 1938-11-28 no. 47/588 2394
Het verzoek van de minister van Sociale Zaken om inlichtingen betreffende bestellingen bij de Nederlandse industrie 1938-11-29 no. 16 2394
De uitgave van de wetenschappelijke atlas van Nederlands-Indië, Suriname en Curaçao 1938-11-29 no. 16 2394
De reis van 2 Italiaanse geleerden (vulkanologen) aan Nederlands-Indië 1938-12-02 no. 34 2394
De medeondertekening van 2 contracten met de combinatie Wilton-Feijnoord-Bofors inzake de levering van 8 kanonnen 1938-12-02 no. 35 2394
De medeondertekening van een contract met het Technisch Handelsbureau Elmega te 's-Gravenhage inzake de levering van 2 Askania kintheodolieten 1939-01-05 no. 30 2394
Het verzoek van het Departement van Algemene Zaken om gegevens nopens openbare werken en grote bestellingen 1939-01-27 no. 22 2394
De tijdelijke waarneming van elkanders colleges door de professoren dr. G.W.J. Drewes en dr. C.C. Berg 1939-01-31 no. 3/45 2394
Verzoeken om toelating en vestiging van personen in Nederlands-Indië 1939-02-07 no. 30 2394
De medeondertekening van een contract met de NV Nederlands-Engelse Technische Handelsmaatschappij te 's-Gravenhage inzake de levering van antennemijnen 1939-02-11 no. 7 2394
De verkoop van topgrafische kaarten in Nederland door het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap, Afdeling Volkenkunde 1939-02-11 no. 7 2394
De studieopdracht van de heer ir. Tan Sin How bij de fabrieken van de Algemene Kunstzijde Unie NV te Arnhem inzake de geschiktheid van de inheemse arbeider voor dit nijverheidsprocédé 1939-03-28 no. 6 2394
De medeondertekening van een contract met de Fabrique Nationale 'Armes de Guerre te Herstal (België) inzake de levering van verschillende reservedelen en toebehoren voor vliegtuig- en artilleriemitrailleurs 1939-03-29 no. 24 2394
De verstrekking van subsidie aan de NV Martinus Nijhoff's Boekhandel en Uitgeversmaatschappij te 's-Gravenhage voor de tegemoetkoming in de kosten van het zetten en drukken van het Repertorium op de Literatuur betreffende de Nederlandse Koloniën 1939-04-24 no. 1 2395
De medeondertekening van een contract met de NV Nederlandse Instrumenten Compagnie (Nedinsco) te Venlo inzake de levering van 1 afstandsmeter en 1 binoculaire richtkijker 1939-04-24 no.49 2395
De medeondertekening van een contract met de firma Koopman & Co te Amsterdam inzake de levering van Hagelin cryptografen 1939-05-08 no.33 2395
De controle over het beheer van de Nederlands-Indische post- en zegelwaarden 1939-05-08 no.36 2395
De medeondertekening van een contract met de NV Nederlands-Engelse Technische Handelsmaatschappij te 's-Gravenhage betreffende de levering van 128 antennemijnen 1939-05-08 no.45 2395
Het 25-jarig bestaan van de Vereniging Instituut voor Tropische Geneeskunde te Leiden 1939-05-09 no.24 2395
De medeondertekening van een contract met de NV Wilton-Feijenoord te Schiedam inzake de levering van 2 stel reserve schroeven voor de Hr. Ms. Kruiser "De Ruijter" 1939-05-19 no.33 2395
Het mede ondertekenen van een contract met de firma J.B. van Heijst & Zonen te 's-Gravenhage inzake de levering van bomlichamen 1939-05-20 no. 1 2395
De tijdelijke vervanging van professor dr. A. Grevenstuk aan de Geneeskundige Hogeschool te Batavia door professor dr. M.G. Bijlsma 1939-05-26 no. 37 2395
De medeondertekening van een contract met de Fabrique Nationale d'Armes de Guerre te Herstal (België) inzake de levering van mitrailleurs 1939-06-23 no. 39 2395
De overdruk van "Het Imperial Institute en het Koloniaal Instituut" door professor dr. L. Rutten 1939-06-19 no. 694 2395
Het vervoer van nevelzuur door het Vrachtbureau NV Stoomvaart Maatschappij Nederland 1939-07-08 no. 774 2395
Het verzoek van de NV Boekhandel en Drukkerij voorheen E.J. Brill te Leiden inzake de aankoop van 170 exemplaren van de 14e aflevering van de uitgave "Micrographie des Holzes der auf Java vorkommenden Baumarten" 1939-07-10 no. 15 2395
De medeondertekening van een contract met J. & K. Smit's Machinefabrieken NV te Kinderdijk inzake de levering van 2 compressorloze dieselmotoren 1939-07-13 no. 12 2395
Het vergoeden van reis- en verblijfkosten aan de Regent van Tjiamis, Raden Toemenggoeng Soenarja voor een studieopdracht in Nederland 1939-07-15 no. 13 2395
De "Statement of General Average" van de Nederlandse s.s. "Garoet" 1939-07-27 no. 835 2395
Het betalingsverkeer met Duitsland voor geplaatste defensieorders 1939-07-28 no. 49 2395
Het verlenen van een studieopdracht aan Raden Mr. Soewandi 1939-08-03 no. 33 2396
De medeondertekening van een contract met de NV Nederlandse Seintoestellenfabriek te Hilversum inzake de levering van een radiobakeninstallatie 1939-08-03 no. 37 2396
De medeondertekening van een contract met de NV Nederlandse Seintoestellenfabriek te Hilversum inzake de levering van een zendinstallatie 1939-08-03 no. 38 2396
De medeondertekening van een contract met de Fabrique Nationale d'Armes de Guerre te Herstal inzake de levering van hulpstukken voor mitrailleurs 1939-08-17 no. 28 2396
De medeondertekening van een contract met de NV Koninklijke Maatschappij "De Schelde" te Vlissingen inzake de levering van turbineschoepen 1939-08-17 no. 44 2396
De medeondertekening van een contract met de NV Nederlandse Instrumenten Compagnie (Nedinsco) te Venlo inzake de levering van 1 afstandsmeter (stereoscopisch) met bewaarkisten en 2 richtkijkers 1939-08-23 no.66 2396
De beëindiging van encyclopedische arbeid door het Koloniaal Instituut voor Nederlands-Indië doch een bestendiging inzake de toezending van bescheiden 1939-09-02 no.29 2396
De toelating van mejuffrouw H. Klijnsma in Nederlands-Indië 1939-09-23 no. 999 2396
Jaarverslagen over de jaren 1937 en 1938 van het Staatsbedrijf der Artillerie Inrichtingen te 's-Gravenhage 1939-09-04 no. 12E 2396
De medeondertekening van een contract met de Whitehead Torpedo Compagny Ltd. te Weymouth (Engeland) voor de levering van 6 torpedo's voor vliegtuigen 1939-10-04 no. 7E 2396
Het verlenen van een studieopdracht aan de heer R.A.A. Abbas Soeria Nata Atmadja, Regent van Tjiandjoer 1939-10-10 no. 11 2396
De inbeslagneming door de Britse autoriteiten van goederen uit Surinema, bestemd voor het Departement van Koloniën 1939-10-18 no. 37 2396
De Ministeriële Beschikking inzake de machinistenopleiding 1939-10-30 no. 25/469 2396
De medeondertekening van een contract met de Chiffreier Machinen Gesellschaft Heimsoeth und Rinke te Berlijn inzake de levering van enigma seinmachines met reserverollen 1939-11-21 no. 19 2396
De verkoop van Indische topografische kaarten door de firma Smulders te 's-Gravenhage 1939-11-28 no. 11 2396
Jaarverslag over het jaar 1938 van het Koloniaal Etablissement te Amsterdam 1939-11-30 no. 16/522 2396
Verzoek van het Gouvernement van Curaçao om gouvernementsgoederen te verzekeren 1939-12-04 no. 15 2396
De medeondertekening van een contract met de NV Wilton-Feijenoord te Schiedam inzake de levering van 6 zoeklichten voor de Hr. Ms. "Java 1939-12-07 no.27 2396
De medeondertekening van een contract met de firma Aktiebolaget Bofors te Bofors (Zweden) inzake de levering van lichtgranaten met uurwerkbuizen 1939-12-19 no.18 2397
De opgaven voor natuurkunde en scheikunde voor het H.B.S.-eindexamen 1939-12-19 no.1255 2397
De medeondertekening van een contract met de NV Koninklijke Maatschappij "De Schelde" te Vlissingen voor uitstel van levering van turbineschoepen 1939-12-28 no. 9 2397
Het wapen van het Regentschap Bandoeng 1939-12-29 no.17 2397
De medeondertekening van een contract met C. van der Giessen's Werktuigenfabriek NV te Krimpen aan de IJssel inzake de levering van 2 stoommijnenveeglieren en reserveonderdelen 1940-01-08 no. 13 2397
Het schrijven van de heer H.O. van der Straten inzake de aanschaf van pantserplaten 1940-01-18 no. 23 2397
De wijziging van de regeling inzake de vaststelling van de wapens voor Indische publiekrechtelijke lichamen 1940-01-20 no. 16/28 2397
De toelating van de fam. H.H.F. Herrndorf in Nederlands-Indië 1940-01-25 no. 19 2397
De contracten met de Koninklijke Luchtvaart Maatschappij voor Nederland en Koloniën NV inzake de levering van goederen aan de Indische Dienst 1940-01-27 no. 5 2397
De medeondertekening van een contract met de NV Haarlemsche Machinefabriek voorheen Gebr. Figee te Haarlem inzake de levering van 10 mijnenveeglieren 1940-02-08 no. 5 2397
De tijdelijke staking van de doorzending naar Nederlands-Indië van publicaties voor particulieren, afkomstig van het Ruilbureau der Koninklijke Bibliotheek 1940-02-16 no. 121 2397
De wetenschappelijke reis van mejuffrouw L.E. Cheesman naar Morotai en Halmaheira 1940-02-27 no. 11 2397
De verloren gegane lading van de s.s. "Ameland", welke ten gevolge van een ontploffing op de Noordzee is gezonken 1940-03-01 no. 25 2397
Het mede ondertekenen van een contract met de firma J.B. van Heijst & Zonen te 's-Gravenhage inzake de levering van bomlichamen voor scherpe mijnbommen 1940-03-04 no. 43 2397
De toezending van rapporten aan de regering van Nederlands-Indië en Curaçao met richtlijnen voor de bescherming tegen oorlogsgevaren van kunstschatten in musea, bibliotheken en archieven 1940-03-08 no. 7 2397
Het verzoek om subsidie van professor B. Schrieke voor publicaties in het tijdschrift "Internationales Archiv für Ethnographie" 1940-03-14 no. 13/96 2397
De tijdelijke vervanging van professor dr. G.H. van der Kolff door professor dr. J.H. Boeke 1940-04-06 no. 21 2397
De medeondertekening van een contract met de NV Hazemeijer's Fabriek van Signaalapparaten te Hengelo inzake de levering van reserve-ankers 1940-03-26 no. 29 2397
Het wapen van de provincie Midden-Java 1940-04-23 no. 311 2397
De medeondertekening van een contract met de firma Koopman & Co te Amsterdam inzake de levering van 100 Hagelin cryptografen 1940-04-23 no. 21 2397
De klacht van de Chemische Fabrieken M.J. Lewenstein NV te Amsterdam inzake de aanschaf van pentamethyleentetrazol 1940-04-24. no. 34 2397
De medeondertekening van een contract met de NV Wilton-Feijenoord te Schiedam inzake de levering van 6 kanonfundaties 1940-04-27 no. 6/185 2397
De medeondertekening van een contract met de Fabrique Nationale d'Armes de Guerre te Herstal inzake de levering van 12 watergekoelde standaard Colt/Browning mitrailleurs 1940-04-29 no. 11 2397
De beperking van de verkoop van Indische topografische kaarten aan particulieren 1940-05-04 no. 8 2397
Luchtbescherming. De toezending van gedrukten aan Nederlands-Indië en Curaçao 1940-05-07 no. 30 2397
Het ontvangen van een 2-tal publicaties van de Ministerie van Buitenlandse Zaken getiteld: Retention of items of A.R.P. en Domestic Surface Shelters 1940-05-15 no. 3E 2397
Boekwerken. De uitgave van "De inlandse kunstnijverheid in Nederlands-Indië" 1940-05-16 no. 10 2397
De ontheffing van ir. A.N. Molenaar van zijn betrekking van Gecommitteerde in Nederland van de Dienst van het Veiligheidstoezicht in Nederlands-Indië 1940-05-22 no. 12 2397
De subsidiëring van de uitgave van een werk van pastoor Drabbe, getiteld "Land en Volk der Tanimbar-eilanden 1940-05-25 no. 8 2397
De afwikkeling van contracten en bestellingen 1940-06-26 no. 8 2397
De verhuur van het pand Prins Mauritsplein nr. 23 te 's-Gravenhage 1940-07-12 no. 22 2398
Het verzoek van het Sangi- en Talaut Comité om uitbetaling van de subsidie over het 3e termijn van 1940 1940-07-25 no. 13 2398
De levering van schoolboeken door J.B. Wolters' Uitgeverij-Maatschappij NV te Groningen voor het Departement van Onderwijs in Nederlands-Indië 1940-08-09 no. 15 2398
De bestellingen van Nederlandse Overheidsinstellingen in Duitsland 1941-02-18 no. 1E 2398
De verhuur van het pand Prins Mauritsplein nr. 23 te 's-Gravenhage 1941-06-24 no. 24 2398
De medeondertekening van een contract inzake de afwikkeling van een bestelling bij de NV Hollandse Optiek Fabriek te 's-Gravenhage inzake de levering van munitiekisten 1941-09-16 no. 7 2398
De onderhoudskosten van het bureau van de hier te lande gedetacheerde Nederlands-Indische belastingaccountants met betrekking tot het pand Van Eeghenstraat nr. 74 te Amsterdam 1941-10-01 no. 10 2398
Het voorzitterschap van Mr. M. Lodder der Commissie tot Afwikkeling van Defensiecontracten 1941-10-03 no. 1E 2398
De verantwoording van de uitgaven door A.F. Ruimschotel, hoofd van het verkoopkantoor van 's-lands mijnbouwproducten van het Nederlands-Indisch Gouvernement in 's-Gravenhage over de maand september 1941 1941-10-11 no. 4 2398
De uitgave van de Internationale Wolkenatlas voor meteorologische waarnemers te land en aan boord van schepen 1941-11-07 no. 4 2398
Beslagleggingen en cessies 1941-12-03 no. 3 2398
De afwijzing van het verzoek om financiële steun voor de herdruk van een uitgave van Van Ronkel Maleische verhalen 1942-01-20 no. 4 2398
De verrekening van omzetbelasting 1942-03-12 no. 4 2398
De inbeslagneming van de gehele voorraad kaarten van Oost- en West-Indië bij de Handelsonderneming Kompas te 's-Gravenhage 1942-03-26 no. 7 2398
De verhuur van het pand Prins Mauritsplein nr. 23 te 's-Gravenhage 1942-07-03 no. 2 2398
De benoeming van de heer P. de Man als lid van het bestuur van de Vereniging Koloniaal Landbouwmuseum te Deventer 1942-09-03 no. 6 2398
De verkoop van weefgarens door bemiddeling van de heer Westra te Oosterbeek 1942-09-09 no. 1 2398
De schenking van Th. van Voorthuysen van een portret van Gouverneur-Generaal De Eerens, aan het Koloniaal Museum 1942-09-28 no. 2E 2398
De toekenning van een derde bijdrage over 1943 aan "Oost en West te 's-Gravenhage in verband met de evacuatie van het Tehuis voor Nederlands-Indische bedienden 1942-10-05 no. 10 2398
De uitbetaling van subsidie over het jaar 1944 voor de uitgave van het werk der Siboga-Expeditie door professor Max Weber 1944-02-19 no. 1 2398
De verstrekking van gegevens over de verkoop van guttapercha voor een werk over de Indische cultuur 1944-05-02 no. 4 2398
De verhuur van een gedeelte van het Koloniaal Etablissement aan de Westerdoksdijk 2 te Amsterdam 1944-05-22 no. 12 2398
Het gebruik van kantoorruimte door de hier te lande gedetacheerde Nederlands-Indische belastingaccountants 1944-06-05 no. 7 2398
De vergoeding van de Raadsman voor Studerenden, de heer O.M. Goedhart van door hem in het 2e kwartaal 1944 gedane uitgaven 1944-07-05 no. 19 2398
De toezicht op gebouwen te 's-Gravenhage welke in eigendom zijn van Nederlands-Indië 1944-09-08 no. 1 2398
De verhuur van het laboratorium van het Koloniaal Etablissement te Amsterdam 1944-11-01 no. 1 2398
De bemiddeling van bankinstellingen van betalingen welke door het Departement van Koloniën gedaan moeten worden 1944-11-16 no. 2 2398
De vergoeding van teveel betaalde huur voor de percelen Carel van Bijlandtlaan 10, 12 en 14 te 's-Gravenhage 1944-12-14 no. 1 2398
Het verzoek van C.H.J. Burgersdijk om hem en zijn personeel met werkzaamheden te belasten 1945-05-30 no. 1 2399
De subsidiëring van de Stichting Indisch Fonds voor Particuliere Noden 1945-06-12 no. 2 2399
De subsidiëring van "Oost en West" ten behoeve van het "Tehuis voor Nederlands-Indische bedienden" 1945-06-21 no. 9 2399
De toestand van het gebouw van het Koloniaal Etablissement te Amsterdam 1945-06-25 no. 8 2399
De werving van krachten voor de wederopbouw van Nederlands-Indië 1945-08-02 no. 4 2399
De herbenoeming van de heer P. de Man als lid van het bestuur van de Vereniging Koloniaal Landbouwmuseum te Deventer 1945-08-10 no. 4 2399
De wijziging van het telegramadres van het Commissariaat voor Indische Zaken in "Cizminog" 1945-08-21 no. 7 2399
Het plan van dr.ir. W.B. Kloos voor de oprichting van een planologische dienst voor Java en Madoera 1945-08-27 no. 9 2399
Het verzoek om ontvangen lijsten van Nederlandse krijgsgevangenen in Siam, Java, Japan, Formosa, Hongkong, de Philippijnen, Borneo en Malakka na gebruik door te zenden aan het Nederlands-Indische Rode Kruis 1945-08-29 no. 2 2399
Bestellingen in Nederland 1945-08-29 no. 11 2399
De overname van ziekenhuisinrichtingen van Amerika voor Nederlands-Indië 1945-08-30 no. 7 2399
De versnelling van de aanschaffingsprocedure 1945-08-30 no. 13 2399
Veiligheidstoezicht. De sollicitatie van ir. J.R.M. Keunen naar de functie van Gecommitteerde van het Stoomwezen in Nederlands-Indië 1945-09-03 no. 4 2399
De vorming van een consortium van importeurs 1945-09-04 no. 8 2399
De ondersteuning en geneeskundige behandeling van Nederlands-Indische onderdanen in Egypte 1945-09-04 no. 10 2399
De controlebeheer Indische geldmiddelen in Europa. De opdracht ter zake aan de heer C.H.J. Burgersdijk (accountant) 1945-09-05 no. 9/8 2399
De benoeming van de heer dr. Bannier tot gecommitteerde voor Indische Zaken 1945-09-06 no. 14 2399
De uitzending van benodigde medicamenten voor het Verre Oosten 1945-09-07 no. 7 2399
De voortzetting van de bouw van schepen voor veevervoer, welke in 1940 in aanbouw waren 1945-09-07 no. 26 2399
De aanbouw van droogdokken, baggervaartuigen en bebakeningvaartuigen 1945-09-07 no. 27 2399
De verscheping van vrouwen en kinderen 1945-09-10 no. 7 2399
Abonnementen van "Vrij Nederland" voor kantoor displaced persons 1945-09-10 no. 8 2399
De tegemoetkoming aan het Indisch Fonds voor Particuliere Noden te 's-Gravenhage ter zake van medewerking bij het verlenen van voorschotten 1945-09-11 no. 17 2399
De uitzending van schepen en 1 baggermolen 1945-09-12 no. 10 2399
De subsidiëring van de Nederlands- en Nederlands-Indisch Council of the Institute of Pacific Relations 1945-09-13 no. 1 2399
De torpedering van het Japanse Rode Kruis schip "Awa Maru" 1945-09-14 no. 13E 2399
De bezetting door de leiding van Nigieo 1945-09-15 no. 8 2399
De aankooporganisatie Nederland 1945-09-15 no. 9 2399
De berichtgeving nopens krijgsgevangenenzorg in het Verre Oosten 1945-09-17 no. 2 2399
De verzorging van Indische oorlogsslachtoffers 1945-09-18 no. 6 2399
Repatriëring uit Nederlands-Indië. De reis naar Indië van Kolonel B.G. van Os van Delden ter voorbereiding van de regeling 1945-09-19 no. 1 2399
De onderstand aan Nederlanders op de Filipijnen 1945-09-21 no. 4E 2399
De uitzending van medische hulp 1945-09-21 no. 17 2399
De verzorging van reliefzendingen naar het Verre Oosten 1945-09-24 no. 1/13 2399
Het verstrekken van steun aan personeel van particuliere werkgevers in Nederlands-Indië 1945-09-24 no. 4 2399
De uitzending van Engelse deskundigen naar het Verre Oosten 1945-09-25 no. 18 2399
De belasting voor filmoperators en bioscooptheaters 1945-09-26 no. 17 2399
De instructie voor de vertegenwoordiger van het Nederlandse Rode kruis in Nederlands-Indië en richtlijnen voor de toekenning van rangen en bezoldigingen van uitgezonden personeel 1945-09-27 no. 1/16 2399
Nicatransporten 1945-10-01 no. 15 2399
Het Militair Gezag. Dienst der Repatriëring 1945-10-02 no. 7 2399
De repatriëring van militairen en burgers welke zich in Nederlands-Indië in krijgsgevangenschap of internering bevonden 1945-10-02 no. 9 2399
De onderstand van Nederlanders op de Filipijnen 1945-10-05 no. 4E 2399
De steun aan het Internationale Rode Kruis voor de verzorging van gestrande inheemsen in Burma (Thailand) 1945-10-06 no. 4 2399
De uitzending van personeel voor Gouvernement landbouwondernemingen 1945-10-06 no. 6 2399
De regeling inzake berichtgevingen uit Nederlands-Indië aan naaste bloedverwanten in Nederland 1945-10-06 no. 20 2399
De rangen van het Rode Kruispersoneel 1945-10-08 no. 11 2399
Het bezoek van de heer Everard aan Hong Kong, ter opneming van contact met landgenoten aldaar 1945-10-09 no. 10E 2399
De vergoeding aan de Raadsman voor Studerenden voor uitgaven ten behoeve van zieke, tijdelijk in Nederland gevestigde Indonesiërs 1945-10-09 no. 4 2399
De repatriëring van een groep vrouwen en kinderen 1945-10-11 no. 4 2399
De repatriëring van gezinnen uit Nederlands-Indië 1945-10-11 no.12 2399
De vergoeding voor het gebruik van kantoorruimte door hier te lande gedetacheerde Nederlands-Indische belastingaccountants 1945-10-11 no. 21 2399
De steun aan het Internationale Rode Kruis voor de verzorging van gestrande inheemsen in Burma (Thailand) 1945-10-21 no. 5 2399
De uitzending van Nica-personeel. De uitzending van nursing welfare personeel 1945-10-13 no. 6 2399
De subsidie aan het Nederlands- en Nederlands-Indisch Council van het Institute of Pacific Relations 1945-10-16 no. 15 2399
De uitzending van buitenlandse artsen 1945-10-17 no. 5 2399
Pletterij Nederhorst 1945-10-17 no. 7 2399
Vroegere Japanse en Duitse ondernemingen 1945-10-18 no. 9 2399
Repatriëring ex Java 1945-10-18 no. 11 2399
Nederlandse krijgsgevangenen in Thailand 1945-10-19 no. 9E 2399
Het verzoek om inlichtingen over Nederlands-Indië 1945-10-19 no. 9 2399
De reis van een delegatie van het Internationale Rode Kruis naar Nederlands-Indië 1945-10-19 no. 10 2399
De UNNRA-hulp aan Nederlands-Indië 1945-10-20 no. 4 2399
De financiering van uitgaven van het Nederlandse Rode Kruis ten behoeve van Nederlands-Indië 1945-10-22 no. 4 2399
Nederlandse krijgsgevangenen in Thailand 1945-10-22 no. 9E 2399
De subsidies aan de Koninklijke Vereniging "Oost en West" voor Persinggahan en de studiecommissie 1945-10-22 no. 5 2399
De repatriëring van Europeanen naar Nederland 1945-10-23 no. 11 2399
De repatriëring van Europeanen in Nederlands-Indië 1945-10-23 no. 19 2399
De uitwisseling van publicaties betreffende het Oosten 1945-10-24 no. 4 2399
De uitzending van leidende figuren uit het bedrijfsleven naar Java 1945-10-26 no. 13 2399
De uitzending van Nederlandse vrouwen naar Nederlands-Indië 1945-10-26 no. 14 2399
De repatriëring van Skandinavische onderdanen in Nederlands-Indië 1945-10-27 no. 8 2400
De lijst met Nederlanders welke zich op 10 april 1945 in het door Japan bezette gebied van China bevonden 1945-10-30 no. 2E 2400
De voorbereiding van de vliegtocht naar Nederlands-Indië op 7 november 1945 1945-10-30 no. 12 2400
De route van de schepen naar Nederlands-Indië 1945-10-30 no. 14 2400
De uitzending van Rode Kruis teams naar Nederlands-Indië 1945-10-31 no. 30 2400
De voorbereiding van de repatriëring 1945-10-31 no. 36 2400
De reliëfverschepingen naar Nederlands-Indië 1945-11-02 no. 3 2400
De ondersteuning van evacués uit Nederlands-Indië 1945-11-02 no. 17 2400
De repatriëring van Nederlanders uit Nederlands-Indië via Frankrijk 1945-11-03 no. 8E 2400
De uitzending van welfarepersoneel 1945-11-05 no. 9 2400
Het vervoer van Rode Kruis personeel per vliegtuig 1945-11-05 no. 10 2400
Het verzoek om inlichtingen nopens Nica-officials 1945-11-06 no. 11 2400
De huisvesting van gedelegeerden van het comité tot zedelijke steunverlening aan Indische jonge mensen 1945-11-03 no. 6 2400
Het vertrek van Consul-Generaal Pennink uit Sydney 1945-11-07 no. 27 2400
Vervoer door de Nederlandse Regering Luchttransportdienst 1945-11-08 no. 19E 2400
De uitzending van Nica-personeel per "Johan van Oldenbarneveldt" 1945-11-09 no. 19 2400
De ondersteuning van behoeftige ex-geïnterneerde Nederlanders in Manilla 1945-11-10 no. 4E 2400
De proefvlucht van een regeringsluchttransport 1945-11-10 no. 17 2400
Het vertrek van Nica-personeel naar Engeland op woensdag 14 november 1945 1945-11-12 no. 25 2400
De uit Japan geëvacueerde opvarenden van het Hospitaalschip "Op de Noort" 1945-11-13 no. 10E 2400
De maatregelen in verband met repatriëring 1945-11-13 no. 17 2400
De oprichting van plaatselijke commissies voor het Comité Nederland helpt Indië 1945-11-14 no. 11E 2400
De verscheping van canned meat en Zweedse lucifers voor Nederlands-Indië 1945-11-16 no. 14 2400
Het verzoek om inlichtingen inzake 6 achtergelaten passagiers en de lading van het Rode Kruis door een Holland-Indië vliegtuig te Colombo 1945-11-20 no. 20 2400
De namen van passagiers van het retourvliegtuig en repatriërende 1945-11-20 no. 21 2400
De organisatie en voorbereiding van het ontvangst van repatriërende uit Nederlands-Indië 1945-11-20 no. 22 2400
De ondersteuning van Nederlands-Indische onderdanen in Egypte 1945-11-22 no. 4E 2400
De uitzending van een delegatie van de Nederlandse Keuringsraad naar Nederlands-Indië voor algemene oriëntering 1945-11-22 no. 25 2400
Een bericht nopens Europeanen op Borneo 1945-11-23 no. 12 2400
De klachten van Nica-personeel over het niet ontvangen van post en telegrammen in Australië 1945-11-26 no. 23 2400
De bijdragen van de Koninklijke Vereniging Indisch Instituut (voorheen Koloniaal Instituut) voor affiches en diorama's 1945-11-27 no. 15 2400
De rijstpositie in Nederlands-Indië 1945-11-27 no. 18 2400
Het vertrek van een 2e vliegtuig van de Regerings Vliegdienst op 28 november 1945 1945-11-27 no. 20 2400
De opening van een krediet van 4 miljoen dollar voor de aankoop van kleding voor 50.000 repatriërende 1945-11-28 no. 16 2400
De beschikbaarstelling van schepen voor transport van burgers uit Nederlands-Indië naar Nederland 1945-11-28 no. 28 2400
De voorlopige stopzetting van de verscheping van Nica-personeel 1945-11-28 no. 29 2400
De regeling "Opneming van wezen uit Nederlands-Indië" 1945-11-28 no. 31 2400
De accommodatie voor 6000 personen voor repatriëring 1945-11-29 no. 26 2400
Het verzoek van Jansen c.s., Padangboelanweg 254 te Medan om spoedige overbrenging van hun vrouwen naar Medan 1945-11-30 no. 7/48 2400
De tegemoetkoming aan de Koninklijke Vereniging Indisch Instituut te Amsterdam voor het door de vereniging uitgegeven "Bulletin" 1945-12-01 no. 17 2400
Het verzoek inzake de indeling van de aantallen repatriërende van de schepen "De Oranje" en "De Nieuw Amsterdam" 1945-12-03 no. 15 2400
De uitzending van ontspanningsgroepen door de Young Women's Christian Association (Y.W.C.A.) 1945-12-04 no. 15 2400
De kleding voor repatriërende 1945-12-06 no. 31 2400
De kleding voor repatriërende 1945-12-06 no. 32 2400
De bespoediging van de evacuatie van vrouwen en kinderen van Java 1945-12-06 no. 34 2400
Het inzetten van Welfare-officieren voor repatriëringwerk 1945-12-07 no. 13 2400
De uitzending van medisch personeel 1945-12-08 no. 3 2400
De kleding voor repatriërende 1945-12-12 no. 20 2400
De bouw van didobooten 1945-12-13 no. 19 2400
De toezending van kleding voor evacués aan boord van "De Nieuw Amsterdam"en de omwisseling van geld 1945-12-13 no. 20 2400
De kledingregeling voor evacués aan boord van "De Nieuw Amsterdam 1945-12-14 no. 14 2400
De verzending van kleding voor repatriërende 1945-12-14 no. 15 2400
De passagierslijst van de m.s. "Poelau Bras" 1945-12-17 no. 1 2400
Het luchttransport naar Nederlands-Indië 1945-12-17 no. 3 2400
Het verzoek om inlichtingen inzake de afzonderlijke repatriëring van geïnterneerde jongens 1945-12-17 no. 11 2400
De repatriëring en tewerkstelling bij het Commissariaat voor Indische Zaken van A.M. Kattier 1945-12-17 no. 17 2400
De kleding van repatriërende 1945-12-18 no. 16 2400
De kleding voor evacués en de verlaging van uitrustingstoelagen 1945-12-18 no. 17 2400
De hulp aan Belgische onderdanen in Nederlands-Indië 1945-12-19 no. 5 2400
De kleding van repatriërende 1945-12-19 no. 17 2400
De voorlichting omtrent R.A.P.W.I.-werk 1945-12-20 no. 25 2400
De verzending van lectuur voor Nederlandse ex-krijgsgevangenen in Bangkok 1945-12-24 no. 1 2400
De uitrustingstoelage voor repatriërende 1945-12-27 no. 14 2400
De vertegenwoordiging van de Nigieo in Siam door Nederlandse firma's 1945-12-27 no. 16 2400
De verhoging van de uitkering voor evacuerende gezinsleden 1945-12-27 no. 15 2400
Oorlogspleegkinderen. De instelling van de Commissie voor Oorlogspleegkinderen (O.P.K.) 1945-12-28 no. 20/69 2400
De kleding voor repatriërende 1945-12-28 no. 31 2400
De regeling belastingheffing "Oorlogsbelasting" 1945-12-28 no. 31 2400
De overbrenging van boodschappen van naaste bloedverwanten aan krijgsgevangenen en burgergeïnterneerden in het Verre Oosten 1945-11-23 no. 11 2400
De verzorging van evacués (o.a. de uitzending van schoolboeken) 1946-01-09 no. 9 2401
Het bezoek van een gedelegeerde van het Internationale Rode Kruis, dr. Laupper aan Singapore en Batavia 1946-01-04 no. 12IZE 2401
Repatriëring 1946-01-04 no. 12 2401
De stopzetting van de uitbetaling van de uitrustingstoelage aan repatriërende in verband met de gratis verstrekking van kleding 1946-01-07 no. 28 2401
De plannen voor de bouw van een kamp aan zee in Siam in verband met repatriëring 1946-01-07 no. 29 2401
Het reorganisatievoorstel van de Toezichtsraad N.P.C. en het Foodbureau 1946-01-07 no. 30 2401
De hulpverlening aan geïnterneerden 1946-01-09 no. 10/5 2401
De uitzending van verpleegsters, hulpverpleegsters en welfares voor repatriëringwerkzaamheden op Ceylon 1946-01-07 no. 23 2401
Evacuatieschema. De besprekingen van kapitein ir. Broekman met minister Logemann 1946-01-10 no. 35 2401
De uitzending van verpleegsters, hulpverpleegsters en welfares voor repatriëringwerkzaamheden op Ceylon 1946-01-11 no. 18 2401
De regeling van de betaling hier te lande van evacueerende particuliere doktoren die in Rapwi-verband werkzaam waren 1946-01-11 no. 23 2401
De medische en tandheelkundige behandeling en verpleging hier te lande van evacués 1946-01-11 no. 24 2401
De aankoop van schoeisel en kleding voor evacués 1946-01-11 no. 25 2401
De uitzending van tandartsen en een tandtechnicus naar Ceylon voor repatriëringwerkzaamheden 1946-01-11 no. 33 2401
Het herstel van gebouwen 1946-01-12 no. 13 2401
De repatriëring van wezen in verband met studie in Nederland 1946-01-14 no. 16 2401
De afwikkeling van leveringsopdrachten 1946-01-15 no. 11 2401
De evacuatie van geïnterneerden uit het kamp "Tanjong Rambutan" in Perak naar Java of buitengewesten 1946-01-15 no. 13/13 2401
Het misverstand inzake de aankoop van personenwagens 1946-01-15 no. 18 2401
Het vertrek naar Kandy van E.H. Brecht, Buffinga en vijf verpleegsters met een welfare 1946-01-15 no. 19 2401
De bestelling van onderkleding voor repatriërende 1946-01-16 no. 9 2401
De huisvesting van uit Nederlands-Indië repatriërende 1946-01-17 no. 17 2401
De repatriëring van 450 man medisch personeel van het "Trencecamp Singapore" naar Nederland 1946-01-17 no. 18/15 2401
Het vertrek per vliegtuig op 17 januari 1946 van 4 verpleegsters, 6 verpleeghulpen en 9 welfares naar Kandy voor repatriëringwerkzaamheden 1946-01-17 no. 20 2401
De verrekening van de aankopen van goederen door het Internationale Rode Kruis 1946-01-18 no. 22 2401
De adreswijziging van de staf en bewoners van evacuatiekampen in Kandy 1946-01-19 no. 12 2401
Het gebruik van het schip "De Oranje" in verband met ziekenvervoer uit Nederlands-Indië en de samenstelling van medisch en verplegend personeel 1946-01-19 no. 13 2401
De verlening van voorschotten aan reizigers naar Nederlands-Indië 1946-01-21 no. 8 2401
De route van de Nederlandse Regerings Luchttransportdienst 1946-01-22 no. 15 2401
De repatriëring van personen uit Siam en Malaya 1946-01-22 no. 19 2401
Het voorstel inzake de uitbetaling van een uitrustingstoelage in vaste bedragen aan evacués 1946-01-22 no. 20 2401
De regeling inzake de uitzending van medisch en verplegend personeel in verband met evacuatie 1946-01-22 no. 21 2401
Het vertrek naar Ceylon van 1 dokter, 9 verpleegsters, 9 verpleegkundigen en 2 welfare 1946-01-22 no. 23 2401
De opname van Europese Nederlanders uit Nederlands-Indië in Zwitserland 1946-01-23 no. 6 2401
De repatriëring van Nederlands koopvaardijpersoneel uit Nederlands-Indië 1946-01-24 no. 23/24 2401
De aankoop van goederen (kleding) voor repatriërende 1946-01-24 no. 25 2401
De uitzending van medisch en verplegend personeel naar Ceylon 1946-01-25 no. 22 2401
De bestelling van kleding voor repatriërende 1946-01-25 no. 23 2401
De politieke betrouwbaarheid van evacués 1946-01-25 no. 25 2401
Het voorstel tot instelling van een Centraal Planalogisch Bureau voor Nederlands-Indië 1946-01-28 no. 24 2401
Lectuur voor geïnterneerden 1946-01-28 no. 25 2401
De verrekening van kosten voor telegramuitwisseling met Nederlands-Indië 1946-01-29 no. 14 2401
De beperking van de verstrekking van vreemd geld aan boord door inwisseling van Nicageld in Sterling zoveel mogelijk te vermijden 1946-01-29 no. 20 2401
Het verzoek om inlichtingen inzake 45 nog op Malakka vertoevende welfaremedewerksters 1946-01-31 no. 17 2401
De bouw van taroena's 1946-02-01 no. 7 2401
De repatriëring uit Bangkok, Ceylon en Singapore 1946-02-01 no. 12 2401
De repatriëring van Nederlanders uit het Verre Oosten naar Amerika 1946-02-04 no. 7E 2401
De uitzending van politiepersoneel 1946-02-04 no. 15 2401
De uitzending van gevangenispersoneel 1946-02-04 no. 16 2401
De aanwijzing van gezagvoerders van de Koninklijke Luchtvaart Maatschappij als koeriers tussen het Departement van Overzeese Gebieden en de Indische Regering 1946-02-05 no. 28 2401
Opgaven van in 1940 uit Nederlands-Indië gedeporteerden 1946-02-05 no. 29/37 2401
Het aangenomen personeel voor Nigieo 1946-02-05 no. 35 2401
De proefuitzendingen door de Rijksvoorlichtingsdienst 1946-02-06 no. 14 2401
Het verzoek om inlichtingen inzake de verscheping uit evacuatieoorden in Ceylon, Siam, Malakka en Singapore 1946-02-06 no. 15 2401
De geestelijke verzorging van repatriërende door Ds. A.W. brink 1946-02-07 no. 8 2401
De uitzending van materiaal voor entomologisch malariaonderzoek 1946-02-07 no. 17 2401
Uitgezonden medisch personeel tot en met 31 januari 1946 1946-02-08 no. 19 2401
De belangrijkheid van de uitzending van personeel en materieel in verband met de financiën van Nederland 1946-02-08 no. 20 2401
De klachten over het Kandykamp 1946-02-09 no. 9/43 2401
Claims wegens oorlogsschade 1946-02-12 no. 20 2402
De overgang van de repatriëringsdienst naar Londen 1946-02-12 no. 22 2402
De uitzending van missionarissen naar Nederlands-Indië 1946-02-12 no. 19 2402
De verspreiding van wandluizen door gerepatrieerden 1946-02-13 no. 4 2402
De regelingprioriteit van de Nederlandse Regering Luchttransportdienst 1946-02-13 no. 33 2402
De sterke beïnvloeding van de behoefte aan scheepsruimte voor evacuatie op de overige Nederlandse behoefte aan scheepsruimte 1946-02-13 no. 41 2402
Informatie inzake de verscheping van goederen voor de Dutch Rapwi 1946-02-15 no. 24 2402
De verzekeringskamer inzake oorlogsrisico 1946-02-15 no. 34 2402
Onderwijs. Het werkplan Kerstens 1946-02-16 no. 10 2402
De uitvoering van de aan de heer H. van Galen Last verstrekte Regeringsopdracht ingeval van diens overgang naar het Departement van Energie 1946-02-18 no. 3/52 2402
De toelating in Nederland van niet-Nederlanders uit Indië 1946-02-18 no. 29/53 2402
Repatriëring. Het vervoer van repatriërende op Engelse schepen 1946-02-19 no. 18 2402
De repatriëring van 30 in Italië aangekomen Nederlanders uit Indië 1946-02-19 no. 19 2402
Repatriëring. De repatriëring via Ceylon 1946-02-20 no. 32 2402
De uitzending naar Nederlands-Indië van gezinnen die hun echtgenoot mogelijk naar hun standplaats volgen 1946-02-20 no. 59 2402
Repatriëring. De geneeskundige verzorging gedurende de repatriëring 1946-02-21 no. 39 2402
De uitzending van 30 missionarissen voor Flores en Timor 1946-02-21 no. 41 2402
Alle Indische betalingen in Holland op apari-basis, uitgezonderd nieuwe delegaties 1946-02-22 no. 7 2402
De uitzending van verplegend personeel naar Kandy 1946-02-22 no. 25 2402
De completering van de staf van de nooduniversiteit van Batavia 1946-02-22 no. 27 2402
De evacuatie van krijgsgevangenen uit Siam 1946-02-22 no. 28 2402
De terugbetaling van door de Regering aan geïnterneerde Nederlanders verstrekte gelden 1946-02-23 no. 7 2402
Lijst met namen van overleden B.B.-ambtenaren 1946-02-25 no. 19 2402
De evacuatie van Indo-Europeanen naar Nederland 1946-02-25 no. 24 2402
De repatriëring van Nederlanders uit Nederlands-Indië (Indie Kota Gede) 1946-02-26 no. 4E 2402
Repatriëring. De vragenlijsten van het Comité Nederland Helpt Indië 1946-02-26 no. 35 2402
Repatriëring. Tegenstrijdige berichten omtrent "De Nieuw Amsterdam" 1946-02-27 no. 9 2402
De commissie belast met de leiding van de Nederlandse Regering Luchttransportdienst 1946-02-27 no. 18 2402
Het aanbod tot hulpverlening door België ten behoeve van het Nederlandse kind 1946-02-28 no. 20E 2402
Het telegramverkeer met Nederlands-Indië (particuliere zakentelegrammen) 1946-02-28 no. 32 2402
Geëvacueerden uit Nederlands-Indië met bestemming Zuid-Afrika 1946-03-04 no. 3E 2402
Besluit inzake de vordering van woonruimte 1946-03-05 no. 12 2402
Het plan inzake de Indische repatriëring 1946-03-05 no. 21 2402
De zorg voor krijgsgevangenen uit Siam en de uitzending van het welfareteam van het Rode Kruis 1946-03-05 no. 23 2402
Het zingen van ongewenste liederen door soldaten 1946-03-07 no. 11E 2402
Het evacuatieschema voor Ceylon 1946-03-08 no. 35 2402
De repatriëring van Australië naar Nederland en naar Nederlands-Indië 1946-03-08 no. 39 2402
De inbeslagneming van het gehele depot Oost- en West-Indische kaarten door de Duitsers 1946-03-08 no. 53 2402
De onderstand aan tijdelijk in Britsch-Indië ondergebrachte geëvacueerden uit Nederlands-Indië 1946-03-13 no. 29 2402
Inlichtingen inzake het testamentenregister 1946-03-14 no. 1 2402
De aantallen evacués naar Nederland en Australië 1946-03-14 no. 16 2402
De hereniging van gezinnen van in Siam verblijvende ex-krijgsgevangenen 1946-03-14 no. 17 2402
De uitrusting van Indonesische schepelingen 1946-03-15 no. 23 2402
De ontheffing van de heer G.J.J. Wouters uit de functie als lid der Commissie voor Nederlands-Indië, Suriname en Curaçao 1946-03-18 no. 76E 2402
De huisvesting van repatriërende 1946-03-18 no. 16/83 2402
De verzorging van repatriërende 1946-03-19 no. 5 2402
De betalingen van onderstanden aan uit Nederlands-Indië gerepatrieerde particuliere werknemers 1946-03-19 no. 6 2402
De aanschaffing van mobiele keukens 1946-03-23 no. 72 2402
De toelating van Nederlandse journalisten in Nederlands-Indië 1946-03-25 no. 25/90 2402
Het vervoer van passagiers voor Portugees Timor en Australië per skymaster 1946-03-27 no. 29 2402
Drukmateriaal. Javaanse letters 1946-03-29 no. 27 2402
De nummer- en letteraanduiding van telegrammen 1946-03-29 no. 29 2402
Repatriëring 1946-05-15 no. 51/136 2403
Repatriëring. De uitgifte van identiteitsbewijzen 1946-05-15 no. 60 2403
Vrijstelling van invoerrecht en statistiekrecht voor goederen, bestemd voor de Dienst van Overzeese Gebiedsdelen 1946-05-18 no. 6E 2403
De naamsverandering van het Koloniaal Etablissement in het Indisch Etablissement 1946-05-27 no. 272 2403
De passagekosten van het luchttransport van repatriërende 1946-05-22 no. 47 2403
De betaling van door de firma Noordhof-Kolff te Amsterdam aan het Departement van Overzeese Gebieden geleverde leermiddelen 1946-05-28 no. 45/148 2403
De erepenningen voor menslievend hulpbetoon 1946-05-28 no. 46/148 2403
De grieven en verlangens van ex-geïnterneerden 1946-05-31no. 93/152 2403
De betaling van personeel van de Repatriëringsdienst te Londen 1946-05-31 no. 95 2403
Repatriëring. De post in Londen 1946-05-31 no. 96 2403
Het vervoer van diplomatieke personen in verband met de opneming van schepen in het evacuatieschema 1946-05-31 no. 102 2403
De opsporingsbevoegdheid van het Nefispersoneel 1946-06-03 no. 23 2403
Veiligheidstoezicht. De gedeeltelijke verantwoording en bureaukosten van de Gecommitteerden in Nederland 1946-06-06 no. 8 2403
Het in bewaring stellen van politieke verdachten uit Nederlands-Indië 1946-06-06 no. 39 2403
Informatielijsten van in Suriname geïnterneerde N.S.B.'ers 1946-04-01 no. 57 2403
De transportkosten van Batavia-Amsterdam met K.L.M.-vliegtuigen (afrekening van passage- en bagagekosten) 1946-04-03 no. 79/97 2403
De opheffing van de Commissie tot Afwikkeling van Defensiecontracten 1946-04-03 no. 81 2403
De nota betreffende de noodzakelijkheid van sociaal-geografisch onderzoek in Indië en van een sociaalgeografische opleiding aldaar 1946-04-17 no. 33E 2403
De regeling "Passagekosten evacués" 1946-04-19 no. 9 2403
De naamsverandering van het Koloniaal Etablissement in het Indisch Etablissement 1946-04-20 no. 24 2403
De repatriëring uit Siam 1946-04-20 no. 27 2403
Naar Japan overgebrachte archieven, bibliotheken (o.a. het Herbarium van 's-lands Plantentuin te Buitenzorg) 1946-04-20 no. 30/112 2403
Buitenlandse geïnterneerden op Java 1946-04-24 no. 12 2403
De toezending van een verslag van een bezoek aan krijggevangenenkampen op Formosa (Taiwan) 1946-04-25 no. 17 2403
De repatriëring van Nederlanders uit China met Rapwi-schepen 1946-04-29 no. 24 2403
De introductie van wetenschappelijke werkers ten behoeve van de uitvoering van buitenlandse studieopdrachten 1946-04-30 no. 9E 2403
Op Banka overleden Nederlandse geïnterneerden 1946-05-01 no. 32/124 2403
De afwijzing van hulp door het Internationale Rode Kruis bij het vervoer van de in Australië liggende reliefgoederen 1946-05-01 no. 14E 2403
De terugkeer van lagatieklerk Joesoef Djamil naar Djeddah 1946-05-02 no. 13 2403
Een brief over de interneringskampen in Siam 1946-05-02 no. 30/124 2403
Repatriëring. De verstrekking van kleding 1946-05-03 no. 27 2403
De dankbetuiging voor de opzet en werkzaamheden bij de kledingverstrekking aan geëvacueerden in Egypte 1946-05-04 no. 41 2403
De overdracht van 90 ambulances aan het Rode Kruis 1946-05-10 no. 35 2403
Repatriëring. De vertegenwoordiging van het Nederlandse Rode Kruis te Karachi 1946-05-11 no. 25 2403
De houding van de gedelegeerden van het Internationale Rode Kruis ten opzichte van het Nederlands-Indisch Rode Kruis 1946-05-11 no. 26/129 2403
De vereniging "Groter Nederland Actie ter bevordering van Nederlandse Volksplantingen op Nieuw-Guinea" 1946-05-15 no. 35/133 2403
Het ruilverkeer met de Nederlands-Indische bibliotheken 1946-06-08 no. 10 2404
De overbrenging van Indië naar Nederland van as van in Japan gestorven Nederlandse krijgsgevangenen 1946-06-12 no. 33 2404
De bestelling van 25 borstplaten met kettingen ten behoeve van de kapiteins bij de verschillende bosnegerstammen 1946-06-13 no. 37E 2404
Het rekest van de Vereniging van Nederlands-Indische Oud-strijders en Oorlogsslachtoffers inzake de rechtspositie van en schadevergoeding aan oorlogsslachtoffers 1946-06-13 no. 41 2404
Indonesische geïnterneerden te Deolie (Ajmer, Rajputana) 1946-06-14 no. 7E 2404
Financiële regeling ten behoeve van het personeel te Ataka 1946-06-14 no. 9 2404
De repatriëring van Nederlanders uit Singapore 1946-06-15 no. 82 2404
De huidige stand van het verzekeringswezen 1946-06-19 no. 5 2404
De repatriëring van oorlogsweduwen en -wezen 1946-06-19 no. 80/170 2404
De uitbetaling van subsidie over het jaar 1946 voor de uitgave van het werk van de Siboga-expeditie door professor Max Weber 1946-06-19 no. 86 2404
De uitrustingstoelage van repatriërende van Australië via Nederlands-Indië naar Nederland 1946-06-27 no. 20 2404
De vrije vliegpassage van de Prinses M.C. Marayat en dr. Chaloem afkomstig uit Siam naar het Rode Kruis congres in Engeland 1946-06-28 no. 20 2404
De opheffing van het evacué-kamp te Kandy op Ceylon 1946-07-01 no. 17 2404
De verzekering van de kledingvoorraden van de Repatriëringsdienst hier te lande 1946-07-01 no. 18 2404
De aanvraag inzake de beschikbaarstelling van levensmiddelen voor hulpverlening in Nederlands-Indië 1946-07-03 no. 28 2404
Het vrijmaken van Rode Kruisgoederen uit Australië 1946-07-06 no. 18 2404
De samenwerking tussen het Rijksinstituut voor Drinkwatervoorziening en de Afdeling Gezondmakingswerken 1946-07-09 no. 14E 2404
De samenwerking tussen Nederland en Nederlands-Indië op het gebied van de drinkwatervoorziening 1946-07-12 no. 32 2404
De vervolging van oorlogsmisdadigers in het Verre Oosten 1946-07-11 no. 11 2404
De opheffing van afdeling VIII A van het Departement van Overzeese Gebieden, de organisatie van de Indische Regering en de Indische belangen in het buitenland en het rekest van dr. C.W. Wormer inzake zijn belangen bij de Indonesische dagbladpers 1946-07-12 no. 50 2404
De uitbetaling in vreemde valuta aan repatriërende in de aanloophavens 1946-07-13 no. 27 2404
Het verzoek van dr. Yap Gim Thong om verlening van hulp aan naar Malakka gevluchte Chinezen en aan hemzelf voor de vestiging van een nieuwe praktijk te Pahang 1946-07-15 no. 36/193 2404
Dankbetuiging van de Nederlands-Indische Bond van Ex-Krijgsgevangenen en -Geïnterneerden 1946-07-17 no. 1E 2404
Een schrijven van het Centraal Comité van het Nederlands-Indische Rode Kruis aan de heer J. van Holst Pellekaan inzake zijn benoeming als vertegenwoordiger 1946-07-17 no. 2E 2404
De onderstand aan Indonesische studenten in Brits Indië 1946-07-18 no. 40/198 2404
De heffing van Indische belasting van het personeel van de Repatriëringsdienst Indië 1946-07-19 no. 3 2404
Correspondentie met personen in interneringskampen in buiten de door de Geallieerden gecontroleerde gebieden op Java 1946-07-23 no. 6E 2404
De repatriëring uit Nederlands-Indië. Circulaires van het Centraal Bureau Verzorging Oorlogsslachtoffers 1946-07-23 no. 2 2404
De Algemene Oorlogsongevallenregeling 1946-07-24 no. 80 2404
Het fonds van eigendommen van het Mangkoenagorosche Rijk 1946-07-24 no. 89 2404
Kleding voor gerepatrieerden 1946-07-25 no. 45 2404
De subsidieverstrekking aan de Koninklijke Vereniging "Oost en West" 1946-07-26 no. 40 2404
De huisvesting van het personeel van de Repatriëringsdienst hier te lande 1946-08-01 no. 24 2404
De huisvesting van Indische gerepatrieerden 1946-08-05 no. 41 2404
De poging tot zelfmoord van een bewoonster in het evacuatiecentrum te Bandoeng 1946-08-07 no. 10E 2404
De uitzending van geëvacueerden uit Nederlands-Indië naar Zwitserland 1946-08-08 no. 30 2404
De invrijheidstelling van een aantal in Brits-Indië geïnterneerde Duitse missionarissen 1946-08-10 no. 9/231 2404
Het hoger onderwijs in de Landbouwkunde 1946-08-10 no. 13 2404
De kledingvoorziening van repatriërende 1946-08-13 no. 44 2404
De hulp aan Java 1946-08-14 no. 13 2404
De verzending van diverse technische tijdschriften voor de bibliotheek van de Technische Hogeschool te Bandoeng 1946-08-15 no. 22 2404
Uit Tangerang en Bekasi geëvacueerde Chinezen 1946-08-17 no. 12E 2404
Inlichtingen over het tot zinken gebrachte ss "Kuale" en ss "Tandjong Pinang" 1946-08-19 no. 100 2404
Het rapport (Inquiry Office) over een reis van Batavia naar Amsterdam aan boord van de "Noordam"" 1946-08-20 no. 15 2405
De regeling met vertegenwoordigers van de Indonesische Republiek inzake de evacuatie van personen 1946-08-20 no. 16 2405
De evacuatie van 30 Denen uit Malang 1946-08-20 no. 17 2405
De verzending van Rode Kruis goederen (dekens en kleding) voor de Javaanse bewoners van het kamp "Combe Hill" te Penang 1946-08-20 no. 20 2405
Het comité tot zedelijke steunverlening aan Indische jonge mensen (Verslag van de werkzaamheden over het jaar 1945) 1946-08-20 no. 22 2405
Repatriëring. De geldelijke uitkeringen aan repatriërende 1946-08-20 no. 23 2405
De benoeming van een NEFIS-officier ten behoeve van het Commissariaat voor Indische Zaken 1946-08-20 no. 24 2405
Repatriëring. De kritiek op de Repatriëringsdienst 1946-08-20 no. 25 2405
Repatriëring. De hulp aan per s.s. "Strathmore" en "Otranto" aangebrachte geëvacueerden 1946-08-20 no. 27 2405
De route- en tariefwijziging van de luchttransportdienst Amsterdam-Batavia v.v. 1946-08-21 no. 50 2405
Repatriëring 1946-08-22 no. 46 2405
Telegramadressen 1946-08-23 no. 88 2405
De UNRRA mobiele teams 1946-08-23 no. 89 2405
Subsidies. De bijdragen de Vereniging "Oost en West" ten behoeve van het Tehuis voor Nederlands-Indische Bedienden Persinggahan 1946-08-24 no. 28 2405
De ontvreemding van radium door de Japanners 1946-08-24 no. 30 2405
De verzorging van uit Suriname gearriveerde ex-gedetineerden 1946-08-28 no. 38 2405
De repatriëring van Indonesische zeelieden 1946-08-29 no. 19 2405
De opleiding van Chinese meisjes tot verpleegster 1946-08-30 no. 154 2405
De door mevrouw van Starkenborch ingezamelde Amerikaanse reliefgoederen 1946-08-30 no. 155 2405
De hulp en steun aan evacués uit Nederlands-Indië 1946-08-30 no. 156 2405
De door de Engelse douaneautoriteiten te Singapore in beslag genomen etenswaren en genotsmiddelen, toebehorende aan repatrierende passagiers van de s.s. "Nieuw Amsterdam" 1946-08-30 no. 157 2405
Evacués uit het binnenland van Java 1946-08-30 no. 162 2405
De werkzaamheden, verricht voor de selectie van onderwijzend personeel, bestemd voor het Westers Lager-, Mulo- en Kweekschoolonderwijs in Indonesië 1946-08-30 no. 169 2405
De repatriëring van 4 studenten, aangemonsterd als corveërs op de s.s. "Nieuw Holland" 1946-09-02 no. 33 2405
De passageprijs voor vervoer van evacués van Australië naar Nederland 1946-09-05 no. 7 2405
De verdeling van taken en kosten van het Informatie Bureau van het Nederlandse Rode Kruis 1946-09-06 no. 55 2405
Mededelingen van het Hoofdbestuur van de Nederlands-Indische Bond van ex-Krijgsgevangenen en -Geïnterneerden (N.I.B.E.G.) 1946-09-06 no. 44E 2405
Het Bandjareesch woordenboek van de overleden Indische taalambtenaar dr. W. Kern 1946-09-07 no. 28 2405
De aanschaffing van materiaal voor de Bloedtransfusiedienst 1946-09-10 no. 48 2405
De geestelijke verzorging van de Nederlands-Indische geëvacueerden in Nederland 1946-09-11 no. 161 2405
Het subbureau in Nederland van het Regeringsbureau tot het nasporen van oorlogsmisdaden 1946-09-12 no. 31/260 2405
De "Far Eastern Commission" te Washington 1946-09-14 no. 101 2405
De klacht tegen de heer G.F.E.W. Lowensteyn, hoofdambtenaar bij de Dienst der In- en Uitvoerrechten en Accijnzen, thans hoofdman van de Niwoe te Brisbane 1946-09-19 no. 24E 2405
Verslag over de reis van de m.s. "Bloemfontein", uitgebracht door een aantal passagiers (leden van de B.E.G.) 1946-09-20 no. 11E 2405
Lijst met vermoedelijk omgekomen Nederlandse personen in Japanse krijgsgevangenschap 1946-09-24 no. 84 2405
De ontwerp-wachtgeldregeling voor gerepatrieerden van Nederlands-Indische ondernemingen 1946-09-25 no. 6 2405
De kledingverstrekking aan gerepatrieerden 1946-09-26 no. 1 2405
Het postvervoer per vliegtuig 1946-11-23 no. 16 2406
De verzending van dissertaties ten behoeve van de nooduniversiteit te Batavia 1946-11-23 no. 20 2406
De dankbetuiging aan het Centraal Comité uit Zuid-Africa voor de ten geschenke ontvangen partij petten 1946-11-25 no. 6 2406
De stichtingen "Radio-omroep in de overgangstijd" en "Dagbladpers in overgangstijd" 1946-11-25 no. 7 2406
De verzorging en schadeloosstelling van gerepatrieerden na afloop van de termijn 6 maanden 1946-11-28 no. 127 2406
De verrekening met het Ministerie van Marine 1946-11-27 no. 83 2406
Dankbetuiging aan de Majesteit inzake het gedane voor repatriërende 1946-10-01 no. 1E 2406
De ondertekening van ministeriële beschikkingen 1946-10-03 no. 26 2406
Medailles voor trouwe dienst 1946-10-03 no. 27 2406
De gebruikmaking van textielgoederen aan boord van de m.s. "Oranje" 1946-10-04 no. 49 2406
De verstrekking van winterkleding aan uit Nederlands-Indië gerepatrieerden 1946-10-07 no. 64 2406
De raadpleging van het Centraal Testamentenregister 1946-10-09 no. 68 2406
De repatriëring van in Japan vertoevende Nederlandse onderdanen naar Nederlands-Indië 1946-10-15 no. 114 2406
De vervolging van Indische gerepatrieerden 1946-10-16 no. 1 2406
Publicaties. Het boekwerk over de repatriëring 1946-10-19 no. 22 2406
Het aanbod van gratis kleding door de U.N.R.R.A. 1946-10-21 no. 60 2406
De gratis door Australië verstrekte reliefgoederen, aangevoerd per m.s. "Oranjefontein" 1946-10-21 no. 61 2406
Inlichtingen inzake de vroegere leden van de Commissie van Vertegenwoordiging van het Indonesisch Instituut 1946-10-21 no. 604 2406
De textieltoewijzing ten behoeve van de hervormde en gereformeerde zending 1946-10-24 no. 66 2406
De stopzetting van de evacuatie uit Nederlands-Indië 1946-10-24 no. 74 2406
De houding van de gedelegeerden van het Internationale Rode Kruis ten opzichte van het Nederlands-Indisch Rode Kruis 1946-10-24 no. 75 2406
De geestelijke verzorging van de Indische geëvacueerden in Nederland 1946-10-24 no. 76 2406
De naamswijziging van het Nederlands-Indisch Rode Kruis, de benoeming van de heer Liem Hwie Giap tot lid van het Centraal Comité 1946-10-24 no. 78 2406
Het kantoor 's-Gravenhage van de Nederlands-Indische Immigratiedienst 1946-10-24 no. 104 2406
De verzorging van de materiële belangen van ex-krijgsgevangenen en geïnterneerden 1946-10-25 no. 14 2406
De moord op de heer Anderegg, secretaris van de delegatie van het Internationale Rode Kruis te Batavia 1946-10-25 no. 15 2406
De repatriëring van Chinezen en Indonesiërs 1946-10-28 no. 3 2406
De verzending van 2 kisten archiefstukken met het hospitaalschip "Oranje" naar de Dienst Volksgezondheid te Batavia 1946-10-28 no. 5 2406
De ondersteuning aan uit Oost-Azië geëvacueerde Nederlanders 1946-10-28 no. 42/302 2406
De 5e schilderijencollectie Regnault 1946-10-30 no. 135 2406
De subsidie voor de herdruk van "De Bare'e-sprekende Toradja's van Midden Celebes" van dr. A.C. Kruyt en "The Fauna of Krakatau 1883-1933" door dr. K.W. Dammerman 1946-11-05 no. 118 2406
De inwisseling van NICA-geld en Javaans bankpapier door gerepatrieerden 1946-11-07 no. 10 2406
De betaling van goederen, geleverd door het Lord Mayors of London's Empire Air Raid Distress Fund 1946-11-08 no. 89 2406
Een visum voor de reis van de heer C. Aeschlimann naar Nederlands-Indië 1946-11-12 no. 2E 2406
3 zoekgeraakte kisten met Javaans bankpapier (f. 293.000,00) 1946-11-15 no. 16 2406
De bemiddeling inzake de opheffing van de moeilijkheden in de leermiddelenvoorziening 1946-11-19 no. 92 2406
De ondersteuning van naar Japan geëvacueerde Nederlandse onderdanen 1946-10-22 no. 16 2406
Het verlof van Ataka-personeel 1946-11-30 no. 21 2407
Het rapport over het doorgangskamp "Romusha" te Batavia 1946-12-09 no. 7E 2407
De bijdrage aan het Comité International de la Croix Rouge (C.I.C.R.) 1946-12-10 no. 93 2407
De evacuatie naar en de re-evacuatie uit Nieuw-Zeeland 1946-12-11 no. 58 2407
De huwelijksvolmachten van minderjarige dienstplichtigen van de 7 december Divisie 1946-12-14 no. 2 2407
De uitreiking aan rechthebbenden van nagelaten bezittingen van in Japanse kampen overleden geïnterneerden 1946-12-14 no. 17 2407
De evacuatie van geïnterneerden uit Java 1946-12-14 no. 19 2407
De repatriëring van Indonesiërs uit Australië 1946-12-16 no. 53 2407
De subsidie aan de Vereniging ter beoefening van de krijgswetenschap 1946-12-18 no. 124/338b 2407
Het American Relief for Holland 1946-12-19 no. 30 2407
De evacuatie uit gewesten buiten Java 1946-12-19 no. 42 2407
De overdracht aan het Ministerie van Marine van balanceerbankdelen 1946-12-20 no. 39 2407
De bouw van tinbaggermolens voor het bedrijf Banka Tinwinning 1946-12-23 no. 24 2407
De afwikkeling van door de heer Sena in Siam aan krijgsgevangenen en geïnterneerden verleende financiële hulp 1947-01-03 no. 88 2407
De enquête van de Nibeg inzake materiele oorlogsschade in Nederlands-Indië 1947-01-03 no. 91 2407
De emigratie van Indische Nederlanders naar Brazilië 1947-01-07 no. 28E 2407
De medeondertekening van 2 contracten met de NV Handelsvereniging, voorheen Reiss & Co te Amsterdam en 2 contracten met Filmex-NV te Amsterdam 1947-01-07 no. 50 2407
De bevoorrading van repatriëringsschepen op farmaceutisch gebied 1947-01-09 no. 57 2407
De UNRRA-beurzen voor artsen 1947-01-09 no. 60 2407
De inschakeling van ds. Burgstede met betrekking tot voorlichting in Indië (speciaal voor militairen) 1947-01-11 no. 15 2407
De rapporten over het Branch Hospitaal en het Anami-kamp te Batavia voor Japanners 1947-01-14 no. 11 2407
Het restant van de goederen uit het repatriëringsdepot te Ataka 1947-01-17 no. 12 2407
De toelagen voor het Ataka-personeel 1947-01-21 no. 61 2407
De vergoeding aan de heer ir. Lambert van de Repatriëringsdienst 1947-01-22 no. 47 2407
De kolonisatie van Nieuw-Guinea 1947-01-25 no. 8E 2407
De rapporten over kampen voor Japanners te Batavia 1947-01-25 no. 24 2407
Het eervol ontslag van het Hoofd van de Repatriëringdienst Indië, de heer C.F. Maas 1947-01-27 no. 28 2407
De behandeling bij de Repatriëringdienst van een proces-verbaal van de Krijgsraad te Velde 1947-01-27 no. 55 2407
De afwikkeling van orders bij de Fabrique Nationale te Luik 1947-01-29 no. 15E 2407
De vragen van het lid van de Tweede Kamer, de heer Meijerink inzake het vervoer van militaire patiënten uit Indië naar Nederland 1947-01-31 no. 90 2407
De verlening van studiebeurzen aan diverse Amerikaanse universiteiten 1947-01-31 no. 72 2407
De invoer van tabaksartikelen door repatriërende 1947-02-11 no. 96 2408
De toelating in Nederland van niet-Nederlanders uit Indië 1947-02-13 no. 13/45 2408
De papiertoewijzing ten behoeve van de Nederlandse Bond van ex-Krijgsgevangenen en -Geïnterneerden 1947-02-14 no. 88 2408
De verantwoording door Repatriëringsdienst te Batavia 1947-02-21 no. 85 2408
Schoolboeken, afkomstig uit kinderkampen in Engeland 1947-02-21 no. 86 2408
De subsidieverstrekking voor "Persinggahan" 1947-03-05 no. 11 2408
De evacuatie van geïnterneerden uit Java 1947-03-15 no. 7 2408
De verstrekking van namen van naar Suriname gebrachte "onverzoenlijken" 1947-03-21 no. 17E 2408
De verrekening van de kosten van levensonderhoud van Javaanse verplaatste personen in Brits-Borneo en Malakka 1947-03-24 no. 55 2408
De behuizing van onder de C.I.Z. ressorterende diensten 1947-03-25 no. 33 2408
Het plan van E. Bartels te Heemstede 1947-04-01 no. 85 2408
Ruiling van publicaties. De verzending van bij het Ruilbureau der Koninklijke Bibliotheek ingekomen, voor Indië bestemde publicaties 1947-04-02 no. 16 2408
De torpedering van de s.s. "Zyunio Maru" 1947-04-03 no. 50 2408
De Nederlandse geïnterneerden die onder de Japanse bezetting zijn omgekomen op Java 1947-04-05 no. 59 2408
De verrekening van verleende voorschotten te Atata, aan gerepatrieerden met bestemming Zuid-Afrika 1947-04-05 no. 60 2408
Het verhoor van D. Th. Makkink, met proces-verbaal 1947-04-09 no. 38 2408
Repatriëring. De vermissing van een bedrag uit de kas van de transportcommandant van de m.s. "Alcantara" 1947-04-24 no. 36 2408
Deviezen reisvergunningen 1947-04-28 no. 78 2408
Het interview van generaal Spoor met de Amerikaanse journalist Anderson 1947-04-28 no. 126 2408
De herdruk van de beknopte Maleisische grammatica van dr. Mees 1947-04-28 no. 128 2408
De verzending van het boekwerk "Nederlands-Indië in de Tweede Wereldoorlog" 1947-04-28 no. 80 2408
De zegeling van de Indische voor Nederland bestemde notariële akten 1947-05-06 no. 95 2408
De publicatie van "Inter Arma Carites" een overzicht van het werk van het Internationale Comité van het Rode Kruis in de Tweede Wereldoorlog 1947-05-16 no. 23E 2408
Het interneringskamp te Poerworedjo-Klampok 1947-05-20 no. 50 2408
De evacuatie van Chinezen op Java 1947-05-22 no. 23 2408
De medeondertekening van een contract met Gerviac S.A. te Parijs 1947-05-23 no. 41 2408
De "Stichting Opbouw Pembangoenan" (de levering van boeken uit Nederland) 1947-05-31 no. 43/116 2408
Een exemplaar van het officiële orgaan van het Nederlandse Rode Kruis, een exemplaar van het mededelingenblad van het Nederlands-Indisch Rode Kruis en een exemplaar van de brochure "Het Nederlandse Rode Kruis in Indonesië 1947-06-02 no. 19 2408
Aanschaffingen algemeen (het uitlokken van aanvragen van Indische diensten door het Indisch Etablissement) 1947-06-03 no. 30 2409
De verstrekking van subsidie aan de Koninklijke Vereniging "Oost en West" 1947-06-24 no. 51 2409
De medeondertekening van een 3 contracten met de NV City-film te Den Haag 1947-06-28 no. 50 2409
De terbeschikkingstelling van deviezen voor de heer Tahi Moelia Loemban Tobing 1947-07-04 no. 14E 2409
De verstrekking van subsidie aan de Vereniging ter beoefening van de Krijgswetenschap 1947-07-06 no. 30 2409
De declaratie van het Nederlandse Rode Kruis over de jaren 1945 en 1946 1947-07-09 no. 47 2409
De evacuatie uit het binnenland van Java 1947-07-12 no. 80 2409
De weder ingebruikneming van de percelen Carel van Bijlandtlaan 10 en 12 1947-07-14 no. 26 2409
De evacuatie uit het binnenland van Java 1947-07-14 no. 22 2409
De beperking van het diensttelegramverkeer met Nederland 1947-07-17 no. 68 2409
Oorlogsschadeclaims 1947-07-21 no. 45/147 2409
De verklaring van Nederlands-Indische Uitgeversmaatschappij Noordhoff-Kolff NV voor het verkrijgen van een auto 1947-07-24 no. 69 2409
Materiaal voor het ter beschikking gestelde schoolgebouw Duinstraat 55 te 's-Gravenhage 1947-07-31 no. 46 2409
Ooggetuigenverslag van de afscheidsfeest van dr. D.N. Weeder, leider van één der Rode Kruis Mobiele Teams 1947-08-05 no. 41E 2409
De aanbieding van 2 exemplaren van de "Indische Populaire Wegcode" 1947-08-22 no. 47 2409
Voorschotten van mevrouw Helsloot-de Maar te Ataka 1947-08-25 no. 29 2409
De deblokkeringsaanvraag van de Stichting Vrij Nederland 1947-08-26 no. 38 2409
De begroting van de T.N.O.-dienst 1948 1947-09-02 no. 22E 2409
De bijdrage van de Stichting "Nederland helpt Indië" voor een ambachtschool op Ambon 1947-09-05 no. 17E 2409
Het Rode Kruis, afdeling Chinese steun te Batavia 1947-09-09 no. 28E 2409
Het weekrapport van het Mobiel Team van het Rode Kruis te Demak 1947-09-10 no. 47E 2409
Het kantoor Displaced Persons (K.D.P.). Richtlijnen voor evacuatie 1947-09-20 no. 77 2409
De Stichting "Pelita". de benoeming van de heer R.K. A. Bertsch en de heer J.W. van Hoogstraten als lid van het hoofdbestuur 1947-09-24 no. 106 2409
Het interneringskamp te Deoli 1947-09-20 no. 76 2409
De jaarbeurzen te Utrecht, Parijs en Lyon 1947-12-23 no. 78 2410
Jaarbeurzen en tentoonstellingen. De op voorhand geen verdere deelneming aan de Jaarbeurs te Utrecht 1948-01-03 no. 2 2410
Diversen. De internationale archieforganisaties (International Archives Council) 1948-01-10 no. 25/4 2410
Oorlogsaangelegenheden. De verrekening van de kosten van levensonderhoud van Javaanse verplaatste personen in Brits Borneo en de Malakken 1948-01-17 no. 29/12 2410
Het rapport van het Rode Kruis betreffende de belevenissen van Rode-Kruis personeel, werkzaam in pas bevrijd gebied op Java 1948-01-28 no. 13E 2410
Jaarbeurzen en tentoonstellingen. De Rand Easter Show 1948, te Johannesburg 1948-02-25 no. 42 2410
Aanschaffingen. De betaling van de aangekochte instructiefilm voor atletiek 1948-03-05 no. 37 2410
Het Indisch Etablissement. Algemene Zaken 1948-03-05 no. 128 2410
Diversen. De schilderijen van Nederlands-Indië 1948-03-17 no. 21 2410
Repatriëring. De repatriëring van Indonesische emigranten uit Suriname naar Nederlands-Indië 1948-04-01 no. 36/240 Sur 2410
Rapport van een gedelegeerde van het Nederlandse Rode Kruis inzake een bezoek aan het kamp met Indonesische geïnterneerden te Boekit Doeri 1948-04-12 no. 1E 2410
Het Rode Kruis. De Rode Kruis Conventies 1948-04-26 no. 58/87 2410
Rapport van een gedelegeerde van het Nederlandse Rode Kruis inzake een bezoek aan de gevangenis met Indonesische geïnterneerden aan de Werfstraat te Soerabaja 1948-04-29 no. 8E 2410
Diversen. Correspondentie van het Centraal Bureau van de Statistiek te Batavia met de Geallieerde autoriteiten te Berlijn 1948-04-29 no. 105/92 2410
Diversen. Specificatie van verloren gegane en teruggevonden waarden van het Postmuseum te Bandoeng 1948-04-29 no. 106 2410
Aanschaffingen - Douaneaangelegenheden. Omzetbelasting 1948-05-07 no. 66 2410
Diversen. De overtredingen van de Monumentenordonnantie 1948-03-17 no. 48 2410
De vertegenwoordiging van het Rode Kruis te Batavia 1947-10-01 no. 34/199 2410
Publicaties - Verkoop en verspreiding - Uitgaven van Economische Zaken. Het economisch weekblad "The Economic Review". Mededelingen 1947-10-02 no. 45 2410
Diversen. De gift van het Belgische Rode Kruis voor Nederlandse oorlogsslachtoffers in Indië 1947-10-28 no. 134 2410
Het rapport betreffende de controle van de administratie van het Centraal Laboratorium van de Bloedtransfusiedienst te Amsterdam 1947-11-06 no. 49E 2410
Informaties. Inlichtingen omtrent uit Indonesische interneringskampen geëvacueerde Franse onderdanen 1947-11-06 no. 49 2410
De nabetaling aan gerepatrieerden voor hun in Columbia bij inwisseling van Straitsdollars te weinig betaalde gelden 1947-11-08 no. 3 2410
Diversen. De verlening van het predicaat "Koninklijke" 1947-11-11 no. 71/217 2410
Diversen. De toewijzing van blanco grammafoonplaten 1948-05-11 no. 77 2411
Diversen. De schenking van tijdschriften aan de Universiteit van Indonesië 1948-05-27 no. 53 2411
Repatriëring. De opheffing van de Repatriëringsdienst in Indië 1948-06-01 no. 49 2411
Aanschaffingen - Algemeen 1948-06-07 no. 348 2411
Aanschaffingen - Algemeen. De aanschaffingen in Nederland ten behoeve van de Overzeese Gebiedsdelen 1948-06-30 no. 391 2411
Indisch Etablissement - Algemene Zaken. De medewerking bij de aanschaffing van goederen voor de particuliere handel in Suriname 1948-07-01 no. 16 2411
Diversen. De besteding van een ter beschikking van de luitenant-generaal van Nederlands-Indië gestelde gift uit Zuid-Afrika 1948-07-02 no. 79/142 2411
Aanschaffingen - Algemeen. De reorganisatie van het aanschaffingsapparaat 1948-07-26 no. 11/159 2411
Diversen. Films 1948-08-02 no. 17 2411
Tentoonstellingen. De inzending van de Internationale tentoonstelling op Natuurbeschermingsgebied te Johannesburg (Zuid-Afrika) 1948-08-06 no. 62 2411
Het Rode Kruis. Het verslag van de ondervindingen in krijgsgevangenschap 1948-08-12 no. 65 2411
De reproductie van verslagen, memoriën enz. betreffende Nieuw-Guinea ten behoeve van de Indische Dienst 1948-08-26 no. 42/187 2411
De Universalia wedstrijd kinderwensen 1948-08-27 no. 41E 2411
Het Rode kruis. De brochure van de Indonesische afdeling van het Nederlandse Rode Kruis 1948-08-27 no. 25 2411
Diversen. De behandeling in het Wilhelminahotel te Menado 1948-09-17 no. 35/200 2411
De schenking van bloembollen aan Nieuw-Zeeland 1948-09-17 no. 36 2411
Subsidie. De betaalbaarstelling van de tweede termijn voor het Indisch Instituut ten laste van de Rijksbegroting 1948 1948-09-18 no. 90 2411
De Indische Belastingdienst. De opzegging van de huurovereenkomst van het perceel Schiefbaanstraat 22 te 's-Gravenhage 1948-10-25 no. 43 2411
Het Commissariaat voor Indische Zaken. De Motortransportdienst 1948-10-29 no. 86 2411
Diversen. Het verzoek van de heer Poeradiredja om subsidie voor een te stichten cultureel centrum 1948-11-08 no. 83 2411
Het Rode Kruis. De overboeking van 12.270,20 US dollars voor de afdeling Indonesië van het Rode Kruis 1948-11-12 no. 108 2411
Diversen. De vertaling van de roman "Kaas" 1948-11-12 no. 130 2411
Diversen. De subsidie aan de Nederlandse Studenten Raad 1948-11-20 no. 50 2411
De Rode kruis Conferentie te Stockholm 1948-11-27 no. 46 2411
Diversen. De verzekering van ethnografica en enige schilderijen in bruikleen van het Indisch Instituut 1948-12-07 no. 92 2411
Diversen. De verzorging van oorlogsgraven van in het buitenland overledenen (o.a. schepelingen) 1948-12-10 no. 117 2411
Het Commissariaat voor Indische Zaken. De verdeling van de werkzaamheden 1948-12-10 no. 116 2411
Aanschaffingen - Algemeen. De aanschaffingen voor Suriname 1949-01-15 no. 108/44 2411
Diversen. De uitgave van boeken bestemd voor Indonesië 1949-01-17 no. 90 2411
Boekwerken. Compendium ten dienst van de medicus practicus in Indië 1949-01-21 no. 81 2411
Diversen. Vervaardiging van stembiljetten voor de algemene verkiezingen in Indonesië 1949-01-26 no. 51 2411
Gebouwen. De huisvesting van het Commissariaat voor Indische Zaken 1949-01-31 no. 102 2411
Subsidies. De Indische school voor meisjes en vrouwen te 's-Gravenhage 1949-02-14 no. 84 2412
Diversen. Lijst van handschriften 1949-02-25 no. 76/30 2412
Klachten over de samenstelling van de inhoud van boeken die naar Indonesië worden uitgevoerd 1949-03-11 no. 1E 2412
Gebouwen. De ontruiming van het perceel Groot Hertoginnelaan 196 en de ingebruikneming van het perceel Van Boetzelaerlaan 2 1949-03-16 no. 98 2412
Diversen. Inlichtingen over het Zwitserse zendelingenechtpaar Vischer-Mylius 1949-03-22 no. 16 2412
Diversen. De bezittingen in Duitsland van K.A.R. Foerster 1949-04-04 no. 59 2412
Vuurwapens en munitie. Het verstrekken van wapens aan Belgische employé's van plantages 1949-04-07 no. 35 2412
De benoeming van de Nederlandse delegatie naar de diplomatieke conferentie voor de herziening van de bestaande Rode Kruis Conventies en de totstandkoming van een nieuwe Conventie te Genève 1949-04-19 no. 73E 2412
Vuurwapens en munitie. Het consent voor de uitvoer naar Indonesië van jachtpatronen 1949-05-14 no. 46 2412
Rapport over het bezoek van een gedelegeerde van het Rode Kruis aan de gevangenis Wirangunang te Djocjakarta 1949-05-25 no. 1E 2412
Het Rode Kruis. De ontsmetting van 13 gevangenen uit de gevangenis te Malang 1949-06-13 no. 32/92 2412
De rapporten van de hoofdgedelegeerde van het Rode Kruis voor Zuid-Oost Azië betreffende het bezoek aan de gevangenissen Glodok en Bukit Duri te Batavia 1949-06-15 no. 12E 2412
Diversen. De Stichting Nederland helpt Indië 1949-07-01 no. 113 2412
Het rapport van de gedelegeerde C.F. Aesliman van het Rode Kruis over de gevangenis te Ambarawa 1949-07-19 no. 1E 2412
Het Indisch Landbouwmuseum. De benoeming van ir. A. Luytjes als lid van het bestuur 1949-07-19 no. 54 2412
Publicaties - Verkoop en verspreiding - Economische zaken. Het handelsadresboek 1949 van Indonesië 1949-08-08 no. 84 2412
Publicaties - Verkoop en verspreiding. De verkoop van het werk "Science and Scientist in the Netherland-Indies" 1949-08-11 no. 74 2412
Het Rode Kruis. Overcomplete Intendance-goederen te Batavia 1949-08-16 no. 76 2412
Indonesische auto's in handen van Singapore Custodian 1949-08-22 no. 58E 2412
Aanschaffingen - Boekwerken en Tijdschriften. De aanschaffing van het congresverslag over het wereldvoedselvraagstuk 1949-08-31 no. 312 2412
De uitgave van wetenschappelijke werken. De Adatrechtbundel 1949-09-15 no. 145/165 2412
Het Rode Kruis. Overcomplete Intendance-goederen in Indonesië 1949-09-21 no. 103 2412
Informaties. De stichting "Oranje Nassau" van wijlen Pa van der Steur 1949-09-26 no. 106/174 2412
Diversen. De standaard-kilogram 1949-10-07 no. 148 2412
Aanschaffingen. De financiering van aankopen van het Departement van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen te Batavia 1949-10-12 no. 121 2412
Reisopdrachten. De reis naar Indonesië van 3 juristen voor een onderzoek naar beweerde excessen van militairen 1949-10-15 no. 77 2412
Publicaties - Ruiling. Het Nationaal Ruilbureau voor Indonesië 1949-10-17 no. 65 2412
Gebouwen. De huisvesting van het Bureau Hoge Commissaris van Indonesië te Den Haag 1949-11-11 no. 135 2412
Aanschaffingen - Algemeen. De rechtstreekse bestellingen van het Departement van Gezondheid 1949-11-14 no. 56 2412
Diversen. De financiering van de vervanging van onderscheidingstekenen van Pangeran Ario Sosro Boesono 1949-11-30 no. 25 2412
Diversen. De assurantiekosten van de Collectie Bartels 1949-12-05 no. 55 2412
Diversen. Onbeheerde films, met lijst van films in beheer bij de Filmcommissie 1949-12-21 no. 50 2412
Telefoon- en briefverkeer. De frankering/postvrijdom voor het Hoge Commissariaat van Indonesië 1949-12-24 no. 52 2412
Beschrijving verbalen van Afdeling B-I Datum en nummer Inv.nr.
Verstrekken van inlichtingen over de commissaris van politie bij de Algemene Politie in Nederlands-Indië, J.H. Smith 1927-07-22 no. 55 2576
Schadeloosstelling aan de heer J.L. Berton wegens het niet benoemen tot de functie waarvoor hij werd uitgezonden 1927-07-26 no. 23/142 2576
Advies Commissie Boeke inzake amendementen ordonnantie en reglement Geneeskundige Hogeschool 1927-06-01 no. 60 2576
Bestemming van uit te zenden onderwijzers zowel voor het Hollands-Inlands en het Hollands-Chinees onderwijs 1927-05-23 no. 70/19 2576
Besluit van 25 april 1927 tot wijziging van het Koninklijk Besluit van 27 augustus 1913 no. 64 op de benoembaarheid tot betrekkingen bij de burgerlijke dienst in Nederlands-Indië 1927-05-24 no. 6/20 2576
Besluit van 25 april 1927 inzake regeling van pensioenaanspraken van Europese ambtenaren in dienst van de provincies en van als zelfstandige gemeenschappen aangewezen gedeelten van provincies in Nederlands-Indië, alsmede van de weduwen en wezen van die ambtenaren 1927-05-25 no. 46/24 2576
Verlening van eervol ontslag van ds. L.W. Bakhuizen van den Brink als lid van de Commissie tot de Zaken van de Protestantse Kerken in Nederlands Oost- en West-Indië alsmede de benoeming tot lid van de Commissie tot de Zaken van de Protestantse Kerken in Nederlands Oost- en West-Indië van de heer ds. D. den Breems 1927-05-31 no. 25 2576
Verzoek van de Vereniging van Delftse Ingenieurs om er toe mede te werken, dat voor ambtelijke ingenieurs betrekkingen in Nederlands-Indië bij voorkeur Nederlandse ingenieurs worden aangenomen 1927-06-23 no. 29 2576
Uitzending van de heer D.C. Bonne als hoogleraar aan de Geneeskundige Hogeschool te Batavia 1927-06-13 no. 33/58 2576
Uitzending van de heer M.P. Vrij als assistent natuurkunde aan de Geneeskundige Hogeschool te Batavia 1927-06-24 no. 49 2576
Uitzending van landbouwconsulenten in 1927 1927-07-19 no. 47/131 2576
Uitzending van de heer J. van Vulpen als gegradueerd adjunct-accountant bij één der accountantsdiensten 1927-08-24 no. 12/199 2577
Voorwaarden aan uitzending van in opleiding zijnde leerkrachten voor de Indische dienst 1927-09-06 no. 46E 2577
Uitzending van dr. P. Voorhoeve als ambtenaar voor de beoefening van de Indische talen 1927-10-03 no. 33 2577
Uitzending van de heer J.L. Deumens als adjunct-accountant eerste klas bij de Belastingaccountantsdienst 1927-10-28 no. 31 2577
Uitzending van hoofdopzieners voor de Artillerie Constructie Winkel te Bandoeng 1927-10-28 no. 48 2577
Bedenkingen tegen het voornemen voor het treffen van een bijzondere onderstandsregeling ten behoeve van landsdienaren die in aanmerking komen voor afkeuring wegens lichamelijke ongeschiktheid 1927-09-05 no. 52 2577
Brief van de gouverneur-generaal van Nederlands-Indië inzake inneming standpunt ten aanzien van de terugvordering van te veel genoten bezoldiging en andere inkomsten 1927-10-12 no. 21E 2577
Regeling van uitbetaling van de inkomsten van de voor een aanvullende opleiding aangewezen Gouvernements Indisch arts Mas Soekarjo 1927-10-03 no. 37 2577
Bezwaren van J. Brouwer, gepensioneerd onderwijzer eerste klasse, tegen de van hem verlangde terugbetaling van het door hem ten onrechte genoten aandeel in geïnde schoolgelden 1927-08-11 no. 11 2577
Aanmerkingen op het gedrag van de kandidaat-houtvester W.N. Myers gedurende zijn detachering in Saksen 1927-10-06 no. 28 2577
Toezegging met betrekking tot de pensioenregeling aan de heer ir. W.F. Einthoven 1927-10-21 no. 38 2577
Aanwijzing van twee kandidaat Indische visserij-consulenten 1927-12-12 no. 52 2578
Uitzending van een in algemene zin ontwikkelde technische werkkracht, die eventueel als hoofd van de reproduktie van de Topografische Dienst zou kunnen worden benoemd 1927-12-12 no. 15 2578
Uitzending van civiel-ingenieurs voor de Burgerlijke Openbare Werken en de Staatsspoorwegen 1927-12-20 no. 50 2578
Uitzending van sinologen voor de Belasting-accountantsdienst in Nederlands-Indië 1928-02-13 no. 37/125 2578
Verzoek van de Opiumregiebond Loear Djawa Madoera te Tebing-Tinggi om lotsverbetering van het personeel bij de Dienst van de Opiumregie 1927-12-02 no. 44 2578
Verzoek van de Pensioenbond van Indische ambtenaren inzake de kwestie terugwerkende kracht aan het nieuwe "Indische Burgerlijke Pensioenreglement" te verlenen 1928-01-21 no. 24 2578
Verzoek van de heer H. Tekelenburg, hoofd van het Cocosbedrijf bij de strafgevangenis en Huis van Bewaring te Pekalongan inzake herziening de regeling van zijn positie 1928-02-23 no. 27/149 2578
Wijziging van het leerplan van het onderwijs op de hogere burgerschool met vijfjarige cursus voor wat het vak geschiedenis betreft 1928-01-31 no. 36 2578
Voorlopig aanwijzing van kandidaten voor de studie middelbare akte Duits B en het doctoraal diploma in de Germaansche taal en Letterkunde, Afdeling Duits 1928-03-29 no. 51 2579
Aanwijzing onderwijzers bij het gesubsidieerd particulier onderwijs in Nederlands-Indië voor de opleiding middelbaar akte Pedagogiek 1928-04-23 no. 1 2579
Uitzending van mejuffrouw C.H. Karreman als verpleegster V-klasse bij de Dienst van de Volksgezondheid voor de leprabestrijding op Bali 1928-03-14 no. 16 2579
Bezwaren van de commandant van de zeemacht in Nederlands-Indië tegen uitzending van de heer C.L. van Eijnatten als baas-gereedschapmaker bij het Marine Etablissement te Soerabaja 1928-04-25 no. 2/281 2579
Inlichtingen inzake het verzoek uit Ambon om uitzending van een lepraloog 1928-05-24 no. 11 2579
Uitzending van de heer S. Meelker als ambtenaar bij de Afdeling Binnenvisserij 1928-06-05 no. 55/371a 2579
Uitzending van mejuffrouw A.M.C. den Besten als verpleegster V-klasse bij de Dienst van de Volksgezondheid 1928-06-08 no. 29 2579
Incidentele wijziging van het Koninklijke Besluit Indische Staatsblad 1919 no. 146 inzake het verlenen van dispensatie tot benoeming van hogere rangen bij Gouvernementsbesluit 1928-03-31 no. 38 2579
Voorlopige regeling (extra dienstjaar) voor praktijk verpleegster 1928-05-01 no. 36 2579
Actie tot opwekking van ontevredenheid onder uitgezonden personeel voor de Algemene Politie in Nederlands-Indië 1928-06-14 no. 43/388 2579
Herziening bezoldigingsschaal hoger technisch personeel bij het Kadaster in Nederlands-Indië 1928-06-15 no. 13 2579
Het niet door de Indische regering gelijkwaardig achten van het Staatspraktijkdiploma boekhouden aan de akte MO boekhouden 1928-03-13 no. 30 2579
Deponeren van Indische telegrammen en mailrapporten inzake diploma waardering verplegingpersoneel 1928-06-25 no. 65 2579
Medetelling voor weddeverhoging van de detachteringstijd van controleurs bij de Afdeling Personele Zaken van de Post-, de Telegraaf- en Telefoondienst van het Departement van Koloniën 1928-07-12 no. 45 2580
Personeelsvoorziening op het kantoor voor Chinese zaken te Weltevreden 1928-11-17 no. 31 2580
Plaatsing mijningenieurs als geoloog bij de Dienst van de Mijnbouw in Nederlands-Indië 1928-07-23 no. 41 2580
Uitzending van de heer W.P. van Lindonk als directeur van de Landsopvoedingsgestichten te Tangerang 1928-07-24 no. 13 2580
Uitzending van de heer B.J. van der Plaats inzake benoeming tot röntgenoloog bij de Dienst van de Volksgezondheid met toekenning van de titel van buitengewoon hoogleraar aan de Geneeskundige Hogeschool 1928-09-14 no. 2/587 2580
Uitzending van mejuffrouw A. Boes als verpleegster V-klasse bij het Krankzinnigenwezen 1928-09-28 no. 12 2580
Uitzending van de houtvester ir. H. Nijenhuis naar Nederlands-Indië 1928-11-12 no. 21/728 2580
Aanvaarding werkzaamheden van professor dr. J. Boeke als adviseur ten behoeve van de personeelsvoorziening van de Geneeskundige Hogeschool te Batavia 1928-11-28 no. 31/760 2580
Brief betreffende uitzending classicus bestemd voor het rectoraat van de AMS te Bandoeng 1928-12-12 no. 45 2580
Voorbereiding van uitzending van de heer C.W. Bodenhaussen ten behoeve van het Commissariaal Onderzoek Personeelsbezetting Indische Departementen 1928-12-20 no. 23 2580
Verhoging van de tegemoetkoming voor uitrustingskosten in verband met de samenstelling van het gezin 1928-08-11 no. 13 2580
Verstrekken van inlichtingen omtrent de positie van de gezaghebbers bij het Binnenlands Bestuur in Nederlands-Indië 1928-07-17 no. 19 2580
Bijzondere pensioenregeling ten behoeve van de heer C. Maris tijdelijk inspecteur van Financiën 1e klas ingeval van overgang in vaste Indische burgerlijk dienst 1928-08-08 no. 1 2580
Bezwaarschrift tegen de niet gebruikelijke ambtelijke behandelingen in verband met de bezoldigingsregeling Burgerlijke Landsdienaren 1925, van de heer H. Deinum Oost-Indisch ambtenaar met verlof voorheen ambtenaar ter beschikking bij het Departement van Landbouw, Nijverheid en Handel 1928-11-22 no. 30/748 2580
Verstrekken van inlichtingen inzake de vraag in hoeverre de opleiding van landmeters gelijk te stellen is aan een volledige academische opleiding 1928-07-18 no. 28/464 2580
Uitzending accountants voor de Gouvernements Accountantsdienst alsmede de voorpraktijkregeling voor accountants 1929-01-18 no. 41 2581
Uitzending van leerkrachten voor het huishoudonderwijs naar Nederlands-Indië 1929-03-26 no. 38 2581
Uitzending van werkplaatstechnici ten behoeve van de Staatsspoor- en Tramwegen 1929-04-23 no. 3 2581
Voorziening in de uitzending van personeel voor het Boswezen in Nederlands-Indië 1929-04-25 no. 16 2581
Het plegen van overleg met de Indische regering bij de benoeming van Indische deskundigen als leden van commissies 1929-01-16 no. 29 2581
Benoeming van een vrouwelijke arts en van een psychiater in de Geneeskundige Raad 1929-05-11 no. 2/260 2582
Aanwerving van personeel voor de Belasting-accountantsdienst 1929-06-05 no. 32 2582
Overleg met de Indische regering inzake de door de Raadsman voor Studerenden geopperde bezwaren ten aanzien van het instituut van de indologische studie 1929-07-26 no. 38/434 2582
Uitzending van de heer A. Grevenstuk als hoogleraar in de pharmacologie aan de Geneeskundige Hogeschool te Batavia 1929-05-31 no. 23 2582
Uitbreiding ministeriële beschikking bij de uitzending van personeel voor de tinbaggermolen Rambat 1929-08-07 no. 43 2582
Medetelling voorpraktijk voor uit te zenden veeartsen 1929-06-13 no. 33 2582
Toekenning van een fictief dienstjaar aan leraren, wanneer zij gepromoveerd zijn aan een Nederlandse universiteit 1929-08-13 no. 9 2582
Uitzending van de heer Maämoer 'l Rasjid als gouvernements arts bij de Dienst van de Volksgezondheid in Nederlands-Indië 1929-05-03 no. 75 2582
Uitzending van de heer Raden Mas mr.dr. Soeripto als ambtenaar ter beschikking van den Gouverneur-Generaal van Nederlands-Indië 1929-06-25 no. 55 2582
Brief van mr. L van Raalten betreffende zijn politieke overtuigingen 1929-07-08 no. 2 2582
Bijzondere pensioenregeling voor de heer Th.M. Hoogendoorn, hoofd van de Belasting- accountantsdienst in Nederlands-Indië 1929-07-22 no. 39 2582
Voorziening in toekomstige vacatures voor de functie van raadsman voor studerenden, alsmede het afdelingsverslag van de Volksraad 1929-11-25 no. 41 2583
Vervulling vacature van sinoloog bij de Belasting-accountantsdienst in Nederlands-Indië 1929-09-07 no. 57 2583
Personeelsvoorziening bij de Landbouw Voorlichtingsdienst 1929-11-05 no. 17/631 2583
De keuze en opleiding van visserij-consulenten voor de Landbouw Voorlichtingsdienst in Nederlands-Indië 1929-11-04 no. 9 2583
Uitzending van de heer H. Woltjer als hoogleraar aan de Technische Hogeschool te Bandoeng 1929-09-05 no. 3 2583
Uitzending van Surinaamse onderwijzers naar Nederlands-Indië 1929-09-13 no. 49 2583
Uitzending van de H.R. Hoetink als hoogleraar aan de Rechtshogeschool te Batavia 1929-09-20 no. 17 2583
Uitzending van een gouvernementsarts bij de Dienst van de Volksgezondheid 1929-12-20 no. 6062 2583
Waardering eind-diploma's van middelbare technische scholen 1929-11-20 no. 44/675 2583
De duur van de studie voor het Indologisch doctoraal examen voor bezitters van het doctoraal examen in het Nederlands recht en voor bezitters van het doctorale examen in het Nederlands-Indisch recht 1930-02-01 no. 6 2584
Opleiding van adjunct-accountants voor de Belasting-accountantsdienst in Nederlands-Indië 1930-04-17 no. 16/213 2584
Uitzending van verpleegsters eerste klasse voor het Krankzinnigenwezen 1930-02-17 no. 6 2584
Uitzending van A.J. Hijman als beroepsassistent bij de Geneeskundige Hogeschool te Batavia 1930-01-08 no. 40 2584
Uitzending van de heer L.F. de Hartogh als assistent aan de Geneeskundige Hogeschool te Batavia 1930-03-01 no. 5 2584
Uitzending van Deense houtvesters op kort verband bij de Dienst van het Boswezen 1930-03-12 no. 29 2584
Rangindeling van civiel-ingenieurs bij de Dienst van de Staatsspoor- en Tramwegen 1930-01-20 no. 32 2584
Rekest van de Indische Douanebond inzake positieverbetering van de ambtenaar vierde klasse bij de Dienst In- en Uitvoerrechten en Accijnzen R.R. Ma-Ajong 1930-04-26 no. 6/228 2584
Rechten van bezitters van het einddiploma van een erkende handelsschool 1930-03-06 no. 51 2584
Verlofsverlenging van bestuursambtenaren, die aangewezen zijn om de studie voor één der doctorale examens van de indologische studie te volgen 1930-09-16 no. 40 2585
Uitzending van verpleegsters eerste klasse voor de Algemene Dienst 1930-06-17 no. 80 2585
Uitzending van de heer R. Remmelts als hoogleraar aan de Geneeskundige Hogeschool te Batavia 1930-08-28 no. 25 2585
Uitzending van de heer W.J.C. Verhaart als beroepsassistent aan de Geneeskundige Hogeschool te Batavia 1930-09-24 no. 18 2585
Ranglijst van werktuigkundige ingenieurs bij de Dienst van de Staatsspoor- en Tramwegen in Nederlands-Indië 1930-06-05 no. 22 2585
Kwijtschelding van gedeelte schuld aan de ontslagen kandidaat-Indisch, rechterlijke ambtenaar H.A. Kreijmborg alsmede borgstellingen bij de opleidingen voor de Indische dienst 1930-09-16 no. 55 2585
Stichting van het Directoraat Museum van Beeldende Kunsten te Batavia 1930-06-30 no. 24/349 2585
Werving van buitenlandse, Beierse houtvesters 1931-01-16 no. 56 2586
Inlichtingen over stukken betreffende de in Nederland vervulde betrekkingen die een in Nederlands-Indië benoemde onderwijzer moet overleggen 1931-02-28 no. 18 2586
Aanvraag subsidie voor opleiding onderwijskrachten door de Vereniging tot Stichting en Instandhouding van een Kweekschool ter Opleiding van Onderwijskrachten bij het onderwijs in Nederlands-Indië 1931-01-09 no. 46 2586
Verzoek van de onderwijzer Thio Goan Tjoan om in aanmerking te komen voor een studie-opdracht voor de middelbare akte Pedagogiek 1931-02-24 no. 729 2586
Uitzending van buitenlandse mijningenieurs van de Mijnbouwhogeschool te Leoben in Oostenrijk 1931-02-25 no. 51 2586
Aanwijzing van doctorandi Nederlands recht als kandidaat Indische rechterlijke ambtenaren 1931-04-15 no. 51 2587
Herbenoeming van de Ondercommissie van de Commissie van Voorlichting over de uitzending van personeel voor de Geneeskundige Dienst in Nederlands-Indië 1931-06-16 no. 26 2587
Het aantal met 's lands steun voor de Indische dienst in opleiding zijnde studenten aan de Technische Hogeschool te Delft 1931-05-07 no. 1814 2587
Voorziening in de mogelijkheid tot verdere studie van abituriënten van Indische middelbare landbouwscholen aan de Landbouwhogeschool te Wageningen 1931-05-11 no. 26 2587
Toekenning van een tegemoetkoming aan de student Moechamadsjah Sastrawinangoen 1931-03-18 no. 19 2587
Verlenging duur studietoelage van de kandidaat-Indisch ambtenaar Raden M. Soekamto 1931-03-20 no. 49 2587
Verzoek om stopzetting van de uitzending van buitenlandse houtvesters 1931-03-04 no. 7/113 2587
Uitzending van de heer W. van der Heyden als ambtenaar van de binnenvisserij 1931-06-01 no. 55 2587
Medetelling tijd als assistent aan een Nederlandse universiteit of hogeschool doorgebracht voor de betrekking van leraar 1931-03-02 no. 36 2587
Aanvulling op de circulaire: "Bepalingen omtrent Indische burgerlijke ambtenaren" met betrekking tot welke bescheiden moeten worden ingediend aan de administratie van het Weduwen- en Weezenfonds van Europeesche Burgerlijke Ambtenaren in Nederlands-Indië 1931-03-07 no. 816 2587
Inlichtingen betreffende het uitzenden van in het buitenland wonende Nederlanders naar Nederlands-Indië 1931-03-16 no. 30 2587
Uitzending, met studie-opdracht naar Amerika en Engeland, van de heer H.J. Hardon als bodemkundige bij het Bodemkundig Instituut van het Algemeen Proefstation van de Landbouw 1931-05-12 no. 5 2587
Bijzondere pensioenregeling ten behoeve van A. van Kan, lid van de Raad van Nederlands-Indië 1931-03-16 no. 31 2587
Toekenning van schadeloosstelling aan de heer H. Kroeskamp in verband met het afzien van uitzending naar Nederlands-Indië ter plaatsing bij het Landsarchief 1931-03-18 no. 31 2587
Verstrekken van inlichtingen door de Rooms Katholiek Universiteit te Nijmegen ten aanzien van de studie van personen, die aan die universiteit hebben gestudeerd 1931-09-07 no. 2 2588
Uitzending van de heer Hoogerwerf als taxidermist bij het Zoölogisch Museum en Laboratorium van 's lands Plantentuin 1931-07-09 no. 25 2588
Uitzending van een consulent voor de zeevisserij 1931-08-22 no. 20 2588
Voorschotten op uitzendingssubsidie van particuliere leerkrachten alleen verlenen na gebleken verkregen toestemming van het Departement van Onderwijs en Eeredienst en eventuele intrekking extra premie en storting extra maand in het WW-fonds. 1931-10-20 no. 38 2588
Toelage voor aspirant-ambtenaren voor Chinese zaken gedurende hun verblijf in China 1931-10-21 no. 33 2588
Ontwerp-besluit, strekkende tot buitenwerkingstelling van de reeds tot stand gekomen vergunningen tot afwijking van het termijnenbesluit 1931-10-22 no. 13 2588
Uitzending van de ir. Raden Soepardi Prawirodipoera als nijverheidsconsulent bij de Afdeling Nijverheid van het Departement van Landbouw, Nijverheid en Handel naar het batikproefstation te Jogjakarta 1931-10-13 no. 11/566 2588
Verzoek van de ontslagen, wegens ongeschiktheid, waarnemend politie-opziener Ch. Vosmaer in Indië om weder in die betrekking te worden werkzaam gesteld 1931-07-27 no. 21/396 2588
Verzoek aan Financiën om vrijstelling van invoerrechten te verlenen van een uit Indië afkomstige zending van artikelen voor de tentoonstelling Nijverheidsonderwijs in Nederland 1931-11-26 no. 34 2588
Afzien van benoeming van een maritiem lid bij het Hoog Militair Gerechtshof 1931-12-01 no. 31 2588
Ontbinding van studieovereenkomsten van aspirant-agrogeologen 1932-05-25 no. 42/321 2589
Wensen van de Nationale Bond van Verplegenden inzake uitzending, aanstellingsvoorwaarden en vakantieregeling van verplegend personeel 1932-05-10 no. 2E 2589
Overtochts- uitrustings- en verlofssubsidieregeling voor onderwijzers 1932-06-07 no. 28 2589
Verzoek om intrekking van het gouvernementsbesluit waarbij aan de heer H. van der Woerdt de bevoegdheid als onderwijzer werd ontnomen 1932-01-16 no. 17/32 2589
Wijziging Reisbesluit 1916 volgens Koninklijk Besluit van 26 Juli 1932 no. 406 1932-08-13 no. 2892 2590
Beschouwingen ten aanzien van de voorziening in de behoefte aan adjunct-accountants bij de Belasting-accountantsdienst in Nederlands-Indië 1932-12-08 no. 9 2590
Opleiding in de Japanse taal van enige indologen 1933-06-10 no. 16 2590
Onderzoek naar de mogelijkheden om de werkzaamheden van de Raadsman voor Studerenden in Nederland aan het particulier initiatief over te laten 1933-01-31 no. 13/62 2590
Verzoek om geldelijke steun door Raden S. Kertopati voor het afmaken van zijn studie 1933-03-08 no. 870 2590
Herziening van de besluiten betreffende het politiek optreden en loyaliteitsverklaring van ambtenaren (bijbladen op de Staatsbladnummers 9284, 10683 en 11059) 1933-01-09 no. 33 2590
Rangschikking van uitgezonden technische ambtenaren van de PTT-dienst in Nederlands-Indië in de pensioengroep C 1933-05-02 no. 47 2590
Verrekening van de vergoeding voor de detachering in Duitsland van kandidaat-houtvesters voor de Indische Dienst 1933-05-29 no. 22 2590
Verzoek van de heer T.A. Kandou om verlof 1932-09-06 no. 3178 2590
Verzoek van O.J. Rijkse om een onderzoek te doen uitstellen naar de door hem in Indië ondergane behandeling 1932-11-24 no. 37/722 2590
Inlichtingen aan de minister van Buitenlandse Zaken verstrekt betreffende V. Windrich 1933-01-13 no. 42 2590
Regeling ontslag van de kandidaat-Indisch ambtenaar de heer J. Michels 1933-03-27 no. 9 2590
Waardering diploma School voor Suikerindustrie te Amsterdam 1933-01-05 no. 25 2590
Aanstelling van vrouwelijke krachten bij de politie in Nederlands-Indië 1934-01-13 no. 6583 2591
Inlichtingen inzake de voorwaarden van uitzending, de bezoldiging alsmede de verlofs- en pensioenregeling geldende voor accountants bij de accountantsdiensten in Nederlands-Indië 1934-06-27 no. 3185 2591
Korting op passagekosten voor onderwijzers 1933-10-28 no. 5131 2591
Overgang in dienst van de Indische Kerk 1933-07-25 no. 20 2591
Beperking van de uitgaven voor buitenlandse verloven 1933-07-27 no. 59 2591
Berekening van Nederlandse diensttijd voor bezoldiging van uit te zenden predikanten 1934-12-21 no. 47 2591
Regeling uitbetaling wachtgeld aan Mas Harmani ambtenaar bij de Indische Bestuursdienst in Nederlands-Indië in verband met zijn studie in Nederland in het Nederlands-Indisch recht 1934-02-06 no. 15/86 2591
Benoeming van J.J. Schrieke en F.D. Holleman tot buitengewoon hoogleraar te Leiden 1934-05-28 no. 55 2591
Inlichtingen over de ontslagregeling van de heer K.F.G. Keil 1933-10-19 no. 4150 2591
Inlichtingen inzake de ontslagregeling van J.F. Limburg 1933-11-07 no. 5451 2591
Bezwaar van L.G. de Groot tegen zijn ontslag als adjunct-accountant bij de Gouvernements Accountantsdienst 1933-11-21 no. 6/639 2591
Ontheffing van R. Haaksma, afgestudeerde ambtenaar voor de beoefening van de Indische talen 1934-01-03 no. 8 2591
Bijzondere pensioenregeling ten behoeve van professor J. van Gelderen 1934-05-28 no. 10 2591
Verzoek om ondersteuning ten behoeve van zijn gezin door S. P.J. Warbung naar aanleiding van zijn in hechtenisstelling 1935-01-10 no. 33/22 2591
Afzetting van mr. C.G. Vredendaal als advocaat en procureur bij de Raad van Justitie te Semarang 1935-02-04 no. 34 2591
Oprichting van een Indische HBS te Den Haag voor kinderen van Nederlands-Indische verlofgangers 1934-05-31 no. 23 2591
Opgave van indologen, die een studie hebben gemaakt van de Japanse en of de Chinese taal 1936-06-12 no. 55 2592
Regeling van de overtocht terug naar Nederlands-Indië van aldaar aangewezen kandidaat Indische landmeters, die na de beëindiging van hun opleiding wegens ontbrekende gelegenheid tot plaatsing zijn ontslagen 1935-04-12 no. 13/221 2592
Verzoek van de Vereniging van Ambtenaren bij het Binnenlands Bestuur in Nederlands-Indië om wijziging te brengen in de samenstelling van de ranglijsten van afgestudeerde indologen 1935-10-30 no. 37 2592
Voorlopige bezoldiging en tegemoetkoming in de uitrustingskosten van voor 's lands burgerlijke dienst uitgezonden personeel 1936-03-21 no. 13 2592
Bekendmaking van het Departement van Koloniën over mededelingen betreffende het voeren van sociaal politieke propaganda door landsdienaren 1936-04-29 no. 21 2592
Verzoek om eventuele uitzending van L.K. Liat naar Nederlands-Indië teneinde zijn regeling ten aanzien van de regeling van terugzending als landsreiziger der tweede klasse volgens de bepalingen van het Overtochtreglement 1935-04-27 no. 1847 2592
Verzoek van B.J. Ephraïm om weder te worden uitgezonden naar Nederlands-Indië en daar in 's lands dienst te worden geplaatst 1935-04-16 no. 31 2592
Inlichtingen inzake arrest en vonnis van J.H. Kolkmeyer 1935-06-06 no. 2747 2592
Inlichtingen betreffende gewezen politie-inspecteur G.H. Ezendam 1935-08-30 no. 4309 2592
Verzoek om inlichtingen over Han Tiauw Kie 1936-01-23 no. 6166 2592
Verzoek van de gewezen mijnbouwopzichter A. de Voogd van der Straaten om herplaatsing in 's lands dienst in Nederlands-Indië 1936-01-28 no. 30 2592
Positieregeling van dr. W.M.F. Mansvelt gedurende de tijd dat hij in Nederland werkzaam is geweest 1936-05-05 no. 14 2592
Plaatsing van gewezen kandidaat Indische rechterlijke ambtenaren bij de rechterlijke macht in Nederlands-Indië 1936-10-23 no. 43 2593
Plaatsing van een afgestudeerd kandidaat-Indisch ambtenaar bij het Centraal Kantoor voor de Statistiek in Nederlands-Indië 1936-11-09 no. 34 2593
Keuring van het voor gesubsidieerde Zendingsziekenhuizen in Nederlands-Indië bestemd personeel door de Geneeskundige Raad van het Commissariaat voor Indische Zaken vóór de uitzending 1936-08-17 no. 5780 2593
Inlichtingen verstrekt aan de vóór 1921 uitgezonden kandidaat-gezaghebbers 1936-12-16 no. 12/840 2593
Ontslagregeling en benoeming van J. Boon 1936-07-13 no. 31/477 2593
Verslag over de omstandigheden waaronder het overlijden plaatsvond van W. Dubois Thorne, vice-consul van de Verenigde Staten te Singapore 1936-09-08 no. 27 2593
Onderzoek naar het gedrag van de heer Tan Ek Chiang 1936-11-04 no. 8412 2593
Inlichtingen over ontslag van H.J. Walkate 1936-12-23 no. 9271 2593
Documentatie verzameld door de heer R.M.L. Wuller alsmede enige inlichtingen over hem en zijn idealen 1936-07-09 no. 6E 2593
Studie in het Japans aan de Rijksuniversiteit te Leiden 1937-02-22 no. 26 2594
Benoeming van kandidaat-houtvesters, met afwijking van de ranglijst 1937-02-02 no. 17 2594
Uitzending van personeel uit Nederland voor het Centraal Kantoor voor de Statistiek 1937-02-02 no. 23 2594
Uitzending van een mijningenieur voor de Dienst van de Mijnbouw in Nederlands-Indië 1937-02-03 no. 21 2594
Uitzending van agrogeologen bij het Bodemkundig Instituut 1937-04-07 no. 5 2594
Indeling van boekhoudkundig ambtenaar bij de Gouvernements Accountantsdienst in Nederlands-Indië in pensioensgroep 1937-03-10 no. 14 2594
Bestemming van de tot het Fusiecorps behorende ambtenaren, aangesteld in de jaren 1920 - 1923 1937-05-12 no. 2313 2594
Inlichtingen over F. van der Schuyt 1937-01-14 no. 132 2594
Vordering van J.M.W. Knipscheer op Nederlands-Indië wegens ontslag als advocaat en procureur bij het Hooggerechtshof van Nederlands-Indië 1937-03-24 no. 3/144 2594
Onderzoeken naar de dienstvervulling van L. van Aaften 1937-08-19 no. 32 2594
Volledige afdoening van personeelsaanvragen door het Commissariaat voor Indische Zaken 1939-12-12 no. 27/537 2595
Plaatsing van werkloze reserve officieren in lands betrekkingen 1937-09-03 no. 22 2595
Inwinnen van inlichtingen over kandidaten voor gouvernements betrekkingen, die op eigen gelegenheid naar Indië gaan 1938-02-11 no. 22 2595
Plaatsing advertenties door tussenkomst van Arc's Advertentie- en Uitgeversbedrijf De Residentie NV 1939-01-25 no. 37 2595
Aanwerving in Nederland en uitzending naar Nederlands-Indië van een door de Technische Dienst van de Artillerie van het KNIL te bestemmen ingenieur 1937-09-15 no. 14E 2595
Uitzending als redacteur bij het Departement van Economische Zaken 1937-09-27 no. 12 2595
Uitzending van verplegend personeel naar Nederlands-Indië 1937-10-06 no. 30/505 2595
Benoeming van handelsdeskundige voor Nederlands-Indië 1937-12-17 no. 37 2595
Afwijzing van de uitzending van buitenlandse artsen van regeringswege naar de Nederlandse overzeese gebiedsdelen 1938-01-22 no. 21 2595
Uitzending van de heer C. Hoek Spaans als leraar aan de Nederlands-Indische Veeartsenschool te Buitenzorg 1938-05-24 no. 14 2595
Uitzending van de heer R. Gispen als beroeps-assistent aan de Geneeskundige Hogeschool te Batavia 1939-05-08 no. 1 2595
Bijwoning van het internationale Congres over watercultuur in Luik en uitzending van een waarnemend visserijconsulent bij de Binnenvisserij 1939-07-19 no. 8 2595
Uitzending van T.H. Thung naar Nederlands-Indië als hoofd van de Mycologische Onderafdeling van het Instituut voor Plantenziekten 1939-08-08 no. 25 2595
Advies van Defensie inzake de uitzending van technische ambtenaren voor het Torpedo-Atelier te Soerabaja 1939-08-31 no. 31 2595
Verlenen van vergunningen voor overtochten van Nederland naar Indië, per vliegtuig van de KLM 1939-11-07 no. 6395 2595
Meetelling van diensttijd in het Nederlandse en Indische leger voor toekenning van weddeverhogingen aan reserve officieren die naar het onderwijs zijn overgegaan 1938-11-18 no. 24/570 2595
Benoeming van P. Bijlaard tot hoogleraar aan de Technische Hogeschool te Delft 1938-04-22 no. 7 2595
Inlichtingen over A.A.C. Nix 1938-03-16 no. 28 2595
Verklaring betreffende het overlijden van H. den Hartog, ten gevolge van een tijdens een meerdaagse patrouille opgedane ziekte met onbekende oorzaak 1938-08-02 no. - 2595
Pensioenregeling van de Nederlands-Indisch ambtenaar Raden Mas Margono Djojohadikoesoemo 1938-08-10 no. 41 2595
Ontslagregeling van de onderwijzer M. Lunenburg 1938-12-12 no. 23 2595
Onderzoek naar de handelingen en het ontslag uit de Indische dienst van de leraar P.A. Erades 1939-03-20 no. 10 2595
Inlichtingen over Raden Loekman Wiriadinata 1939-07-19 no. 5339 2595
Inlichtingen over de juiste wijze van verandering van Indische namen 1939-12-01 no. 25 2595
Inlichtingen over de betrekking van middelbaar technisch ambtenaar bij de Kaliberafdeling te Bandoeng 1940-01-11 no. 34 2595
Uitzending van buitenlandse artsen en andere personen van andere nationaliteiten 1945-10-31 no. 16 2596
Regeling visa voor overtocht via Engeland naar Australië van Indische verlofgangers en uit te zenden personeel 1945-10-31 no. 8 2596
Verlenen van vrijstelling van de militaire dienst van reserve officieren 1940-02-14 no. 4 2596
Verzoek om inlichtingen inzake contributies ten behoeve van het Weduwen- en Wezenfonds van Europese burgerlijke landsdienaren in Nederlands-Indië 1940-08-06 no. 5 2596
Tegemoetkoming in de kosten van geneeskundige behandeling en of verpleging voor Nederlands-Indische burgerlijke ambtenaren en hun gezinnen 1945-11-16 no. 13 2596
Mededelingen over de gewezen leerling-rechercheur bij de stadspolitie te Batavia, Mohamad Joesoep bin Sapi-i.- 1940-06-12 no. 36 2596
Opgave van personen, vermoedelijk van Nederlandse en Nederlands-Indische oorsprong, die in Australië en Nieuw-Zeeland zijn overleden 1940-03-20 no. 1595 2596
Opneming van Duitse nonnen uit Nederlands-Indië in Nederlandse kloosters 1945-11-20 no. 23 2596
Personeelsvoorziening bij het Departement van Verkeer en Waterstaat 1945-09-19 no. 11 2596
Voorziening in de behoefte in Nederlands-Indië aan krachten, die op de hoogte zijn van de Chinese of de Japanse taal 1945-10-30 no. 1/35 2596
Heraanwijzing als kandidaat-Indisch ambtenaar 1945-12-15 no. 9 2596
Opleiding en uitzending van personeel met academische vorming voor de Indische dienst 1944-05-31 no. 3 2596
Verbintenissen ten behoeve van de terugbetaling van landsgelden, genoten door personen die zijn of worden opgeleid voor de dienst in Nederlands-Indië 1944-06-20 no. 2 2596
Opleiding van voor de Indische dienst bestemde academici en hun werkzaamheid bij de gouvernements natuurwetenschappelijke instellingen in Nederlands-Indië 1944-06-30 no. 6 2596
Verlenging duur studietoelage van de kandidaat houtvester R.S. Hardjoprakoso 1943-03-18 no. 1 2596
Uitzending van aspirant-onderofficieren met kort dienstverband voor het KNIL 1940-04-23 no. 16 2596
Verzoek aan de minister van Marine om vrijmaking van de officier vlieger M.S. Kamminga ten behoeve van de bestuursdienst in Nederlands-Indië 1945-09-03 no. 1 2596
Terugkeer Resident D. van der Meulen, Gezant te Djeddah, naar Nederlands-Indië 1945-09-19 no. 16 2596
Uitzending van de heer L. Laszlo ten behoeve van de reconstructie van de landbouwindustrieën in Nederlands-Indië 1945-09-27 no. 6 2596
Personeelsvoorziening en werkzaamheden Afdeling B-1 1946-10-24 no. 2 2597
Huisvesting ten aanzien van het perceel Nieuwe Schoolstraat 28 te Den Haag 1947-05-16 no. 67 2597
Aanwijzing van kandidaat Indische ambtenaren 1946-06-05 no. 7 2597
Bescheiden betreffende in bezettingstijd in Europa omgekomen kandidaat Indische ambtenaren 1946-06-20 no. 28 2597
Verzoek om inlichtingen inzake aanstellingseisen bij de PTT-dienst in Nederlands-Indië 1947-06-12 no. 1468 2597
Overleg inzake veeartsenijkundig hoger onderwijs 1946-10-15 no. 110 2597
Verzoek om inlichtingen bij wijziging Regeling Studietoelage voor het studiejaar 1947/1948 1947-06-13 no. 1552 2597
Inlichtingen over het toezenden van beschikkingen betreffende studietoelagen aan kandidaat Indische ambtenaren 1947-12-03 no. 3493 2597
Zorg voor studerenden in Nederland, afkomstig uit of bestemd voor Nederlands-Indië 1947-01-25 no. 19/21 2597
Aanstelling van de kandidaat-Indisch ambtenaar P.H. Pot tot conservator aan het Rijksmuseum voor Volkenkunde te Leiden 1946-10-30 no. 104 2597
Bevindingen van de uitgezonden candidaat Indische ambtenaar Mr. C. Brouwer na zijn uitzending als zodanig 1946-02-02 no. 1/35 2597
Toezeggingen gedaan aan A.J. Vleer 1946-03-28 no. 22 2597
Verzoek om eerherstel van W. Buitendijk, gewezen commissaris van politie 2e klas bij de Algemene Politie in Nederlands-Indië 1946-12-14 no. 92/335 2597
Verzoek van E.W.L. Ramakers inzake gelijkwaardigheid diploma Rheinische Technicum te Bingen met het Nederlandse diploma van een MTS 1946-09-25 no. 47 2597
Inlichtingen over ongeldigheidverklaring diploma's, gedurende de oorlog uitgereikt te Delft 1946-09-27 no. 43 2597
Mededelingen inzake instructie Nederlands-Indië Immigratie-kantoor te Den Haag 1946-09-30 no. 45E 2597
Emigratie van Oostenrijkers en van in Oostenrijk verblijvende vluchtelingen naar één van de overzeese gebiedsdelen 1947-06-28 no. 16 2597
Aanwijzing mr. Ursone als vertegenwoordiger in Nederlands-Indië van het Ministerie van Economische Zaken 1946-10-31 no. 2 2597
Tegemoetkoming aan oud-Lombokstrijders 1947-03-20 no. 6 2597
Verslag van de rede van J. Poldermans op het F.I.A.I.-congres te Edinburgh 1947-10-04 no. 40 2597
Tijdelijke tewerkstelling bij de Afdeling G, dienst van de tankrevisie te Amersfoort van een aantal personen 1948-04-02 no. 96 2598
Verzoek te bevorderen dat afschriften van alle gouvernements- en departementsbesluiten inzake benoeming, overplaatsing, ontslag, inpassing in de B.B.L. 1938 en dergelijke, van burgerlijke landsdienaren regelmatig worden toegezonden, ter aanvulling van het Stamboek van de Indische burgerlijke landsdienaren 1948-06-03 no. 2850 2598
Benoeming van mevrouw mr. J. Zuidema geb. Van Arkel tot plaatsvervangend lid van de Commissie voor de Toepassing van de 75 procent Regeling 1948-07-28 no. 48 2598
Toekenning van een gratificatie aan gewezen gemilitariseerd personeel van de Repatriërings-Dienst-Indië 1948-10-04 no. 41 2598
Overdracht van bevoegdheden, welke de Kroon zich in het Overtochtsreglement heeft voorbehouden 1948-12-09 no. 138/259 2598
Ontbinding van de Commissie van Advies voor de analoge toepassing op het Commissariaat voor Indische Zaken en de daaronder ressorterende instellingen van de regeling betreffende de salariëring op Nederlandse basis van in dienst van het Rijk werkzaam gestelde gepensioneerde Nederlands-Indische, Surinaamse en Curaçaose overheidsdienaren, de zogenaamde Commissie Van Gogh 1949-07-29 no. 28 2598
Brieven en andere bescheiden betreffende van in 1946 aangewezen kandidaat Indische ambtenaren 1948-04-05 no. 57 2598
Aanwijzing van personen voor de indologische studie 1948-09-30 no. 62 2598
Opheffing van de Commissie van Bijstand voor de Voorlichting en Werving van Onderwijskrachten 1949-09-15 no. 137 2598
Keuring voor kleurenzwakte van technische ambtenaren van het Marine Etablissement te Soerabaja 1949-10-31 no. 23 2598
Opleiding kandidaat-ambtenaren voor Oost-Aziatische Zaken 1948-01-26 no. 44/17a 2598
Opleiding en uitzending van onderwijzers voor de Indische dienst 1948-12-01 no. 105 2598
Commissie uit de Broederschaps Federatie voor Leerstoelen in de Natuurgeneeswijze 1949-08-19 no. 248 2598
Keuring van instrumenten ten behoeve van de opleiding van de kandidaat Indische landmeters 1949-11-04 no. 79 2598
Inkomstenregeling voor gepensioneerde overheidsdienaren werkzaam gesteld bij het KNIL 1948-09-24 no. 32E 2598
Verzoek van het Verbond van Verenigingen van Overheidsdienaren in Indonesië om de restitutieregeling, Indisch Staatsblad 1948 no. 104, eveneens van toepassing te verklaren op gepensioneerde Indonesische overheidsdienaren 1949-10-10 no. 27 2598
Ontheffing tewerkstelling van mr. A. Mieremet als hoofd van het Subbureau Nederland van het te Batavia gevestigde Regeringsbureau tot nasporing van oorlogsmisdadigers 1948-04-21 no. 34 2598
Inlichtingen van de Stichting Landverhuizing Nederland over de emigratiemogelijkheden naar diverse landen 1948-11-17 no. 10E 2598
Opgave in Indië gevestigde onderwijs-inrichtingen in verband met correspondentie tussen Nederlandse scholieren en Indonesische leerlingen 1948-06-26 no. 11 2598
Onderzoek naar de mogelijkheid van een Nederlandse bijdrage aan de verbetering van de geneeskundige verzorging van de Indonesische bevolking 1949-03-11 no. 31 2598
Beschrijving verbalen van Afdeling B-II Datum en nummer Inv.nr.
Restitutie van het betaald verschil tussen de overtochtsprijs van de eerste en tweede klasse 1927-09-23 no. 39/269 2824
Rapport inzake de moord op de Belg A.A. Leurs, werkbaas bij de wegenaanleg in Nederlands-Indië 1927-10-05 no. 60 2824
Betekening en tenuitvoerlegging van een vonnis tegen J.L. van de Gejuchte 1927-10-14 no. 43 2824
Verlenen van overtocht voor landsrekening naar Nederlands-Indië ten behoeve van de dochter van een aldaar ten gevolge van een aanslag overleden stationschef 1927-08-18 no. 50 2824
Medetelling van de Nederlandse militaire diensttijd van mr. W.P. van Stockum geldig voor het Indisch burgerlijk pensioen 1928-01-16 no. 51 2824
Klacht van de firma Heybroek tegen mrs. Hornstra en Wormser, advocaten en procureurs te Bandoeng inzake belangenbehartiging 1928-02-13 no. 21 2824
Inkoop van Nederlandse diensttijd van mej. A. Wanjon en I. Boone 1928-03-13 no. 2883 2824
Klacht van de Pensioenbond van Indische Ambtenaren over de trage gang van zaken met betrekking tot de herziening van de Indische pensioenen 1928-04-02 no. 37/240 2824
Toekenning van pensioen aan dr. P. Papamarku 1928-05-02 no. 15/299 2824
Verzoek om eervol ontslag uit 's lands dienst onder toekenning van een verhoogd pensioen van dr. F.K. Waworoentoe 1928-05-19 no. 10/340 2824
Herziening van het pensioen van W. de Keizer krachtens het nieuwe Indisch Burgerlijk Pensioenreglement 1928-06-29 no. 35 2824
Keuring van het personeel van het Waterschap Opak Progo door de Geneeskundige Raad van het Departement van Koloniën 1928-07-17 no. 30 2824
Afwijzing van het verzoek van de assistent resident van Bone W. Middendorp, om restitutie van de passagekosten van zijn echtgenote 1928-09-17 no. 49/593 2824
Verzoek van N. Obolonsky om overtocht in de eerste klasse op grond van een door hem in het buitenland genoten academische opleiding 1928-09-18 no. 7 2824
Verzoek van A.B. ten Berge om het hem toe te kennen pensioen te berekenen naar de bezoldiging, welke hij zou hebben genoten indien hij tot plaatsvervangend inspecteur van het Westers lager onderwijs was benoemd 1928-10-03 no. 71 2824
Herziening van de Indische burgerlijke pensioenen 1928-11-17 no. 12901 2824
Bezwaren tegen het niet herplaatsen in actieve dienst van een referendaris bij het Departement van Financiën 1928-11-22 no. 47/749 2824
Overtocht van mevr. S. Rombouts naar Nederlands-Indië 1928-12-03 no. 19 2824
Nota betreffende het denkbeeld om de in artikel 3, lid 1, van het Koninklijk Besluit in het Indisch Staatsblad 1916 no. 605 aan de Kroon voorbehouden bevoegdheid tot het verlenen van overtocht in bijzondere gevallen te doen overgaan op de gouverneur-generaal 1928-12-13 no. 37 2824
Verzoek om de betaalbaarstelling van de kosten van vervoer en verpleging van Nasia en de overbrenging naar Nederlands-Indië 1929-02-11 no. 10 2825
Herziening van de regeling van de verloven naar Europa voor burgerlijke landsdienaren 1929-02-12 no. 26 2825
Toekenning van onderstand aan de gewezen controleur bij de Opiumregie E. Kepper 1929-03-04 no. 10/127 2825
Herziening van het pensioen van de predikant ds. W.J. Boelman 1929-04-15 no. 37/214 2825
Verzoek van het Departement van Gouvernementsbedrijven te Bandoeng om van verlofsverlengingen en andere mutaties van personeel van de dienst van de Staatsspoor- en Tramwegen, de PTT-dienst, de diensten voor Waterkracht en Elektriciteit, de Zoutregie en van de Mijnbouw geheel afzonderlijk mededelingen te doen 1929-06-04 no. 3 2825
Verlengen van verlof van personeel van de Gouvernements-Marine en van het personeel van de overige tot de scheepvaart behorende diensten 1929-06-04 no. 4 2825
Afvloeiing van pensioenrijpe burgerlijke ambtenaren 1929-06-06 no. 9 2825
Voorschriften ten aanzien van het tijdstip tot hetwelk bij ontslag zonder het predicaat eervol bezoldiging wordt genoten 1929-06-15 no. 8 2825
Verzoek van de gouverneur-generaal om W.A. Robbers geneeskundig te laten onderzoeken 1929-07-26 no. 26 2825
Aanstelling van personeel bij het verkoopkantoor van 's lands mijnbouwproducten 1929-10-07 no. 7 2825
Interpretatie van artikel 5 van het Verlofreglement 1929-10-18 no. 43 2825
Wijziging van artikel 11 van de bepalingen voor de Geneeskundige Raad van het Departement van Koloniën in het KB van 19 mei 1917, Staatsblad no. 404 1929-10-25 no. 11082 2825
Verzoek van de gewezen referendaris J. Brookman, om restitutie van de door hem uit eigen middelen betaalde kosten van de overtocht van Nederland naar Indië van zijn dochter 1929-11-19 no. 34/670 2825
Toezending van gegevens bij pensionering benodigd voor de toepassing van artikel 3 van het KB van het Indisch Staatsblad 1926 no. 550, juncto 1928 no. 13 1929-12-07 no. 10/716 2825
Rapportage betreffende het kasverschil van de landschapskas van Rengat en Indragiri 1930-05-19 no. 5104 2826
Terugzending van Egypte naar Nederlands-Indië van Moekaram bin Hadji Bakri 1930-05-12 no. 11 2826
Plaatsing op de ranglijst van ambtenaren na verlof buiten bezwaar van den lande 1930-06-05 no. 11 2826
Interpretatie van artikel 18 van het reglement op de rechterlijke organisatie, inzake het verlenen van ontslag uit 's lands dienst van rechterlijke ambtenaren die de leeftijd van 65 jaar hebben bereikt 1930-07-19 no. 27 2826
Verlofsverlenging buiten bezwaar van den lande van R. Tomasowa 1931-01-06 no. 17 2826
Overtocht van de gepensioneerde ambtenaar A.H.J. Thie met zijn echtgenote 1931-01-08 no. 33 2826
Afwijzing van een verzoek van O.E. Kaijadoe om een voorschot op de ambtsbezoldiging 1931-01-24 no. 30 2826
Herplaatsing van rechterlijke ambtenaren 1931-02-03 no. 44 2826
Opgave van de dienstverrichtingen en de inkomsten genoten door professor dr. A.H.P. Gerth 1931-02-24 no. 1879 2826
Ontslagaanvraag van R. Walintoekan, werkmeester bij de Staatsspoorwegen op Java 1931-03-09 no. 22 2826
Beperking van vakantiereizen en andere reizen van gezinsleden van landsdienaren 1931-03-27 no. 10/159 2826
Verlofverlening aan H.L. Wajon, ambtenaar bij de Dienst van In- en Uitvoerrechten en Accijnzen 1931-04-25 no. 27 2826
Verhoging van de verlofsbezoldiging van J.G. Pelupessy 1931-04-27 no. 38 2826
Terugbetaling van teveel ontvangen onderstand door de heer P. de Haas 1931-05-05 no. 3488 2826
Berichtgeving van het geneeskundig onderzoek van de chef van de Gemeentelijke Belastingdienst van Batavia 1931-05-05 no. 3710 2826
Verzoek aan de Algemene Rekenkamer om toezending van een opgave van de dienstverrichtingen van F. de Vries 1931-05-05 no. 4213 2826
Verhoging van de verlofsbezoldiging van A.H. Nanlohy 1931-05-11 no. 28 2826
Overtocht van Amsterdam naar Batavia van mevr. C.E. Sigar, geboren Maengkom 1931-05-22 no. 11 2826
Verlofsbezolding van P.G. Luntungan, commies voor de belastingen te Kediri 1931-06-05 no. 13 2826
Overtocht van mevr. L.A. Samson, geboren Pelupessy 1931-06-09 no. 42 2826
Mededeling van L. Adam inzake zijn ambiëren van het Secretariaat Volkstelling 1931-06-09 no. 44 2826
Vermindering van de non-activiteitsbezoldigingen voor ambtenaren met 5 procent per 1 juli 1931 1931-06-26 no. 23/330 2826
Verhoor van A.W.S. van Hamel, civiel-geneesheer thans te Bangkalan, Oost-Java op een verzoek om toevoeging van de naam "van Hamel" aan die van "Zeehuisen" 1931-07-01 no. 6005 2827
Tegemoetkoming op grond van de regeling in het Indisch Staatsblad 1927, no. 373, aan de weduwe van de overleden ambtenaar J.F. Matuli 1931-07-09 no. 10 2827
Regeling van het pensioen voor J.G. Tokaya 1931-07-09 no. 12 2827
Toezending aan de minister van Buitenlandse Zaken van een gelegaliseerd uittreksel van de overlijdensakte van Johannes Adrianus Joseph Noordermeer 1931-07-13 no. 40 2827
Besluit van de Algemene Rekenkamer inzake het kastekort van de Lahat Automobieldienst van de Staatsspoor- en Tramwegen 1931-07-21 no. 6428 2827
Verlofregeling van H. Ondang 1931-07-30 no. 20 2827
Verlofregeling van P.W.B. Pabst, geboren Evers 1931-07-30 no. 21 2827
Verlofregeling van H.S. Djie 1931-08-06 no. 20 2827
Gedragslijn ten opzichte van de verzoeken om naamsverandering 1931-08-15 no. 48/441 2827
Vervoer van de bagage van passagiers met eventuele bestemming naar Sumatra's westkust 1931-08-17 no. 33/446 2827
Vermindering van de verlofsbezoldiging van D. Dengah 1931-08-20 no. 17 2827
Verlofregeling van A. Hatoe 1931-08-26 no. 13 2827
Verzoek om terugkeer naar Nederlands-Indië van Makatita en Fürste 1931-09-01 no. 22 2827
Verlofregeling van B.A. Tanamal 1931-09-04 no. 26 2827
Toekenning van pensioen aan baron D. Mackay 1931-09-07 no. 33 2827
Speciale pensioenregeling voor overcomplete residenten op Java en Madoera 1931-09-08 no. 35 2827
Terugzending naar Nederlands-Indië van K.H. Longdong 1931-10-01 no. 11 2827
Verslagen van de commissies tot herziening van de burgerlijke en militaire buitenlandse verlofsreglementen 1931-10-01 no. 8510 2827
Bezwaren van de Hoge Raad van Adel tegen inwilliging van het verzoek van Kurt Hans Reynhart om hem te vergunnen vóór zijn geslachtsnaam Reynhart die van von Petersdorff te voegen en zich dan voortaan te noemen en te schrijven Kurt Hans von Petersdorff Reynhart 1931-10-03 no. 22/544 2827
Verlofregeling van M.A. Pellaupessy 1931-10-15 no. 11 2827
Uitbetaling van de tegemoetkoming in het verloftraktement van de onderwijzeres bij het gesubsidieerd particulier onderwijs, mevr. J.D.C. Rijkschroeff-Pelupessy 1931-10-22 no. 7 2827
Uitbetaling van het verlofsalaris van met verlof zijnde personen 1931-10-26 no. 10048 2827
Uittreksel uit het Register der Besluiten van de gouverneur-generaal van Nederlands-Indië ten aanzien van de aansprakelijkheid van Mas Soeradji voor geldelijke schade 1931-11-13 no. 17 2827
Verlofregeling van A.R.D. Tanahatoe 1931-12-15 no. 10 2827
Verlofregeling van Noch Palilingan 1932-01-11 no. 26 2828
Verlofregeling van Soedjono 1932-01-12 no. 37 2828
Ontslagregeling van S.J. Aaij 1932-01-23 no. 23 2828
Verlofregeling van F.J. Sahapala 1932-02-10 no. 27 2828
Herplaatsing van F. Maphar, kantoorhoofd op het residentiekantoor te Koedoes 1932-02-17 no. 44 2828
Verzoek van de gewezen ambtenaar M.W. de Jongh om verhoging van de hem toegekende onderstand en toekenning van ziektebijslag 1932-02-20 no. 9 2828
Verzoek van mevr. H.M. van 't Hoogerhuijs, geboren van Rossem om toezending van gegevens inzake naamsverandering 1932-03-01 no. 20 2828
Overtocht van Zainoedin Ruanda naar Nederlands-Indië 1932-03-04 no. 17 2828
Verlofregeling van R.P. Soenario 1932-04-01 no. 35 2828
Berekening van retourreductie op de passagekosten van landsreizigers, die binnen één jaar naar Indië terugkeren 1932-04-12 no. 3527 2828
Regeling tot toekenning van een ziektebijslag op het verloftraktement 1932-04-14 no. 47/234 2828
Voorschot op de in Indië te verlenen landsbijdrage voor overtocht van de onderwijzeres bij het gesubsidieerd bijzonder onderwijs A.J. Tapiheroe en regeling terugkeer 1932-04-26 no. 1 2828
Regeling van de non-activiteit H.M.M. Mennes, controleur 1e klasse bij het Binnenlands Bestuur 1932-05-18 no. 25/303 2828
Verlofsverlenging buiten bezwaar van den lande van Ch. Karimoen 1932-05-25 no. 5 2828
Beantwoording van de brief van het bestuur van de Bestuurdersbond "Nederland" van organisaties van Europese werknemers in Nederlands-Indië over schadeloosstelling aan personen die kort voor hun vertrek naar Nederlands-Indië na hun verlof, ten gevolge van maatregelen van de Indische regering hun vertrek moeten uitstellen of voorgoed van af te zien 1932-05-31 no. 5104 2828
Overtocht van Raden mr Soekamto naar Nederlands-Indië 1932-07-22 no. 29 2828
Overtocht naar Nederlands-Indië van Bambang Soeparto 1932-09-01 no. 33 2828
Publicatie in de Javaanse Courant van de mutaties betreffende de Indische landsdienaren 1932-09-13 no. 8546 2828
Overleg met de Stoomvaart Maatschappij Nederland en de Rotterdamse Lloyd inzake het vervoer, in bijzondere gevallen, van landsreizigers tussen Nederland en Indië met de KLM 1932-10-03 no. 48/602 2828
Inzending van de verklaring betreffende gouvernementsstukken, bedoeld bij artikel 10, 1e lid sub b van het Indisch Burgerlijk Pensioenreglement 1932-10-18 no. 10 2828
Overtocht naar Nederlands-Indië van Prajitno Soemantri 1932-10-27 no. 19 2828
Overtocht naar Nederlands-Indië van Sara 1932-11-21 no. 21 2828
Afwijzing van het verzoek van J. Schuitemaker inzake inkoop als diensttijd geldig voor het pensioen van de door hem bij de Bebakening en Kustverlichting doorgebrachte tijd 1932-12-02 no. 31 2828
Overtocht naar Nederlands-Indië van Oemar Said en echtgenote 1932-12-22 no. 12 2828
Overtocht naar Nederlands-Indië op 's lands kosten van Sam 1933-04-13 no. 12 2829
Terugkeer naar Nederlands-Indië van Soedjono en mevr. Soedjono, geboren Fretz 1933-04-28 no. 13 2829
Overtocht naar Nederlands-Indië op 's lands kosten van Daoed Moech Mansoer Soerati en gezin 1933-05-16 no. 3 2829
Afwijzing van het verzoek van de Algemene Bond van Politiepersoneel in Nederlands-Indië om Europese politieambtenaren die in Nederland een verbintenis bij het Nederlands-Indisch leger aangingen en na beëindiging van bedoeld verband bij de Algemene Politie overgingen, ten aanzien van hun eventuele aanspraken op buitenlands verlof te beschouwen als burgerlijke landsdienaren, die voor de vaste dienst uit Nederland werden uitgezonden 1933-05-29 no. 38 2829
Verlofsverlenging van H.G. Poetiray en intrekking van de regeling van zijn terugkeer naar Nederlands-Indië 1933-06-14 no. 5 2829
Verdediging van een ambtenaar in het Gevangeniswezen, tegen de hem ten laste gelegde feiten in verband met onregelmatigheden in het Huis van Bewaring te Bandoeng 1933-07-05 no. 13/369 2829
Toekenning van kindertoelagen aan in Nederland vertoevende op wachtgeld of op non-activiteitsbezolding gestelde ambtenaren 1933-07-06 no. 42 2829
Verzoek van B.G. ter Brake, gewezen secretaris van het Departement van Binnenlands Bestuur, om in aanmerking te komen om te worden benoemd tot burgemeester van Vriezenveen 1933-08-01 no. 22 2829
Verlofregeling van F.G. Pattynama, hoofdcommies bij de PTT-dienst 1933-08-22 no. 47 2829
Terugbetaling van de overtochts- en declaratiekosten aan mr. O. Kartodirdjo 1933-09-08 no. 38 2829
Overtocht naar Nederlands-Indië van mr. Raden Adjeng Maria Ullfah Mohamad Achmad 1933-09-23 no. 2 2829
Afgifte van certificaten, zogenaamde Section Six Certificates, ten behoeve van Nederlandse onderdanen van Chinese afkomst, die Amerika wensen binnen te komen 1933-10-04 no. 35/552 2829
Verlofregeling van S.H. Thio 1933-10-06 no. 21 2829
Verlofregeling van H.S. Bueno 1933-10-06 no. 22 2829
Overtocht naar Nederlands-Indië van Tjoe Kim Giok 1933-10-11 no. 12 2829
Betaalbaarstelling van het pensioen van A.K. Risakotta 1933-10-19 no. 5 2829
Overtocht naar Nederlands-Indië van mevr. Moedjena 1933-11-08 no. 31 2829
Overtocht naar Nederlands-Indië van mevr. Sarina en Mohamad Tohir 1933-12-01 no. 18 2829
Overtocht naar Nederlands-Indië van mevr. Patri 1933-12-04 no. 9 2829
Overtocht naar Nederlands-Indië van Jap Eng Tjin 1933-12-19 no. 11 2829
Wijziging van artikel 6 van het Overtochtsreglement in het Indisch Staatsblad 1916 no. 605 1933-12-27 no. 8/720 2829
Overtocht naar Nederlands-Indië op 's lands kosten van Annah 1933-08-16 no. 14 2829
Ontwerp-besluit betreffende de toekenning van tegemoetkomingen ingeval, ten gevolge van het reizen per vrachtschip door het hoofd van het gezin en vooruitzending van gezinsleden per mailschip, slechts gedeeltelijke restitutie van de passagekosten kan plaats vinden 1934-01-08 no. 20 2830
Verzoek van de Stoomvaart Maatschappij Nederland en de Rotterdamse Lloyd om inlichtingen betreffende de salarisherziening, teneinde de gevolgen daarvan op het passagiersvervoer te kunnen beoordelen 1934-02-12 no. 30/95 2830
Overtocht naar Nederlands-Indië van Go Hwan Tjiang 1934-02-21 no. 23 2830
Verzoek van de gewezen assistent-resident van Manokwari J.F. Sprock om het besluit, waarbij hem ontslag is verleend ongedaan te maken en om hem tot zijn 55e jaar wachtgeld te verlenen 1934-04-12 no. 24/191 2830
Verzoek van de weduwe van wijlen Raden Adipati Djojo di Rono om toekenning van weduwenpensioen 1934-05-01 no. 22/232 2830
Verificatie door de Algemene Rekenkamer van de ingevolge de Wet van 29 december 1933, Staatsblad no. 763 plaatsgehad hebbende kortingen op de Indische pensioenen 1934-05-17 no. 31 2830
Korting op de non-activiteitstraktementen en wachtgelden 1934-05-28 no. 57 2830
Wijziging en aanvulling van de kennisgeving Model P.Z. 13 over de betaalbaarstelling van verloftraktementen, welke wordt uitgereikt aan de met buitenlands verlof naar Europa vertrekkende Indische landsdienaren 1934-06-11 no. 4143 2830
Voorschriften ten aanzien van het eervol ontslag voor in vaste dienst zijnde ambtenaressen in Nederlands-Indië die in het huwelijk treden 1934-06-13 no. 38/321 2830
Benoeming van de Oost-Indische ambtenaar op wachtgeld dr. W. Brokx tot burgemeester van Zundert en zijn ontslag uit de Indische dienst 1934-06-20 no. 38 2830
Verzoek van Raden Nganten Soekijah, weduwe van Mardiman, om onderstand of een kleine geldelijke tegemoetkoming 1934-07-02 no. 28/360 2830
Opdracht aan de heer J.H. van Ketwich om zich naar Nederland en daarna naar Amerika te begeven, teneinde aldaar de Nederlands-Indische tinbelangen te behartigen 1934-07-04 no. 15 2830
Inwerkingtreding van het nieuwe reglement voor de toekenning van wachtgeld, non-activiteitstraktement en onderstand 1934-07-18 no. 15/391 2830
Overtocht naar Nederlands-Indië van Raden Hatnan Mohamad Achmad, zoon van de regent van Koeningan 1934-07-19 no. 11 2830
Vaststelling van een regeling voor de geneeskundige keuring van de ambtenaren van lokale ressorten die in Nederland verblijven 1934-09-15 no. 21/509 2830
Overtocht voor landsrekening naar Nederland van het lid van de Raad van Nederlands-Indië Pangeran Adipati Trio Koesoemo Joedo 1934-09-25 no. 29 2830
Ontslagaanvraag van professor ir. W.H.A. van Alphen de Veer, hoofd laboratorium materiaalonderzoek, tevens buitengewoon hoogleraar aan de Technische Hogeschool te Bandoeng 1934-11-05 no. 35 2830
Koninklijke goedkeuring op de overtochten van en naar Nederlands-Indië, welke in een te hoge klasse zijn verleend gedurende het tijdvak april - september 1934 1934-11-07 no. 23 2830
Nominatieve staat van naar Nederland vertrokken officieren, ambtenaren, onderluitenants, onderofficieren en manschappen 1934-11-12 no. 10906 2830
Verzoek van de heer Sastrodirdjo om buitenwerkingstelling van het besluit van de gouverneur-generaal van Nederlands-Indië van 17 september 1934 no. 17 en om herplaatsing in Gouvernementsdienst 1934-11-19 no. 10921 2830
Verzoekschrift van Mohamad Lebih gelar Radja Mangkoe Ham om pensioen of onderstand 1934-02-05 no. 36/84 2830
Uitzending naar Nederland van dr. P.J.A. Idenburg, gouvernementssecretaris tijdelijk ter beschikking gesteld van de vice-president van de Raad van Nederlands-Indië voor werkzaamheden ten aanzien van de afwikkeling van de Nederlands-Japanse handelsbesprekingen 1935-01-23 no. 4 2831
Verlenging onder bepaalde voorwaarden van de zogenaamde "Indo Europees Verbond" regeling 1935-02-12 no. 3 2831
Berekening van de tijdelijke korting op de Indische pensioenen 1935-02-18 no. 42 2831
Beoordeling van de verlofverlenging voor B. Frank vanwege zijn uitvindingen op het gebied van de semi-automatische gangwissel en van de koppeling met hydraulische demping voor motoren 1935-02-28 no. 45 2831
Benoeming tot hoofdcommissies bij het Ministerie van Economische Zaken van H.Chr. Schokker 1935-03-26 no. 40 2831
Verstrekking van een renteloze lening, ter bestrijding van overtochtskosten en kosten van een verzekering aan A.Th Soumokil 1935-03-29 no. 43 2831
Toezending aan het Centraal Kantoor voor de Statistiek te Batavia-Centrum van jaaroverzichten inzake de overtocht van personen naar Nederlands-Indië 1935-04-06 no. 3065 2831
Voortijdige terugkeer naar Nederlands-Indië van inspecteurs van politie met verlof 1935-05-01 no. 26 2831
Verzoek van Soetan Panghoeloe om toekenning van pensioen 1935-05-20 no. 26/320 2831
Vermindering van de tijdelijke korting op Indische pensioenen ten behoeve van kinderen die huisonderwijs ontvangen 1935-06-01 no. 8 2831
Ontscheping van crisis-slachtoffers te Genua of Marseille op hun reis naar Nederland 1935-07-02 no. 22 2831
Overtocht naar Nederlands-Indië van A.F. Pasanea en gezin 1935-07-12 no. 15 2831
Overtocht naar Nederlands-Indië van Erawan Hidajat 1935-07-22 no. 28 2831
Verzoek van J.W. Soumokil te Bandoeng om herplaatsing in de Indische dienst, dan wel om toekenning van een onderstand 1935-08-23 no. 30/551 2831
Verstrekken van inlichtingen betreffende een auto-ongeval, overkomen aan Oerip Kartodirdjo, voorzitter van de Landraad te Poerbolinggo 1935-09-06 no. 10364 2831
Overtocht naar Nederlands-Indië van Saonah 1935-09-13 no. 1 2831
Overtocht naar Nederlands-Indië van de heer Pian 1935-10-19 no. 1 2831
Verlofregeling van J.A. Manusama, onderstationschef bij de Staatsspoorwegen 1935-10-28 no. 11 2831
Toezending van vergunningen tot vertrek naar Nederlands-Indië van gezinsleden van Indische ambtenaren aan het Kantoor voor Reiswezen te Batavia-Centrum 1935-11-13 no. 18 2832
Behandeling van het verzoek van de heer B.Th. Bröckers tot verbetering van zijn huwelijks-akte en de geboorte-akte van zijn kinderen met betrekking tot naamsveranderingen 1935-11-20 no. 48 2832
Overtocht naar Nederlands-Indië van Mardjoko 1936-01-11 no. 5 2832
Overtocht naar Nederlands-Indië van Achmat Almening 1936-01-16 no. 4 2832
Verzoek van het Ministerie van Buitenlandse Zaken om terugbetaling van de kosten van repatriatie naar Nederlands-Indië van J.H. van den Brink en A.L.R. Strahlendorff 1936-01-28 no. 8/88 2832
Rangschikking van hoofdonderwijzers, politiecommissarissen, landmeters en gezaghebbers aan boord van de mailschepen 1936-02-04 no. 44 2832
Ondersteuning en hulp aan inlandse werklozen 1936-02-19 no. 18/148 2832
Verzoek van W.H.C. Breeveld om een hernieuwde onderzoek naar de beoordeling van zijn rechtspositie 1936-02-20 no. 1288 2832
Aanvulling van artikel 29 van het Algemeen Kerkreglement inzake non-activiteitstelling 1936-03-04 no. 1601 2832
Overtocht naar Nederlands-Indië van Abdoellah Wardojo 1936-03-17 no. 5 2832
Uitvoering van de Wet van 30 december 1935, Nederlands Staatsblad no. 821 betreffende de nadere regeling korting Indische pensioenen 1936-03-24 no. 39 2832
Afwijzing van het verzoek van het bestuur van het Verbond van Verenigingen van Overheidsdienaren om de salarisgrens voor het reizen in de tweede klasse te bepalen op 275 gulden per maand 1936-03-27 no. 32/248 2832
Overzicht van het verloop van de studie van studerende gezaghebbers bij het Binnenlands Bestuur met verlof of op non-activiteit 1936-03-27 no. 2180 2832
Repatriatie van een aantal in Arnhem gestrande Javanen 1936-05-22 no. 26 2832
Afwijzing van een verzoek van het hoofdbestuur van de Postbond om te bepalen dat de technische ambtenaren 2e klasse bij de PTT-dienst, op de mailschepen niet langer reizen dan in de 2e klasse 1936-06-02 no. 33/382 2832
Mededelingen ten aanzien van de Nederlandse diensttijd van dr.ir. Tan Sin Hok en B.H. Dahlan Abdullah 1936-06-03 no. 4509 2832
Benoeming van H.W.B. Thien tot voorzitter van de Krijgsraad te Tjimahi 1936-06-13 no. 6268 2832
Verstrekken van gegevens bij de keuring van met verlof in Nederland verblijvende landsdienaren 1936-06-29 no. 27 2832
Verlenen van voorschotten ten bedrage van één maand activiteitsbezoldiging bij gedwongen buitenlands verlof aan burgerlijke landsdienaren 1936-07-14 no. 1 2832
Vaststelling van de verlofsbezoldiging van inspecteurs van politie 1e klasse 1936-07-17 no. 7455 2832
Verzoek van mej. Liem Peh Nio om verlofsverlenging 1936-07-18 no. 7434 2832
Overtocht naar Nederlands-Indië van E. Kedde, gewezen controleur bij het Binnenlands Bestuur 1936-08-06 no. 24/525 2832
Verzoek van de gewezen bestuursassistent La Hadjie om toekenning van een verhoogd pensioen 1936-08-20 no. 32 2832
Verzoek van de heer F. Bezemer om eervol ontslag uit 's lands dienst met ontheffing van de verplichting tot restitutie van de opleidings- en uitzendingskosten 1936-08-27 no. 45/559 2832
Verlofregeling van ir. S.H. Bong 1936-09-09 no. 12 2832
Verzoek van Ajat om inlichtingen inzake inkomstenbelasting 1936-09-16 no. 9E 2832
Uitbetaling van een toelage aan de gouvernements arts Raden Soetomo wegens studie 1936-10-13 no. 31 2832
Verlofregeling van J. Suripatty 1936-10-16 no. 13 2832
Verhoging van de verlofsbezoldiging van J. Latuperisa 1936-11-13 no. 16 2832
Wijziging van de Ministeriële Beschikking van 12 maart 1936 no. 33, betreffende de rangschikking in klassen van landsreizigers naar en van Nederlands-Indië 1936-11-28 no. 9/795 2832
Verantwoording van de heer Duyndam inzake tekortkoming in plichtsbetrachting 1936-11-30 no. 11977 2832
Kosten van terugzending naar Nederlands-Indië van enige in Burma gestrande Nederlandse families 1936-01-12 no. 16 2832
Opschorting onder meer van de bepalingen in het Indisch Staatsblad no. 610 ten aanzien van de inkomsten van landsdienaren op non-activiteit of wachtgeld 1936-12-15 no. 12521 2832
Herplaatsing in actieve dienst van ir. Go Dhiam Ing 1937-01-14 no. 39 2833
Verlofregeling van A.Z. Tikoalu 1937-02-02 no. 9 2833
Beoordeling van de dienstvervulling van J. Vlug, hoofdopzichter bij de Staatsspoorwegen bij ontslag 1937-02-06 no. 28 2833
Verstrekking van namen en adressen van naar Oost- en West-Indië uit te zenden ambtenaren en militairen aan de Rijksinspectie van de Bevolkingsregisters alsmede van de met verlof, wachtgeld en pensioen in Europa aangekomen en naar Oost- en West-Indië teruggekeerde verlofgangers, gepensioneerden en pensioen genietende weduwen 1937-03-02 no. 5 2833
Verlofregeling van B.N. Tan 1937-03-10 no. 6 2833
Herziening van het verloftraktement van L.K. Sersansie 1937-03-13 no. 9 2833
Op non-activiteitstelling van W. Hoedt, het hoofd van de administratie bij de Dienst van het Boswezen 1937-03-18 no. 2503 2833
Wijziging van de bepalingen betreffende een gewijzigde toepassing, in bijzondere gevallen, van het Indisch Burgerlijk Pensioenreglement op eervol uit 's lands dienst ontslagen hoofden van departementen van Algemeen Burgerlijk Bestuur, het Indisch Staatsblad 1931, no. 15 juncto Staatsblad 1935 no. 71 1937-04-03 no. 15 2833
Verlofregeling van Rabijan, technisch ambtenaar bij de zoutwinning 1937-04-07 no. 12 2833
Verlofregeling van S.D. Teng 1937-04-07 no. 15 2833
Voorstel tot wijziging van artikel 23 en 27, lid 1, van de ontwerp-ordonnantie van het nieuw buitenlands verlofreglement voor burgerlijke landsdienaren 1937-05-13 no. 4434 2833
Overtocht naar Nederlands-Indië van het gezin van H.K. Lim 1937-05-29 no. 14 2833
Meetelling voor het pensioen van de aan buitengewone hoogleraren en buitengewone lectoren toegekende en toe te kennen toelagen 1937-05-31 no. 3285 2833
Verzoek van Mas Mangkoediredjo om het hem verleend niet-eervol ontslag te wijzigen in een eervol ontslag en toekenning van een pensioen of onderstand 1937-06-26 no. 10/325 2833
Verlofregeling van A. Tuapattinaja 1937-07-22 no. 20 2833
Overtocht naar Nederlands-Indië van mr. Jap Sin Fong met gezin 1937-08-04 no. 1 2833
Terugzending naar Nederlands-Indië van T.P.J. Kuhuwael, commies bij het Beheerskantoor van de Indische pensioenfondsen te Batavia 1937-08-04 no. 42 2833
Verlofregeling van dr.ir. Sin Hok Tan 1937-08-10 no. 5 2833
Verzoekschrift van R.P. Endrosoegondo om onderstand 1937-09-16 no. 2E 2833
Gedragslijn, welke bij het Departement van Koloniën gevolgd wordt ingeval, van plaatsgebrek aan boord van de Nederlandse mailschepen 1937-09-16 no. 7865 2833
Verlofsverlenging van de gouvernements Indische arts Azir 1937-10-02 no. 17 2833
Benoeming van professor mr. R.D. Kollewijn, hoogleraar aan de Rechtshogeschool te Batavia, tot gewoon hoogleraar aan de Rijksuniversiteit te Groningen 1937-10-09 no. 14/513 2833
Overtocht naar Nederlands-Indië van de Javaanse vrouw, genaamd Kasminten 1937-12-10 no. 22 2833
Overtocht naar Europa voor landsrekening voor de gezinnen van ambtenaren, die bij bijzondere bepalingen van buitenlands verlof zijn uitgesloten 1937-12-30 no. 10 2833
Interpretatie van één van de overgangsbepalingen van het Buitenlands Verlofreglement 1937 1938-02-21 no. 14 2834
Mededelingen over Raswan alias Rasidjan, verbleven in een militaire gevangenis 1938-02-24 no. 33 2834
Onderzoek naar de situatie van F.H. Dijkstra en gezin wegens mogelijke terugzending naar Nederland 1938-04-11 no. 2600 2834
Regeling van de ingangsdatum van het invaliditeitspensioen van in Nederland te pensioneren Indische ambtenaren 1938-03-03 no. 1294 2834
Verzoek van G.F.A. Driessen om handhaving in zijn betrekking of plaatsing bij een andere tak van de dienst 1938-03-16 no. 29/132 2834
Verzoek van Danoemihardjo om toekenning van pensioen 1938-04-25 no. 37/182 2834
Bezwaren van de heer E. Gobeé tegen het bedrag van de verschuldigde pensioenbijdrage over de door hem als consul te Pjeddah genoten inkomsten 1938-05-03 no. 2762 2834
Opdracht aan G.W. Overdijkink, afdelingshoofd bij de Dienst van Oost-Aziatische Zaken om in een aantal landen in Oost-Azië de heersende politieke en economische verhoudingen te bestuderen 1938-05-06 no. 1/203 2834
Wijziging van de kindertoelage bepaling in het non-activiteit en Wachtgeldreglement 1938-05-11 no. 64 2834
Herbenoeming en terugkeer naar Indië van professor J. Zeylemaker 1938-06-20 no. 1 2834
Verzending van de opdracht tot vertrek en vergunning aan Raden Mas Margono Djojohadikoesoemo om zich door één van zijn dochters naar Indië te doen volgen 1938-06-22 no. 34 2834
Gedragslijn dat in het algemeen niet wordt overgegaan tot het verlenen van buitenlands verlof wegens langdurige dienst aan ambtenaren, van wie op redelijke gronden wordt vermoed, dat zij enige tijd in Europa moeten verblijven om aldaar van ziekte te genezen voordat betrokkenen aan een geneeskundig onderzoek zijn onderworpen 1938-07-04 no. 33 2834
Repatriatie naar Nederlands-Indië van Mohammad Rasjid bin Thahir, laatst verblijvend in Egypte 1938-07-08 no. 25/314 2834
Verstrekken van inlichtingen betreffende het overlijden van Raden Mas Soemadio Sosrowerdojo, zoon van gewezen regent van Indramajoe 1938-07-29 no. 37 2834
Overtocht naar Nederlands-Indië van A. de Man, aan wie zal worden opgedragen om de sultan van Pontianak te begeleiden 1938-09-15 no. 14 2834
Gedragslijn ten aanzien van het verlenen van overtocht van Nederland naar Indië aan ambtenaren, die na hun verlof op non-activiteit zijn of worden gesteld 1938-09-24 no. 28 2834
Restitutie van overtochtskosten aan predikanten die van het kerkbestuur voorschotten hebben ontvangen 1938-10-04 no. 7 2834
Verlenen van retourreductie op gouvernementspassages, waarbij de heenreis werd gemaakt voor particuliere rekening 1938-10-06 no. 18/497 2834
Wijziging van het Buitenlands Verlofreglement 1938-11-04 no. 32 2834
Invoering van verlofdwang bij leerkrachten 1938-11-04 no. 33 2834
Interpretatie van de aanhef van paragraaf II van artikel 1 en 2 van het in het Indisch Staatsblad no. 605 opgenomen Overtochtsreglement inzake vergoeding van overtochtskosten van Nederlands-Indië naar Nederland 1938-12-01 no. 19/591 2834
Verlofregeling van W.H. Tutuarima 1938- 01-08 no. 34 2834
Hervorming van de sociale verzekering 1938-01-29 no. 12 2834
Opdracht van het Departement van Economische Zaken aan G.J. Schimmel zich naar de Verenigde Staten te begeven ten einde aldaar voorlichting te verschaffen inzake deelneming van Nederlands-Indië aan de tentoonstelling van San Francisco en verder voor overleg met instanties voor afzetmogelijkheden van producten uit Nederlands-Indië 1939-01-27 no. 19 2835
Regeling betreffende de aansprakelijkheid van Nederland en Nederlands-Indië voor behoeftige en onvermogende patiënten 1939-02-23 no. 17 2835
Restitutie van kosten van overtocht van naar Europa vooruitgezonden gezinsleden van landsdienaren 1939-03-13 no. 32 2835
Herzieningen van de verloftraktementen van Oost-Indische ambtenaren met verlof in verband met de nadere wijziging en aanvulling van de Herziene Bezoldigingsregeling voor Burgerlijke Landsdienaren van 1934 1939-03-30 no. 10 2835
Uitbetaling van een schorsingsuitkering aan de echtgenote van een verdachte van een zedendelict 1939-05-09 no. 2961 2835
Ontslag uit 's lands dienst van H. van der Spek, hoofdagent van politie, zonder aanspraak op pensioen of onderstand 1939-05-12 no. 20 2835
Voorschriften ter uitvoering van de Wet van 29 december 1934, het Indisch Staatsblad no. 4 en de Wet van 30 december 1935, het Indisch Staatsblad no. 634 tot nadere regeling van de korting op Indische pensioenen 1939-05-22 no. 29 2835
Afvloeiing van landsdienaren als gevolg van de wijziging van het Indisch Burgerlijk Pensioenreglement 1939-05-22 no. 31 2835
Regeling van de positie van de wachtgelders na afloop van de wachtgeldtermijn, verlening van een dankbetuiging bij ontslag, indiening van een dienststaat bij ontslagaanvraag en het tijdstip van aanstelling van tijdelijke landsdienaren 1939-05-22 no. 33 2835
Verzoek van S. Kostyurin om zich te doen vergezellen van zijn stiefdochter op zijn reis naar Europa op 's lands kosten 1939-05-23 no. 17 2835
Gedragslijn ten aanzien van de correspondentie over Surinaamse verloven en verlofgangers 1939-06-10 no. 3685 2836
Wijziging van de statuten van de Vereniging van Indische Verlofgangers 1939-07-27 no. 15 2836
Vervoer van en naar Nederlands-Indië van landsdienaren per vrachtschip 1939-08-25 no. 22 2836
Verstrekken van inlichtingen ten aanzien van de uitzending van J.H. Soumokil naar Europa 1939-09-02 no. 4632 2836
Verzoek van A. Boachie om tewerkstelling in de Indische dienst of toekenning van een onderstand boven zijn pensioen 1939-09-02 no. 4632 2836
Onderstandsregeling voor de militaire landsdienaren die uit de militaire dienst worden ontslagen zonder behoud van recht op pensioen 1939-10-24 no. 30 2836
Toepassing van alinea 2 van paragraaf I van artikel 3 (1) van de Wet tot herberekening van de korting op de Indische pensioenen 1939-10-24 no. 31 2836
Interpretatie van de artikel 3 en 4 van het Indisch Burgerlijk Pensioenreglement in verband met de vaststelling van de pensioengrondslag naar de in tijdelijke Indische burgerlijke dienst genoten inkomsten 1939-11-27 no. 7 2836
Verzoek van P. Saaleman, voormalig inspecteur van politie om schadeloosstelling en om herplaatsing in zijn oude functie 1939-11-28 no. 16/518 2836
Vergoeding van extra kosten aan passagiers van in Engeland opgehouden schepen 1940-01-15 no. 131 2837
Bepaling van de aansprakelijkheid voor verlies of beschadiging van bagage van naar Nederlands-Indië vertrekkende landsreizigers 1940-01-03 no. 13 2837
Betaling van gasmaskers, verstrekt aan de te Caïro vertoevende Nederlands-Indische studenten 1940-02-08 no. 23/52 2837
Wijzigingen in de passagetarieven en van de regelingen van de vergoedingen van de kosten van de landreis van Nederland naar Genua 1940-03-07 no. 22 2837
Overtocht voor landsrekening van Nederlands-Indië naar Nederland van leden van het gezin van een gepensioneerd militair van de zeemacht 1940-03-07 no. 24/87 2837
Overtocht naar Nederlands-Indië van Mimin Djamil 1940-05-07 no. 1 2837
Toekenning van een toelage aan F.H. Malessy 1940-07-12 no. 7 2837
Verlenen van ontslag uit de Nederlands-Indische dienst aan tijdelijk in Nederland vertoevende Nederlands-Indische burgerlijke en militaire landsdienaren 1940-08-06 no. 23 2837
Regeling van de non-activiteit van J.A. Harmahit 1940-09-18 no. 24 2837
Vervoer van landsreizigers tussen Nederland en Nederlands-Indië met schepen 1940-10-01 no. 14 2837
Vervoer van passagiers over land van Genua naar Nederland 1940-10-01 no. 15 2837
Verzoek van Raden Soewardi Tjokroatmodjo om geldelijke steun 1940-10-30 no. 6916 2837
Verzoek van ir. Sam Oedin om geldelijke steun 1940-11-09 no. 7241 2837
Arbeidsbemiddeling ten behoeve van gestrande Indische verlofgangers 1941-01-10 no. 21 2837
Positieregeling van W. Felderhof 1941-10-14 no. 5 2837
Verzoek van R.W.S. Soeriamihardja om hem een extra voorschot te verstrekken 1942-03-11 no. 2169 2837
Herplaatsing van bestuursambtenaren 1943-01-28 no. 6 2837
Maandelijkse tegemoetkoming boven hun landsinkomen aan Oost-Indische ambtenaren 1944-06-19 no. 6 2837
Afrekening van de gereserveerde bedragen betreffende het verschil tussen de burgerlijke en militaire bezoldiging van gemilitariseerd burgerlijk personeel 1945-09-05 no. 4/7 2838
Toezending van voor de Indische Pensioenfondsen bestemde correspondentie betreffende het Nederlands-Indisch personeel vanuit Brisbane te richten aan Directie Pensioen instede vertegenwoordiger Curaçao 1945-09-15 no. 7 2838
Verstrekken van een voorschot op het pensioen aan gepensioneerde Indische ambtenaren van Deense nationaliteit, die hun pensioen niet rechtstreeks kunnen ontvangen 1945-10-08 no. 4 2838
Herziening van de financiële positie van de Nederlands-Indische en inlandse ambtenaren met verlof, buiten bezwaar van den lande die in juli 1940 geïnterneerd zijn 1945-10-13 no. 8 2838
Toezending aan de Nederlands-Indische regering van drie rekesten van de vereniging van ''Oud-Buchenwalders'' om advies voor de behartiging van gemeenschappelijke belangen van de vroegere repressaille-geïnterneerden voor Nederlands-Indië 1945-10-16 no. 16/27A 2838
Regeling van de verlening van een tegemoetkoming in de kosten van de geneeskundige behandeling en of verpleging van Nederlands-Indische ambtenaren in Nederland 1945-11-29 no. 5/46 2838
Verlenen van een extra uitkering aan de Nederlandse-Indische gepensioneerden 1945-12-08 no. 4 2838
Toekenning van landspensioen aan de nagelaten betrekkingen van tijdens de Japanse internering of in krijgsgevangenschap overleden Nederlandse-Indische landsdienaren 1945-12-10 no. 4 2838
Evacuatie van ex-geïnterneerde Indische ambtenaren en gewezen ambtenaren naar Europa 1945-12-17 no. 18E 2838
Verstrekken van inlichtingen inzake de regeling over geldelijke steun in de vorm van een voorschot op de Indische ambtsinkomsten voor familieleden van Indische ambtenaren 1945-12-21 no. 4380 2838
Brief van de voorzitter van de Commissie voor Nederlands-Indië, Suriname en Curaçao inzake overdracht van de activa van het Salarisfonds Indische Landsdienaren 1946-01-02 no. 1E 2838
Berekening van de kosten voor het vervoer per schip van mariniers naar en evacués van Nederlands-Indië 1946-01-24 no. 26 2838
Positieregeling van naar Zuid-Afrika geëvacueerden uit Nederlands-Indië 1946-01-25 no. 19/27 2838
Verzoek van de oud-gouverneur-generaal jhr. mr. A.W.L. Tjarda van Starkenborgh Stachouwer om uitbetaling van hem toekomende ambtsbezoldiging 1946-02-20 no. 60/59a 2838
Terugzending van oude verlofgangers naar Nederlands-Indië 1946-02-22 no. 3 2838
Rangschikking van scholen met betrekking tot de toekenning van bedragen aan landsdienaren op wachtgeld of non-activiteit, met schoolgaande kinderen 1946-03-13 no. 2431 2838
Bepaling van de wijze van uitbetaling van pensioenen in vreemde valuta in Amerika 1946-03-15 no. 32 2838
Terugbetaling van in het Salarisfonds Indische Landsdienaren gestorte bedragen 1946-04-01 no. 2686 2838
Herziening van de inkomsten van professor mr. J. Eggens, hoogleraar aan de Rechtshogeschool te Batavia 1946-04-16 no. 10 2838
Verlofregeling voor het personeel van het Marine Etablissement, vastgesteld door de minister van Marine 1946-04-19 no. 3011 2838
Verzoek van de Enquéte-commissie van de Vereniging Chung Hwa Hui in Nederland om uitkeringen aan Chinese studenten als voorschotten te willen verstrekken 1946-04-26 no. 3335 2838
Voorstel van de consul-generaal der Nederlanden te Singapore om een rehabilitatie voorschot toe te kennen aan een te Singapore geïnterneerd geweest zijnde Nederlander 1946-06-12 no. 12 2838
Duurtetoeslagregeling van gerepatrieerde Indische landsdienaren en gepensioneerden 1946-07-23 no. 54/205 2838
Verzoek van R.M.S.R. Koesoemobroto om een maandelijkse studievoorschot 1946-09-06 no. 5973 2838
Verzoek aan de Algemene Secretarie te Batavia om toezending van op personeelszaken betrekking hebbende circulaires van de gouvernementssecretaris 1946-11-29 no. 7720 2838
Uitbetaling van gelden met betrekking tot de detachering van J.A. Stokdijk, waarnemend handelswaarnemer bij het Kantoor van de Handel 1946-11-20 no. 19E 2838
Verzoek om beantwoording van brieven inzake terugbetaling van betrokkenen van uit eigen middelen voldane kosten van de overtocht van Nederlands-Indië naar Nederland 1947-01-28 no. 439 2838
Verstrekken van namen en adressen van Nederlands-Indische gepensioneerden aan de Nederlandse Bond van Pensioengerechtigden in het Buitenland 1947-04-21 no. 46 2838
Afwijzen van het verzoek van hulppredikant M. de Koning om rehabilitatie, ter verkrijging van een hoger pensioen 1947-12-16 no. 107 2838
Rapport betreffende het overlijden tijdens een dienstreis van de controleur bij het Binnenlands Bestuur, de heer R.C. Böck 1947-12-29 no. 8656 2838
Restitutie van vooruitzendingskosten van gezinsleden naar Nederland 1948-02-11 no. 27E 2838
Regeling van vervoers- en bagagekosten voor de uitzending van personeel in tijdelijke burgerlijke dienst van het gouvernement van Nederlands-Indië 1948-03-24 no. 68 2838
Behandeling van de schuldverhouding van Nederland met Indonesië wegens betaling van repatriëringskosten, gemaakt in Zwitserland 1949-11-28 no. 44E 2838
Beschrijving verbalen van Afdeling C Datum en nummer Inv.nr.
Wijziging van de regelingen betreffende de beoordeling van Indische officieren, die als leerling de lessen aan de Hogere Krijgsschool hebben gevolgd 1927-05-17 no. 16 2997
Mededeling aan de minister van Marine inzake de gevolgen voor het marine personeel bij de wijziging van de klasse-indeling van de landsreizigers op de mailschepen naar en van Nederlands-Indië 1927-05-17 no. 21 2997
Verlenen van onderstand voor vrije geneeskundige behandeling aan de opzichter over de gebouwen bij de Koloniale Reserve 1927-05-19 no. 49 2997
Vervanging van een plaatsvervangend lid van de Geneeskundige Raad van het Departement van Koloniën 1927-06-03 no. 4 2997
Verbetering van de voorwaarden waaronder in Nederland dienst wordt genomen voor het Indische leger 1927-06-07 no. 11/50 2997
Machtiging tot ondertekening van het proces-verbaal van het beheersoverdracht aan het Ministerie van Oorlog van het zogenaamde "Zusterhuis" te Nijmegen 1927-06-11 no. 1 2997
Vaststelling van voorzieningen voor vliegongevallen bij dienstvluchten 1927-06-14 no. 2 2997
Voorschrift betreffende de dienstverbintenissen van het beroepspersoneel van de landmacht 1927-09-07 no. 29 2997
Vaststelling van pensioenreglementen voor niet Europese militairen en Inlandse schepelingen 1927-07-12 no. 7 2997
Voorstel voor de uitzending en opleiding van officieren van gezondheid voor de studie op oogheelkundig gebied ten behoeve van de Militaire Geneeskundige Dienst 1927-07-18 no. 38 2997
Koninklijk Besluit betreffende een wijziging en aanvulling van de tegemoetkoming in de kosten van aanschaffing van kleding en uitrusting en rangindeling van adjunct-onderofficieren 1927-01-08 no. 5E 2998
Vervallen verklaren van punt 8 sub a van de voor aanbevolen militairen bestemde verband-akten E(a) en E(b) betreffende het aangaan van een nieuwe verbintenis 1927-08-10 no. 24 2998
Proces-verbaal van overgave en overname van de administratie van de Koloniale Reserve te Nijmegen 1927-08-10 no. 53 2998
Verstrekken van gegevens omtrent de vooruitzichten van militairen in Suriname 1927-08-11 no. 3 2998
Verslag van de ongeregeldheden onder het detachement aanvullingstroepen aan boord van het stoomschip Tabanan 1927-08-11 no. 34 2998
Regeling van voorzieningen van de Geneeskundige Dienst bij de Koloniale Reserve te Nijmegen 1927-08-12 no. 17 2998
Goedkeuring van de maatregel voor het mogen dragen van onderscheidingstekens door aanbevolen militairen van de Koloniale Reserve 1927-08-15 no. 21 2998
Vermindering van het aantal zogenaamde proefgangers en het verkorten van de proeftijd bij de Koloniale Reserve 1927-09-06 no. 20 2998
Wijziging van het aanhangsel behorende bij het Reglement op de Inwendige Dienst van de Infanterie 1912 voor wat betreft de kledingstukken die in het bezit behoren te zijn van het vaste personeel 1927-09-07 no. 42 2998
Voordracht tot toekenning van het ereteken watersnood 1926 aan een brigadier van de Koloniale Reserve 1927-09-12 no. 4602 2998
Verhoging van de leeftijdsgrens voor de toelating tot de kaderschool voor onderofficieren, afkomstig van het Nederlandse leger 1927-09-15 no. 17 2998
Terugbetaling van de opleidingskosten ingeval van ontslag van voor de Indische Dienst in opleiding zijnde cadetten van de Koninklijke Militaire Academie te Breda 1927-09-19 no. 65 2998
Toepassing van paragraaf 2 van de Regeling nopens de in Suriname en Curaçao te sluiten verbintenissen voor de Koloniale Militaire Dienst alsmede voor de voor die verbintenissen tot te kennen premies en andere daartoe strekkende uitgaven ten aanzien van het aangaan van een voorlopig engagement bij de politietroepen op Curaçao door drie fuseliers 1927-09-20 no. 4427 2998
Invoering van de dienstplicht in de Afdeling Samarinda van de Residentie Zuider- en Oosterafdeling van Borneo 1927-09-22 no. 24 2998
Onderzoek naar de politieke gezindheid van aspirant-vrijwilligers voor het Indische leger 1927-09-22 no. 45 2998
Wijziging van het supplement op het Arbeidsreglement voor werklieden in dienst van het Rijk bij de Koloniale Reserve 1927-09-22 no. 48 2998
Wijziging van de regeling omtrent de vaststelling en verdeling van de gedane uitgaven voor de verschillende fondsen in beheer verenigd onder het beheer van de militaire pensioenfondsen 1927-09-27 no. 16E 2998
Het voor burgerlijk pensioen meetellen van reeds met gagement of pensioen vergolden militaire diensttijd bij de overgang van militairen in vaste burgerlijke dienst 1927-10-19 no. 13 2998
Nominatieve opgaven met daarbij behorende uittreksels-stamboek, stamboekkaarten of opgaven van mutaties van militairen betreffende de reserve officieren van het Nederlandse leger die thans in Nederlands-Indië verblijven 1927-10-31 no. 19 2998
Beschikbaarstelling van kleding- en uitrustingstukken en bewapening voor alle personen die in Nederlands-Indië dienst- of reserveplichtig zijn 1927-11-02 no. 49 2999
Dienstneming van Inlandse personen als officier in het Nederlands-Indische leger 1927-11-07 no. 2 2999
Vervroegde uitzending van benoemde 2e luitenants ter voorkoming van het maken van schulden in Nederland 1927-11-09 no. 40/368 2999
Gelijkstelling van de pensioenen van 50 jarige, voor 1 januari 1920 ten gevolge van te velde bekomen verwondingen, gepensioneerde luitenants met die van na 1920 1927-11-10 no. 28 2999
Nadere wijziging van de bepalingen betreffende het aangaan bij het leger in Nederland van een vrijwillige verbintenis op korte termijn 1927-11-21 no. 29/401 2999
Koninklijk Besluit betreffende in afwachting van de totstandkoming van nieuwe voorschriften omtrent de dienstverbintenissen van het reservepersoneel beneden de rang van officier, voor alle militairen bedoeld onder artikel 1 van de Wet voor het Reservepersoneel van de Landmacht 1905, de gelegenheid wordt opengesteld bij het verlaten van de dienst eervol ontslag te verkrijgen effende het aangaan bij het leger in Nederland van een vrijwillige verbintenis op korte termijn 1927-11-21 no. 37E 2999
Werving van buitenlanders voor de betrekking van tijdelijk militair-apotheker bij het leger in Nederlands-Indië 1927-12-03 no. 6 2999
Kwijtschelding aan onder-officieren van de landmacht, die in 1927 een proefverbintenis bij het Indische leger hebben aangegaan doch op hun verzoek zijn ontslagen, van de betaling van hetgeen zij aan het Pensioenfonds aan onaangezuiverde huwelijksbijdragen nog schuldig zijn 1927-12-07 no. 28 2999
Pensioenregeling voor een sergeant-stafschrijver van het vaste personeel van de Koloniale Reserve 1927-12-13 no. 1/459o. 28 2999
Behandeling van het proces tegen een onderofficier van het Nederlands-Indische leger wegens ontucht 1927-12-01 no. 1/459o.10 2999
Aanvulling van de verlofreglementen met een bepaling waardoor het mogelijk wordt in zeer bijzondere gevallen een verlof met behoud van verloftraktement te verlengen 1927-12-20 no. 53/477 2999
Taken van de Koloniale Reserve ingeval van mobilisatie 1927-12-21 no. 3 2999
Beslaglegging op de inkomsten van een sergeant-majoor van de infanterie wegens niet voldoen van alimentatie 1928-01-06 no. 2/10 2999
Toepassing van een korting op de aan de verlofsbezoldiging gelijkzijnde bezoldiging van in Nederland te werk gestelde Indische officieren 1928-01-10 no. 35 2999
Opleiding van militaire-apothekers aan de rijks- en gemeentelijke universiteiten in Nederland 1928-01-19 no. 2 2999
Verzoek van een militair om benoeming tot onderluitenant plaatselijk adjudant dan wel invoering en aanstelling tot onderluitenant-schrijver 1928-01-28 no. 32 2999
Intrekking van de voorschriften betreffende het fonds voor de gewapende dienst 1928-02-11 no. 27 3000
Oprichting bij mobilisatie van een depot Koloniale Reserve te Uitgeest 1928-02-21 no. 18 3000
Berekening van de diensttijd welke in aanmerking komt voor pensioen volgens de diensttijdpensioenreglementen 1928-03-03 no. 15 3000
Verhoging van militaire pensioenen van voor 1920 gepensioneerde militairen 1928-03-09 no. 11 3000
Toekenning van pensioen aan een sergeant die ten gevolge van een foutieve mededeling van de legerleiding ontslag had genomen uit de dienst 1928-03-09 no. 12 3000
Bezwaren tegen de uitzending naar Suriname van officieren van gezondheid van Surinaamse afkomst 1928-03-17 no. 32/28 3000
Verlenen van overtocht voor landsrekening van Nederlands-Indië naar Nederland en omgekeerd van een pleegkind van een Europese sergeant van de infanterie 1928-03-29 no. 47/233 3000
Verzoek om subsidie van het Nationaal Fonds om subsidie en bijdrage uit de zogenaamde liefdadigheidsloterij in verband met de in de Tweede Kamer ter sprake gebrachte steunverlening aan door oud-Indische militairen nagelaten betrekkingen 1928-04-17 no. 12/262 3000
Verkrijgen van inlichtingen inzake de Indische kazernetoestanden 1928-05-12 no. 29 3000
Intrekking van de organieke bepalingen voor het korps ambtenaren, ressorterende onder het Departement van Oorlog in Nederlands-Indië en vaststelling van bepalingen betreffende het korps ambtenaren behorende tot het Nederlands-Indische leger 1928-05-18 no. 40 3000
Deelneming van vliegeniers van het Indische leger aan vluchten van Nederland naar Nederlands-Indië met één van de voor de Indische burgerlijke luchtvaart bestemde vliegtuigen 1928-05-21 no. 12/343 3000
Regeling van het voorzien van naam en stamboeknummer van de eigenaar aan particuliere kisten en koffers van militairen beneden de rang van onderofficier die in detachement reizen 1928-05-25 no. 48 3000
Verlenging van de duur van de buitenlandse verloven van de Europese onderofficieren 1928-06-07 no. 37 3000
Voorstellen tot regeling van de aanspraken op vrije geneeskundige behandeling in Nederland van militairen en burgerlijke landsdienaren 1928-06-14 no. 61/390 3000
Wijze van berekening van de termijn van ten minste zes dienstjaren in Nederlands-Indië, waarna aanspraak op buitenlands verlof wegens langdurige dienst wordt verkregen 1928-06-29 no. 57 3000
Regeling van de invoer in Nederlands-Indië van vuurwapens van Nederlandse reserve officieren 1928-07-27 no. 46 3001
Medetellen van de tijd op non-activiteit doorgebracht bij de vaststelling van de Indische dienstbezoldiging van bij het Indische leger gedetacheerde officieren 1928-08-03 no. 15 3001
Inhouding op de inkomsten van een adjunct-onderofficier in verband met de hem bij vonnis opgelegde verplichting om bij te dragen in de onderhoudskosten van zijn moeder 1928-08-06 no. 21 3001
Waarschuwing van het Rooms-Katholieke Werklieden Verbond tegen dienstneming in het Indische leger 1928-09-04 no. 39 3001
Verlenging van de tijdelijke maatregel om op non-activiteit gestelde officieren boven de formatie in activiteit te herstellen alsmede het buiten werking stellen van de twee koninklijke besluiten waarbij afwijking van deze maatregel mogelijk is 1928-09-05 no. 61 3001
Opheffing van het instituut van aanbevolen militairen 1928-09-18 no. 61 3001
Herstel van de nadelige gevolgen van de te late bevordering van een leraar van de Koninklijke Militaire Academie te Breda 1928-10-11 no. 18 3001
Afkondiging van koninklijke besluiten in Suriname en Curaçao betreffende verhoging van pensioenen en onderstand 1928-10-16 no. 49/530 3001
Wijziging van het leerprogramma van de Koninklijke Militaire Academie voor de cadetten van de artillerie die bestemd zijn voor het Nederlands-Indisch leger 1928-11-12 no. 32 3002
Verzoek van een fuselier om de tijd voorafgaande aan zijn desertie mede in aanmerking te brengen bij de berekening van de voor pensioen geldige diensttijd 1928-11-17 no. 24 3002
Wijze van controle op het beheer van het magazijn voor kleding en uitrusting naar aanleiding van het plaatselijk onderzoek van de Algemene Rekenkamer bij de Koloniale Reserve 1929-01-31 no. 56 3002
Verlenen van steun aan in Indië woonachtige gepensioneerde en gegageerde militairen die buiten eigen schuld in behoeftige omstandigheden zijn geraakt 1929-01-07 no. 26 3002
Wijze van de toezending van algemene orders en van de wijzigingen en aanvullingen van de keuringsreglementen 1929-01-07 no. 46 3002
Gedragslijn, welke in Indië wordt gevolgd ten aanzien van het ontslag van een militair, die bij zijn indiensttreding voorafgaande militaire of burgerlijke dienst heeft verzwegen 1929-02-07 no. 33 3002
Ontslagregeling van een majoor van de Intendance van het leger in Nederlands-Indië 1929-02-22 no. 47 3002
Wijziging en aanvulling van het algemeen voorschrift betreffende het verlaten van de dienst en het overtochtsreglement 1929-02-23 no. 29 3002
Medetelling van de reis van Nederlands-Indië naar Japan en omgekeerd van een majoor van de infanterie voor de aanspraak op verlof wegens langdurige dienst naar Europa 1929-02-14 no. 40 3002
Toekenning van activiteits-bezoldiging aan officieren die van verlof naar Indië terugkeren 1929-02-02 no. 13 3002
Beoordeling van het verzoek om schadevergoeding van een ontslagen luitenant-kolonel van de infanterie van het Nederlands-Indische leger 1929-01-09 no. 48 3002
Vaststelling van een leerprogramma voor de cadetten die opgeleid worden tot tweede luitenant van de militaire administratie van het Nederlands-Indische leger 1929-01-24 no. 52 3002
Instructie voor de officier van wapening bij de Koloniale Reserve 1929-01-29 no. 534 3002
Maatregelen tot het regelen van een opleiding met studietoelage van Indische jongelieden aan Nederlandse universiteiten 1929-03-07 no. 30 3003
Aanwijzing en benoeming van commissieleden als deskundigen voor een onderzoek naar te nemen maatregelen voor de herstelwerken aan de gebouwen van de Koloniale Reserve 1929-05-28 no. 53 3003
Nota van de commandant van de troepen in Suriname inzake het voorstel dat van het aantal brigadiers en soldaten dienende bij de troepen Suriname een bepaald percentage gehuwd mag zijn 1929-05-29 no. 17E 3003
Bevoegdheden van het Indisch Bestuur ten aanzien van het treffen van regelingen voor de Koloniale Reserve 1929-06-07 no. 23/318 3003
Herstel in activiteit van buiten Nederlands-Indië op verzoek van op non-activiteit gestelde officieren 1929-06-27 no. 21/367 3003
Te volgen gedragslijn om te laat vertrek en als gevolg daarvan verlofsoverschrijding van naar Nederlands-Indië terugkerende officieren en onderluitenants te voorkomen 1929-07-09 no. 26 3003
Verkoop van terrein in gebruik bij de Koloniale Reserve aan de gemeente Nijmegen 1929-08-22 no. 1 3003
Bewaring van bescheiden en bewaking van militaire veroordeelden bij de overtocht van Indië naar Nederland 1929-10-020no. 1 3003
Pensioenregeling van de heer Karsidin, stoker bij de koninklijke marine in Nederlands-Indië 1929-10-14 no. 17 3003
Verbetering van de geneeskundige keuring van uit te zenden militairen 1929-10-15 no. 24/592 3003
Wijziging van de regeling omtrent het kort verlof naar plaatsen buiten Nederlands-Indië 1930-07-02 no. 16 3004
Verzoek om inlichtingen betreffende strafzaken ten behoeve van organen belast met aanneming van militair personeel bij de weermacht 1930-07-29 no. 2E 3004
Verhoging van het gagement van Tjopawiro 1930-07-30 no. 38/425 3004
Toepasselijkheid van het reglement betreffende de toekenning van pensioenen en onderstanden ten laste van de geldmiddelen van Nederlands-Indië aan de nagelaten betrekkingen van in en door de dienst omgekomen Europese en met deze gelijkgestelde landsdienaren 1930-08-16 no. 14 3004
Ondersteuning van militaire tehuizen in Nederlands-Indië 1930-08-19 no. 41 3004
Behandeling van de positie van een gedeserteerde soldaat van het Nederlands-Indische leger 1930-09-22 no. 38/514 3004
Wijziging van het Koninklijk Besluit van 18 februari 1921 no. 121 betreffende de aanwijzing van Indische militairen tot het volgen van onder andere cursussen in schermen en gymnastiek in Nederland 1930-10-07 no. 50/543 3004
Aanvulling van de uitrusting en leergoed voor de Koloniale Reserve in verband met de opleiding 1930-11-13 no. 10 3004
Verlaging van de leeftijdsgrens tot 20 jaar van gegadigden voor dienstneming bij de troepen in Curaçao om aldaar na opleiding in Nederland politiedienst te verrichten 1930-11-17 no. 39/622 3004
Rapport betreffende de moord op een kapitein 1930-03-17 no. 58 3004
Voorkeuring van gegadigden voor het Indische leger in Suriname 1930-03-05 no. 30/111 3004
Regeling voor de wijze van uitbetaling voor het lesgeven bij de Hogere Krijgsschool 1930-01-29 no. 3E 3004
Verstrekken van inlichtingen aan het Departement van Oorlog te Bandoeng omtrent het pensioen en het verlenen van titulaire hogere rangen van Nederlandse reserve officieren 1930-01-08 no. 21 3004
Verlenen van ontslag aan marinepersoneel in Curaçao dat wenst over te gaan naar de politiedienst van Curaçao 1930-01-07 no. 38 3004
Deelneming van het Indisch militair personeel aan de cursussen in gymnastiek en sport aan de Koninklijke Militaire Academie 1930-05-17 no. 5 3004
Mededeling betreffende de toestemming om in uniform in vreemde havenplaatsen aan wal te gaan 1930-04-22 no. 40 3004
Inhouding van het pensioen ten bate van het gezin van een in het buitenland verblijvend gepensioneerde militair van het Nederlands-Indische leger 1930-03-21 no. 25 3004
Verkrijgen van inlichtingen over de bestudering door een officier van methodes voor het berekenen van luchtdoelschootstafels 1930-01-30 no. 38/64 3004
Afwijzing voor het Indische leger van de Chinees Lim Po Hin 1930-11-21 no. 22 3004
Verruiming van de leeftijdsgrens voor aanbevolen militairen tot 23 jaar 1930-11-27 no. 25 3004
Afrekening en regeling van de betaling van een tewerkgestelde leraar aan de Hogere Krijgsschool 1931-01-08 no. 27 3004
Toekenning aan militairen beneden de rang van onderluitenant van het Nederlands-Indische leger van een vergoeding voor het vervoer van bagage van en naar het schip, waarmee wordt gereisd 1931-01-19 no. 2E 3004
Antecedentenonderzoek naar een soldaat van het Nederlands-Indische leger 1931-01-19 no. 265 3004
Aanstelling van een sergeant stafhoornblazer voor de troepen in Suriname 1931-01-24 no. 38/43 3004
Aanpassing van het stamboek en regels betreffende het aangaan van een vaste verbintenis van bij de troepen in Suriname en Curaçao gedetacheerde militairen van het Nederlandse leger 1931-02-04 no. 17 3004
Afwijzing van een verzoek voor een verbintenis bij het Indische leger in ruil voor een uitvinding op het gebied van de telefonie 1931-02-09 no. 27 3004
Toekenning van een vergoeding aan militairen die zijn bevorderd tot scherpschutter van het Nederlands-Indische leger 1931-02-09 no. 28 3004
Verzoek van het Ministerie van Defensie om toezending van een aantal exemplaren van de verzameling van voorschriften betrekking hebbende op de dienstplicht- en reserve- aangelegenheden voor de landmacht in Nederlands-Indië 1931-02-17 no. 66 3004
Wijziging van de tijdstippen van ingang en beëindiging van de betaling van dienstbezoldiging voor landsdienaren, aan wie verlof dan wel ontslag uit land's dienst wordt verleend 1931-02-24 no. 20/101 3004
Instemming met de opvatting betreffende het tijdstip van ingang van de maand voor bezoldiging van brigadiers, die zijn bevorderd tot onderofficier 1931-03-11 no. 7 3005
Toezicht op naar Nederlands-Indië terugkerende verlofgangers beneden de rang van onderofficier 1931-03-11 no. 8 3005
Verlenen van ontslag uit het Nederlands militaire verband wegens de overgang in de Overzeese burgerlijke of militaire dienst 1931-03-11 no. 34/144 3005
Verbetering van de geneeskundige keuring van uit te zenden militairen naar aanleiding van het groot aantal afkeuringen onder de uit Nederland uitgezonden Europese militairen, die slechts korte tijd hebben gediend 1931-04-10 no. 13/185 3005
Wijziging van de instructie voor de Commissaris van Afmonstering te 's-Gravenhage 1931-04-10 no. 26 3005
Betaling van de voorschotten door de Nederlandse consul te Le Havre ten behoeve van de aldaar achtergebleven uit Suriname en Curaçao terugkerende militairen 1931-04-30 no. 28 3005
Verstrekken van inlichtingen aan het Departement van Oorlog te Bandoeng inzake de ventilatie in de 4e klasse van het mailschip J.P. Coen 1931-05-12 no. 43 3005
Verzoek om schadeloosstelling van in 1928 te weinig genoten bezoldiging en toelage als leraar aan de Koninklijke Militaire Academie 1931-05-18 no. 52 3005
Regeling van het ontslag uit de militaire dienst van een veroordeelde soldaat in Nederlands-Indië 1931-06-02 no.2355 3005
Berekening van de diensttijd van militairen van de troepen in Suriname en Curaçao, die in de tuchtklasse zijn geplaatst 1931-06-03 no. 41 3005
Verzoek om een ontslagregeling voor een sergeant van politie 1931-06-17 no. 5E 3005
Vermindering van de verloftraktementen van militairen van het Indische leger beneden de rang van onderofficier 1931-06-27 no. 14 3005
Verstrekken van inlichtingen betreffende de premie bij het aangaan van een verbintenis met het Indische leger door daartoe heen gezonden militairen van Suriname 1931-07-22 no. 40 3005
Mededelingen betreffende de deelname van een detachement van de Koloniale Reserve aan de Vierdaagse van Nijmegen 1931-08-07 no. 11 3005
Intrekking van het Keuringsreglement voor vliegeniers en waarnemers bij de landmacht en vaststelling van een nieuw Keuringsreglement voor vliegeniers en waarnemers van het Nederlands-Indische leger 1931-08-10 no. 18 3005
Wijziging van de verbandakte model E, bestemd voor dienstneming van militairen bij het Nederlands-Indische leger 1931-09-08 no. 7 3006
Verlenen van toestemming voor het geven van onderwijs in het Mohammedaans recht aan Indische officieren van de Hogere Krijgsschool 1931-09-16 no. 16 3006
Tijdelijke korting op de toelagen van de in Nederland werkzaam gestelde en gedetacheerde Indische officieren 1931-09-16 no. 17/511 3006
Correspondentiewisseling met de Weeskamers inzake de nalatenschappen van in dienst overleden militairen 1931-09-24 no. 49/525 3006
Aanvulling en wijziging van de Algemene Order voor het Indische leger van 1904 no. 16 met betrekking tot het aangaan van huwelijken door onderluitenants 1931-10-12 no. 30 3006
Verzoeken van sergeanten van de stellingartillerie om hun verbintenis bij het leger om te zetten in een detachering 1931-10-30 no. 22 3006
Overweging van de mogelijkheid om de reserve officieren van het Nederlandse leger te ontheffen van de verplichting om toestemming te vragen tot verlenging van het verblijf in Indië 1931-10-30 no. 26 3006
Verzoek om vermindering van de inkoopsom te betalen door een gepensioneerde onderluitenant van het Nederlands-Indische leger aan het Weduwen- en Wezenfonds van Europese militairen beneden de rang van officier 1931-12-02 no. 11 3006
Samenwerking van de verschillende overheidsorganen voor wat betreft controle op de inschrijvingen voor de dienstplicht in verband met deserteurs uit het Indische leger 1931-12-07 no. 38 3006
Verzoek van een gepensioneerde onderluitenant van de infanterie om kwijtschelding van een opgelegde vergoeding 1931-12-08 no. 41 3006
Koninklijk Besluit van 17 november 1931 no. 26 houdende voorschrift omtrent de dienstverbintenissen van de militaire ambtenaren van de Koninklijke Landmacht beneden de rang van tweede-luitenant, behorende tot het beroepspersoneel 1931-12-10 no. 23E 3006
Intrekking van de regeling inzake het scheren en haarknippen van militairen en marineschepelingen aan boord van mailschepen 1931-12-11 no. 45 3006
Het niet doorgaan van de omzetting van het militair hospitaal te Paramaribo in een burgerziekenhuis 1931-12-17 no. 20/706 3006
Invoering als afzonderlijk vak van het onderwijs in gewapend beton-constructies aan de Koninklijke Militaire Academie 1931-12-28 no. 12/709 3006
Afwijzing van het verzoek op aanspraken op pensioen of een gratificatie van een gewezen soldaat 1932-01-06 no. 45 3006
Verstrekking van de eerste uitrusting aan uit Nederland aangenomen militairen 1932-02-05 no. 13/84 3006
Koninklijk Besluit betreffende de wijzigingen in de jaarwedde van dienstplichtige onderofficieren 1932-03-01 no. 7E 3006
Wijziging van de buitenlandse verlofreglementen 1932-04-25 no. 13 3006
Vermindering van de tegemoetkoming voor uitrusting van gedetacheerde of tewerk gestelde Indische officieren 1932-05-09 no. 52/277 3006
Vergoedingen tijdens het bijwonen van lessen en oefeningen als toehoorder van de Hogere Krijgsschool genoten, die ten laste van het land komen 1932-05-30 no. 42 3006
Vervoeren van landsreizigers met vreemde schepen en het voorstel om landsreizigers, die niet met voor passagiers vervoer ingerichte vrachtschepen willen worden vervoerd, verlof te verlenen 1932-07-01 no. 12 3007
Verslag van het onderzoek naar de klachten van reizigers over het vervoer met stoomschip "Djambi" 1932-07-01 no. 42 3007
Wijziging van de naam en geboortedatum op een gagementsakte als voorwaarde voor de betaalbaarstelling van het gagement van een Indische militair 1932-07-07 no. 2806 3007
Regeling steunverlening aan hulpbehoevende oud-gepensioneerde militairen 1932-07-08 no. 39 3007
Opheffing van de verplichting tot belegging van premies bij engagement in de Rijkspostspaarbank 1932-07-27 no. 63 3007
Verbetering in een snellere berichtgeving bij ongevallen en of overlijden van militairen 1932-09-12 no. 3414 3007
Verzoek om toevoeging van twee exemplaren van uittreksel stamboek van militairen, die bestemd zijn om in Nederland de militaire dienst te verlaten 1932-09-23 no. 4134 3007
Berekening van jaar voor jaar meetellende diensttijd voor pensioen van gedetacheerde Indische officieren 1932-11-15 no. 5 3007
Uitzending van nieuw benoemde officieren van gezondheid 1932-11-19 no. 12 3007
Intrekking van de detachering naar Suriname van een officier van gezondheid ingeval van omzetting van het Militair Hospitaal te Paramaribo in een burgerziekenhuis 1932-12-13 no. 23 3007
Verslag van de Commissie tot herziening van de militaire buitenlandse verlofreglementen 1933-01-13 no. 23 3008
Ontscheping van officieren en onderofficieren van het Nederlands-Indische leger in verband met hun plaatsing in Indië 1933-01-17 no. 62 3008
Bijdrage ten laste van Hoofdstuk XI van de Rijksbegroting in de pensioenslasten van in Suriname gedetacheerde militairen beneden de rang van officier van het Nederlands-Indische leger 1933-01-18 no. 26/37 3008
Toezending aan het Ministerie van Defensie van een afschrift van het door de Raad van Justitie te Padang tegen een reserve luitenant van het Nederlandse leger uitgesproken vonnis 1933-01-25 no. 42 3008
Afwijzing van het verzoek van het Comité van actie van de samenwerkende bonden van oud-militairen van land- en zeemacht en koloniën om voor de oud-militairen een steunregeling in het leven te roepen in de geest van die van de Stichting voor de Nederlandse oud-gepensioneerden 1933-01-30 no. 7 3008
Vaststelling van de voor- en nadelen van driejarige en vijfjarige verbintenissen voor de Indische Dienst en wijziging van de handgelden voor die verbintenissen actie van de samenwerkende bonden van oud-militairen van land- en zeemacht en koloniën om voor de oud-militairen een steunregeling in het leven te roepen in de geest van die van de Stichting voor de Nederlandse oud-gepensioneerden 1933-02-18 no. 26 3008
Aanbieding van vervoersbewijzen, die geschikt zijn voor het aanbrengen van een droogstempel aan de vervoersbond van de Nederlandse spoorwegen 1933-02-18 no. 825 3008
Verzoek van de commandant van de Koloniale Reserve om aanvulling van de in bewerking zijnde nieuwe onderluitenantsregeling 1933-02-21 no. 28 3008
Tijdelijke vermindering van de aan de hoofdaalmoezenier toegekende toelage voor de geestelijke verzorging van de rooms-katholieke militairen van de Koloniale Reserve 1933-02-28 no. 38 3008
Naamswijziging van een benoemd officier van gezondheid 1933-03-23 no. 51/181 3008
Benoeming van twee nieuwe plaatsvervangende leden van de Commissie van Advies voor het Burgerpersoneel van de Koloniale Reserve 1933-03-25 no. 1398 3008
Verslag van een kapitein van de Genie over de hem opgedragen studie van het vraagstuk van de radioverbindingen bij de luchtmacht 1933-04-11 no. 14/208a 3008
Proces-verbaal betreffende de verzending aan de Koninklijke Militaire Academie te Breda van een mortelmengtoestel uit de genievoorraad in 's lands algemene pakhuizen te Batavia 1933-04-29 no. 14 3008
Onderzoek naar de genomen maatregelen na de vrijwillige aanmelding van een gedeserteerde soldaat van het Nederlands-Indische leger 1933-05-02 no. 58/247 3008
Opzending van familiepapieren van in actieve dienst overleden militairen van het Nederlands-Indische leger 1933-06-09 no. 2125 3009
Toelating tot de mededinging naar een plaats aan de Koninklijke Militaire Academie van de zoon van de sultan van Pontianah 1933-06-10 no. 14 3009
Verstrekken van inlichtingen betreffende de klachten van de vierde klasse passagiers aan boord van het mailschip "Christiaan Huygens" 1933-07-03 no. 32 3009
Wijziging in de keuring voor de Indische dienstplicht voor de Geneeskundige Raad 1933-07-12 no. 25 3009
Toepassing van punt C van het vierde lid van artikel 6 van het Diensttijdpensioenreglement ten aanzien van het in bepaalde gevallen jaar voor jaar tellen van diensttijd, doorgebracht voor pensioen 1933-08-05 no. 24 3009
Verevening van de kosten van door het Departement van Defensie verleende geneeskundige behandeling aan gezinnen en gezinsleden van in Indië dienende militairen 1933-08-09 no. 51/437 3009
Voorlopig onderzoek naar de gepleegde onregelmatigheden in de administratie van het detachement te Kendari door een foerier van de Infanterie 1933-08-26 no. 3659 3009
Afwijzend advies betreffende het denkbeeld om aan de Koninklijke Militaire Academie het Javaans als leervak in te voeren, alsmede de soldatenopvoeding in Nederlands-Indië 1933-09-21 no. 18 3009
Inrichting van de gebouwen van het kazernement van de Koloniale Reserve voor de uitoefening van de geneeskundige dienst en farmaceutische dienst bij het korps 1933-10-03 no. 17 3009
Verlenen van een machtiging voor het in eigen beheer houden van de militaire sociëteit bij de Koloniale Reserve te Nijmegen 1933-10-06 no. 26 3009
Aflegging van een nader officiersexamen voor cadetten van de Koninklijke Militaire Academie 1933-10-23 no. 18/586 3009
Afwijzing van een verzoek om op non-activiteit te worden gesteld om vervolgens te kunnen worden aangewezen als leraar bij de Koninklijke Militaire Academie te Breda 1933-10-31 no. 24 3009
Verscherping van de selectie bij de herverbintenissen van Europese militairen beneden de rang van onderluitenant 1933-11-16 no. 47 3009
Verscherping van de selectie bij de herverbintenissen van Europese militairen beneden de rang van onderluitenant 1933-12-04 no. 18 3009
Brief van de commandant van de Koloniale Reserve inzake de beschouwingen over het behoud van het technisch personeel van de Geniedienst bij de Koloniale Reserve 1933-12-09 no. 10 3009
Verslag van een kapitein van zijn reis naar Japan om de maatregelen aldaar tegen aardbevingsgevaar te bestuderen 1933-12-19 no. 20/693 3009
Verzoek van een lid van de Tweede Kamer om een oud-Indische militair te ondersteunen 1933-12-20 no. 20 3009
Toepassen van een tijdelijke korting op de verloftraktementen van de onderofficieren uit Suriname en Curaçao 1933-12-27 no. 25 3009
Beschikkingen van verlofregelingen voor officieren met verlof naar Europa 1933-12-11 no. 43 3009
Tewerkstelling van vrijwilligers op korte termijn op mobilisatiekantoren voor het verrichten van administratieve werkzaamheden ten behoeve van het Nederlandse leger 1934-01-13 no. 16 3010
Vaststelling van de autotoelage voor de bij de Koloniale Reserve ingedeelde officier van gezondheid die belast is met de garnizoensdienst 1934-01-29 no. 24 3010
Behandeling van de wijze waarop het ontslag en pensioen is geregeld van een veroordeelde fuselier 1934-02-15 no. 38 3010
Verstrekken van inlichtingen inzake het beheer van gelden van de vreemdelingendienst op Aruba 1934-02-19 no. 14/123 3010
Te volgen beleid betreffende de wederaanneming van gewezen Indische militairen 1934-02-22 no. 54 3010
Koninklijk Besluit van 23 februari 1934 no. 40 betreffende de uitkering aan vergoedingen ten behoeve van het godsdienstonderwijs aan leerlingen 1934-02-26 no. 13E 3010
Koninklijk Besluit van 10 februari 1934 no. 24 inzake de vaststelling van uit te betalen zakgeld aan cadetten van de Koninklijke Militaire Academie 1934-03-03 no. 4E 3010
Verzoek van een adjunct-onderofficier opziener van het KNIL om teruggave van door desertie verloren gegane diensttijd 1934-03-21 no. 45 3010
Samenwerking tussen burgerlijke, militaire en politie-autoriteiten bij vermissing in Indië van militairen 1934-03-28 no. 21 3010
Toezending van het reglement op het voorlopig beheer van militaire nalatenschappen in Nederlands-Indië 1934-04-05 no. 968 3010
Interpretatie van de woorden "ontstaan in en door de dienst" volgens de Indische militaire pensioenregelingen 1934-04-16 no. 33 3010
Verzending van beschikkingen inzake de uitvoering van artikel 97b, 2e lid Algemeen Rijksambtenarenreglement 1934-04-26 no. 1641 3010
Het treffen van bijzondere voorzieningen in afwijking van de bestaande pensioensbepalingen, volgens de ordonnantie van 23 maart 1934 no. 12 1934-05-07 no. 1706 3010
Opleiding van twee jonge Genie-officieren voor de Radio-dienst 1934-05-08 no. 30 3010
Voorziening in het onderwijs in de militaire gezondheidsleer bij de Koninklijke Militaire Academie aan de voor Indië bestemde cadetten 1934-05-08 no. 35 3010
Ontslagregeling en ziektegeschiedenis van een gewezen fuselier van het Indische leger 1934-05-18 no. 1939 3010
Rapport van de officier die belast was met het algemeen toezicht op het detachement repatriërende militairen aan boord van het mailschip "Marnix" 1934-05-22 no. 1971 3010
Verstrekken van inlichtingen inzake een voorstel tot vervanging van beenwindsels door slobkousen van waterdichte stof bij het Nederlandse leger 1934-05-22 no. 1986 3010
Vaststelling van de bedragen voor de nieuwe overtochtbezoldigingen en soldijen, ingegaan op 1 april 1934 1934-05-26 no. 31 3010
Opleggen van vergoedingen aan militairen voor aan het Land toegebrachte schade 1934-05-31 no. 5 3010
Pensioenbepalingen voor de cadetten van de Koninklijke Militaire Academie 1934-06-01 no. 27 3010
Afwijzing van het voorstel tot nadere aanvulling van de verbandakten F1 en F2 met een bepaling, opgenomen in artikel 2, punt r8 van de Algemene Order 1925 no. 20, gewijzigd bij Algemene Order 1933 no. 6 1934-06-14 no. 23/321 3010
Afwijzing van een voorstel tot uitbreiding van het aantal sergeanten bij het suppletie-detachement van de Koloniale Reserve 1934-06-25 no. 13 3010
Toepassing van artikel 55 van het Algemeen Rijksambtenarenreglement inzake het vereisen van een vergunning voor het niet wonen op de standplaats van ambtenaren van rijksinstellingen 1934-06-25 no. 2491 3010
Herziening van de daggelden van de reserve officieren van het Koninklijk Nederlands Indische leger bij opkomst in werkelijke militaire dienst 1934-06-27 no. 39 3010
Wijziging van het geldende degressieve tarief voor de berekening van de verlofsalarissen voor militaire landsdienaren 1934-07-12 no. 45 3011
Tijdelijke korting van de pensioenen, onderstanden en gagementen van gewezen Indische landsdienaren 1934-07-14 no. 34 3011
Benoeming van cadetten tot officieren van de Koninklijke Militaire Academie 1934-07-28 no. 2 3011
Afrekening en regeling van de betaling van twee officieren bestemd voor de betrekking van leraar aan de Koninklijke Militaire Academie 1934-09-20 no. 12 3011
Verzoek om de korting op beide pensioenen van J. Stadler voortaan te heffen van zijn militair pensioen 1934-09-27 no. 3804 3011
Pensioenregeling van J. van den Berg met betrekking tot het toegekende gagement voor zijn militaire diensttijd 1934-09-27 no. 3945 3011
Verzoek om steunverlening van een oud-Indische militair 1934-09-28 no. 13E 3011
Beoordeling van de werkzaamheden van de gedetacheerde cadet-sergeant titulair den Ouden 1934-09-28 no. 4E 3011
Pensioenregeling van J.T.G. Kuitems, sergeant van de Infanterie 1934-09-28 no. 19 3011
Herziening van het pensioen van T.G. Witjes 1934-09-28 no. 20 3011
Verzoeken van verlofgangers tot het doen vervallen van pensioen, ingevolge het bepaalde in artikel 1 van de ordonnantie in het Indisch Staatsblad van 1934 no. 156 1934-09-28 no. 20 3011
Verzoek om uitstel van vertrek naar Nederlands-Indië van een tweede luitenant van de Infanterie in het belang van een studie Indisch recht 1934-09-28 no. 38 3011
Inhouding op het pensioen van een sergeant wegens teveel genoten bezoldiging 1934-09-28 no. 3382 3011
Verstrekken van inlichtingen inzake een vliegtuigongeluk waarbij een leerling-vlieger is overleden 1934-09-28 no. 3948 3011
Verlofverlening aan een adjunct-onderofficier magazijnmeester van de Artillerie van het KNIL 1934-09-28 no. 3951 3011
Verstrekken van inlichtingen omtrent de fuselier A.A.G. Derksen 1934-09-28 no. 3965 3011
Verstrekken van inlichtingen omtrent de sergeant van de Infanterie J.A. Dirven 1934-09-28 no. 3967 3011
Verzoek van een eerste luitenant van de Infanterie van het Nederlandse leger om restitutie van een geldbedrag 1934-09-29 no. 5 3011
Herhaalde toekenning van onderstand aan de gepasporteerde militair van de landmacht in West-Indië, J. Breij 1934-09-29 no. 22. 3011
Verzoek om betaling van kosten voor geneeskundige behandeling 1934-09-29 no. 23 3011
Pensioenverhoging van vijftig-jarigen, overeenkomstig het Koninklijk Besluit van 5 juni 1925 no. 75 in het Nederlands Staatsblad no. 230 1934-09-29 no. 24 3011
Voorstel van de inspecteur van de Geneeskundige Dienst van de landmacht om een officier van gezondheid te plaatsen in het garnizoen te Nijmegen 1934-10-01 no. 42 3011
Inlevering van de militaire uitrusting van in Nederland verblijvende, niet naar Indië terugkerende Indische dienstplichtigen 1934-10-10 no. 25 3011
De wijze van administratie van de menagegelden bij de Koloniale Reserve 1934-10-24 no. 52 3011
Verstrekken van inlichtingen omtrent de laatstgenoten jaarwedde van een kapitein van de infanterie, leraar aan de Koninklijke Militaire Academie 1934-10-30 no. 4450 3011
Wijziging in de bepalingen omtrent de uitzending van onderofficieren en verlofgangers naar Nederland 1934-12-03 no. 2 3011
Het voornemen van de Geneeskundige Raad om in het vervolg bij de vaccinatie tegen typhus en cholera van militairen gebruik te maken van het Indische in plaats van het Nederlandse vaccin 1934-11-28 no. 20 3012
Toelating van Surinaamse jongelieden tot een verbintenis bij het KNIL 1934-12-04 no. 20/631 3012
Wijziging in de bepalingen met betrekking tot de inkomsten van gedetacheerde officieren 1934-12-04 no. 42 3012
Wijziging van de verbandakten voor het KNIL 1934-12-11 no. 47 3012
Intrekking van de tijdelijke korting op het loon van het personeel op arbeidsovereenkomst werkzaam bij de Koloniale Reserve 1934-12-13 no. 47 3012
Toepassing van het Nederlandse reglement betreffende de Krijgstucht voor militairen van het KNIL gedurende de overtocht van en naar Nederlands-Indië 1934-12-27 no. 10 3012
Veranderingen in de in Nederlands-Indië gevolgde wijze van keuring voor dienstneming bij het KNIL 1935-01-03 no. 4888 3012
Goedkeuring aan het verzoek van een leraar aan de Koninklijke Militaire Academie om in 1935 toelatingsexamen te doen tot de intendance-studies aan de Hogere Krijgsschool 1935-01-04 no.42 3012
Verstrekken van inlichtingen inzake de inwerking getreden ordonnantie op de loonbelasting 1935-01-08 no. 25 3012
Onderzoek naar de kwaliteit van de sergestof, bestemd voor de blauwe maatkleding 1935-01-14 no. 47 3012
Verhouding tot de Indische dienstplicht van zeevarend personeel in dienst van Indische maatschappijen 1935-01-15 no. 21 3012
Aanbieding van het ontwerp-dienstplichtbeschikking, houdende voorschriften betreffende de uitvoering van de Dienstplichtwet en van het Dienstplichtbesluit 1935-01-28 no. 34 3012
Aanvulling van de Zegelwet van 1917 met een bepaling, houdende vrijstelling van zegelrecht voor de bescheiden benodigd voor het aangaan van een vrijwillige verbintenis bij de troepen in de overzeese gewesten 1935-01-29 no. 31 3012
Voorstel tot herziening van de bepalingen omtrent de werkingssfeer van de Indische wetsvoorschriften op het militair straf en tuchtrecht 1935-02-18 no. 38 3012
Vervanging van de leden en plaatsvervangende leden van de Geneeskundige Raad 1935-02-25 no. 32 3012
Verevening van begrafeniskosten van in een militair hospitaal overleden gegageerde- of gepensioneerde militairen 1935-02-27 no. 30 3012
Pensioen- en gagementsverhoging van in Suriname verblijvende gewezen militairen, die in 1935 de vijftig of zestigjarige leeftijd hebben bereikt of bereiken 1935-03-18 no. 28/178 3012
Beperking van de opzending naar Nederland van de korpsbescheiden van de onderofficieren- en minderen verlofgangers 1935-04-09 no. 1647 3012
Benoeming en ontslag van leden van de Geneeskundige Raad 1935-04-10 no. 17 3012
Afwijzing van het voorstel tot opheffing van het verbod tot uitoefening van de particuliere praktijk van het voor de bij de Koloniale Reserve ingedeelde officieren van gezondheid van het KNIL 1935-04-18 no. 57 3012
Verstrekking van reglementen aan de Koloniale Reserve 1935-07-08 no. 2174 3012
Verhoging van het gagement van de gewezen fuselier Kario 1935-06-17 no. 26/368 3013
Voorstel van de Directie van de Indische Pensioenfondsen om de aan Indische dienstplichtigen toegekende pensioenen ten laste van de Indische geldmiddelen te nemen 1935-07-25 no. 10/482 3013
Nominatieve opgave van personen die van en met 1 tot en met 11 juni 1935 een voorlopige verbintenis bij het KNIL hebben aangegaan 1935-07-06 no. 23 3013
Inlevering van een ridderkruis van de Militaire Willemsorde afkomstig van wijlen korporaal Saridjo 1935-07-29 no. 4 3013
Verlenen van overtocht van Nederland naar Nederlands-Indië aan een dochter van een brigadier-radiotelegrafist van het KNIL 1935-08-07 no. 32/516 3013
Verhoging van de kantoor- en magazijnkosten voor 1935 van de kwartiermeester en de commandant van het Suppletiedetachement 1935-08-16 no. 3 3013
Regeling van de gezagsbevoegdheid van de eerstaanwezend officier van gezondheid bij de Koloniale Reserve 1935-08-30 no. 9 3013
Processen-verbaal van de beëdiging van pas benoemde tweede luitenants 1935-09-06 no. 10 3013
Verlofregeling van de majoor van de Infanterie Raden Mas Soegondo 1935-09-19 no. 39 3013
Toelating tot de Koninklijke Militaire Academie van Oue Giok Sien 1935-09-20 no. 10 3013
Bezoldiging van nieuw benoemde militaire apothekers gedurende hun verblijf in Nederland in afwachting van hun uitzending naar Indië 1935-11-07 no. 4/737 3013
Pensioenregeling van de gewezen sergeant van de Infanterie K.A. Ong A Kwien 1935-12-03 no. 23 3013
Verstrekken van inlichtingen inzake de voorwaarden voor detachering naar Curaçao 1935-12-27 no. 25 3013
Afwijzing van de opheffing van de militaire apotheek van de Koloniale Reserve 1935-12-24 no. 38 3013
Verstrekken van inlichtingen inzake de regeling van de overgangsbezoldigingen en kortingen per 1 januari 1936 1935-12-28 no. 33 3013
Verzoek van R.R. Istatia om bij het korps militaire politietropen in Curaçao in dienst te mogen treden 1936-01-02 no. 24/1 3013
Verantwoording van gelden ter goede rekening met een aanvraag om décharge no. 1356 van 1935 1936-01-25 no. 7E 3013
Opgave van jonge officieren van gezondheid, in opleiding tot specialist 1936-02-01 no. 25 3013
Onderhouden van de vliegvaardigheid van officieren-vliegenier van het KNIL, gedurende hun detachering aan de Hogere Krijgsschool 1936-02-27 no. 39 3013
Toekenning van pensioen aan de infanterist eerste klasse bij de troepen op Curaçao, L.T. Alexandrina 1936-03-02 no. 11 3014
Verslag van de uitslag van het in Indië gehouden toelatingsexamen tot krijgskundige studies aan de Hogere Krijgsschool 1936-04-29 no. 12 3014
Verstrekken van inlichtingen inzake de administratie van de betaling van pensioenen van verlofgangers in Curaçao 1936-05-01 no. 1602 3014
Verstrekken van inlichtingen inzake reclames over gescheiden legering van gehuwde vierde klasse passagiers 1936-05-27 no. 2220 3014
Bezwaren van een gepensioneerd sergeant-majoor van de Infanterie van het KNIL, tegen de wijze waarop in Indië de pensioenkortingswet, speciaal voor de militairen van vóór 1920 wordt toegepast 1936-05-27 no. 32 3014
Verstrekken van inlichtingen inzake de uitzending van gereformeerde militairen naar Nederlands-Indië, Suriname of Curaçao 1936-06-03 no. 11 3014
Bemiddeling bij het verzoek om vertegenwoordiging van de legercommandant bij de huldiging van zes Ridders van de Militaire Willemsorde in 1936 door de Stichting "Fonds Ridderdagen" 1936-06-03 no. 38 3014
Uitbetaling in Indië van voorschotten op overtochtsoldij 1936-06-13 no. 2440 3014
Regeling van het beheer van de voor Surinaamse jongelieden bij het KNIL te stellen zekerheid voor retour-passage 1936-06-30 no. 13/396 3014
Uitzending naar Indië van de voor het officiersexamen geslaagde cadet S.H. Alkadri 1936-07-10 no. 21 3014
Verzoek om bijstand en hulp te verlenen aan de kapitein van de infanterie-vlieger H.G.B. de Kruyff van Dorssen gedurende zijn verblijf in Amerika om bij de afbouw en de overname van bombardementsvliegtuigen aanwezig te zijn 1936-07-10 no. 24 3014
Nota naar aanleiding van het verzoek van de directeur van de Middelbare Koloniale Landbouwschool om bijzondere maatregelen, in verband met de wijziging van de Indische dienstplichtvoorschriften 1936-07-15 no. 8 3014
Afrekening en regeling betaling van een kapitein van de infanterie, aangewezen voor de functie van leraar aan de Koninklijke Militaire Academie 1936-08-14 no. 13 3014
Regeling van de betaling van een luitenant van de infanterie, bestemd voor de betrekking van leraar aan de Koninklijke Militaire Academie 1936-08-29 no. 5 3014
Verzoek om detachering naar Curaçao van een eerste luitenant van de Koninklijke Landmacht om te worden toegevoegd aan het Korps Militaire Politietroepen 1936-10-05 no. 32 3014
Wijziging van de Indische militaire tarieven 1 en 2 in de zin, dat officieren en onderofficieren, die al dan niet in voorlopig arrest aan de dienst worden onttrokken slechts tweederde van het traktement zullen genieten 1936-10-07 no. 14 3014
Vergoeding aan de Commissie van Advies te Amsterdam van de kosten voor de administratie van de steungelden, toegekend aan oud-Indische militairen te Amsterdam 1936-11-20 no. 35 3014
Aanwijzing van een adjudant voor Zijne Hoogheid Pangeran Adipati Ario Mangkoe Nagoro VII 1936-11-28 no. 12 3014
Beoordeling van de kwaliteit van de aan de Koloniale Reserve geleverde schoenen 1936-12-02 no. 13 3014
Verzoek om vrije overtocht van Nederlands-Indië naar Nederland voor de dochters van een gepensioneerd ritmeester van de Cavalerie van het KNIL 1936-12-31 no. 24 3014
Oproeping voor dienstneming bij het KNIL via advertenties in de dagbladen 1937-06-11 no. 14 3015
Verslag van een kapitein van de generale staf over zijn detachering bij het Belgische leger 1937-06-22 no. 38/315 3015
Verzoek om het instellen van een onderzoek naar een klacht over het gedrag van de gemeentepolitie te Bloemendaal jegens een detachement van de Koloniale Reserve 1937-08-10 no. 24 3015
Pensioenregeling van een onderluitenant van de Infanterie 1937-09-18 no. 22 3015
Vergunning voor het verzoek van eerste luitenant van de cavalerie van het KNIL, R.T. Soerjobroto om in het huwelijk te mogen treden 1937-08-25 no. 12 3015
Aanvulling van de troepen in Curaçao 1937-08-30 no. 19 3015
Wijziging van de verschillen in namen en de geboortedata van gewezen Indische militairen 1937-09-22 no. 11 3015
Toelating van officieren van het KNIL tot de krijgskundige studies aan de Hogere Krijgsschool 1937-09-22 no. 29 3015
Nominatieve opgave van officieren en onderluitenants van het KNIL, van wie de bezoldiging gedurende hun verblijf in Europa wijziging heeft ondergaan 1937-10-04 no. 4690 3015
Verslag van een luitenant van de Genie van het KNIL over zijn detachering bij de Regiment Genietroepen te Utrecht 1937-10-05 no. 4696 3015
Verzoek om een onderzoek te doen instellen naar aanleiding van een artikel in de "Indische Post ", waarin de klacht wordt geuit, dat bij de Koloniale Reserve voorspiegelingen worden gedaan, welke in Indië niet kunnen worden vervuld 1937-10-25 no. 33 3015
Aanstelling in vaste dienst van arbeidscontractanten 1937-04-16 no. 25 3015
Bijzondere verlofregeling voor een brigadier van het Korps Militaire Politie in Curaçao 1937-04-28 no. 34 3015
Toepassing van de smartegeld-bepaling van de Wet Herberekening van de Indische Pensioenen 1937-05-07 no. 1993 3015
Wijziging van de toelage van de bij de afdeling G gedetacheerde officieren van het KNIL 1937-05-11 no. 13/233 3015
Wijziging van de door de officieren van het KNIL verschuldigde bijdragen voor het Weduwen- en Wezenfonds 1937-05-15 no. 16 3015
Verslag van de aanbieding van het huldeblijk van het KNIL ter gelegenheid van het huwelijk van H.K.H. Prinses Juliana op het Paleis Kneuterdijk 1937-01-04 no. 5 3015
Inhouding van 1 procent voor het eigen pensioen van officieren en onderluitenants vanaf 15 december 1936 1937-01-18 no. 249 3015
Aanwijzingen voor de dienstneming bij het KNIL 1937-02-05 no. 42 3015
Vaststelling van de auto-toelage van de officieren van gezondheid, die belast is met de garnizoensdienst te Nijmegen 1937-03-15 no. 32 3015
Toepassing van de bepalingen betreffende de verhoging van de gagementen en pensioenen bij vijftig- en zestigjarigen ten aanzien van een gegageerd Europees korporaal-kleermaker 1937-03-19 no. 10/137 3015
Verlenging van de termijn van indeling bij de Koloniale Reserve van een luitenant van de Infanterie 1937-04-07 no. 36 3015
Opheffing van het Bureau Steunverlening in verband met het aangenomen wetsontwerp tot herberekening van de Indische pensioenen 1937-04-15 no. 19/185 3015
Afleggen van het onderluitenants-examen van de Infanterie door buiten Nederlands-Indië gedetacheerde onderofficieren van het KNIL 1937-11-13 no. 7/551 3016
Machtiging voor het treffen van voorzieningen tot de weder in gebruikstelling van het hospitaalgebouw voor de uitoefening van de Geneeskundige en Farmaceutische Dienst 1937-11-13 no. 9/581 3016
Verstrekken van gegevens betreffende de toelating tot de kaderschool 1937-11-18 no. 5447 3016
Verhoging van de toelagen over een bepaald tijdvak, reeds vóór april 1934 van gedetacheerd geweest zijnde officieren 1937-11-30 no. 18/611 3016
Aanschaffing van een röntgen-doorlichtingsapparaat voor de Koloniale Reserve te Nijmegen 1937-12-09 no. 6 3016
Verslag van een militair apotheker betreffende zijn detachering bij de militaire Artillerie Inrichtingen en bij de Rijksrubberdienst te Delft 1937-12-30 no. 9 3016
Betaling van de verpleegkosten van krankzinnig gewezen Indische militairen 1938-01-17 no. 20 3016
Mededelingen van het research laboratorium van het militair technische korps met betrekking tot voortgezette proeven en studies betreffende actieve kool 1938-02-05 no. 8 3016
Wijziging van de staat van gegevens voor onderofficieren-verlofgangers 1938-02-09 no. 5 3016
Nadere wijziging van de Beschikking van 18 mei 1933 no. 23 met betrekking tot de benoeming van officieren van gezondheid van het KNIL 1938-02-14 no. 25/78 3016
Aanbieding van een nieuwe elektriciteitsovereenkomst door de gemeente Nijmegen met de Koloniale Reserve 1938-02-18 no. 20 3016
Rapport inzake de wijze van opleiding van cadetten, bestemd voor het KNIL 1938-02-25 no. 1E 3016
Detachering van een kapitein van de Artillerie van het KNIL bij de A.B. Bofors te Bofors in Zweden en bij de Artillerie Inrichtingen aan de Hembrug ter bestudering van het fabricageproces van granaten 1938-03-03 no. 11 3017
Verzoek van de V.B.J. Warokka om herziening van het hem toegekende pensioen en genoten soldij 1938-03-10 no. 26/120 3017
Aanschaffing van kleding voor de Koloniale Reserve 1938-03-19 no. 14 3017
Regeling van het tuchtrecht voor repatriërende militairen aan boord van mailschepen alsmede kledingvoorzieningen voor die militairen 1938-03-25 no. 17 3017
Verstrekken van inlichtingen inzake de opleiding tot officier bij het KNIL en de aanwijzing van jongelieden als kandidaat-Indisch ambtenaar 1938-03-25 no. 1345 3017
Opgaaf van in Indië voor toelating van geslaagde officieren tot de Hogere Krijgsschool 1938-03-29 no. 14 3017
Verstrekking van grijsgroene serge kleding aan repatriërende militairen en gebruik ervan in Nederland 1938-03-31 no. 28 3017
Verhoging van het Gamellefonds van 1938 voor materiële uitgaven van de Koloniale Reserve 1938-04-04 no. 26 3017
Verstrekken van inlichtingen inzake de nieuwe Indische grijsgroene uniformen ten dienste van de proefnemingen met een nieuwe veldjas 1938-04-06 no. 21 3017
Afwijzing van het verzoek van een kapitein van de Infanterie om in Nederland Japans te studeren 1938-04-07 no. 12 3017
Wijziging van de bezoldiging van de in Europa gedetacheerde officieren van het KNIL, in verband met de inwerkingtreding van de Militaire Bezoldigingsregeling 1938 1938-04-13 no. 3 3017
Verslag van een luitenant van de Artillerie van het KNIL betreffende zijn onderzoek naar de gas- en luchtbescherming in Nederland 1938-05-27 no. 4 3017
Nadere dankbetuiging aan H.M. de Koningin voor de betoonde deelneming aan de nagelaten betrekkingen van de heer Khouw Ke Hien 1938-05-30 no. 24 3017
Staat van rappelbezoldigingen van reeds naar Indië teruggekeerde officieren en onderluitenants 1938-06-04 no. 1642 3017
Regeling van de geneeskundige nabehandeling van militairen aan boord van mailschepen 1938-06-17 no. 23 3017
Opgave van namen van de in 1938 in Indië voor toelating van geslaagde officieren tot de intendancecursus aan de Hogere Krijgsschool 1938-06-13 no. 37 3017
Toetreding van Nederlands-Indië van het "Comité International des Services de Santé des Armées" 1938-05-30 no. 77 3017
Rapporten van bezoeken aan bedrijven in Duitsland, van een kapitein-waarnemer van de Artillerie inzake zijn beschrijvingen van kinotheodolieten en een gepantserde doelboot voor het bommenwerpen 1938-07-07 no. 3356 3018
Regeling betreffende vrijstelling wegens broederdienst voor de lichting 1939 1938-07-25 no. 3726 3018
Verstrekken van inlichtingen inzake de staat van dienst van een dienstplichtige soldaat 1938-07-26 no. 3685 3018
Verslag van een kapitein van de Artillerie over zijn detachering bij de rijschool te Hannover 1938-07-28 no. 18 3018
Dienstneming bij het KNIL van Curaçaose jongelieden 1938-08-01 no. 35/455 3019
Verslag van een luitenant betreffende zijn onderzoek naar de bij de Artillerie Inrichtingen in Nederland bestaande Centrale Afdeling voor de controle van aan te maken meetkalibers en mallen van bijzondere vorm voor speciale doeleinden 1938-09-26 no. 32 3019
Instructie voor de onderofficieren in de 2e en 3e klasse van mailschepen om zich voor inscheping te melden bij de detachements commandant en de toezichthoudende officier 1938-10-07 no. 27 3019
Verlenen van een bijdrage voor het zwemondericht aan militairen, bestemd voor de Luchtvaartafdeling 1938-10-08 no. 15 3019
Wijziging van het Militair Keuringsreglement 1938-10-12 no. 18 3019
Wijzigingen in het Indisch officiersboekje 1938-10-26 no. 5174 3019
Mededeling van de commandant van de Koloniale Reserve over de personeelssterkte dat bij vóórmobilisatie in het mobilisatiecentrum Aalsmeer aanwezig zal zijn 1938-11-04 no. 5397E 3019
Wijziging van de bepalingen voor het overtochtsoldij 1938-11-04 no. 24 3019
Toekenning van een toelage aan de derde officier van gezondheid bij de Koloniale Reserve uit hoofde van de door de medische dienst van het korps verrichte garnizoensdienst 1938-11-15 no. 23 3019
Voorschrift inzake de meldingsplicht van Indonesische dienstplichtigen in geval van oorlog of oorlogsgevaar 1938-11-28 no. 41 3019
Nadere wijziging van het reglement voor de militaire sociëteiten in Nederlands-Indië 1938-12-01 no. 27 3020
Verzoek om schadeloosstelling wegens gedolven inkomsten van een gepensioneerde sergeant-majoor-instructeur van het Korps Militaire Politietroepen in Curaçao 1938-12-19 no. 11 3020
Mededeling van de Gouverneur-Generaal van Nederlands-Indië inzake de afwijzing van het verzoek van de Koninklijke Bond "Bendor" betreffende de opheffing van de beperking van gelijkstelling van de officierspensioenen 1938-12-23 no. 35 3020
Verslagen van een adjudant-onderofficier van de Artillerie naar aanleiding van de door hem aan verschillende instellingen gebrachte bezoeken 1939-01-03 no. 31 3020
Betrekken van nieuwe grijsgroene katoenen stoffen uit Nederlands-Indië voor de Koloniale Reserve te Nijmegen 1939-01-09 no. 12 3020
Wijziging van de geslachtsnaam van de Indische militair G.H. IJzermans in IJsermans 1939-01-19 no. 20 3020
Regeling betreffende het weder in dienst nemen van gewezen onderofficieren van het KNIL, met bestemming om bij de Koloniale Reserve in Nederland dienst te verrichten 1939-01-28 no. 22 3020
Verstrekken van inlichtingen aan de Centrale Raad van Beroep over de positie van het burgerpersoneel van de Koloniale Reserve 1939-02-17 no. 35 3020
Verstrekken van inlichtingen inzake de bevorderingskansen van de oudere adjudant-onderofficieren van het KNIL 1939-03-09 no. 28/112 3020
Regeling van het vertrek naar Indië van veertien reserve-luitenants en één vaandrig die gedetacheerd zijn bij het KNIL 1939-03-10 no. 34/116 3020
Nominatieve opgave van gepensioneerde luitenant-kolonels en majoors van de Infanterie, Cavalerie en Artillerie, geboren na 1 januari 1884 1939-04-15 no. 12 3021
Verstrekken van inlichtingen inzake de maximum voorgeschreven lengte volgens het vliegmedisch keuringsreglement 1939-04-20 no. 41 3021
Verstrekken van inlichtingen inzake de maximum voorgeschreven lengte volgens het vliegmedisch keuringsreglement 1939-04-20 no. 45 3021
Uitzending van Nederlandse artsen als officier van gezondheid 1939-04-21 no. 1881 3021
Wijziging van het dienstplichtbesluit, volgens het Koninklijk Besluit van 27 maart 1939 1939-04-25 no. 17 3021
Overzicht van de manier waarop de selectie van de voor het KNIL bestemde Europese recruten plaats vindt 1939-05-22 no. 41 3021
Ontslagregeling van een brigadier en een fuselier 1939-06-01 no. 2487 3021
Mobilisatie-bestemming van officieren van het KNIL 1939-06-01 no. 2509 3021
Uitreiking van ontslagbrieven aan eervol ontslagen korporaals van de Koninklijke Landmacht 1939-06-05 no. 13/328 3021
Rondschrijven van de ondernemingsraad voor Nederlands-Indië betreffende de dienstplicht in Nederlands-Indië 1939-06-05 no. 2602 3021
Bevorderingskansen van de oudere adjudant-onderofficieren van het KNIL 1939-06-14 no. 18 3021
Brief van het Departement van Defensie inzake het verstrekken van opdrachten aan de marine en militaire attachés 1939-06-16 no. 8E 3021
Doorlichting van de recruten van de Koloniale Reserve 1939-06-17 no. 8 3021
Verstrekken van inlichtingen inzake de verdachtmakingen over de eventuele seksuele neigingen van een recruut 1939-07-03 no. 3062 3021
Verlenen van vergunningen voor de overtocht van gezinnen van militairen voor landsrekening naar Nederlands-Indië 1939-07-06 no. 27 3021
Toelating en opleiding van cadetten voor het wapen van de militaire luchtvaart van het KNIL 1939-07-27 no. 24/309 3021
Rapport van een luitenant van de Cavalerie over de detachering bij het 1e Eskadron Pantserwagens te Vught 1939-08-01 no. 3589 3021
Verslag van een kapitein van de Artillerie betreffende zijn tewerkstelling bij de firma Hazemeijer te Hengelo om te komen tot een ontwerp-bedieningsvoorschrift van een vuurgeleidingstoestel 1939-08-03 no. 2967 3021
Aanbieding van het extract strafboel van een inlandse fuselier aan het Departement van Oorlog te Bandoeng 1939-08-05 no. 3700 3021
Brief van het Departement van Defensie inzake de vorderingen bij het ontwerpen van het voor de Koninklijke Landmacht bestemde paardengasmasker 1939-08-18 no. 9E 3021
Verstrekken van inlichtingen inzake de militaire bezetting van de buitengewesten van Nederlands-Indië 1939-08-18 no. 3893 3021
Mobilisatie-aanwijzingen voor Indische militairen in verband met het verblijf in Nederland en in het buitenland 1939-09-21 no. 4427 3021
Verstrekken van inlichtingen inzake de korpsbescheiden van officieren-verlofgangers, die met afbreking van hun verlof bij de Koninklijke Landmacht zijn ingedeeld 1939-09-22 no. 4449 3021
Koninklijk Besluit van 28 augustus 1939 betreffende de goedkeuring aan het weder in dienst nemen van gepensioneerde onderofficieren van de Koninklijke Landmacht, die jonger dan zestig jaar zijn 1939-09-25 no. 12E 3021
Tijdelijk buiten werking stellen van de Beschikking van 18 mei 1933 no. 23 ten aanzien van de bezoldiging van nieuw benoemde militaire apothekers 2e klasse, die in afwachting zijn van hun vertrek naar Indië 1939-09-29 no. 10/429 3021
Uitzending van aanvullingstroepen voor het KNIL 1939-10-03 no. 28 3022
Verslag van een luitenant van de Artillerie betreffende de in Nederland gezochte gegevens over de praktische toepassing van moderne verfsoorten voor de bedekking van ijzer, hout en leder 1939-10-21 no. 4410 3022
Doordienen van het vaste militaire personeel van de Koloniale Reserve tot het bereiken van de leeftijd van 60 jaar 1939-11-08 no. 14 3022
Verslagen betreffende het bezoek van een dirigerend paardenarts 1e klasse aan veterinaire instellingen in Frankrijk en Duitsland 1939-11-09 no. 5187 3022
Terugbrenging van de duur van de selectie voor dienstneming van drie naar twee maanden 1939-11-15 no. 18 3022
Tewerkstelling van officieren van het KNIL bij de Afdeling G van het Commissariaat voor Indische Zaken en meetelling van deze detachering voor het pensioen 1939-11-24 no. 24/516 3022
Indelen van een derde officier van gezondheid bij de Koloniale Reserve 1939-11-24 no. 34 3022
Beschikbaar stellen van de Prins Hendrikkazerne voor Nederlandse oorlogsvluchtelingen 1939-11-25 no. 4 3022
Opgave van de aan actief dienende en gepensioneerde officieren en onderluitenants van het KNIL toegekende eretekens en titulaire rangen 1939-11-30 no. 5441 3022
Beëdiging in Indië van bij de Koninklijke Landmacht tot reserve 2e-luitenant benoemde vaandrigs en kornetten 1939-12-06 no. 8/531 3022
Gelijkstelling van diploma's en onderwijs met het mulo-diploma voor de toelating tot de opleiding aspirant onderofficier-vlieger 1939-12-09 no. 4 3022
Wijziging van de Mobilisatie-vergoedings-beschikking 1939-12-18 no. 24 3022
Verzenden van processtukken in de zaak tegen een Javaanse sergeant 2e klasse 1939-12-27 no. 39 3022
Vervoer van militaire landsreizigers van Nederland naar Suriname en omgekeerd 1939-12-27 no. 39 3022
Bepaling van de waarde van het temperamentstype bij de selectie van militairen voor het KNIL 1940-01-08 no. 58 3023
Rapport van een luitenant van de Artillerie betreffende de vraag in hoeverre een kruitsoort voor een bepaalde vuurmond ook geschikt kan zijn voor een andere vuurmond 1940-01-13 no. 10 3023
Regeling betreffende de dienstneming in Nederlands-Indië bij het KNIL 1940-01-15 no. 7 3023
Bevordering van de dienstneming bij de Koloniale Reserve door een bekendmaking bij de Koninklijke Landmacht 1940-01-27 no.15 3023
Wijziging van de Beschikking van 9 november 1939, Commissariaat voor Indische Zaken, Afdeling C, no. 22 ten aanzien van de "entrée campagne 1940-02-06 no. 9 3023
Verrekening met het Departement van Defensie van de geneeskundige garnizoensdienst te Nijmegen over 1939 1940-02-19 no. 34 3023
Verzamelen van gegevens voor het aanmaken van luchtvaartkaarten van Nederlands-Indië in de USA 1940-02-27 no. 651 3023
Opgave van bij volmacht gehuwde echtgenoten van in de overzeese gewesten dienende soldij genietende militairen, die aanspraak hebben op een gezinstoelage 1940-03-04 no. 852 3023
Opleiding tot internist van een officier van gezondheid 1e klasse 1940-03-12 no. 28 3023
Terugbetaling van de vliegreiskosten aan een officier van gezondheid 2e klasse 1940-04-22 no. 31/144 3023
Verzoek om inlichtingen inzake de regeling van het tijdstip van opkomst voor dienstplichtigen, ingedeeld bij het wapen van de Artillerie 1940-05-01 no. 1708 3023
Opgaven van de hoeveelheden gewassen en uitgestoomde goederen en de daarvoor betaalde prijzen van de Koloniale Reserve 1940-05-09 no. 7 3023
Verlenen van voorschotten aan vliegclubs in Nederlands-Indië alsmede de aanbieding van de statuten van het Nederlands-Indisch Luchtvaartfonds 1940-05-27 no. 6 3023
Tijdelijke afwijking van de formatie van de technische dienst bij het Wapen van de Artillerie van het KNIL 1940-05-27 no. 14 3023
Ontheffing van de indeling bij de Koloniale Reserve van een luitenant van de Infanterie 1940-06-13 no. 20 3023
Regeling van het landspensioen en vliegongevallen-toelage aan de nabestaanden van een gesneuvelde luitenant van de Infanterie-vlieger van het KNIL 1940-06-27 no. 11 3023
Verzoek om inlichtingen inzake de oorlogsgeweldschade aan de Prins Hendrikkazerne 1940-06-27 no. 34 3023
Op non-activiteit stellen van de in Nederland aanwezige militairen van het KNIL 1940-07-13 no. 1 3023
Behandeling van verzoeken om betaling van uitrustingskosten voor de aanvankelijk voor de Indische dienst bestemde cadetten 1940-07-23 no. 1 3023
Opheffing van de Capitulantenraad en het Centraal Capitulantenbureau 1940-07-30 no. 17 3023
Bepalingen met betrekking tot de demobilisatie van de Nederlandse Weermacht 1940-11-06 no. 31 3024
Renteloze leningen voor de betaling van vóór 10 mei 1940 bestelde Indische militaire uitrustingen door aanvankelijk voor de Indische dienst bestemd, doch nader tot 2e luitenant bij de voormalige landmacht benoemde cadetten 1940-12-31 no. 7 3024
Uitbetaling van boekengeld voor de officieren op universiteiten, leerlingen van de éénjarige wiskundige cursus 1941-01-06 no. 7 3024
Verstrekken van inlichtingen aan derden uit de tot het archief van het Departement van Koloniën behorende gegevens 1941-02-13 no. 2 3024
Behandeling van de betaling van diverse rekeningen voor rekening van het Departement van Koloniën 1941-03-14 no. 8 3024
Tegemoetkoming voor de uitrusting voor bij de troepen in Suriname gedetacheerde officieren 1941-04-01 no. 23 3024
Verstrekken van gegevens inzake de technische opleiding bij de Luchtvaartafdeling te Bandoeng 1941-04-01 no. 25 3024
Toekenning van een uitkering aan een ontslagen lid van de Geneeskundige Raad, alsmede de financiële gevolgen van de maatregelen ten aanzien van de ontheffing uit hun functie van joods personeel 1941-04-03 no. 20 3024
Opheffing van de Koninklijke Militaire Academie en toekenning van een toelage aan de cadetten 1941-04-03 no. 33 3024
Pensioenregeling van een sergeant-majoor-instructeur van de infanterie 1941-07-04 no. 20 3025
Verzekering van officiersgezinnen van aanspraak op vrije geneeskundige behandeling 1941-08-01 no. 12 3025
Goedkeuring van de overeenkomst tussen de Rijks Geneeskundige Dienst en de Burgergeneesheren betreffende de geneeskundige verzorging 1941-11-14 no. 3 3025
Doorzending van verzoeken om niet voor wegvoering naar Duitsland in aanmerking te worden gebracht 1942-09-23 no. 3 3025
Verschaffing van visa voor Zwitserland aan een vertegenwoordiger van het Nederlandse Rode Kruis 1942-10-13 no. 2E 3025
Namenlijst van gepensioneerde statenloze militairen, die gediend hebben in het Nederlands-Indische leger 1942-12-17 no. 1E 3025
Verbetering van de financiële positie van de vóór 1920 gepensioneerde militairen 1942-12-28 no. 8 3025
Wijziging van de geboortedatum en de tenaamstelling van een gewezen Indische militair 1943-02-19 no. 6 3025
Tewerkstelling in Duitsland van joodse gewezen militairen van het Nederlands-Indische leger 1943-03-17 no. 1 3025
Verbetering van de vooruitzichten betreffende de opleiding van gezagsbataljons in West-Australië 1945-07-19 no. 1 3025
Verzoek aan de Rijksgebouwendienst om beschikbaarstelling van een gebouw voor de nieuw te vormen Afdeling Intendance 1945-08-13 no. 6 3025
Verzoek om berichtgeving inzake de uitzending in activiteit herstellen van gepensioneerde officieren, onderofficieren en andere militaire rangen 1945-08-28 no. 7 3025
Demobilisatie van de Prinses Irene Brigade 1945-08-29 no. 1 3025
Regeling van de demobilisatie van militairen, welke bij oproeping in het buitenland verbleven 1945-09-03 no. 3 3025
Resumé van een bepreking inzake de wijze waarop het vervoer van Nederlandse passagiers naar Indië en van évacué's naar Nederland zal worden geregeld 1945-09-04 no. 2E 3025
Toepassing van het Koninklijk Besluit no. E.45 van 22 juni 1944, houdende vaststelling van de mogelijkheid tot het uitzenden van dienstplichtigen van de Koninklijke Landmacht 1945-09-04 no. 6 3025
Brief van het Ministerie van Oorlog inzake de volledige benutting van de capaciteit van een troepentransportschip voor de verzending van personeel naar Nederlands-Indië 1945-09-11 no. 2E 3025
Verzoek van de Commissie Uitzending Personeel naar Nederlands-Indië om een machtiging te verlenen voor het verkrijgen van inlichtingen over de toestand in het Verre Oosten 1945-10-04 no. 1E 3025
Brief van de inspecteur van de geneeskundige dienst van de Koninklijke Landmacht inzake de verantwoording voor de geneeskundige verzorging van het personeel in het Transit Camp Woodfarm te Malvern Wells in Engeland 1945-12-19 no. 14 3025
Oproeping voor de dienst bij het KNIL van personen, bestemd voor de olie-rehabilitatie 1945-11-22 no. 2E 3025
Uitzending van ervaren beroeps- en reserve-personeel van de luchtvaart Nederland 1945-09-11 no. 8 3025
Betaling van de kosten voor de geneeskundige keuringen voor de Indische militaire dienst van 2e luitenants en cadetten van het KNIL 1945-09-15 no. 1 3025
Beschikbaarstelling van dienstplichtigen voor het Verre Oosten 1945-09-18 no. 7 3025
Verzoek om inlichtingen inzake de uitzending van jongelui, bestemd voor de Curaçaose Petroleum Industrie Maatschappij en hun vrijstelling van militaire dienst op Curaçao 1945-09-18 no. 14 3025
Verzoek om goedkeuring voor de uitwisseling van gegevens tussen de Bataafse petroleum maatschappij en Shell Australië 1945-09-19 no. 19 3025
Betaling van salarissen en vergoedingen aan gemilitariseerde beambten van de Bataafse petroleum maatschappij 1945-09-20 no. 4 3025
Verzoek van een gewezen majoor-titulair van het KNIL om herstel in actieve dienst 1945-09-22 no. 2 3025
Dirigeren van het personeel van het Marine Etablissement Zuid-Afrika naar Colombo 1945-09-22 no. 11 3025
Vaststelling van de bijdrage toegekend aan het Bestuur van de United Nations Forces Club 1945-09-24 no. 5 3025
Uitkering van een voorschot aan Nederlandse dienstplichtigen afkomstig uit Canada en Zuid-Afrika 1945-09-27 no. 19 3025
Verstrekken van inlichtingen inzake de uitzending van NICA-personeel naar Woodfarm 1945-09-29 no. 5 3025
Uitzending van personeel naar het Verre Oosten gedurende de maand oktober 1945 1945-10-09 no. 5 3025
Opgaven van het personeel en kantoorruimte betreffende het Bureau London van Overzeese Gebiedsdelen 1945-10-13 no. 3 3025
Mededelingen inzake het niet in aanmerking komen van vreemdelingen voor dienstneming bij het KNIL en de onmogelijkheid voor kolonisten van vreemde nationaliteit om toegelaten te worden in Nederlands-Indië 1945-10-17 no.6 3025
Eventueel herstellen van gepensioneerde militairen in actieve dienst 1945-11-02 no. 16 3025
Verzoek van ex-krijgsgevangenen in Singapore om terugzending naar Sumatra 1945-11-06 no. 4 3025
Aanwijzing van leden in de bezoldigingscommissie Marinepersoneel in het Verre Oosten 1945-11-16 no. 10 3025
Verstrekken van inlichtingen inzake de executie van geallieerde krijgsgevangenen op het vliegveld te Kalidjati op Java 1945-11-23 no. 15 3025
Verlenen van buitengewoon verlof aan die militairen die hun land van herkomst alleen via Nederland kunnen bereiken 1945-11-24 no. 2 3025
Verzoek van enige gedemobiliseerde Nederlandse dienstplichtigen te Curaçao tot het behouden van aanspraak op vrij vervoer voor een bepaalde periode 1945-11-28 no. 27 3025
Te nemen maatregelen met betrekking tot de toeslag op de Indische pensioenen 1945-12-08 no. 5 3025
Aanvraag van het kledingmagazijn te Paramaribo van brevetten voor de gouden medaille voor langdurige trouwe militaire dienstpensioenen 1945-12-10 no. 1/101a 3025
Besprekingen met de commandant van het leger in Nederlands-Indië over de positieregeling van ex-krijgsgevangenen 1945-12-20 no. 14 3025
Verstrekken van inlichtingen inzake de mogelijke detachering van reserve officieren van de Koninklijke Nederlandse Landmacht 1945-12-27 no. 8 3025
Herbenoeming van 2e luitenants bij het KNIL 1945-08-13 no. 5 3025
Rapport inzake de beteugeling van fraude bij grensoverschrijding door militairen van het KNIL 1946-05-31 no. 21E 3026
Toekenning van een bijdrage aan het bestuur van de "United Nations Forces Club" te Londen 1946-05-31 no. 89 3026
Verstrekken van inlichtingen inzake de vermissing van een luitenant van het het KNIL 1946-06-07 no. 168 3026
Toepassing van de Nederlandse strafwet voor het personeel van de Curaçaose schutterij en de vrijwilligerskorpsen 1946-06-15 no. 74/298 3026
Verzoek om een opgave van de sterkte van het detachement bestemd voor Suriname 1946-06-17 no. 24 3026
Uitbetaling van pensioenen in Indië na 1 augustus 1945 1946-06-25 no. 64 3026
Nota inzake het staken van het zenden met groot verlof en de gevolgen hiervan voor het personeel in Nederland van het KNIL 1946-06-28 no. 30/179 3026
Toekenning duurtetoeslag in verband met de koerswijziging van de Nederlands-Indische gulden ten opzichte van de Nederlandse gulden 1946-05-03 no. 3 3026
Positieregeling van ontslagen officieren 1946-05-08 no. 64 3026
Terugroepen van gerepatrieerde reserve officieren van gezondheid in werkelijke dienst 1946-05-15 no. 45 3026
Toekenning van daggelden aan de militairen van het KNIL, die deelnemen aan de overwinningsmars te Londen 1946-05-21 no. 43 3026
Uitbetaling van pensioenen aan in het buitenland wonende Indische gepensioneerden 1946-05-21 no. 62 3026
Verzoek om het verstrekken van gegevens betreffende overleden militairen 1946-05-24 no. 3 3026
Mededeling betreffende het Repatriëringscentrum Austerlitz ,dat rechtstreeks komt te staan onder de bevelen van het hoofd van de afdeling militaire zaken bij het Ministerie van Overzeese Gebiedsdelen 1946-05-25 no. 22 3026
Verzoek aan een majoor, werkzaam bij een te Brussel gevestigde onderdeel van het Bureau Nationale Veiligheid zich te melden voor de uitzending naar Indië 1946-01-02 no. 5 3026
Verzoek om inlichtingen inzake de positie van gedetacheerde politie-militairen 1946-01-04 no. 4E 3026
Toekenning van een soldijverhoging aan aspirant-militairen vanwege meetelling van hun diensttijd 1946-01-12 no. 2 3026
Verzoek om inlichtingen inzake klachten over de repatriëring van personen bij aankomst in Nederland 1946-01-17 no. 2E 3026
Inzetten van ex-krijgsgevangenen voor het vorm en van gevechtseenheden ter handhaving van de orde en rust in Nederlands-Indië 1946-01-18 no. 16E 3026
Verlenen van verlof naar Nederland aan in Suriname verblijvende officieren 1946-01-24 no. 1/37 3026
Nominatieve opgave van alle tot op 5 januari 1946 uit de sterkte van de Surinaamse Weermacht afgevoerde militairen, die krachtens de demobilisatiebepalingen van de Koninklijke Landmacht, werden gedemobiliseerd en met groot verlof zijn gezonden 1946-01-25 no. 7E 3026
Totstandkoming van maatregelen om de onderwijs behoevende jeugd vrijstelling te verlenen van de dienstplicht in Nederlands-Indië 1946-01-25 no. 5/26 3026
Bevordering van officieren van het KNIL die een erewoordverklaring tekenden 1946-01-29 no. 9 3026
Verlofregeling voor het in Curaçao dienende personeel van de Koninklijke Landmacht 1946-01-30 no. 4 3026
Verzoek van in het Verre Oosten verblijvende militairen om het instellen van gereduceerde tarieven voor het verzenden van telegrammen, pakjes door hun familie 1946-01-31 no. 12 3026
Verstrekken van inlichtingen inzake oorlogsmisdaden gepleegd tegen militairen van het KNIL 1946-02-04 no. 4 3026
Indeling en bezoldiging van officieren van de Koninklijke Landmacht 1946-02-06 no. 6E 3026
Beantwoording van het schrijven van de Nederlands-Indische Bond van ex-gemobiliseerden en Geïnterneerden met betrekking tot personeelsaangelegenheden 1946-02-07 no. 4/39z 3026
Verlenen van groot verlof aan repatriërende militairen 1946-02-12 no. 2 3026
Berekening van voor de jaarweddeverhoging tellende diensttijd van de reserve officieren van de Koninklijke Landmacht 1946-02-19 no. 1E 3026
Het in ontvangst nemen van gelden van de Engelse regering te goede rekening door een kapitein van het KNIL, ten behoeve van legeronderdelen behorend bij de Koninklijke Landmacht op Malakka 1946-02-21 no. 19 3026
Regeling van de nagelaten eigendommen van Nederlandse onderdanen, die zich in Japanse krijgsgevangenkampen bevonden hebben 1946-02-22 no. 14 3026
Verstrekking van uitrustingen aan uit het Verre Oosten terugkerende ex-krijgsgevangenen 1946-02-25 no. 7 3026
Terugvordering van te veel uitbetaalde pensioengelden aan de nabestaanden van in Duitse gevangenschap overleden burgerlijke en militaire landsdienaren 1946-02-26 no. 15 3026
Eventuele verstrekking van extra-toewijzingen voor de aanschaffing van kleding aan uit Suriname en Curaçao komende militairen 1946-02-26 no. 39 3026
Verlenen van verlof wegens langdurige dienst 1946-03-01 no. 1/103a 3026
Verlenen van groot verlof aan reserve officieren met een kort dienstverband 1946-03-01 no. 24 3026
Verzoek om instructies voor betrokken departementen inzake ontslagen NICA-personeel 1946-03-12 no. 42 3026
Instelling van een adviescommissie voor de zuivering van de zich in Europa bevindende Nederlands-Indische burgerlijke en militaire landsdienaren 1946-03-13 no. 12E 3026
Verstrekken van geneeskundige- en tandheelkundige hulp aan gezinnen, die terugkeren uit de Japanse interneringskampen 1946-03-15 no. 17 3026
Ministeriële Beschikking van 25 maart 1946, no. 401 betreffende de uitzending naar Nederlands-Indië van de controleur van de militaire administratie, tevens hoofd van de Afdeling Administratie en Comptabiliteit voor de Koninklijke Landmacht bij het algemeen hoofdkwartier van de legercommandant in Nederlands-Indië 1946-03-26 no. 2E 3026
Verstrekken van inlichtingen inzake de verpleging van twee gewonde militairen in het militair hospitaal te Batavia 1946-03-26 no. 15 3026
Dankbetuiging van Koningin Wilhelmina aan de oud-krijgsgevangenen 1946-03-27 no. 1E 3026
Ontheffing van zijn tijdelijk herstel in actieve dienst van een generaal-majoor titulair van het KNIL 1946-03-27 no. 2 3026
Berekening van de diensttijd voor bezoldigingsverhogingen aan dienstplichtigen en reservepersoneel in geval van oorlog, oorlogsgevaar of andere buitengewone omstandigen 1946-04-02 no. 21 3026
Evacuatie van Nederlandse krijgsgevangenen en burger-geïnterneerden uit Japan 1946-04-05 no. 10E 3026
Militarisatie van ondermeer NICA-personeel alsmede gemilitariseerd uitzenden van burgerpersoneel 1946-04-11 no. 30 3026
Uitbetaling van pensioenen aan in Duitsland verblijvende gewezen Indische militairen door tussenkomst van de Nederlandse Militaire Missie te Berlijn 1946-04-15 no. 53 3026
Toekenning van een toelage aan in Nederland verblijvende gezinnen van militairen van het KNIL 1946-04-19 no. 5 3026
Rapport inzake de gedragingen van een luitenant en een sergeant, werkzaam in Engeland als welfare officer 1946-04-20 no. 18 3026
Verzoek om inlichtingen inzake een artikel in het weekblad "De Vrije Stem" betreffende brieven uit Australië van oorlogsvrijwilligers 1946-04-20 no. 28 3026
Uitkering voor burgerkleding aan teruggekeerde Nederlanders 1946-04-30 no. 65 3026
Herstellen van schade aan militaire gebouwen die in gebruik zijn gegeven aan het Ministerie van Oorlog en aan geallieerde legeronderdelen 1946-07-05 no. 32 3027
Mededeling over de terugkeer uit Indië van deelnemers aan de Victory-parade 1946-07-08 no. 59 3027
Opgaven van militaire landsreizigers die uitgezonden worden voor detachering bij de troepen in Suriname en Curaçao 1946-07-08 no. 61 3027
Brief van het Ministerie van Oorlog inzake regeling van de dienstplicht van gerepatrieerden 1946-07-17 no. 31E 3027
Regeling van de dienstplicht van Nederlanders in het buitenland 1946-07-17 no. 44/197 3027
Verzoek van twee militairen van de infanterie om uitbetaling van hun gedurende de Japanse bezetting van Nederlands-Indië niet uitbetaalde pensioenen 1946-07-18 no. 39 3027
Voorstel aan het Ministerie van Oorlog om de kosten te verdelen van het postvervoer van Nederland naar Nederlands-Indië 1946-07-22 no. 94 3027
Verzoek aan de minister van Verkeer om beschikbaarstelling van extra-scheepsruimte voor het vervoer van troepen naar Suriname en Curaçao 1946-07-25 no. 57 3027
Brief van de Nederlandse Bond van Militairen en de Vredestichters betreffende hun verzoek aan de Nederlandse regering oorlog en bloedvergieten in Indonesië te voorkomen 1946-07-26 no. 7E 3027
Verzoek om inlichtingen inzake de al dan niet militaire status van het gemilitariseerd personeel van de luchtbeschermingsdienst en radioluisterdienst 1946-07-29 no. 36 3027
Verzoek om inlichtingen betreffende de afrekening van een voorschot ten behoeve van de kantoor displaced persons te Batavia 1946-08-05 no. 29E 3027
Verslag van de op 31 juli 1946 gehouden protestvergadering van de Nederlandse Bond van Militairen betreffende het protest tegen de uitzending van dienstplichtigen naar Indië 1946-08-10 no. 3E 3027
Werving van technici voor het KNIL in Suriname 1946-08-14 no. 15/405 3027
Regeling betreffende de tegemoetkoming in de kosten van uitrusting uit te keren aan officieren van het KNIL, die in Nederland worden benoemd 1946-08-12 no. 13 3027
Regeling betreffende de overtocht van gezinnen van in Nederlands-Indië dienende beroepsmilitairen naar Nederland in afwachting van doorzending naar Nederlands-Indië 1946-08-27 no. 66/431 3027
Regeling betreffende de uitbetaling van een diensttijdbonus aan schutters die met goot verlof gezonden worden wegens ziels en of lichaamsgebreken 1946-08-28 no. 32 3027
Afschrift van een bedankbrief van Sir Neville Bland inzake de Nederlandse inzet voor begraafplaatsen in de South East Asia Command area 1946-08-29 no. 1E 3027
Toezending van gegevens betreffende de overleden krijgsgevangenen en geïnterneerd geweest zijnde militairen en burgers in het Verre Oosten 1946-09-05 no. 16 3027
Regeling van de demobilisatie van personeel van het KNIL in Engeland 1946-09-07 no. 48 3027
Ontzetting van het recht van personen om bij de gewapende macht te dienen 1946-09-10 no. 25 3027
Uitzending van artsen naar Amerika 1946-09-13 no. 59 3027
Verrekening van de spaargelden van Nederlandse krijgsgevangenen in het kamp Sendai I te Japan 1946-09-14 no. 4 3027
Verlofregeling voor in Curaçao dienend personeel van de Koninklijke Landmacht 1946-09-14 no. 87/516 3027
Goedkeuring verlenen aan onderofficieren om eerste klasse te reizen van Suriname naar Nederland 1946-09-16 no. 39 3027
Verzamelen van gegevens over alle zoekgeraakte orde- en eretekens tijdens de Japanse bezetting 1946-09-17 no. 12 3027
Opgave van ontslagen gepensioneerde officieren van het KNIL 1946-09-17 no. 44 3027
Zenden van lectuur naar Nederlands-Indië ter distributie onder de Nederlandse troepen 1946-09-18 no. 184 3027
Verzoek van de burgemeester van Heerlen om toezending van overlijdenaktes van personen 1946-09-20 no. 8177 3027
Te volgen gedragslijn ten aanzien van de officieren en cadetten van het KNIL die uit Duitse krijgsgevangenschap zijn teruggekeerd 1946-09-21 no. 34/268 3027
Verzenden van gegevens van overleden krijgsgevangenen in het Verre Oosten 1946-09-23 no. 43 3027
Behandeling van de verzoeken van eervol ontslagen officieren van het Canadese leger om dienst te nemen bij het KNIL 1946-09-24 no. 102 3027
Onderzoek naar de gedragingen van officieren van het KNIL 1946-09-24 no. 113 3027
Samenstelling van een lijst van gegevens betreffende de demobilisatie van het personeel van de Koninklijke Landmacht dat in Curaçao dienst heeft gedaan 1946-09-26 no. 46/537 3027
Weigering van de terugkeer naar Nederlands-Indië van een opgeroepen militair 1946-09-26 no. 8598 3027
Het treffen van een regeling met betrekking tot het opleggen van krijgstuchtelijke straffen aan in Nederland verblijvende militairen van het KNIL 1946-09-27 no. 82 3027
Vermaning van een militair wegens het niet verder willen deelnemen als lid van het personeel van het KNIL 1946-09-18 no. 170 3027
Regeling betreffende het beschouwen van het militair personeel van het KNIL als formatie als bedoeld in artikel 39 van de Wet op de Krijgstucht 1946-10-01 no. 20 3028
Verzoek aan de commandant van het KNIL om toezending van een opgave met het aantal tot het KNIL behorende Europese militairen dat in het 1e halfjaar 1947 in Indië aanwezig zal zijn 1946-10-01 no. 8347 3028
Aanbieding van een drukproef van een verhandeling van dr. L.M. Rollin Couquerque betreffende de herziene rechtspleging bij de Landmacht in Nederlands-Indië 1946-10-03 no. 8705 3028
Verzoek om terugbetaling van een bedrag als vergoeding vanwege een door de Koninklijke Marine gevorderde auto 1946-10-07 no. 14 3028
Vorderingen op het land van vóór en gedurende de Japanse bezettings-periode 1946-10-07 no. 16 3028
Verstrekken van inlichtingen inzake de toepassing van het Nederlands-Indisch Wetboek van Militair Strafrecht op Beroepsmilitairen van het KNIL 1946-10-07 no. 8705 3028
Regeling van de dienstplicht van naar Indië uit te zenden personeel 1946-10-07 no. 8981 3028
Verslag over de toestand in een kamp te Soerabaya ten aanzien van de voeding en legering 1946-10-07 no. 9100 3028
Toezending van de instructie voor een luitenant van de Infanterie van het KNIL, Commandant van het detachement militairen van het KNIL aan boord van het motorschip "Johan van Oldebarneveldt, vertrokken op 5 oktober 1946 vanuit Amsterdam 1946-10-08 no. 35 3028
Toezending van de instructie voor een luitenant van de Infanterie van het KNIL, Commandant van het detachement militairen van het KNIL aan boord van het motorschip "Johan van Oldebarneveldt, vertrokken op 5 oktober 1946 vanuit Amsterdam 1946-10-08 no. 35 3028
Zuiveringsmaatregelen ten aanzien van overleden landsdienaren 1946-10-09 no. 117 3028
Vaststellen van de positie van het in Londen gedetacheerde personeel van het KNIL na opheffing van het Bureau Londen Overzeese Gebiedsdelen 1946-10-10 no. 66 3028
Verzoek aan de commandant van het militair repatriëringscentrum in Austerlitz om een opgave van alle te werk gestelde gerepatrieerde beroepsmilitairen aldaar 1946-10-15 no. 9791 3028
Bemiddeling bij de instelling en samenstelling van een arbitrage-commissie inzake het militair repatriëringscentrum te Austerlitz 1946-10-16 no. 60 3028
Aanbieding gegevens inzake het ontwerp ordonnantie demobilisatiebonus 1946-07-18 no. 67E 3028
Regeling van de demobilisatie van Surinaamse oorlogsvrijwilligers 1946-10-22 no. 106 3028
Repatriëring op Britse schepen van Nederlandse militairen en gezinsleden van Australië naar Nederland 1946-10-23 no. 35 3028
Verzoek om invoering van een verlaagd tarief voor pakketpost 1946-10-24 no. 8597 3028
Verzoek van de vereniging "Indië's Oude Garde" om steunverlening aan de vrouw, ook wel de "soldatenmoeder" genoemd, die zich inzet voor de soldaten en achtergebleven gezinnen 1946-11-06 no. 11111 3028
Bezwaren tegen de uitreiking van de officiersdienstkruizen van het KNIL aan bepaalde officieren 1946-11-07 no. 53 3028
Bevordering van oorlogsvrijwilligers van de Koninklijke Landmacht, dienende in Suriname 1946-11-08 no. 76/597 3028
Verzorgen van een cursus voor gerepatrieerde militairen bij het Indisch Instructie bataljon 1946-11-12 no. 4 3028
Toezending van de administratieve bescheiden van militairen van de Koninklijke Landmacht te Suriname 1946-11-13 no. 50 3028
Verzoek van een luitenant van de militaire luchtvaart om terugbetaling van de door hem gedurende de Japanse bezetting ten behoeve van zijn gezin betaalde gelden gelden 1946-11-13 no. 55 3028
Berichtgeving aan de Repatriëringsdienst -Indië inzake de meldplicht te Austerlitz voor beroepsmilitairen van het KNIL, die op 8 november 1942 onder de wapenen waren 1946-11-14 no. 97 3028
Verzoek van de NV Nederlandse Spoorwegen om mededelingen omtrent vermissing van vervoersbewijzen 1946-11-15 no. 8E 3028
Sterkteopgaven van personeel van het KNIL 1946-11-16 no. 11712 3028
Niet-heruitzending van een luitenant, leraar voor de Indische vakken aan de scholen voor reserve officieren 1946-11-20 no. 11E 3028
Veroek van een reserve-kolonel van de militair geneeskundige dienst van het Koninklijk-Nederlands-Indische Leger om ontvangst van een brevet behorende bij de aan hem verleende Britse onderscheiding 1946-11-20 no. 59 3028
Mededeling inzake de dienstneming van vreemdelingen bij het KNIL 1946-11-20 no. 66 3028
Verzoek om inlichtingen over het hoofdstuk "dienstplicht in Nederlands-Indië" van de handleiding voor de Nederlandse consulaire ambtenaar van het Ministerie van Buitenlandse Zaken 1946-11-21 no. 12208 3028
Opgave van het personeel van het korps militaire politietroepen te Curaçao, dat in aanmerking wenst te komen voor verlenging van detachering voor een bepaalde tijd 1946-11-27 no. 91 3028
Benoeming van een officier van het KNIL als lid van de Krijgsraad 1946-11-30 no. 15 3028
Toezending van een instructie en appéllijsten aan de detachements commandant van het KNIL aan boord van het motorschip "Weltevreden", voor vertrek naar Indië 1946-12-02 no. 1 3028
Mededelingen inzake overtredingen op de deviezenbepalingen 1946-12-03 no. 20E 3028
Verzoek om uitbetaling van het salaris gedurende de Japanse bezetting van de weduwe van een wachtmeester van de Cavalerie van het KNIL 1946-12-03 no. 80 3028
Te nemen maatregelen in verband met de opheffing van de Betaalkantoor van de Afdeling Militair Personele Zaken 1946-12-03 no. 113 3028
Samenstelling van het Indisch Instructie-bataljon en het op te richten Depot Compagnie van het KNIL 1946-12-04 no. 28 3028
Verzoek van het bestuur van het herstellingsoord "Bethanië" te Zeist tot wederom de vrije beschikking over haar tehuis, dat dienst doet als ziekenhuis voor zieke geëvacueerde militairen van het KNIL 1946-12-11 no. 13579 3028
Uitzending in militair verband van driehonderd schrijvers 1946-12-12 no. 104 3028
Toekenning van vergoedingen aan bij onderdelen van de Koninklijke Landmacht tewerkgestelde militairen van het KNIL 1946-12-13 no. 27 3028
Richtlijnen voor het verlenen van verlof aan militairen wegens ziekte van familieleden 1946-12-14 no. 12969 3028
Verzoek om demobilisatie van niet-landsdienaren vanuit Nederlands-Indië 1946-12-18 no. 100/338 3028
Te volgen gedragslijn ten aanzien van communistische militairen 1946-12-23 no. 53 3028
Continueren van de machtiging van de luitenant-gouverneur-generaal aan het hoofd van de Afdeling Militaire Personele Zaken inzake benoemingen, ontslagen en bevorderen van militair peroneel 1946-12-31 no. 53/346 3028
Uitzending van legerpredikanten voor maximaal twee jaar naar Nederlands-Indië 1947-01-02 no. 37 3029
Uitbetaling van achterstallige bezoldiging van cadetten van de Koninklijke Militaire Academie, die in Duitse krijgsgevangenschap zijn geweest 1947-01-03 no. 80 3029
Toezending van een instructie aan de detachement commandant van het KNIL aan boord van het motorschip "Boissevain", voor vertrek naar Indië 1947-01-07 no. 3 3029
Mededeling aan de luitenant-gouverneur-generaal van Nederlands-Indië betreffende de behandeling in de Tweede Kamer van de oorlogsbegroting voor de dienstjaren 1946 en 1947, waarbij een vraag is gesteld door een lid van de Tweede Kamer 1947-01-08 no. 44/5 3029
Regeling van het vervoer in Nederland voor de uit Indië naar Nederland uitgezonden officieren 1947-01-14 no. 38/10 3029
Overzicht van de voornaamste bepalingen betreffende de dienstplicht in Nederland-Indië 1947-01-17 no. 11E 3029
Verzoek om dienstneming in het Nederlandse leger door oud-militairen die in het Duitse leger hebben gediend 1947-01-17 no. 52 3029
Bepalingen betreffende de uitbetaling van een demobilisatie-uitkering aan de nabestaanden van overleden militairen van de Koninklijke Landmacht 1947-01-22 no. 42/49 3029
Betaling van de salarissen van militairen van het KNIL, die tijdens de Japanse bezettingsjaren in krijgsgevangenschap zaten 1947-01-27 no. 19 3029
Verzoek om sterkte opgaven van het KNIL 1947-01-31 no. 67 3029
Verzoek van het Ministerie van Oorlog om een opgave van gerepatrieerde reserve officieren 1947-02-04 no. 27 3029
Verzending van gegevens over de krijgsgevangenen te Batavia 1947-02-04 no. 52 3029
Verzoek om inlichtingen naar aanleiding van de Verordening van het Militair Gezag in Nederlands-Indië van 21 november 1946 no. 507 over de militaire rechtspraak 1947-02-07 no. 3090 3029
Berekening van de demobilisatie-bonus van Surinaamse oorlogsvrijwilligers over de diensttijd bij het KNIL 1947-02-08 no. 5 3029
Herziene overzichtsstaat van de uitzending van onderde 1947-02-10 no. 7E 3029
Afwijzende houding van de Nederlands-Indische regering ten aanzien van het verlenen van korte verloven aan militairen van het KNIL, wegens ernstige ziekte van in Nederland verblijvende familieleden 1947-02-11 no. 2529 3029
Verzoek van de Nederlandse Bond van ex-krijgsgevangenen en geïnterneerden om verhoging van de pensioenuitkering aan weduwen van militairen beneden de rang van officier 1947-02-13 no. 3251 3029
Regeling van de overkomst van Surinaamse oorlogsvrijwilligers voor vertrek naar Tainta in Batavia 1947-02-14 no. 122 3029
Opleiding van radiotelegrafisten, die ook tot luchtvaartradiotelegrafisten kunnen worden opgeleid 1947-02-22 no. 24 3029
Brief van het Informatiebureau van het Nederlandse Rode Kruis betreffende de aanvraagformulieren voor het verkrijgen van overlijdensakten van in Indië en het Verre Oosten overleden en vermiste personen 1947-02-25 no. 7E 3029
Ongevallenregeling voor het vliegend personeel van de Koninklijke Nederlands-Indische Luchtvaart Maatschappij tijdens de oorlogshandelingen in Oost-Indië 1947-02-26 no. 12 3029
Opgave van aan de onderinspecteur van de militaire administratie te Paramaribo opgezonden controlebladen van naar Suriname vertrokken oorlogsvrijwilligers van het KNIL 1947-02-28 no. 33 3029
Brief van het Hoofdkwartier Adjudant-Generaal betreffende de wijze van handelen in gevallen van verzoeken om herstel in actieve dienst van oud-officieren of onderofficieren 1947-03-01 no. 19E 3029
Oproepen van dienstplichtigen van het KNIL buiten Nederlands-Indië 1947-03-12 no. 11/61 3029
Rapport van de Nederlandse Bond van Ex-krijgsgevangenen en Geïnterneerden inzake de noodtoestand waarin veel ex-krijgsgevangen van het KNIL zich in bevinden 1947-03-13 no. 18E 3029
Verlenen van verlof aan Surinaamse oorlogsvrijwilligers voor een bepaalde periode 1947-03-17 no. 37 3029
Uitzending van militaire chauffeurs naar Indië 1947-03-17 no. 37 3029
Behandeling van ex-krijgsgevangenen die nog in Nederlands-Indië in militaire dienst zijn 1947-03-25 no. 6693 3029
Aflossing en demobilisatie van het beroepspersoneel van het KNIL 1947-03-28 no. 109 3029
Verlenen van voorschotten op achterstallige bezoldiging aan met verlof in Suriname verblijvende militairen van het KNIL 1947-04-01 no. 70 3029
Verlenen van ontslag aan de luitenant-generaal van het KNIL als voorzitter van de Staatsmobilisatieraad 1947-04-01 no. 5806 3029
Verzoek om een snellere vervoer te willen bewerkstelligen van geschenkpakketten, bestemd voor in Nederlands-Indië dienende militairen 1947-04-02 no. 131 3029
Doorzending van een brief inzake klachten over het optreden van Indische militairen 1947-04-03 no. 7572 3029
Vordering van Huis Zandbergen te Huis ter Heide om beschikbaar te stellen aan de Stichting tot bevordering van het christelijk godsdienstig leven in de Nederlandse studentenwereld 1947-04-12 no. 12 3029
Verzoek van Zijner Koninklijke Hoogheid, Prins der Nederlanden, Inspecteur-Generaal van de Koninklijke Landmacht om een grotere bekendheid te geven aan de vrijstelling van militaire diensplicht voor ex-personeel van het Bureau Bijzondere Opdrachten 1947-04-17 no. 104 3029
Toekenning van een vergoeding aan Surinaamse gepensioneerde oorlogsvrijwilligers 1947-04-24 no. 47/265 3029
Tegemoetkoming in de uitrustingskosten van gezinsleden van de reserve-officieren van het KNIL 1947-04-25 no. 25 3029
Berekening van de uitrusting- en maintenancekosten voor het Vrouwen-Korps van het KNIL 1947-04-26 no. 55 3029
Toezending van Verordeningen van het Militair Gezag, inzake rechtspleging bij de Landmacht in Nederlands-Indië 1947-05-01 no. 30911E 3029
Verzoek om een wetswijziging betreffende de regeling over de onderlinge rangs- en standsverhouding van de officieren en de militairen beneden de rang van officier, behorende tot de Koninklijke Marine, het leger in Nederland en het leger van Nederlands-Indië 1947-05-02 no. 9E 3029
Verzoek aan het Ministerie van Oorlog om het ter beschikking stellen van de gebouwen van de voormalige Koloniale Reserve te Nijmegen 1947-05-16 no. 56 3029
Instructie voor het militair personeel, behorend tot de Nederlandse Militaire Missie bij de geallieerde bestuursraad in Duitsland 1947-05-19 no. 49 3029
Aanbieding van een memorandum betreffende de minder goede stemming onder de contactpersonen van het KNIL vanwege bevorderingsbeslissingen 1947-05-19 no. 279 3029
Verzoekschrift namens de vrouwen Artilleristen 2de Afdeling Veldartillerie inzake het vooruit zenden naar Nederland van de vrouwen en kinderen van beroepsmilitairen van het KNIL, die met verlof zullen gaan of gedemobiliseerd worden 1947-05-22 no. 45 3029
Instructie voor de detachements commandanten betreffende de inname van winterkleding 1947-05-22 no. 239 3029
Verlenen van een machtiging aan de commandant van het Militaire Ontvangst Centrum Austerlitz tot het aangaan van een huurovereenkomst met het bestuur van de vereniging "Bethanie" te Zeist 1947-05-24 no. 14 3029
Verzoek om de mogelijkheid te overwegen voor een betaling in afgeronde perioden bij de berekening van de inkomsten van verlofgangers 1947-05-28 no. 85 3029
Aanbieding van een tevredenheidsbetuiging aan een reserve kapitein van de Infanterie 1947-05-29 no. 178 3029
Afwijzing van bereidwilligen om als dienstplichtige naar Nederlands-Indië terug te keren 1947-05-29 no. 374E 3029
Staten van dienstplichtige militairen beneden de rang van officier, die zich vrijwillig voor terugkeer naar Nederlands-Indië hebben opgegeven 1947-05-29 no. - 3029
Wijziging in de benaming van "kwartiermeester" in "militaire kashouder" bij het Depot Nederland van het KNIL 1947-05-30 no. 36 3029
Uiteenzetting van het karakter van de evacuatie-uitkeringen in Nederland 1947-06-02 no. 469 3030
Terugvordering van de Prins Hendrik-kazerne op het Ministerie van Oorlog 1947-06-05 no. 36 3030
Samenstelling van de Krijgsraad te Curaçao 1947-06-09 no. 66/363 3030
Detachering van KNIL-officieren bij de oefencentra van de Koninklijke Landmacht 1947-06-10 no. 39 3030
Verlenging en verkorting van het tijdsduur van de beschikking voor de repatriëringsdienst in Indië 1947-06-23 no. 40 3030
Verzoek om plaatsing aan de universiteit van Amsterdam van enkele officieren van het KNIL voor de opleiding tot militair-jurist 1947-06-24 no. 983 3030
Brief vande inspecteur-generaal van de Koninklijke Marine en Koninklijke Landmacht, Prins Bernhard inzake het gebrek aan discipline bij het brengen van de militaire groet 1947-06-26 no. 19E 3030
Inlichtingen van het Ministerie van Oorlog inzake de te volgen richtlijnen met betrekking tot principiële dienstweigeraars 1947-07-01 no. 1E 3030
Plaatsing van vrijwilligers voor de opleiding tot parachutist bij de School Opleiding Parachutisten te Hollandia 1947-07-07 no. 1064 3030
Tewerkstelling van militairen van de Koninklijke Landmacht of officieren civiele dienst bij het Ministerie van Overzeese Gebiedsdelen 1947-07-11 no. 44 3030
Inlevering van de kleding en uitrusting van het dienstplichtig en reservepersoneel van het KNIL 1947-07-15 no. 80 3030
Uitreiking van identiteitsbewijzen voor het krijgen van reductie op de spoorwegen 1947-07-15 no. 1216 3030
Verstrekken van inlichtingen betreffende de verlaging van de kosten van de verzending van luchtpostpakketten 1947-07-18 no. 1468 3030
Bezwaarschrift van de luitenant-kolonel van het KNIL betreffende de aan hem verleende accomodatie aan boord van het motorschip "Indrapoera" 1947-07-19 no. 21 3030
Verstrekking van welfare rantsoenen aan de militairen gedurende de reis van Nederlands-Indië naar Nederland 1947-07-19 no. 22 3030
Regeling van de opleiding tot reserve-officier in Nederland 1947-07-28 no. 56 3030
Verzoek om inlichtingen betreffende de kosten verbonden aan de reis van officieren die worden aangewezen in het kader van de Indische vorming van Nederland naar Nederlands-Indië 1947-07-28 no. 61 3030
Openstellen van de mogelijk tot het aangaan van een vaste verbintenis of kort verband bij alle wapens en diensten van het KNIL 1947-07-29 no. 1700 3030
Toelating tot de opleiding tot reserve-officier bij het KNIL te Bandoeng 1947-07-31 no. 47/505a 3030
Verzoek aan het hoofd Kantoor Dienstplicht om de militaire bescheiden van dienstplichtigen met groot verlof in Nederland alleen beschikbaar te stellen bij incidentele gevallen 1947-08-04 no. 1709 3030
Voorwaarden waaraan moet worden voldaan bij toelating tot de opleiding tot officier bij het KNIL 1947-08-05 no. 1649E 3030
Personeelsvoorziening bij de Topografische Dienst van het KNIL 1947-08-14 no. 101 3030
Opgave van het aantal oud-lombokstrijders in Nederland 1947-08-19 no. 1903 3030
Bepaling van de inkomsten van evacue's gedurende de reis van Indië naar Nederland 1947-08-26 no. 104 3030
Terugzending van Surinaamse oorlogsvrijwilligers via Curaçao 1947-08-27 no. 33 3030
Verlenen van een machtiging aan de commandant van het Militaire Ontvangstcentrum te Austerlitz voor de aanschaffing van meubilair voor de Prins Hendrik-kazerne 1947-09-04 no. 2371 3030
Verplaatsing van de kantoren van de Militair Kashouder van het KNIL Depot-Nederland te Zeist naar de Prins Hendrik-kazerne te Nijmegen 1947-09-11 no. 2482 3030
Verschaffen van duidelijkheid betreffende de indeling en uitzending van KNIL-experts 1947-09-13 no. 39 3030
Verstrekken van inlichtingen betreffende de benodigde verbetering van het Militair Hospitaal II te Batavia 1947-09-15 no. 2235 3030
Overzicht van de vetrekdata van officieren van het KNIL gedetacheerd bij de Koninklijke Landmacht 1947-09-17 no. 96 3030
Staat van namen en gegevens van personen, die met ingang van 1 oktober 1947 gemilitariseerd worden in de rang van tijdelijk sergeant van het KNIL en om te worden opgeleid voor uizending naar Nederlands-Indië voor de cryptologische dienst 1947-09-23 no. 2676 3030
Opgaven van in Nederland tewerkgestelde officieren van het KNIL 1947-09-24 no. 2378 3030
Onderzoek naar de voedingstoestand van militairen van verschillende legeronderdelen 1947-09-24 no. 64 3030
Verstrekken van inlichtingen betreffende de gezondheidstoestand van militairen 1947-09-24 no. 139 3030
Opzegging van de huur van "Sonnehaert" in verband met de verplaatsing van de staf van de commandant van het Militaire Ontvangst Centrum Austerlitz 1947-09-24 no. 2712 3030
Regeling van de verlofverlening voor de gezinshereniging na genoten recuperatieverlof voor personeel van het KNIL 1947-09-25 no. 2762 3030
Lijsten van de indeling en samenstelling van het Indische instructie bataljon 1947-10-01 no. 30 3030
Verstrekking van kleding aan in Nederland tewerkgestelde militairen van het KNIL en samenstelling van het Indische instructie bataljon 1947-10-02 no. 2838 3030
Uitzending van dienstplichtige tandartsen van het KNIL 1947-10-07 no. 33 3030
Verlofs- en kantooruren regeling van het kantoorpersoneel van de Militaire Kashouder, Depot Nederland te Nijmegen 1947-10-09 no. 3026 3030
Uitbetaling van militaire tegoeden van gepensioneerde militairen 1947-10-21 no. 1372 3030
Verzoek aan het Ministerie van Sociale Zaken om inlichtingen betreffende het gebruik van de titel van verpleger en verpleegster 1947-11-04 no. 80 3031
Voorschrift betreffende verstrekking van kleding aan militairen van het KNIL 1947-11-06 no. 3478 3031
Vergoeding van reis- en verblijfskosten ten behoeve van sollicitanten voor het Vrouwen-Korps van het KNIL 1947-11-07 no. -E 3031
Verlenen van een machtiging aan de commandant van het KNIL-centrum Nederland, voor het doen van uitgaven voor herstelwerkzaamheden in de Prins Hendrik-kazerne te Nijmegen 1947-11-07 no. 51 3031
Verzoek aan de kolonel van de Genie van het KNIL om aanwezig te zijn als vertegenwoordiging voor de minister bij de plechtige overdracht van urnen op de Nieuwe Ooster Begraafplaats te Amsterdam 1947-11-18 no. 1614 3031
Uitzending van manschappen van het Korps Rijkspolitie voor detachering bij het Korps Militaire Politie-troepen in Curaçao 1947-11-27 no. 4 3031
Verzoek om een opgave van in het buitenland verblijvende militairen en gezinsleden van militairen 1947-12-05 no. 2173 3031
Te volgen gedragslijn inzake de afgifte van kleding 1947-12-05 no. 3903 3031
Verzoek om inlichtingen inzake de betaling van de vrachtkosten van uit Indië aangevoerde bagage 1947-12-10 no. 3509 3031
Verstrekking van een opgave met gegevens over demobiliserenden ten behoeve van de korpscommandant van het KNIL-centrum en de Nationale Demobilisatieraad 1947-12-23 no. 85 3031
Uitbetaling van voorschotten aan voor ontslag naar Nederland gezonden militairen van de troepen in Suriname 1947-12-23 no. 80/781 3031
Verstrekken van mededelingen inzake het gedrag van het personeel van het KNIL op troepenschepen 1947-12-19 no. 67 3031
Regelen van de terugkeer van de onderofficieren van de Militaire Administratie naar Indïe 1947-12-18 no. 4027 3031
Tegemoetkoming in de uitrustingskosten aan landsdienaren bij uitzending naar West-Indië 1947-12-15 no. 51 3031
Toepassing van de administratieve voorschriften voor het KNIL op de in Suriname en Curaçao dienende officieren en militairen beneden de rang van officier 1947-12-13 no. 70/781 3031
Aanbieding door het kazernement en hospitaal voor het KNIL Centrum Nederland te Nijmegen van een begroting van de kosten van het werk ten behoeve van het onderhoud aan de gebouwen van de Prins Hendrik-kazerne gedurende het dienstjaar 1948 1947-12-12 no. 31 3031
Vaststelling van de ongelijkheid in vrije geneeskundige behandeling van KNIL-militairen en hun gezinsleden 1947-12-06 no. 67 3031
Berichtgeving omtrent ten dele goedgekeurde militairen 1947-12-05 no. 2639 3031
Verzoek aan het Ministerie van Oorlog om het overdragen van alle inkomende op de militairen van het KNIL betrekking hebbende zaken 1947-12-01 no. 65 3031
Overmaking van spaargelden van ex-krijgsgevangenen van de Sendai Kamp Japan 1947-11-24 no. 3477 3031
Verzoek aan de kolonel van de Genie van het KNIL om aanwezig te zijn als vertegenwoordiging voor de minister bij de plechtige overdracht van urnen op de Nieuwe Ooster Begraafplaats te Amsterdam 1947-12-13 no. 38 3031
Uitnodiging aan Z.K.H. Prins Bernhard en de ministers van Oorlog en Marine ter gelegenheid van de opening van de Prins Hendrik-kazerne te Nijmegen 1947-11-12 no. 39 3031
Uitnodiging aan Z.K.H. Prins Bernhard en de ministers van Oorlog en Marine ter gelegenheid van de opening van de Prins Hendrik-kazerne te Nijmegen 1947-11-11 no. 32 3031
Te volgen gedragslijn betreffende de regeling van de postverzending, bestemd voor het Nederlands militair personeel in Nederlands-Indië 1948-03-17 no. 1128 3031
Verlenen van een machtiging aan het KNIL-centrum te Nijmegen voor het verbeteren van de buitenverlichting van de Prins Hendrik-kazerne 1948-02-27 no. 796 3031
Verstrekken van inlichtingen inzake de Dakotaramp bij Padalarang 1948-02-13 no. 91 3031
Berichtgeving aan de commandant van de Landmacht in Suriname betreffende de overboeking van gelden 1948-02-04 no. 122 3031
Regeling betreffende de verstrekking van kleding en uitrusting aan het personeel bij de Repatriëringsdienst-Indië 1948-02-02 no. 414 3031
Uitzending van een reserve-tweede-luitenant naar Curaçao voor de functie van Hoofd Radio- en Verbindingsdienst 1948-01-29 no. 50/72 3031
Instructie betreffende de strafoplegging aan boord van troepentransportschepen 1948-01-29 no. 42 3031
Bedenkingen ten aanzien van de uitzending naar Curaçao van een hoofdofficier met de rang van majoor, die eventueel tot luitenant-kolonel zal worden bevorderd 1948-01-29 no. 39 3031
Verlenen van een machtiging aan het KNIL-centrum Nederland, Prins Hendrik-kazerne te Nijmegen voor het doen van uitgaven ten behoeve van het onderhoud aan de gebouwen in gebruik te Zeist 1948-01-24 no. 42 3031
Opheffing van het Indisch Instructie Bataljon en het daaraan verbonden KNIL Depot 1948-01-15 no. 86 3031
Verlenen van goedkeuring aan de verbouwing van gebouw K, voormalig magazijnsgebouw, van de Prins Hendrik-kazerne te Nijmegen 1948-01-08 no. 45 3031
Opgave van officieren en cadetten, die na de bevrijding van Nederland naar Nederlands-Indië zijn vertrokken alsmede een uitéénzetting van de regeling van uitrustingskosten voor deze militairen 1948-03-178 no. 4025 3031
Verzoek om inlichtingen betreffende de stagnatie van dagbladenverzending in Nederlands-Indië 1948-03-18 no. 1168E 3031
Verstrekken van inlichtingen betreffende de mogelijke regeling voor militairen om te telegraferen op rijkskosten 1948-03-01 no. 64 3031
Bepaling van de financiële siuatie van het weekblad "Het lichtspoor" 1948-03-02 no. -E 3031
Uitzending van tandartsassistentes bij het Vrouwen-korps van het KNIL 1948-03-04 no. 39 3031
Uitzending van verpleegkrachten Neurose-hospitaal 1948-03-05 no. 50 3031
Te volgen gedragslijn betreffende de regeling van de postverzending, bestemd voor het Nederlands militair personeel in Nederlands-Indië 1948-03-11 no. 71 3031
Overgang van het personeel van de Prins-Hendrik-kazerne te Nijmegen van het Ministerie van Oorlog naar het Ministerie van Overzeese Gebiedsdelen 1948-04-01 no. 29 3032
Richtlijnen voor de berechting van militairen van het KNIL 1948-04-01 no. 54 3032
Uitkering van een bonus en een premie in Nederland voor de in Nederlands-Indië gedemobiliseerde militairen van het KNIL 1948-04-01 no. 1587 3032
Aanwerving van een psycholoog voor de Psychologische Dienst van het KNIL in Nederlands-Indië 1948-04-03 no. 1323 3032
Bepalingen voor de vergoeding van onder meer de reiskosten in Nederland, in verband met de uitzending naar West-Indië 1948-04-05 no. 64 3032
Toezending van een circulaire inzake de verjonging van het korps beroepsmilitairen van het KNIL en daaraan verbonden verdere afvloeiing 1948-04-09 no. 80 3032
Verzoek om inlichtingen inzake het bestaan van bevolkingsregisters bij de voormalige Koloniale Reserve 1948-04-17 no. 64 3032
Werving in Nederland ten behoeve van het KNIL 1948-04-21 no. 50 3032
Voorschrift betreffende het voorzien van de aantekening "medisch geheim" op enveloppen waarvan de inhoud medische gegevens bevatten van militairen van het KNIL 1948-04-21 no. 1644 3032
Regeling van stemmen bij volmacht door militairen in West-Indië bij de algemene verkiezingen voor de Tweede Kamer 1948-04-22 no. 61 3032
Regeling van de uitbetaling van inkomsten aan in West-Indië achtergebleven gezinnen van aldaar voor het KNIL aangenomen en naar Nederlands-Indië uitgezonden militairen 1948-05-03 no. 97 3032
Afnemen van examens voor de rang van onderluitenant van de Militaire Administratie 1948-05-04 no. 53 3032
Verlenen van vergoedingen aan militairen die worden heruitgezonden naar Nederlands-Indië 1948-05-14 no. 1736 3032
Wijziging van de strafrechterlijke behandeling van zaken tegen KNIL-militairen 1948-05-18 no. 50 3032
Herziening van de verlofbezoldiging van enige dienstplichtigen 1948-05-20 no. 47 3032
Ingebruikgeving aan het Ministerie van Oorlog van de gebouwen van de Prins Hendrik-kazerne gedurende de periode januari 1946 tot en met juli 1947 1948-05-29 no. 51 3032
Verlenen van een machtiging aan de commandant van het KNIL-centrum te Nijmegen, voor het doen uitvoeren van verbeteringen aan het toneel in de kantine van de Prins Hendrik-kazerne 1948-06-01 no. 2119 3032
Verlenen van een machtiging aan het KNIL-centrum Nederland te Nijmegen voor het bijdragen in de kosten verbonden aan het doen voorzien van de legering voor het bij het Oranje Nassau Oord te Renkum tewerkgesteld militair verplegend personeel 1948-06-02 no. 149 3032
Toekenning van daggelden aan vrouwelijk verplegend personeel 1948-06-02 no. 2076 3032
Rapporten van een commandant van het KNIL aan boord van de "Volendam" betreffende de toestanden aan boord tijdens de reis van Indië naar Nederland 1948-06-07 no. 91 3032
Verlenen van een machtiging aan de commandant van het KNIL-centrum te Nijmegen, voor het doen uitvoeren van de vernieuwing van de urinoirs in gebouw N van de Prins Hendrik-kazerne 1948-06-07 no. 2288 3032
Verzoeken om de herziening van de groot-verlof datum wegens vermeende aanspraken op ziekteverlof 1948-06-07 no. 2863 3032
Toepassing van het Demobilisatie-besluit op de militairen in West-Indië 1948-06-14 no. 11 3032
Instelling en samenstelling van een commissie welke het vraagstuk over de organisatie van de militair geneeskundige diensten zal gaan bestuderen 1948-06-15 no. 62 3032
Regeling voor het aangaan van een vaste verbintenis bij het Koninklijke Nederlandse-Indische Leger door in West-Indië dienende militairen 1948-06-16 no. 41 3032
Verantwoording van de kosten van doorzending van Nederlandse dagbladen in Indonesië per luchtpost 1948-06-21 no. 105 3032
Aanwijzigingen voor de inzending van mutatie-opgaven over bij het Korps Militaire Politietroepen in Curaçao gedetacheerd personeel van de Koninklijke Landmacht 1948-06-23 no. 103 3032
Opheffing van de Repatriëringsdienst-Indië per 1 augustus 1948 1948-06-30 no. 139 3032
Circulaire van het Departement van het Militaire Huis van H.M. de Koningin betreffende het dragen van het onderscheidingsteken "nestel", door adjudanten in gewone- en buitengewone dienst 1948-07-02 no. 62/141 3033
Verzoek om inlichtingen inzake het bekendmaken van de stamboeknummers van militairen 1946-07-02 no. 1442 3033
Verzoek om inlichtingen inzake dienstneming in Nederland 1948-07-09 no. 36 3033
Belastingkorting voor militairen beneden de rang van onderofficier 1948-07-14 no. 1757 3033
Verstrekken van inlichtingen met betrekking tot de plechtigheden rond de overdracht van de regering van H.M. Koningin Wilhelmina aan H.K.H. prinses-regente Juliana in augustus en september van 1948 1948-07-14 no. 2984 3033
Intrekking van de Beschikking van 28 september 1944 nr. G.S.18 C.A. inzake de toekenning tot het dragen van de "gewondenstreep" voor militairen van het KNIL 1948-07-15 no. 1530 3033
Werving en aanwerving van personeel in augustus 1948 voor Indië 1948-07-20 no. 111 3033
Verzending van de ziektebescheiden van uit Suriname naar Nederland vertrekkende militairen 1948-07-23 no. 72 3033
Woord van waardering voor de Repatriëringsdienst-Indië 1948-07-24 no. 38 3033
Regeling betreffende het verlenen van binnenlands verlof wegens langdurige dienst 1948-07-28 no. 47 3033
Plaatsing van advertenties in de dabladen en periodieken voor het KNIL 1948-07-29 no. 9 3033
Vermelding van gegevens op de facturen voor de verstrekking van geneesmiddelen uit militaire apotheken 1948-08-10 no. 51 3033
Aanvraag voor de toezending van exemplaren van het afscheidswoord van de Luitenant-Generaal S.H. Spoor 1948-08-19 no. 27 3033
Aanbieding aan het KNIL-centrum Nederland te Nijmegen van een rondschrijven van het Hoofd Algemene Personele Zaken van het Departement van Sociale Zaken inzake de uitzending van personeel naar Nederlands-Indië 1948-08-27 no. 3817 3033
Verstrekken van inlichtingen met betrekking tot de moeilijkheden van huisvesting van repatriërende non-evacués, die niet over huisvesting beschikken in Nederland 1948-09-03 no. 32 3033
Verslag over de ongelijke behandeling van militairen van het KNIL ten opzichte van landmacht- en marine officieren aan boord van het motorschip "Sibajak" van Batavia naar Rotterdam 1948-09-16 no. 4476 3033
Uitzending van artsen naar Indonesië 1948-09-25 no. 3125 3033
Verzending van geopende brieven door militairen in Suriname 1948-10-14 no. 96/811 3033
Toekenning van een gratificatie-uitkering aan het personeel in vaste dienst bij het KNIL-Centrum Nederland te Nijmegen 1948-19 no. 24 3033
Brief van de gouverneur van Suriname inzake de delegatie van bevoegdheden aan de commandant Landmacht 1948-10-21 no. 94 3033
Inspectie door een lid van de Geneeskundige Raad van het KNIL hospitaal te Nijmegen 1948-10-29 no. 96 3033
Berekening van de bezoldiging voor reserve-officieren die een kort dienstverband aangaan 1948-10-30 no. 98 3033
Verstrekken van inlichtingen inzake de verzending van een mailpakket naar Suriname 1948-11-02 no. 5355 3033
Regeling van de sociale nazorg van afgekeurde naar Nederland gezonden Vrouwen-Korps leden 1948-11-03 no. 77 3033
Demobilisatie-uitkering aan een gewezen stadswachter bij de stadswacht te Semarang 1948-11-08 no. 5050 3033
Toekenning van een suppletie-toelage aan soldij genietende militairen boven hun soldij 1948-11-10 no. 3284 3033
Uitbetaling van een gezinsonkostentoelage aan militairen 1948-11-11 no. 11E 3033
Opgave van met recuperatie- en of ziekteverlof in Nederland vertoevende militairen, die met inheemse vrouwen gehuwd zijn 1948-11-11 no. 5278 3033
Uitbetaling van een rehabilitatie-uitkering 1948-11-15 no. 3386 3033
Nominatieve opgave van de gedetacheerde KNIL-militairen in West-Indië 1948-11-15 no. 5358 3033
Verzoek om schadeloosstellingen voor in Indonesië verloren gegane particuliere eigendommen 1948-11-17 no. 103 3033
Terugzending van gemilitariseerd burgerpersoneel van de M.L. en Genie van het KNIL 1948-11-17 no. 108 3033
Verlening van overtochtskosten voor de gezinnen van repatriërende oorlogsvrijwilligers 1948-11-18 no. 5138 3033
Vaststelling van de nationaliteit van personen door afgifte van een verklaring waarin de nationaliteit wordt vermeld in verband met de dienstplicht 1948-11-19 no. 71 3033
Regelingen voor Nederlandse oorlogsslachtoffers 1948-11-24 no. 104 3033
Verzending van rolstoelen ten behoeve van de orthopedische afdeling, Militair Hospitaal te Batavia 1948-11-24 no. 5276 3033
Berichtgeving inzake de aflossing en demobilisatie in Indonesië 1948-11-25 no. 103 3033
Regeling van de terugkeer naar Nederland van het verplegend personeel van de Militaire Geneeskundige Dienst 1948-11-26 no. 138 3033
Dienstneming bij het Koninklijk Nederlands-indsiche Leger in en van de Nederlandse Antillen en Suriname 1948-12-03 no. 62 3033
Instellen van een onderzoek naar de rechtsgeldigheid van een echtscheidingsbewijs, de zogenaamde Soerat Talak 1948-12-03 no. 69/948 3033
Uitzending van kort verband militairen bij het KNIL naar West-Indië 1948-12-09 no. 5878 3033
Verlenen van ziekteverlof voor dienst- en reserveplichtigen van het KNIL 1948-12-13 no. 125 3033
Vergoeding van de kosten voor gehouden uitvaartdiensten met betrekking tot overleden militairen van het KNIL 1948-12-13 no. 2724 3033
Verlenen van voorschotten aan naar Indonesië terug te zenden militairen van het KNIL en aan hun echtgenoten 1948-12-16 no. 51 3033
Uitzending van artsen in KNIL-verband 1948-12-30 no. 49 3033
Bepaling van de tarieven voor de tandheelkundige verzorging van het militair personeel in West-Indïe 1948-09-13 no. 101 3033
Verzoek om gegevens van alle tot het KNIL behorend personeel die zich in het buitenland bevinden met uitzondering van Nederland en Singapore 1949-01-22 no. 5587 3034
Verzoek om gegevens betreffende de medische voorziening bij het KNIL-Centrum te Nijmegen 1949-01-22 no. 6218 3034
Verstrekken van inlichtingen betreffende de aflossing van militairen in Indonesië 1949-01-24 no. 19 3034
Instemming met de aanleg van een tennisbaan ten laste van het Cantinefonds van de voormalige Koloniale Reserve 1949-01-27 no. 57 3034
Publikatie van een ingezonden brief door het weekblad "De Lini" inzake de behandeling van oorlogsslachtoffers 1949-01-27 no. 55 3034
Overbrengen van berichten naar Indonesië van in Nederland verblijvende verwanten van in Indonesië verblijvende militairen bij het KNIL 1949-01-27 no. 55 3034
Verstrekken van inlichtingen betreffende de vrijwillige dienstneming bij het KNIL door in België verblijvende Nederlanders 1949-01-27 no. 55 3034
Regeling van de vergoeding van de reiskosten van uit West-Indië emigrerende gedemobiliseerde militairen 1949-02-02 no. 31 3034
Technische verzorging van advertenties en drukwerken van het Ministerie van Overzeese Gebiedsdelen door de Regeringsvoorlichtingdienst 1949-02-02 no. 55 3034
Terugzending van in Nederland verblijvende gemilitariseerd burgerpersoneel van de Genie 1949-02-02 no. 568 3034
Verstrekken van inlichtingen inzake de toepassing van bepalingen van militair pensioenaanspraken voor KLM-vliegers 1949-02-10 no. 125 3034
Betaalmiddelen tijdens de reis op troepentransportschepen naar en van Indonesië 1949-02-09 no. 6E 3034
Toepassing van de regeling "kort dienstverband KNIL" op de landmachttroepen in West-Indië 1949-02-10 no. 134 3034
Beëindiging van detacheringen van militairen bij de Koninklijke Landmacht 1949-02-15 no. 25 3034
Aanbieding van een dagboek van een dirigerend officier van gezondheid betreffende de werving van beroepsofficieren van gezondheid voor het KNIL 1949-02-15 no. 6286 3034
Verstrekking van betaalmiddelen tijdens de reis op troepentransportschepen naar en van Indonesië 1949-02-19 no. 6 3034
Verantwoording voor de verstrekking van demobilisatie-leningen aan Zuid-Afrikaanse oorlogsvrijwilligers in Zuid-Afrika 1949-02-18 no. 62 3034
Verlenen van toestemming voor de terugkeer naar Nederland van in Suriname gedetacheerde reserve-officieren 1949-02-21 no. 14/173 3034
Verstrekken van inlichtingen betreffende het beschouwen van een vrijwillige verbintenis bij het KNIL als oorlogsvrijwilliger met betrekking tot de bezoldigingsregeling 1949-02-24 no. 21 3034
Toekenning van gederfde militaire inkomsten aan officieren en cadetten, die gedurende de bezetting niet in krijgsgevangenschap zijn geweest 1949-02-25 no. 100 3034
Invordering van landsschulden van gepensioneerde militairen 1949-02-25 no. 544 3034
Opmerkingen ten aanzien van de ontvangen opgaven van pensioengrondslagen van gedetacheerde beroepsmilitairen in de Nederlandse Antillen 1949-02-28 no. 119 3034
Beschikking van de minister van Overzeese Gebiedsdelen betreffende het bagage-vervoer van Nederland naar Indonesië en in Nederland naar de inschepingsplaats 1949-03-01 no. 1157 3034
Toekenning van een tegemoetkoming in de uitrustingskosten ten behoeve van de uit Nederland uit te zenden gezinnen van gewezen oorlogsvrijwilligers van de Koninklijke Landmacht, die een kort verband bij het KNIL zijn aangegaan 1949-03-04 no. 514 3034
Regeling van de terugreis van militairen van de Koninklijke Landmacht en hun gezinnen uit Indonesië naar Nederland 1949-03-09 no. 59/39 3034
Wijziging van de bezoldigingsregeling voor de soldaten in verband met de voorbereiding van een nieuw prospectus van werving voor het KNIL 1949-03-14 no. 38 3034
Diensttijdberekening van gedetacheerde militairen van de Koninklijke Landmacht 1949-03-18 no. 26 3034
Vrijstelling van dienstplicht ten behoeve van studerende jongelieden uit West-Indië 1949-03-19 no. 28 3034
Uitzending naar Indonesië van officieren van gezondheid, die de cursussen volgen in Nederland in tropische hygiëne, parasitologie en tropische ziekten 1949-03-25 no. 44 3034
Verstrekken van inlichtingen betreffende de rekrutering van hulpverpleegsters 1949-04-08 no. 67 3034
Verlenen van een machtiging aan het KNIL-Centrum Nederland, Prins Hendrik-kazerne te Nijmegen om ten laste van de begroting voor Indonesië werkzaamheden uit te voeren 1949-04-08 no. 1536 3034
Regeling van de vergoeding van telegramkosten aan militairen van het KNIL 1949-04-22 no. 58 3034
Verstrekken van inlichtingen betreffende het gebruik of kortingen van plaatsnamen in telegrammen 1949-04-27 no. 66 3034
Verzoek om inlichtingen betreffende de opleiding van mariniers 1949-05-03 no. 43 3034
Vervroegde verlofverlening aan KNIL-militairen in verband met ziekte van ouders 1949-05-06 no. 52 3034
Circulaire van de directeur van het Rijksarbeidsbureau van het Ministerie van Sociale Zaken betreffende te nemen maatregelen ten aanzien van de vrijstelling van dienst als gewoon dienstplichtige en uitstel van eerste oefening 1949-05-10 no. 3162 3034
Verzoek aan de Adjudant-Generaal te Bandoeng om toezending van opgaven van begraven oorlogsslachtoffers op krijgsgevangenbegraafplaatsen 1949 3034
Te voeren overleg inzake een voorgenomen schenking aan een rechtspersoonlijkheid hebbende vereniging, die tot doel heeft gepensioneerde Ambonese militairen en de weduwen van de in Japanse tijd gesneuvelde of omgekomen Ambonese militairen en burgers te steunen 1949-05-16 no. 3142 3034
Hernieuwde bekendmaking van enige veldpostvoorschriften 1949-05-17 no. 3249 3034
Militarisatie van in Nederland aangenomen burgerpersoneel voor de Topografische Dienst 1949-05-19 no. 2090 3034
Het van toepassing verklaren van de veldpostregeling voor Indonesië op de militairen in Suriname en de Nederlandse Antillen 1949-05-24 no. 29 3034
Mededeling inzake het in acht nemen van rouw door het KNIL in Nederland in verband met het overlijden van de legercommandant in Indonesië, generaal S.H. Spoor 1949-06-01 no. 4 3034
Opnemen in het kledingvoorschrift van kleding van de militaire politie voor wat betreft de nestel 1949-06-04 no. 3957 3034
Mededelingen inzake de verstrekking van militaire rantsoenen 1949-06-10 no. 4110 3034
Terugzending van korpsbescheiden naar Indonesië van in Nederland verblijvende officieren 1949-06-13 no. 1243 3034
Verzoek om opgaven met betrekking tot de demobilisatie van KNIL-personeel in Nederland 1949-06-14 no. 55 3034
Wijziging van de wasregeling alsmede mededelingen ten aanzien van het verloren gaan van landsgoederen bij reizen 1949-06-15 no. 4109 3034
Te volgen gedragslijn voor het verlenen van eervol ontslag aan in Nederland verblijvende officieren die wegens afkeuring de militaire dienst zullen moeten verlaten 1949-06-16 no. 56/96 3034
Toepassing van de Regeling Kort Dienstverband 1948 voor militairen die overgaan naar het KNIL in beroepsdienst 1949-06-17 no. 28 3034
Bevordering van in Nederland ingedeelde onder-officieren 1949-06-17 no. 4149 3034
Te volgen gedragslijn betreffende de toekenning van een toelage aan in Nederland gedetacheerde officieren van gezondheid wegens gemis particuliere praktijk 1949-06-30 no. 2743 3034
Toelating van voor de dienstplicht ingeschreven artsen tot een KNIL-verband 1949-07-01 no. 11E 3034
Verlenen van een tegemoetkoming in de uitrustingskosten aan militairen van de Koninklijke Landmacht, die in Indonesië overgaan naar het Koninklijk Nederlands-Indonesisch Leger 1949-07-04 no. 1684 3034
Procedure voor de toelating van leerlingen aan de Hogere Krijgsschool 1949-07-06 no. 68 3034
Circulaire van de directeur Leger Materieeldienst betreffende de voorschriften bij het aantreffen van buit-munitie 1949-07-08 no. 4676 3034
Voorlichting aan hen, die met recuperatie- of ziekteverlof naar Nederland vertrekken 1949-07-11 no. 4186 3034
Uitreiking van marsorders aan naar Nederland vertrekkende militairen van het Koninklijk Nederlands-Indonesische Leger 1949-07-15 no. 3032 3034
Voorstel om de verantwoording van de ontvangsten ten bate van en de uitgaven ten laste van de "Rekening Ministerie van Overzeese Gebiedsdelen" met de Rekening van Indonesië te verrekenen 1949-07-28 no. 3509 3034
Verzoek van de Algmene Nederlandse Geheelonthoudersbond om maatregelen te nemen tegen de verstrekking van alcoholhoudende dranken aan militairen in Indonesië 1949-07-29 no. 69 3034
Verzoek om gegevens voor de reconstructie van de militaire stamboeken van het Koninklijk Nederlands-Indonesische Leger 1949-08-11 no. 3231 3035
Uitvoering van een nieuwe wervingsregeling voor officieren van gezondheid van het Koninklijk Nederlands-Indonesische Leger 1949-08-22 no. 87 3035
Plaatsing van KNIL-officieren op de hogere intendance school 1949-08-26 no. 120 3035
Uitbetaling van toelagen als tegemoetkoming in de studiekosten aan officier-leerlingen van het Koninklijk Nederlands-Indonesische Leger bij de Hogere Krijgsschool 1949-08-29 no. 94 3035
Verstrekken van inlichtingen betreffende de uitrusting van het ex-hospitaalschip "Oranje" 1949-09-02 no. 96 3035
Richtlijnen ten aanzien van het dragen van badges 1949-09-02 no. 6146 3035
Te volgen gedragslijn voor de verrekening van gelden met betrekking tot het "overall settlement", de schuldenregeling van Nederland en Indonesië 1949-09-08 no. 4609 3035
Verzoek om opgaven betreffende het aantal burgerambtenaren in vaste- en tijdelijk dienst bij het Koninklijk Nederlands-Indonesische Leger 1949-09-14 no. 151 3035
Voorschriften ter bezuiniging op kantoor- en tekenbehoeften 1949-09-14 no. 6439 3035
Brief van de gouverneur van de Nederlandse Antillen inzake zijn verzoek om het verstrekken van opgaven van alle bij het Korps Militaire Politietroepen in de Nederlandse Antillen gedetacheerde beroepsmilitairen van de Koninklijke Landmacht onder vermelding van de pensioenbijdragen 1949-09-20 no. 8E 3035
Verlenen van een machtiging aan de commandant van het KNIL-centrum te Nijmegen voor de aanwending van een bedrag ter vernieuwing van de elektrische installatie van de Prins Hendrik-kazerne 1949-09-24 no. 4055 3035
Toezending van circulaires van algemeen belang, bestemd voor alle militair gezaghebbenden 1949-09-26 no. 105 3035
Verstrekking van lunch- en regeringspakketten aan repatriërende militairen 1949-09-30 no. 6692 3035
Toekenning van een gezinsonkostentoelage boven de delegaties aan de gedwongen in Nederland achtergebleven gezinnen van in West-Indië dienende militairen 1949-10-04 no. 781 3035
Toekenning van een rehabilitatie-uitkering aan reserve-plichtigen van het Koninklijk Nederlands-Indonesische Leger, die vóór de mobilisatie vrijwillig in werkelijke militaire dienst zijn getreden 1949-10-05 no. 6531 3035
Regeling voor het aangaan van een kort dienstverband bij het Koninklijk Nederlands-Indonesische Leger door in Indonesië dienende reserve-officieren van gezondheid van de Koninklijke Landmacht 1949-10-06 no. 4380 3035
Tegemoetkoming aan voor de eerste keer naar de Overzeese Gebiedsdelen uitgezonden gehuwde luitenants 1949-10-07 no. 6525 3035
Verzoek aan de minister van Oorlog om terbeschikkingstelling van een officier als adjudant van de nieuw benoemde gouverneur van Suriname 1949-10-08 no. 21 3035
Opgaven van in Nederland gedetacheerde officieren en onderofficieren van het Koninklijk Nederlands-Indonesische Leger 1949-10-14 no. 83 3035
Instructie aan militairen van het Koninklijk Nederlands-Indonesische Leger betreffende het inleveren van de militaire winterkleding 1949-10-15 no. 4673 3035
Verstrekken van inlichtingen inzake de omschrijving van begrippen in verband met de uitvoering van het Reglement Kort Dienstverband 1948 1949-10-17 no. 61 3035
Repatriëring van niet-gevaccineerde militairen van de Koninklijke Landmacht 1949-10-17 no. 67 3035
Toepassing van de verlofreglementen op kort dienstverband-personeel bij de landmacht op de Nederlandse Antillen 1949-10-27 no. 128 3035
Inschrijving van overlijdensakten van vermiste militairen van de Koninklijke Landmacht 1949-10-27 no. 133 3035
Verzoek om gegevens betreffende het stamboek van personeel van het KNIL over de periode 1940 - 1941 1949-10-28 no. 2354 3035
Terugkeer van personeel van het Koninklijk Nederlands-Indonesische Leger naar Indonesië 1949-11-03 no. 64 3035
Verrekening van het aandeel kosten van poststukken voor het personeel van het Koninklijk Nederlands-Indonesische Leger in Indonesië over de periode 1948 - 1949 1949-11-14 no. 50 3035
Verzoek van de groep Ambonezen te Surabaja aan de hoge vertegenwoordiger van de Kroon om de instandhouding van de "Opsporingsdienst van Overledenen", 1949-11-17 no. 55/225 3035
Opgaven van hoofd- en opperofficieren van het Koninklijk Nederlands-Indonesische Leger, die na de Japanse capitulatie in Nederland zijn aangekomen en gepensioneerd, ten behoeve van de Enquetecommissie regeringsbeleid 1940 - 1945 1949-11-17 no. 58 3035
Aanbieding aan de Afdeling A van het Informatiebureau van het Nederlandse Rode Kruis van een aantal nalatenschappen 1949-11-18 no. 8237 3035
Toepassing van de algemene maatregel van bestuur, Staatsblad van Nederlands-Indië, 1948 no. 13 betreffende de pensioenregeling voor wegens de veranderde tijdsomstandigheden afvloeiende overheidsdienaren 1949-11-19 no. 94 3035
Verstrekken van inlichtingen betreffende het gebruik op passagierslijsten van de afkorting "VTD" wat staat voor Verplegings- en Transportdienst 1949-11-23 no. 5326 3035
Indeling in de tweede klasse van adjudant onderofficieren bij het reizen op mailschepen 1949-11-24 no. 52 3035
Circulaire betreffende instructies voor het aanbrengen van opschriften op goederenzakken 1949-11-29 no. 21/359 3035
Verstrekking van de opdracht, dat alle met korte dienstopdracht vetrekkende militairen naar Nederland per KLM bij vertrek uit Indonesië worden voorzien van een retourticket van de KLM 1949-11-30 no. 41 3035
Betaling van een huisvestings-vergoeding aan welfare krachten van de Rode Kruis 1949-12-06 no. 52 3035
Voorstel tot schadeloosstelling van tijdens de reis van Indonesië naar Nederland verloren gegane goederen van militairen van het Koninklijk Nederlands-Indonesische Leger 1949-12-07 no. 8384 3035
Staat met namen van personen ten behoeve van het inzicht in de financiële verplichtingen en positie bij de Nederlands Indische Officiers Vereniging Hulpbank 1949-12-08 no. 5413 3035
Wijziging van een bepaling met betrekking tot de invoer van goederen door militairen 1949-12-09 no. 5492 3035
Heruitzending naar Indonesië en West-Indië van personeel van het Koninklijk Nederlands-Indonesische Leger 1949-12-10 no. 65 3035
Verstrekken van inlichtingen betreffende de verzorging van graven van militairen in Indonesië 1949-12-14 no. 78 3035
Lijst met namen van een aantal Nederlandse ex-militairen, die inmiddels het Zuid-Afrikaanse staatsburgerschap hebben aangenomen 1949-12-15 no. 86 3035
Verbetering van een opgave van legernummers van militairen 1949-12-15 no. 2762 3035
Appèllijst van militairen van het Koninklijk Nederlands-Indonesische Leger, die bestemd zijn naar Indonesië terug te keren 1949-12-16 no. 5601 3035
Toekenning van eventuele werk- en versnaperingsgelden aan in de Overzeese Gebiedsdelen verblijvende militairen van de Koninklijke Landmacht 1949-12-17 no. 51 3035
Verlenen van overtocht voor landsrekening naar West-Indië aan uit Indonesië geevacueerde personen 1949-12-24 no. 130 3035
Wijziging van het briefadres van afdeling C in afdeling MPZ van het Ministerie Uniezaken en Overzeese Rijksdelen 1949-12-29 no. 3 3035
Verzoek van een verpleegster van het Vrouwen-Korps om aanspraak te houden op overtocht naar Suriname of de Nederlandse Antillen tot 1 jaar na datum van ontslag in Nederland 1949-12-29 no. 25 3035
Mededeling betreffende de beperking van het gebruik van auto's bij dienstreizen 1949-12-29 no. 5758 3035
Beschrijving verbalen van Afdeling D Datum en nummer Inv.nr.
De aankoop, installatie en patent inzake serumreiniging 1927-10-11 no. 1/305 - 1/498 en 1/410 3445
De brief van het lid der 2e Kamer Hermans d.d. 27 september 1927 betreffende de mededinging van de heer H. de Beaumont bij onderhandse inschrijvingen inzake de levering van springmiddelen voor de Indische Dienst 1927-10-21 no. 5 3445
De verandering van het kustlicht afkomstig van de N.W. punt van Bonaire in een acetyleen licht voor de N.W. van Curaçao 1927-11-16 no. 43 3445
Het verzoek van de firma de Beaumont om inlichtingen omtrent inschrijvingen betreffende springstoffen en ontstekingsmiddelen 1928-03-05 no. 37 3445
Het verzoek van de Gouverneur-Generaal om octrooi te vragen op de zg. Roemersma huidverf 1928-03-14 no. 35/196 3445
De proeftocht met de tweede Coastal Motor Thornycroft 1928-03-15 no. 6E 3445
De controle door het hoofdbestuur der Posterijen en Telegrafie betreffende de reorganisatie van de controle te Haarlem 1928-08-03 no. 34 3445
De vrijdom van rechten ten behoeve van de verificatie van 's Rijks zeeinstrumenten te leiden 1928-08-15 no. 9E 3445
Het vervoer van ontplofbare stoffen naar en van de gemeenten, liggende aan het Noordzeekanaal en aan de Rotterdamse Waterweg verder landwaarts in dan de kruithavens 1929-01-04 no. 4E 3445
De toepassing van boete op de levering van diverse doeksoorten van de NV Vissers en Eycken's Textielmaatschappij 1929-02-18 no. 49 3445
De toepassing van de pensioenregeling (K.B. 27 december 1922, Stb. 742) ten aanzien van weduwen en wezen van gepensioneerde werklieden van het Koloniaal Etablissement 1929-05-22 no. 28 3445
De medeondertekening van een contract met de NV Nederlands-Engelse Technische Handelsmaatschappij te 's-Gravenhage inzake de levering van machinegeweren met reserveonderdelen 1929-06-11 no. 33 3445
De vordering van Nederlands-Indië op de firma J.F. Hamers te Amsterdam 1929-06-14 no. 10E 3445
De medeondertekening van een contract met de NV Nederlandse Apparatenfabriek Lonneker te Lonneker voor de levering van zoeklichten 1929-06-12 no. 34 3445
De afwijking van artikel 33 van de Comptabiliteitswet (Stb. 1927 no. 259) 1929-07-16 no. 40 3445
De medeondertekening van een contract met de NV Hazemeijer's Fabriek voor Signaal Apparaten te Hengelo inzake de levering van reservedelen van de vuurleiding van torpedojagers 1929-09-18 no. 35 3445
De medeondertekening van een contract met de NV Nederlandse Instrumenten Compagnie (Nedinsco) te 's-Gravenhage inzake de levering van toestellen voor de snelheidsbaan van de pyrotechnische werkplaats aan de zuidkust van Madoera 1929-09-18 no. 36 3445
De medeondertekening van een contract met de NV Nederlands-Engelse Technische Handelsmaatschappij te 's-Gravenhage voor de levering van automatische kanonnen en stellen onderdelen 1929-09-24 no. 50 3445
De medeondertekening van 2 contracten met de firma Siemens & Halske A.G. te 's-Gravenhage en de NV Willem Smit en Co's Transformatorenfabriek te Nijmegen inzake de levering van diverse goederen 1930-01-11 no. 24 3445
De uitvoering van artikel 33 van de Nederlandse Comptabiliteitswet (Stb. 1927 no. 259) 1920-01-16 no. 2 3445
Het verzoek van Karl E. Schubert te Mainz inzake de verkoop van geneesmiddelen tegen lepra 1930-05-02 no. 51 3445
De medeondertekening van een contract met de NV Nederlands-Engelse Handelsmaatschappij te 's-Gravenhage inzake de levering van 150 stuks mijnen 1930-05-02 no. 61 3445
De medeondertekening van een contract met de NV Technisch Handelsbureau voorheen W.E. Mingramm te 's-Gravenhage inzake de levering van duikermaterieel 1930-05-13 no. 45 3445
De medeondertekening van een contract met de NV Electrotechnische Industrie, voorheen Willem Smit & Co te Slikkerveer inzake de levering van electrodynamo's en toebehoren 1930-05-28 no. 35 3445
De instructie van de controleurs bij het Staatsbedrijf der Posterijen, Telefoon en Telegrafie 1930-05-17 no. 2 3445
De sloep met toebehoren, bestemd voor het Detachement Mariniers op Aruba 1930-05-27 no. 51 3445
De medeondertekening van een contract met de heer P.A. van Rees te 's-Gravenhage inzake de levering van pistolen 1930-07-07 no. 6 3446
Het mede ondertekenen van een contract met de firma J.B. van Heijst & Zonen te 's-Gravenhage inzake de levering van plaatijzeren kisten voor bommen 1930-07-14 no. 44 3446
Het mede ondertekenen van een contract met de firma J.B. van Heijst & Zonen te 's-Gravenhage inzake de levering van plaatijzeren kisten voor bommen 1930-07-14 no. 46 3446
De medeondertekening van een contract met de Chiffrier Machinen A.G. te Berlijn inzake de levering van geheimschriftmachines met reserve rollen 1930-07-18 no. 37 3446
Het goedkeuren van een contract met het NV Technisch Bureau, voorheen W.E. Mingramm te 's-Gravenhage inzake de levering van diverse goederen 1930-07-21 no. 18 3446
De portretten van het Koninklijk gezin voor het Inlands onderwijs in Nederlands-Indië 1930-07-21 no. 35 3446
De aankoop van fokmateriaal in Nederland door het pluimveeproefstation te Buitenzorg 1930-07-31 no. 17E 3446
De medeondertekening van een contract met NV Werkspoor te Amsterdam voor een complete besloeping 1930-09-03 no. 31 3446
De medeondertekening van een contract met de NV Hazemeijer's Fabriek van Signaalapparaten te Hengelo inzake de levering van reservedelen voor de vuurleidinginstallaties 1930-09-05 no. 16 3446
Het verbod op het geven van geschenken bij leveranties aan 's lands Dienst 1930-09-08 no. 31 3446
De medeondertekening van een contract met de Whitehead Torpedo Compagny Ltd. te Weymouth (Engeland) inzake de levering van topedo's en ladingkamers 1930-11-12 no. 50 3446
De bestelling van bebakening installatieonderdelen ten behoeve van de kustverlichtingsdienst te Bonaire bij de Nederlandse Gasaccumulator Maatschappij te Amsterdam 1930-10-29 no. 19 3446
De toezending van contractafschriften aan het Departement van Marine in Nederlands-Indië 1930-11-15 no. 34 3446
De medeondertekening van een contract met de NV Hazemeijer's Fabriek voor Signaalapparaten te Hengelo inzake de levering van artikelen voor de artillerie 1930-12-29 no. 8 3446
De medeondertekening van een contract met de firma Wiener & Co te Amsterdam inzake de levering van persen tot gereedmaken en slopen van patronen etc. 1930-12-31 no. 4 3446
De vereenvoudiging in de behandeling van de ter verzending aangeboden ondertekende stukken 1931-02-16 no. 24 3447
De betaling ten laste van de begroting voor 1930 en 1931 van de kosten van aanschaffing van goederen van eischen van vorige dienstjaren 1931-02-17 no. 39/86 3447
De overdracht van alle rechten en plichten van de NV Hollandse Industrie & Handelsmaatschappij aan de NV Hollandse Industrie- en Handelsmaatschapij Siderius te Rotterdam 1931-04-10 no. 1E 3447
Het goedkeuren van een contract met de firma van der Vliet & De Jonge te Rotterdam inzake de levering van huidplaten 1931-04-13 no. 31 3447
De uitvoering van artikel 33 van de Nederlandse Comptabiliteitswet (Stb. 1927 no. 259) 1931-04-30 no. 30 3447
De wijze van verzending van goederen naar Nederlands-Indië en het toezenden van facturen 1931-05-06 no. 33E 3447
De medeondertekening van een contract met het Commercieel Electrotechnisch Bureau te 's-Gravenhage inzake de levering van een radiozend- en ontvangstinstallatie 1931-05-11 no. 36 3447
De aankoop van 2 varkens in Nederland voor de verbetering van de veestapel te Buitenzorg 1931-05-13 no. 6E 3447
De opslag hier te lande van voor de dienst van de Mijnbouw in Nederlands-Indië aangeschafte ontstekingsmiddelen 1931-06-15 no. 36 3447
De verrekening met het Boekenfonds van de abonnementen "Heldersche Courant" en "Haagsche Post" voor schepen in Nederlands-Indië 1931-06-16 no. 28 3447
De verkoop van 2 Sperry compasinstallaties aan de Sperry Gyroscope Co. Ltd. te Londen, afkomstig van onderzeeboten 1931-06-25 no. 37 3447
De medeondertekening van 2 contracten met Chance Brothers & Co Ltd. te Birmingham en Anciens Etablissements Barbier Renard & Curenne 1931-07-02 no. 46E 3447
De herziening van het leerboek "Handleiding tot de kennis der "artillerie 1931-07-03 no. 23 3447
De medeondertekening van een contract met de NV Hazemeijer's Fabriek van Signaalapparaten te Hengelo inzake de levering van reservedelen voor de Hr. Ms. "Java"en "Sumatra" 1931-07-16 no. 7 3448
De medeondertekening van een contract met de NV Hazemeijer's Fabriek van Signaalapparaten te Hengelo inzake de levering van reservedelen voor de Hr. Ms. "Java"en "Sumatra" 1931-07-16 no. 46 3448
Het mede ondertekenen van een contract met de firma J.B. van Heijst & Zonen te 's-Gravenhage inzake de levering van oefenbommen 1931-08-05 no. 52 3448
Het veranderen van een opdracht inzake de bestelling van artilleriegoederen 1931-09-08 no. 12E 3448
De medeondertekening van een contract met de NV Hazemeijer's Fabriek van Signaalapparaten te Hengelo inzake de levering van vuurleidingonderdelen 1931-09-16 no. 12 3448
De medeondertekening van een contract met de NV Nederlandse Instrumenten Compagnie (Nedinsco) te 's-Gravenhage inzake de levering van optische instrumenten en onderdelen 1931-09-28 no. 49 3448
De verstrekking van gespen voor eretekens voor belangrijke krijgsverrichtingen 1931-11-24 no. 60 3448
De nieuwe bijlage voor het Contract no. 46387, alsmede de lijst van vergasseronderdelen 1931-12-01 no. 30E 3448
De medeondertekening van 2 contracten met de firma Siemens & Halske A.G. te 's-Gravenhage en het Technisch Import Bureau te Hilversum inzake de levering van goederen 1932-01-12 no. 47 3448
De verstrekking van kijkers tot plaatsbepaling voor landmetingen op Curaçao 1932-03-22 no. 28/162 3448
De medeondertekening van een contract met NV Werkspoor te Amsterdam inzake de levering van reserveschoepen 1932-08-18 no. 22 3448
De vaststelling van het terrein voor een bommenwerpenbeproeving van bommenbuizen 1932-06-11 no. 8E 3448
De vermindering van een bestelling van vuurwerk voor Curaçao 1932-07-16 no. 30 3448
Het gebruik van insuline van NV Organon te Oss 1932-08-08 no. 5E 3448
De annulering van het contract met de firma Pander & Zonen betreffende de levering van parachutelichten ten behoeve van de Zeemacht in Nederlands-Indië 1932-09-28 no. 47 3448
De medeondertekening van een contract met de NV Handel Maatschappij van Rees & Greve te 's-Gravenhage inzake de levering van pistolen en toebehoren 1932-10-17 no. 22 3448
De aanschaffing van schilderijen voor het Gouvernementshuis te Curaçao 1932-11-28 no. 50/629 3448
De medeondertekening van een aanvullingscontract met NV Werkspoor te Amsterdam inzake de levering van reserveschoepen 1932-12-19 no. 14 3448
De opgave aan de Interdepartementale Commissie voor Exportverruiming van bestellingen welke gedurende het tijdvak 1 december 1931 tot 30 november 1932 in het buitenland zijn geplaatst 1932-12-30 no. 45 3448
De bij opheffing van het Marine Etablissement te Amsterdam te treffen maatregelen ten aanzien van leveringen door het Staatsbedrijf der Artillerie Inrichtingen te 's-Gravenhage 1933-01-10 no. 6E 3449
De medeondertekening van een contract met de Nederlandse Siemens Maatschappij NV te 's-Gravenhage inzake de levering van 2 radiorichtingzoekers 1933-01-20 no. 51 3449
De vrijstelling van invoerrechten en statistiekrecht voor goederen bestemd voor of afkomstig van de Marine in de Koloniën en opgeleverd op de Rijkswerf te Willemsoord 1933-02-04 no. 7E 3449
De vrijstelling van invoerrechten en statistiekrecht voor goederen bestemd voor of afkomstig van de Marine in Nederlands-Indië en opgeleverd in Amsterdam 1933-02-24 no. 17E 3449
De toezending van de circulaire M.I. no. 463 en het boekwerk Voorschrift M.K. 1933-05-05 no. 5E 3449
Het mede ondertekenen van een contract met de firma J.B. van Heijst & Zonen te 's-Gravenhage inzake de levering van oefenbommen 1933-05-31 no. 46 3449
De levering van telegramformulieren voor de dienst in Suriname 1933-08-08 no. 38 3449
Het mede ondertekenen van een contract met de firma J.B. van Heijst & Zonen te 's-Gravenhage inzake de levering van bomlichamen en stalen kisten 1933-09-04 no. 40 3449
Het verstrekken van inlichtingen aan de minister van Economische Zaken over de aanschaffingen van het Technisch Bureau en het Koloniaal Etablissement en over de samenwerking van die instellingen met het I.C.A. te Bandoeng 1933-09-26 no. 31 3449
De aanvoer van door de I.C.A. aangeschafte goederen onder Nederlandse vlag 1933-10-07 no. 3E 3449
Het aanvragen op Nederlandse eis van brandblusapparaten voor de oorlogsschepen in Nederlands-Indië 1933-10-27 no. 21 3449
Het opbergen van stukken inzake het hypothecair verband op eigendommen van de NV Wilton-Feijenoord 1933-11-28 no. 2 3449
De aanschaffing van tonkettingen, sluitharpen enz. voor betonning en bebakening in Nederlands-Indië 1933-11-30 no. 38 3449
De vrijstelling van omzetbelasting voor in het Koloniaal Etablissement af te leveren goederen voor de dienst in de overzeese gewesten 1933-12-18 no. 2 3449
Het onderzoek naar de ontvangen patronen tot afvuren van torpedo's aan boord van T.M. boten 1934-03-13 no. 5E 3449
De ontheffing van de heer H.J. Potjer van het toezicht op de inlading van landsgoederen te Rotterdam 1934-03-28 no. 33 3449
Het verstrekken van inlichtingen aan de Minister van Buitenlandse Zaken over de organisatie van de inkoop van materiaal voor de Staatsspoorwegen in Nederlands-Indië 1934-04-14 no. 16 3449
Het mede ondertekenen van een contract met de firma J.B. van Heijst & Zonen te 's-Gravenhage inzake de levering van bomlichamen 1934-05-08 no. 25 3449
De averij als gevolg van brand aan boord van het motorschip "Dempo" 1934-04-17 no. 5E 3449
De vrijstelling van omzetbelasting van de leveringen van papier en karton voor port- en plakzegels en postformulieren voor de dienst in Nederlands-Indië, Suriname en Curaçao 1934-06-18 no. 19 3449
Het medische, wis- en natuurkundig proefschrift voor de Militair Geneeskundige Bibliotheek te Batavia 1934-07-04 no. 11 3449
De vrijstelling van omzetbelasting voor in het Rijksmagazijn van Geneesmiddelen af te leveren goederen voor de dienst in de overzeese gewesten 1934-09-25 no. 24 3449
De verstrekking van rapporten van de Rijks Studiedienst voor de Luchtvaart ten behoeve van de Luchtvaartafdeling en het Bureau Luchtvaart in Nederlands-Indië 1934-09-29 no. 26 3449
De aanschaffing van de Lorrainemotor voor de torpedovolgboot no. 1 ten behoeve van de Zeemacht in Nederlands-Indië 1934-10-05 no. 30 3449
Het opbergen van bescheiden betreffende het betalingsverkeer met Duitsland 1934-10-19 no. 32 3449
De medeondertekening van een contract met de NV Wilton-Feijenoord te Rotterdam 1934-11-12 no. 61 3449
De mededinging van de Poolse industrie naar leveringen ten behoeve van Nederlands-Indië 1934-12-05 no. 14 3449
De vrijstelling van boetes op grond van overmacht 1935-01-04 no. 15 3449
De contingenteering van de invoer van halfkunstzijden sarongs in Nederlands-Indië 1935-05-10 no. 70/289 3450
De uitvoering van de voorgenomen contingenteering van de naaigarens 1935-07-05 no. 42/427 3450
De regeling betreffende de uitvoer uit Nederland naar Nederlands-Indië 1935-07-12 no. 23/452 3450
De afzet van Nederlands verbandgaas in Nederlands-Indië 1935-11-13 no. 12E 3450
De certificaten van oorsprong van gommen 1935-11-19 no. 17 3450
De economische samenwerking tussen de Nederlandse gebiedsdelen. Theekisten voor 's lands Kina en Theebedrijf 1936-01-07 no. 1/11 3450
De kinarestrictie inzake de Italiaanse onderneming "Tjibitoe" 1936-01-09 no. 10 3450
De sanering van de sigarettenindustrie 1936-01-13 no. 43 3450
De certificaten van oorsprong voor gecontingenteerde en gelicentieerde goederen 1936-01-17 no. 34 3450
De contingentering van de invoer van cement 1936-02-05 no. 9 3450
De economische samenwerking tussen de Nederlandse gebiedsdelen. Ananas 1936-02-12 no. 25 3450
De bezwaren tegen de wijze van corresponderen van het Nederlandse Crisis Uitvoer Bureau 1936-02-19 no. 17/147 3450
De afzet van Nederlandse zuivelproducten in Nederlands-Indië 1936-04-06 no. 19 3450
De vergoedingen voor de afgifte van vereffeningscertificaten 1936-04-15 no. 23 3450
De propaganda-actie voor Nederlands-Indische specerijen in de Verenigde Staten 1936-04-21 no. 9/286 3450
De wederzijdse belangenbehartiging door Nederland en Nederlands-Indië 1936-04-22 no. 16/288 3450
Het Nederlands Clearingsinstituut 1936-04-30 no. 13 3450
De economische samenwerking tussen Nederland en Nederlands-Indië. Kapok 1936-05-29 no. 33/370 3450
De gloeilampencontingentering in Nederlands-Indië 1936-07-06 no. 45 3451
Het gebruik van Nederlands-Indisch hardhout hier te land 1936-07-09 no. 33 3451
De contingentering van filterdoek 1936-07-10 no. 6 3451
De economische samenwerking tussen Nederlandse gebiedsdelen. Tapiokaneel 1936-07-13 no. 9 3451
Certificaten van oorsprong 1936-07-15 no. 28/484 3451
De economische samenwerking tussen Nederlandse gebiedsdelen. Pisangimport in Nederland 1936-07-22 no. 54 3451
De invoerlicentieering in Nederlands-Indië 1936-08-11 no. 37 3451
De grijsgroene stof voor militaire kleding ten behoeve van het leger in Nederlands-Indië 1936-08-12 no. 6 3451
De invoerlicentieering in Nederlands-Indië 1936-08-28 no. 13/560 3451
De gloeidradencontingentering 1936-12-04 no. 29 3451
Het verzoek van de Goodyear Tire & Rubber Co. Ltd. tot het bevorderen van de afzet van auto- en fietsbanden in landen waarmee handelsverdragen zijn gesloten 1937-01-04 no. 27E 3451
De verlenging van de contingentering van rijst 1937-01-12 no. 21 3451
De contingentering van cambrics 1937-01-22 no. 26 3451
Het gebruik van suiker als veevoeder 1937-03-04 no. 27 3451
Naaigarens uit België 1937-03-09 no. 23 3451
De contingentering van pakpapier in Nederlands-Indië 1937-04-14 no. 6/182 3451
Het gebruik van kapok in reddingsboeien 1937-07-19 no. 4E 3451
Certificaten van oorsprong 1936-07-15 no. 28/484E 3451
Maximumprijzen van cambrics en shirtings 1937-08-02 no. 20 3452
Economische samenwerking tussen Nederland en Nederlands-Indië. De invoer van Indische oilën en vetten 1937-08-05 no. 25/381 3452
Gloeilampen- en gloeidradencontingentering 1937-08-12 no. 3/400 3452
De regeling van de invoer van boter in Nederlands-Indië 1937-08-11no. 2/397 3452
Economische samenwerking tussen Nederland en de Nederlandse gebiedsdelen. De afzet van Indische cocoskoeken in Nederland 1937-08-19 no. 7/418 3452
Economische samenwerking tussen Nederland en de Nederlandse gebiedsdelen. De invoer van suikerstroop 1937-09-07 no. 42 3452
De verpakkingsordonnantie van boter 1937-09-18 no. 1 3452
Het invoerrecht op thee 1937-09-23 no. 27 3452
De levering van Javasuiker 1937-09-24 no. 23 3452
De contingentering van diverse manufacturen 1937-09-30 no. 26/490 3452
De contingentering van mierenzuur in Nederlands-Indië 1937-10-01 no. 33/493 3452
Economische samenwerking tussen Nederland en Nederlands-Indië. De steun aan het batikbedrijf 1937-10-05 no. 1/499 3452
Economische samenwerking tussen Nederland en Nederlands-Indië. De Indische rijstregeling 1937-10-06 no. 10 3452
De invoer van cement in Nederlands-Indië 1937-10-11 no. 18/514 3452
De marktanalyses van Nederlands-Indische producten 1946-03-20 no. 134 3453
De geregelde toezending van de mededelingen van de Afdeling Ondernemingslandbouw van de Dienst van de Landbouw 1946-03-21 no. 6 3453
Het plaatsen van orders in Europa 1946-03-22 no. 28 3453
De 15 landen conferentie "Conference on Trade and Employment" van september 1946 1946-03-26 no.10E 3453
De beschikbaarstelling van uitvoerproducten van Nederlands-Indië voor de wereldmarkt 1945-10-19 no. 12 3453
De opheffing van de vrijstelling van omzetbelasting in Engeland op regeringsaankopen 1946-03-26 no. 8 3453
De berichtgeving op economisch gebied over Nederlands-Indië 1946-03-20 no. 24E 3453
Het Information Bureau for the Netherlands and Netherlands Overseas territories te Londen 1945-09-11 no. 4 3453
Marine aanwijzingen bij de uitreiking van Nederlands-Indische zeebrieven 1945-09-19 no. 15/11 3453
Surplusstocks in Zuid-Afrika 1945-09-27 no. 3/17 3453
De hervatting van de werkzaamheden van Nederlandse banken in Brits Malakka 1945-09-27 no. 3/17 3453
Het rapport inzake de Commissie voor Nederlands-Indië, Suriname en Curaçao te New York 1945-10-09 no. 9E 3453
De betaling hier te lande voor het Indisch Gouvernement gekochte goederen 1945-10-22 no. 13 3453
De derde Pan Amerikaanse Landbouwconferentie te Caracas in juli 1945 1945-10-25 no. 3E 3453
De export van katoenen garens naar Nederlands-Indië 1945-11-06 no. 8 3453
De kredietpositie van Nederland met betrekking tot Latijns-Amerika 1945-11-14 no. 19 3453
De bescherming van belangen van de Italiaanse onderneming "Tjibitoe" op Java 1945-11-15 no. 3 3453
De voorbereidende 3-delige Technische Zeeliedenbijeenkomst te Kopenhagen 1945-11-20 no. 11 3453
De Italiaanse belangen in Nederlands-Indië 1945-11-26 no. 7E 3453
De tewerkstelling van buitenlanders in Nederlands-Indië bij particuliere firma's 1945-11-24 no. 9E 3453
De repatriëring uit Nederlands-Indië 1945-12-06 no. 14 3453
De nadere regeling omtrent de dienstverhouding van de zeeman 1945-12-08 no. 9/56 3453
De toezending van berichten betreffende moeilijkheden ondervonden met Indonesische zeelieden 1945-12-28 no. 1 3453
De kosten van de Regeringscommissie voor Scheepsbouw en Reparatie 1945-12-29 no. 10 3453
Kwesties inzake de desertie van Indonesische zeelieden 1946-01-05 no. 1E 3453
Motoren van R. & W. Hawtorn, Lesley & Co. Ltd. te Newcatle 1946-01-10 no. 7 3453
Het kasgeldvoorschot aan de Nederlands-Indische Regerings Inkoop Organisatie (N.I.R.I.O.) 1946-01-12 no. 9 3453
De opgave van in Nederland voor Nederlands-Indië geplaatste orders 1946-01-14 no. 9 3453
De Batavus Verzekeringsunie 1946-01-15 no. 15 3453
De maandbrief van de opvarenden van de Rantan Pandjang 1946-01-25 no. 20 3453
De voedselpositie in de Groote Oost 1946-01-26 no. 4 3453
De aanbouw in Nederland van een 4000 tons dok bestemd voor Nederlands-Indië 1946-01-26 no. 8 3453
Het verzoek van de Gouverneur-Generaal om betere voorlichting 1946-01-28 no. 1/30 3453
De afwijzing van het verzoek om deviezen beschikbaar te stellen voor de invoer van artikelen van de Chinese huisindustrie in Nederland 1946-02-08 no. 14 3453
De uitzending van de heer Boeles van de NV Internationale Crediet- en Handelsvereniging "Rotterdam" naar Siam 1946-02-13 no. 3 3453
De notulen van de 79e vergadering van de Commissie voor Nederlands-Indië, Suriname en Curaçao, gehouden te New York op 21 januari 1946, met bijlagen 1946-02-20 no. 3E 3453
De schadevergoeding van Siam aan Nederlandse belangen aldaar 1946-02-20 no. 49 3453
De schadevergoeding aan Nederlandse handelshuizen in Siam 1946-02-25 no. 1 3453
De machtiging voor het verlenen van schriftelijke vergunningen voor reizen met tijdsduur van maximaal zes maanden, vooropgesteld dat er scheepsbrieven zijn aangevraagd 1946-02-26 no. 3E 3453
De schadevergoeding door de Siamese regering aan de NV Handelshuizen in Siam 1946-03-02 no. 4 3453
De aankoop van automobielen voor Nederlands-Indië in Amsterdam 1946-03-04 no. 7 3453
De wijziging van het Staatsblad F. 123. De verrekening van de gages van zeelieden 1946-03-08 no. 3 3453
Het rapport van de Commissie inzake financiële verrekening met in Japanse krijgsgevangenschap geraakte zeelieden 1946-03-08 no. 38/78 3453
De regeling voor Nederlands-Indische exportproducten 1946-03-15 no. 24 3453
Een codetelegram van Mook 281 uit Batavia inzake een inventarisatie van de schade in Nederlands-Indië 1946-04-01 no. 149 3454
De wachtgeld- en verlofregeling van personeel op Nederlands-Indische schepen 1946-04-03 no. 5 3454
De behartiging van Nederlandse belangen op Madagaskar, Rëunion en Mauritius 1946-04-10 no. 30 3454
Het verzoek van de Verenigde Naties om inzending van gegevens nopens de voedselvoorziening 1946-04-10 no. 31/103 3454
De verlening van een voorschot aan de vertegenwoordiging van de Nigies-export te Amsterdam 1946-04-26 no. 58 3454
Mededelingen inzake het economische herstel in de Groote Oost 1946-04-30 no. 13 3454
De betaling aan Europese landen voor hun export naar Nederlands-Indië 1946-05-06 no. 17 3454
Nederlandse goederen aangetroffen in Malakka 1946-05-09 no. 21 3454
De vragenlijst van de F.A.O. betreffende het boswezen in Nederlands-Indië 1946-05-09 no. 174 3454
De Nederlandse markt voor Nederlands-Indische producten 1946-05-17 no. 11 3454
De Europese vrachttarieven 1946-05-21 no. 2E 3454
De mogelijkheid tot terugkeer naar Malakka, Brits-Borneo en Hongkong voor particulieren 1946-05-22 no. 18/144E 3454
De voedselbalans van Java en Madoera 1946-05-27 no. 5E 3454
Australische stockskleding en schoenen voor geëvacueerden uit Nederlands-Indië en de opheffing van een kledingdepot in Suez 1946-05-28 no. 10 3454
Het onderzoek naar beschikbare meststoffen 1946-05-29 no. 21/150, 21/251 en 21/262 3454
De binnenlandse consumptie van suiker 1946-06-04 no. 37E 3454
De liquidatie van de Economische-, Financiële-, en Scheepvaart Missie te Washington 1946-06-05 no. 17/155, 17/260 en 17/270 3454
Deviezenvergunningen 1946-06-06 no. 38 3454
Verzoek om toezending van gegevens met betrekking tot de completering van de archieven van het secretariaat der Crisis Cultuur Centrale 1946-06-14 no. 1 3454
Der benoeming van Mr. E.L.G. den Dooren de Jong tot Consul Generaal te Saigon 1946-06-18 no. 57/167 3454
De Siam-Burma spoorweg 1946-06-19 no. 42E 3454
De aankoop van 3 Fort schepen 1946-06-25 no. 66 3454
De benoeming van een leider van het centraal textielkantoor te Batavia 1946-07-08 no. 28 3454
De marktwerking van de Europese landen 1946-07-09 no. 11 3454
De levering van films uit het Verenigd Koninkrijk 1946-07-10 no. 12E 3454
De aankoop van schepen in het binnenland 1946-07-11 no. 4E 3454
De Nederlands economische vertegenwoordiging in Djeddah 1946-07-19 no.13E 3454
De repatriëring van 15 Deense onderdanen 1946-07-20 no.13 3454
Het verzoek van J. Verkuijl om bemiddeling voor het verkrijgen van textiel voor het zendingspersoneel in Nederlands-Indië 1946-07-20 no. 25 3454
De samenwerking tussen de Afdeling Indische Zaken en het N.I.R.I.O. 1946-08-01 no. 16 3454
Het betalingsverkeer met de Europese landen 1946-08-03 no. 3 3454
De handelsbetrekkingen met de Sterlinglanden 1946-08-12 no. 28 3454
De aankoop van boter door de Nederlands-Indische regering te Melbourne 1946-08-08 no. 24 3454
De aankoop van goederen in het buitenland 1946-08-09 no. 12 3454
Het voorstel inzake de cultuurmogelijkheden in Zuid-Sumatra 1946-08-10 no. 3 3454
De verstrekking van gelden aan reizigers 1946-08-13 no. 3 3454
Het verzenden van poststukken naar Engeland en Amerika 1946-08-13 no. 30 3454
Het verslag van besprekingen van enige ambtenaren van het Ministerie van Financiën 1946-08-16 no. 23E 3454
De economische vertegenwoordiging te Djedda 1946-08-21 no. 32E 3454
De afzet van Nederlands-Indische producten 1946-08-27 no. 9 3454
De schatting van Japanse ondernemingen 1946-08-28 no. 40E 3454
De afzet en prijsregeling van Nederlands-Indische producten 1946-08-28 no. 9 3454
De inschakeling "Sibeha" inzake de offertes inzake de levering van 20.000 tapkranen 1946-08-30 no. 1 3454
De verzending van correspondentie via Den Haag naar Batavia 1946-09-02 no. 16 3454
Importmogelijkheden 1946-09-09 no. 5 3454
De verzending van koerierspost naar Engeland en Amerika 1946-09-13 no. 64 3454
De inlichtingen met betrekking tot ijkvoorschriften voor weegwerktuigen in Nederlands-Indië 1946-09-14 no. 2 3454
De assurantie van verschepingen uit Amerika 1946-09-20 no. 88 3454
De bemiddeling tot het verkrijgen van uitvoervergunningen voor revisieonderdelen en grondstoffen voor het Philipsbedrijf te Soerabaja 1946-09-23 no. 4 3454
De aankopen van de Indo-welfare 1946-09-24 no. 106 3455
De regeling "Aankopen in Nederland en Europa door particulieren" 1946-09-25 no. 34 3455
De positie van het N.I.G.E.V.O. 1946-09-26 no. 19 3455
De prijsregeling van strohoeden uit Java 1946-09-28 no. 2 3455
De particuliere aanvragen voor uitvoervergunningen naar Nederlands-Indië 1946-10-03 no. 17 3455
De instelling van de Contact Commissie voor Economische Aangelegenheden 1946-10-08 no. 31 3455
De opheffing van de Contact Commissie voor Economische Aangelegenheden 1946-10-08 no. 37/277, 37/530 en 37/564 3455
De voorzieningen ten aanzien van zeelieden in Japanse gevangenschap 1946-10-10 no. 48 3455
De financiering van aankopen in Nederland 1946-10-15 no. 95 3455
De export van Nederlands-Indië 1946-10-17 no. 47 3455
De export uit Nederlands-Indië 1946-10-19 no. 1 3455
Inlichtingen met betrekking tot de ramieverwerking 1946-10-22 no. 118 3455
De publicatie betreffende de voorlopige monetaire regeling met Nederlands-Indië 1946-10-23 no. 20 3455
De conceptinstructie aan de Nederlandse Delegatie der Algemene Vergadering 1946-10-25 no. 5 3455
De uitstel van betaling voor vehicles 1946-10-30 no. 128 3455
De richtlijnen voor het verlenen van distributie- en invoervergunningen 1946-10-30 no. 140 3455
De vertraagde verzending van de mail New York-Batavia 1946-11-04 no. 27 3455
De richtlijnen bij aankopen voor Nederlands-Indië 1946-11-07 no. 5 3455
Handelsakkoorden 1946-11-07 no. 16 3455
Statistische gegevens met betrekking tot Nederlands-Indië 1946-11-12 no. 31 3455
Deviezenvergunningen voor reisdoeleinden 1946-11-14 no. 138 3455
De Indische behoefte aan kapitaalsgoederen 1946-11-15 no. 11 3455
De verzekering van regeringsgoederen 1946-11-16 no. 12E 3455
De voorschotten van de Mijnbouw Maatschappij Billiton 1946-11-16 no. 262 3455
De export van schelpen 1946-11-19 no. 90 3455
De rechtstreekse aankopen door Indische firma's 1946-11-19 no. 116 3455
De aanstelling van J.B. ten Broek als landbouwconsulent te Mexico City 1946-11-21 no. 17 3455
De Chinese zeelichten in Nederlands-Indië 1946-11-27 no. 56/324 3455
De statistische gegevens ten behoeve van de International Yearbook van de F.A.O. te Rome 1946-12-06 no. 15 3455
Reliefgoederen voor de NV Hollandse Amerikaanse Phantage Maatschappij 1946-12-06 no. 45 3455
Deviezen van de Mijnbouw Maatschappij Billiton 1946-12-09 no. 5 3455
2 rapporten inzake de scheepvaart op China 1946-12-16 no. 10E 3455
F.A.O. Het onderzoek naar beschikbare meststoffen 1946-12-19 no. 15 3455
Het verstrekken van opdrachten aan de majoor J. Ph. Nikkels 1946-12-19 no. 22 3455
De verkoop van surplus goederen 1946-12-23 no. 26 3455
Een pool voor exporteurs 1946-12-24 no. 25 3455
De Indische behoefte aan kapitaalgoederen 1946-12-27 no. 82 3455
De aanmelding van moederkredieten voor de Nederlands-Indische Regerings Inkooporgansiatie (N.I.R.I.O.) 1946-12-27 no. 88 3455
Rapporten van de Ondernemingslandbouw, verzameld door de heer Honig gedurende de oorlog 1947-01-06 no. 7/22E 3455
De Nederlands-Indische export- en prijspolitiek 1947-01-08 no. 52 3455
Het schipslachthuis 1947-01-08 no. 45 3455
De afzet van schelpen aangevoerd uit de Indische Archipel 1947-01-16 no. 162 3456
De aanstelling bij het Gezantschap te Caïro 1947-01-23 no. 17E 3456
F.A.O. Het verzoek om statistische gegevens 1947-01-29 no. 13 3456
De moedercredieten van de Nederlands-Indische Regerings Inkoop Organisatie (N.I.R.IO.) 1947-01-31 no. 64 3456
Internationale handelsbesprekingen. Hearings met betrekking tot handelsbelemmeringen 1947-02-03 no. 14 3456
Het verzoekschrift aan de Democratische Bond van Indonesië, Afdeling Soerabaja 1947-02-07 no. 1/39 3456
Handelsakkoorden 1947-02-07 no. 31 3456
Rentevergadering voor te laten betalingen door de Nederlands-Indische Regerings Inkooporganisatie 1947-02-07 no. 47 3456
De Indiëreis van de heren mr. M.M. van Poll, H.P. Hans en dr. W.J. Cator 1947-02-07 no. 72 3456
De exploitatie en kolonisatie van Nieuw-Guineaa 1947-02-13 no. 56 3456
De schelpenvisserij 1947-02-17 no. 30E 3456
Onuitgevoerde kinine bestellingen voor Belgisch Congo 1947-02-19 no. 5 3456
Klacht van de NV Borsumij over de Centrale Dienst voor In- en Uitvoer (C.D.I.U.) 1947-02-19 no. 28 3456
De aankoop van goederen, machines en gereedschappen e.d. door particuliere ondernemingen ten behoeve van de rehabilitatie van hun bedrijven in Indië 1947-03-03 no. 55 3456
Centrale Dienst voor In- en Uitvoer (C.D.I.U.) en de aankopen in het buitenland ten behoeve van Indië 1947-02-28 no. 7 3456
De verhouding tussen de N.I.R.I.O en de N.I.G.I.E.O. 1947-03-18 no. 16 3456
Verdragscontingenten ten behoeve van Nederlands-Indische aankopen 1947-03-19 no. 26E 3456
De ondertekening van handelsakkoorden 1947-03-24 no. 98 3456
Het overzicht van te leveren Indische producten 1947-03-27 no. 44E 3456
Het voorstel van Haywood met betrekking tot de kolenverschepingen 1947-04-01 no. 67 3456
De subsidiëring van het Information Bureau 1947-04-02 no. 10 3456
De uitvoerrechten voor Nederlands-Indië 1947-04-03 no. 59 3456
Het verzoek om uitzending van houtgeest, pyridine en kleurstoffen 1947-04-09 no. 37E 3456
De aankoop van onderdelen waltransporteurs door de NV. Nederlands-Indische Steenkolen Handel Maatschappij 1947-04-14 no. 23 3456
De leveringen van tarwe en bloem 1947-04-15 no. 55 3456
De gezamenlijke ledencirculaires van de Nederlands-Indische Vereniging van Importeurs Groothandelaren en de Onderlinge Vereniging van Exporteurs van Indische Producten 1947-04-24 no. 3 3456
N.I.R.I.O.-telegrammen 1947-05-13 no. 52 3456
De behandeling van technische aangelegenheden ten behoeve van de F.A.O. 1947-05-22 no. 16 3456
Het reserveren van contingenten ten behoeve van Nederlands-Indië van aankopen in verdragslanden 1947-05-28 no. 29 3456
De beperking van de invoer in Nederlands-Indië 1947-05-30 no. 32 3456
De aankopen in Amerika 1947-05-31 no. 22 3456
Inlichtingen in verband met rundveefokkerijen 1947-06-06 no. 31 3456
De vertraging van loods- en bakengelden in Nederlands-Indië 1947-06-20 no. 34 3456
De Raad van Oorlogsschade 1947-06-26 no. 34 3456
Het invoerrecht op tapioca 1947-06-27 no. 44 3456
De bliklevering uit Amerika voor de groente-import naar Nederlands-Indië 1947-07-04 no. 45 3456
Koreaanse schepen in Nederlands-Indische havens 1947-07-04 no. 21 3456
Het aankoopprogramma van Nederlands-Indië 1947-07-17 no. 27 3456
Het plan van de heer W.A. Kanorr voor de verscheping van voedingsproducten uit Nederlands-Indië 1947-07-18 no. 54 3456
De intrekking van de deviezentoewijzing van G.A. van de Pol NV 1947-07-19 no. 25 3456
Door Nederlands-Indië afgegeven deviezenvergunningen voor aankoop in Nederland 1947-07-25 no. 5 3456
De toezending van een afschrift inzake de deviezenbehoefte voor de rehabilitatie en grondstoffenvoorziening van industriële bedrijven in Nederland en Republikeins gebied 1947-07-28 no. 24 3456
De Defence Regulation 47 BB 1947-08-11 no. 2/167, 2/526 en 2/532 3456
Het herstel van de Prins Hendrik kazerne te Nijmegen 1947-08-12 no. 138 3456
De aankopen in Amerika ten behoeve van Nederlands-Indië 1947-08-26 no. 43 3456
De vordering van de NV B.P.M. inzake het verloren gaan van het motorschip "Juno" 1947-08-30 no. 13 3456
Incidentele exporten van Indische producten 1947-09-11 no. 23 3456
De aankoop van scheepsmotoren in Nederland 1947-09-24 no. 67 3456
Ruiltransacties inzake Amerikaanse overtollige legervoorraden 1947-09-26 no. 16 3456
De motorboot Y.Y. (ex "Hapag") 1947-11-10 no. 24 3456
Inlichtingen omtrent het Loon- en Prijsbewakingscommité 1948-01-25 no. 20 3457
De deviezenverordening voor importeurs 1948-01-13 no. 40 3457
De beantwoording van de Amerikaanse nota betreffende de copra situatie in Nederlands-Indië 1947-11-17 no. 1/223 3457
De aanbieding van het verslag van Special Cereals Conference van 9 tot 12 juli 1947 te Parijs 1947-11-20 no. 38 3457
Minder gangbare goederen. Ex Amerikaanse legerdumps 1947-11-25 no. 37 3457
De bespreking met bedrijfsschappen 1947-11-26 no. 4 3457
De "Tjimanoek"en zijn lading 1947-12-04 no. 1 3457
Het overzicht van de vernielingen van bergcultuurondernemingen op Java 1947-12-10 no. 2 3457
De aanbieding van (ex-Amerikaanse) dumpartikelen 1947-12-10 no. 8 3457
Het jaarverslag 1947 van de V.I.N.I.P. (Vereniging van Importeurs van Nederlands-Indische Producten) 1948-01-24 no. 43 3457
De extra beloning van N.I.R.I.O.-personeel 1947-12-30 no. 32 3457
De beëindiging van de N.I.R.I.O.-werkzaamheden 1948-01-07 no. 47 3457
De Nederlands-Indische leningaanvraag bij de Export- en Import Bank 1948-02-02 no. 1 3457
De afwikkeling door het B.M.O.T. (British Ministry of Transport) (Nederlandse koopvaardij vloot) 1948-02-24 no. 109 3457
De wijziging van de deviezenverordening 1948-03-19 no. 5 3457
De publicering van het rapport "Imperial Preverence" 1948-04-10 no. 8 3457
Het belang van monazietaarde voor het verkrijgen van atoomenergie 1948-04-21 no. 12 3457
De prijspolitiek en distributie in Indonesië 1948-04-29 no. 74 3457
De vordering van de heer V. Berge voor schadevergoeding van gevorderde prauwen 1948-05-12 no. 62 3457
De vacature in Wechel te Wageningen 1948-06-08 no. 52 3457
De aankopen door het Indisch Etablissement 1948-07-02 no. 48 3457
De levering van Ford auto's door de Nederlandse Ford Fabriek NV 1948-07-14 no. 1 3457
De vergoeding voor oorlogsschade 1948-07-15 no. 84 3457
Inlichtingen ten behoeve van de Commissie Van Gogh 1948-07-19 no. 4 3457
Inlichtingen met betrekking tot verzendingsdocumenten ten behoeve van Nederlands-Indië 1948-07-26 no. 9 3457
De reis van professor De Jong naar Indië 1948-08-04 no. 80 3457
De Kota Baroe claim 1948-08-05 no. 18 3457
De vergoeding voor oorlogsschade 1948-08-06 no. 53 3457
Het verzoek om toezending van de rapporten en mededelingen van het Bureau der Landinrichting 1948-11-02 no. 49 3457
Het invoerrecht voor Nederlands-Indië. Tapioca 1948-11-23 no. 19 3457
De kwantitatieve invoerbeperkingen in Indonesië 1948-11-29 no. 43 3457
De algemene overeenkomst betreffende Tarieven en Handel 1948-11-30 no. 78 3457
Het invoerrecht op tapioca in het Benelux-douane tarief 1948-12-17 no. 8E 3457
De tariefbesprekingen Annecy voor Indonesië 1949-03-09 no.77E 3457
Het I.T.O. Charter 1949-03-21 no.21 3457
De aandelen van de NV Maatschappij tot Exploitatie van Jaarbeursgebouwen in Nederland 1949-03-21 no.57 3457
De handelspolitieke moeilijkheden ten aanzien van de export van thee naar Soedan 1949-05-02 no.36 3457
Beschrijving verbalen van Afdeling E Datum en nummer Inv.nr.
Deviezenvergunningen 1946-11-01 no. 11 3577
Amerikaanse fondsen van Indische ingezetenen 1946-11-02 no. 6 3577
De credietopening ten behoeve van Nirio (tandobezorging) 1946-11-13 no. 51 3577
De betaling van personele uitgaven voor Marine en Koninklijke Landmacht in Nederlands-Indië 1946-11-18 no. 4 3577
Het verzoek aan de Factory (Nederlandse Handels Maatschappij NV) om een circulaire te corrigeren 1946-11-23 no. 17 3577
Deviezen voor de NV Billiton Maatschappij 1946-11-28 no. 8 3577
De betaling van door de NV Billiton Maatschappij in Amerika gekochte kleding 1946-11-28 no. 75 3577
De opheffing van de blokkade op door Engelse maatschappijen met toestemming van de NIDI in het Engels Warfonds geïnvesteerde gelden, welke tot het Nederlands-Indisch deviezenvermogen behoren 1946-11-29 no. 79 3577
Het verzoek van de NV Nederlandse Lloyd om inlichtingen betreffende een op 10 mei (£ saldo) geleden koersverlies 1946-11-29 no. 94 3577
De kasbegroting voor Indische uitgaven van de 2e helft van 1946 1946-12-07 no. 4E 3577
De voorlopige betalingsregling met Nederlands-Indië (opgave van de stand van de rekeningen C, F en FF) 1946-12-14 no. 7 3577
Deviezenvergunningen voor Philips-artikelen 1946-12-24 no. 27 3577
De zogenaamde "Vrije Import" 1947-01-03 no. 100 3577
Het muntwezen. Gevraagde informatie omtrent de aanmunting aan de Munt te San Fransisco van centen in juni 1946 1947-01-06 no. 38 3577
De overbrenging van effecten naar Nederland 1947-01-15 no. 12 3577
De indiening van voor-oorlogse vorderingen 1947-01-23 no. 36 3577
De belastingheffing op Indisch pensioen, dat genoten wordt in Zwitserland 1947-01-29 no. 97 3577
De uitbetaling van Nederlands-Indische pensioenen in Zuid-Afrika 1947-02-03 no. 17 3577
Het geldverkeer Nederland-Nederlands-Indië (de creditering van de F-rekeningen) 1947-02-11 no. 90 3577
De aankoop van NAAFI-goederen in Batavia en Singapore 1947-02-21 no. 35 3577
Gegevens betreffende het Canadees en Amerikaans crediet 1947-02-25 no. 2 3577
De algemene vergunning verleend aan ingezetene van Nederlands-Indië om te beschikken over in Nederland berustende binnenlandse effecten 1947-02-25 no. 8 3577
De achterstand in de uitbetaling van door de KLM ingediende vorderingen 1947-02-25 no. 41 3577
De tranfer en de deblokkering van in 1940 - 1942 gestorte bedragen bij de Commissie van Rechtsverkeer in Oorlogstijd in Nederlands-Indië 1947-02-26 no. 66 3577
Het militair hospitaalschip "Oranje" 1947-03-24 no. 110 3577
De deviezenvergunning voor Rs 600.000,-- (de verrekening tussen de NV Koninklijke Pakket vaart Maatschappij (KPM) en de Holland-Brits-Indië Lijn 1947-05-13 no. 83 3577
De financiering door Nederland van de Indische aankopen van reserveonderdelen voor 4 Lockheed Constellations 1947-06-02 no. 72 3577
De Java China Trading Compagny - De Java China Handel Maatschappij (dreigende liquidatie) 1948-06-02 no. 98 3578
De financiering van de Sultan's familie van Koetei 1948-06-07 no. 87 3578
De verkoop van huizen in Bandoeng 1948-07-02 no. 54 3578
De vernietiging van Indische luciferaccijnsbanderolles 1948-08-05 no. 26 3578
De invoerrechten voor geschenkpakketten aan militairen in Nederlands-Indië 1948-08-27 no. 13 3578
De terugbetaling aan Nederlands-Indië van 300.000 Zwitserse francs door de Waffenfabrik Solothurn A.G. te Solothurn wegens geannuleerde contracten 1948-09-22 no. 52/206 3578
De remises ten behoeve van de Departementen van Oorlog en Marine 1948-10-15 no. 69 3578
De schuldverhouding Nederland-Indonesië. Het bijhouden van de Thesaurie-rekening 1948-11-04 no. 57 3578
De geldhervorming in Duitsland 1948-11-27 no. 34 3578
De verrekening van de vrachtkosten van de scheepvaartmaatschappijen 1948-12-01 no. 83 3578
De financiering van de Rubber-Stichting 1949 1948-12-02 no. 66 3578
De transfer van achterstallige alimentatieschuld 1948-12-20 no. 124 3578
De betaling in Nederland van pensioenen en onderstanden aan weduwes en wezen van niet-Europese burgerlijke landsdienaren 1948-12-20 no. 125 3578
De heffing van Belgische belasting op het kapitaal 1947-07-07 no. 17 3578
De verkoop van in Zuid-Afrika berustende effecten 1949-01-11 no. 126 3578
De aankoop van 2500 jeeps uit Surplus Stocks U.S. Army in Frankrijk 1947-06-10 no. 9 3578
De aankoop van Cadi-goederen voor de Koninklijke Landmachtmacht en de K.N.I.L. 1947-07-05 no. 21 3578
De reis van Jonkheer Ruijs de Beerenbroeck naar Nederlands-Indië 1947-07-10 no. 151 3578
De aankoop van publicaties (studieboeken) voor de Republikeinse Regering 1947-07-10 no. 161 3578
De betaling van de claims ten laste van de U.S. Navy 1947-07-23 no. 54 3578
De overdracht van saldo aan de Weeskamerdienst te Batavia 1947-08-29 no. 43 3578
De vordering van deviezen van Engelse banken 1947-09-19 no. 43 3578
De transfermoeilijkheden van Nibeg 1947-09-26 no. 39 3578
Het verzoek om toewijzing van vreemde valuta aan Indische gerepatrieerden voor geneeskundige behandeling 1947-09-26 no. 41 3578
Het Amerikaans Surpluscrediet ad $ 100.000.00,-- (uistel van betaling van rente) 1947-10-04 no. 23 3578
Het verzoek om vrijgeving door het Ministerie van Financiën van een indertijd ten behoeve van het Indisch Etablissement bij de Nederlandse Bank gestort bedrag 1947-10-14 no. 20 3578
De bestellingen van boeken en tijdschriften door Nederlands-Indische instanties 1947-10-28 no. 74 3578
De deblokkering van gelden 1947-11-18 no. 47 3578
Financiering. De aankoop van een drijvende bok en baggermaterieel en het in bruikbare staat brengen van havens 1947-12-02 no. 80 3578
De achterstand bij de Afdeling F. inzake de verantwoording van ingehouden belastingen 1947-12-23 no. 67 3578
De voorschotten op Indische pensioenen verstrekt door consulaire ambtenaren in Zuid-Afrika 1948-02-04 no. 50 3578
Lindeteves Inc. te New York 1948-04-19 no. 66 3578
De NV Billiton Maatschappij. De investering in Suriname (bauxiet) 1948-04-23 no. 60 3578
De Prins Bernhardstichting 1948-02-26 no. 36 3578
De afrekening van het vervoer van evacuees van Indonesië naar Nederland 1949-01-19 no. 93 3579
De overeenkomst inzake alle voor 1 januari 1949 tussen Nederland en Indonesië over en weer uitstaande vorderingen en schulden 1949-01-28 no. 37 3579
E.C.A.-leningen en C.C.C.-credieten voor Indonesië 1949-01-31 no. 111 3579
De chartervlucht Bangkok-Amsterdam 1949-01-31 no. 112 3579
De delegaties in Belgische francs aan vrijwilligers van de K.N.I.L. 1949-01-31 no. 125 3579
De accountants-controle van Nederlands-Indische Regeringsinstellingen in de Verenigde Staten 1949-03-23 no. 42 3579
De overmakingen voor rekening van de marine 1949-04-01 no. 23 3579
De aanschaffing van wetenschappelijke werken via de Nederlandse boekhandel 1949-04-07 no. 38 3579
Het verzoek om inlichtingen inzake het vallen van de N.I.A.M. onder het Treasury Agreement 1949-04-22 no. 80 3579
De vooroorlogse Amerikaanse saldi in Indonesië 1949-04-25 no. 69 3579
De nieuwe wijze van verrekening van de posten welke niet gerekend kunnen worden tot de uitgaven van de "Indische regering als zodanig" 1949-03-28 no. 37 3579
De uitgaven voor het Rode Kruis e.d. 1949-04-25 no. 73 3579
De schuldverhouding Nederland-Indonesië 1949-04-27 no. 37 3579
De positieregeling van de heer Mr. W. Mulder 1949-04-27 no. 68 3579
Algemeen. De betalingsovereenkomst met Zuid-Amerikaanse Staten. Chili 1949-04-28 no. 19 3579
De financiële en handelspolitieke verhouding tussen Indonesië en Nederland 1949-04-29 no. 52 3579
De uitgaven voor het Rode Kruis e.d. Betalingen ten laste van de Thesaurie-rekening tot uiterlijk 1 mei 1949 1949-05-02 no. 88 3579
De aankopen van zending- en welfareartikelen voor de Koninklijke Landmacht 1949-05-10 no. 35 3579
Kasvoorzieningswet 1949. De betaling van passages naar Nederland voor évacuees, K.N.I.L.-militairen en hun gezinnen 1949-05-28 no. 41 3579
De volmacht van de Bank voor Nederlands-Indië aan de Koetsier c.s. 1949-06-02 no. 63 3579
De verrekening van uitgaven ten laste van Indonesië 1949-06-25 no. 59 3579
De bezuinigingscommissie 1949-06-29 no. 63 3579
Het vrij vervoer van oorlogsinvaliden over het jaar 1947. Overall-settlement 1949-07-19 no. 50 3579
De verblijfskosten voor reizen in de Verenigde Staten 1949-07-19 no. 64 3579
De schuldverhouding Nederland-Indonesië. Overall-settlement 1949-07-29 no. 40 3579
Japanse walvisvaarders 1949-08-13 no. 145 3579
De afrekening van de postvlucht per Services Aériens Internationaux (S.A.I.D.E.) 1949-08-15 no. 99 3579
De deblokkering van de saldi van Noorse scheepvaartmaatschappijen 1949-09-13 no. 86 3579
De transfer van passagekosten voor deelnemers aan de R.T.C. 1949-09-17 no. 155 3579
De teruggave van "geearmarked" goud aan Frankrijk en Thailand 1949-09-22 no. 56 3579
De terugbetaling van renteloze studievoorschotten van afgestudeerden van het Wageningse Studentencorps 1949-10-11 no. 108 3579
De afrekening van het Rode Kruispersoneel (afdeling Indonesië) 1949-10-22 no. 49 3579
Het fonds van eigendommen van het Mangkoenagorosche Rijk 1949-11-07 no. 30/210 3579
Vastlegging van de betalingsregeling van in Nederland ten laste van het Tropenprogramma aan te schaffen goederen 1949-11-21 no. 42 3579
De overmaking van de pensioenbijdragen door de heer F.J. Wetsels 1949-11-23 no. 71 3579
De leniging van de boekennood in Indonesië 1949-11-24 no. 46 3579
De premiebetaling voor het behoud van uitzicht op weduwen- en wezenpensioen 1949-12-06 no. 25 3579
De credietverlening aan Indonesië via de Netherlands Purchasing Commission (N.P.C.) 1949-11-14 no. 30 3579
De delegaties van Chinese studenten 1949-12-13 no. 38 3579
Beschrijving verbalen van Afdeling F Datum en nummer Inv.nr.
De verlening van voorschotten door de Netherland Red Cross Society 1945-10-30 no. 4E 3580
De goedkeuring van een rekening van het Indisch Muntfonds over het jaar 1944 1946-02-15 no. 14E 3580
De kosten van de administratieve controle in Londen 1946-06-05 no. 12 3580
Het verzoek tot restitutie van voorschotten, gedaan door de Britse autoriteiten in Singapore 1946-08-26 no. 10E 3580
De inwisseling van oude Nederlands-Indische bankbiljetten 1946-11-01 no. 12E 3580
De ramingen voor uitgaven en middelen van Indië in Nederland en Engeland over het jaar 1946 1946-11-18 no. 48E 3580
Het opbergen van de maandverantwoordingen van de Beheerder van de Postrekeningen voor Nederlands-Indië, Suriname en Curaçao over het jaar 1945 1947-02-06 no. 15 3580
De uitgaven en ontvangsten van de K.N.I.L. 1947-02-13 no. 15E 3580
De toezending van een afschriftschrijven van het Departement van Financiën aan de Ministers van Financiën en Oorlog 1947-02-17 no. 35 3580
De vliegongevallen van ambtenaren 1947-06-10 no. 21 3580
De claims van het Ministerie van Buitenlandse Zaken 1947-06-19 no. 44E 3580
De kosten van vervoer van post per luchtdienst Amsterdam-Batavia 1947-06-18 no. 46E 3580
Het opbergen van de maandverantwoordingen van de Beheerder van de Postrekeningen voor Nederlands-Indië, Suriname en Curaçao over het jaar 1946 1947-08-04 no. 30 3580
De terugbetaling van delegaties van de heren Tjitroatmodjo en Ananoelah te Djeddah 1947-11-14 no. 7E 3580
De uigaven door Curaçao ten behoeve van Nederland 1948-01-27 no. 25E 3580
De vorderingen betreffende de illegale Engelandvaart 1948-06-05 no. 7E 3580
De declaratie inzake de verlening van onderstand aan bevrijde geïnterneerden van Manilla 1948-06-19 no. 7E 3580
De door de Javasche Bank te Amsterdam gedeclareerde gelden wegens voor 1 september 1940 door haar gedane aankopen in vreemde valuta 1949-12-24 no. 225 3580
Beschrijving verbalen van Afdeling G Datum en nummer Inv.nr.
De medeondertekening van een contract met de firma Dansk Rekylriffel Syndikat te Kopenhagen 1927-06-27 no. 25 3583
De opleggingsproef van Bleizidsprengkapseln van de firma Krupp 1927-08-01 no. 12 3583
Detacheringen. De detachering van de luitenant J.J. Zomer bij de Engelse Luchtmacht 1927-09-09 no. 42 3583
De aanbieding van een mitrailleurvoertuig en radiomaterieel (met foto's) 1927-09-15 no. 15 3583
De medeondertekening van een contract met de directie van de Directie van het Staatsbedrijf der Artillerie Inrichtingen te 's-Gravenhage 1927-09-27 no. 45 3583
Het opbergen van bescheiden. Draadloze installaties voor de vliegdienst 1927-11-11 no. 17 3584
De medeondertekening van een contract met de firma Aktiebogalet Bofors 1928-03-05 no. 59 3584
Artillerie Diversen. De bezichtiging van een mitrailleurvoertuig en radiomaterieel 1928-03-16 no. 31 3584
Artillerie Madsen Mitrailleurs. De medeondertekening van een contract met de firma Dansk Rekylriffel Syndikat te Kopenhagen 1928-05-25 no. 49 3584
Artillerie Pistolen en Revolvers. De medeondertekening van een contract met de vertegenwoordiger van de Berlin-Karlsruher Industrie-Werke Aktiengesellschaft 1928-06-02 no. 60 3584
Artillerie Houwitsers. De ontbinding van de Commissie inzake de voorbereiding van de aanschaffing van veldhouwitsers voor het leger in Nederlands-Indië 1928-06-12 no. 16 3584
De medeondertekening van een contract met de firma Aktiebogalet Bofors 1928-06-28 no. 34 3584
De steunverlening aan de Nederlandse vliegtuigindustrie 1928-06-28 no. 41/420 3584
Artillerie Luchtafweergeschut. Het verzoek om 2 exemplaren van het verslag van de Commissie van Proefneming met de kanon van 8 tl van de firma Bofors 1928-09-15 no. 14 3585
Artillerie Infanteriegeschut. Het verzoek om toestemming voor eventuele overname van 4 Stokes-Brandt mortieren en 1000 schoten 1928-10-03 no. 62 3585
Artillerie Diversen. Het verslag van de Commissie Claus/Gerharz inzake transportabele radiostations ten behoeve van het Nederlands-Indische Leger 1928-10-29 no. 26 3585
Artillerie Trotyl. De medeondertekening van een contract met de NV Machinefabriek der firma P.M. Duijvis & Co te Koog aan de Zaan inzake de levering van een complete trotrylinstallatie 1928-11-23 no. 22 3585
Artillerie Infanteriegeschut. De levering en aanmaak van Stokes-Brandt mortieren 1929-03-14 no. 20 3585
De medeondertekening van een contract met de firma Dansk Rekylriffel Syndikat te Kopenhagen 1929-05-31 no. 38 3585
Geweermunitie. De medeondertekening van een contract met de Staatsbedrijf der Artillerie Inrichtingen te 's-Gravenhage 1929-07-11 no. 8 3585
Artillerie Madsen Mitrailleurs. De medeondertekening van een contract met de firma Dansk Rekylriffel Syndikat te Kopenhagen 1929-07-29 no. 22 3585
Artillerie Diversen. Nadere gegevens en inlichtingen over de mitrailleur van de Fahrzeug-Apparate-Bau te Berlijn 1929-08-02 no. 21 3585
Artillerie Madsen Mitrailleurs. De wijziging van de ondersteuningsmiddelen aan de karabijnmitrailleur van de K.M.A. en de offensieve exercitie-handgranaat welke bij het Indisch leger zijn ingevoerd 1929-10-04 no. 57 3585
De medeondertekening van een contract met de NV Nederlands-Engelse Technische Handelsmaatschappij 1929-10-07 no. 5 3585
Artillerie Rapporten en Verslagen. Verzameling van gegevens betreffende de invoer van ontplofbare stoffen 1930 feb. 19 no. 4 3585
Artillerie Houwitsers. Vergelijkende gegevens omtrent de samenstelling en bewerking van het materiaal van de kanonnen 10,5 cm L/40 en de houwitsers 10,5 cm L/22 1930 mrt. 05 no. 34 3586
Rapport afname houwitsers. De toezending van gegevens detonatoren, rookvormers, hulsladingen, modelkardoezen en een geschutsboekje nr. 13 1930-03-05 no. 66 3586
Artillerie Madsen Mitrailleurs. De liquidatie van de firma Dansk Rekylriffel Syndikat te Kopenhagen 1930 apr. 02 no. 17 3587
Artillerie Rapporten en Verslagen. De verzameling gegevens betreffende de in- en uitvoer van ontplofbare stoffen 1930-06-06 no. 54 3587
De medeondertekening van een contract met de NV Nederlandse Instrumenten Compagnie (Nedinsco) te 's-Gravenhage 1930-06-12 no. 44 3587
Artillerie Luchtafweergeschut. De voorbereiding van de bestelling van een electrische overbrengingsinstallatie 1930-07-14 no. 52 3587
Artillerie Luchtafweergeschut. De medeondertekening van een contract met de firma A.B. Bofors 1930-08-05 no. 31 3588
Artillerie Zware mitrailleurs. De medeondertekening van een contract met de NV Nederlands-Engelse Technische Handelsmaatschappij te 's-Gravenhage 1930-10-20 no. 61 3588
Artillerie Vickers Mitrailleurs. De medeondertekening van een contract met de NV Nederlands-Engelse Technische Handelsmaatschappij te 's-Gravenhage 1930-10-30 no. 25 3588
Artillerie Luchtafweergeschut. Het verzoek om een opgave van de veranderingen in de verbrandingsruimte bij vuurmonden 1930-10-31 no. 55 3588
Artillerie Luchtafweergeschut. De voorbereiding inzake de bestelling van een telefooninstallatie en wijziging van de overbrengingsinstallatie, met monsters van kabels etc. 1930-11-12 no. 53 3589
Artillerie Luchtafweergeschut. De medeondertekening van contract met de NV Hazemeijer, fabriek van signaal-apparaten te Hengelo inzake de levering van een telefooninstallatie en de wijziging van een overbrengingsinstallatie voor luchtdoelgeschut 1930-12-15 no. 41 3590
Artillerie Pistolen en Revolvers. De medeondertekening van een contract met de firma H.M.G. Higly inzake de levering van revolvers en patronen 1931-01-15 no. 42 3590
De medeondertekening van een contract met de Aktiebogalet Bofors te Bofors inzake de levering van sleepringen en een schoottafel 1931-02-12 no. 64 3590
Artillerie Zware Mitrailleurs. De medeondertekening van een stel keuringsvoorschriften welke horen bij de met NV Nederlands-Engelse Technische Handelsmaatschappij gesloten contract van 20 oktober 1930 1931-02-12 no. 65 3591
Artillerie Luchtafweergeschut. Het opbergen van correspondentie met de firma Vickers betreffende artillerie met bevelsmiddelen, met foto's 1931-02-18 no. 3 3591
Artillerie Luchtafweergeschut. Het opbergen van correspondentie met de firma W. Beardmore & Co Ltd. te Glasgow, de firma Schneider & Cie te Parijs en de NV Hollandse Industrie en Handelsmaatschappij te 's-Gravenhage 1931-02-18 no. 4 3591
Artillerie Luchtafweergeschut. Het opbergen van correspondentie met de firma W. Beardmore & Co Ltd. te Glasgow, de firma Schneider & Cie te Parijs en de NV Hollandse Industrie en Handelsmaatschappij te 's-Gravenhage 1931-02-18 no. 5 3591
Artillerie Luchtafweergeschut. Het opbergen van correspondentie met het Technisch Bureau Sanders-Birnie te 's-Gravenhage-Soerabaja 1931-02-18 no. 5 3591
Artillerie Luchtafweergeschut. Het opbergen van correspondentie met de vertegenwoordigers van de fa. Goerz, St. Chamond-Granat en de fa. Galileo betreffende de aanschaffing van een vuurgeleidingstoestel 1931-02-18 no. 6 3592
Artillerie Luchtafweergeschut. Het opbergen van correspondentie met de firma A.B. Bofors betreffende munitie en buskruitkisten daarvoor, met foto's 1931-04-01 no. 28 3593
Artillerie Luchtafweergeschut. Het opbergen van correspondentie met de firma A.B. Bofors en NV Nederlandse Instrumenten Compagnie (Nedinsco) te Venlo betreffende zichtkijkers en kisten daarvoor 1931-04-01 no. 30 3593
Artillerie Luchtafweergeschut. Het opbergen van correspondentie met de firma A.B. Bofors e.a. betreffende uurwerktuigen en schalen daarvoor 1931-04-011 no. 31 3594
Artillerie Luchtafweergeschut. De opberging protocollen van besprekingen, schietproeven en correspondentie met de Aktiebogalet Bofors te Bofors, betreffende luchtdoelgeschut 1931-04-07 no. 29 3595
Artillerie Geweermunitie. De medeondertekening van een contract met de Nederlandse Patronen-, Slaghoedjes- en Metaalwaren Fabriek te Dordrecht inzake de levering van patroonhulzen en slaghoedjes 1931-04-08 no. 37 3595
Artillerie Luchtafweergeschut. De toezending van het jaarverslag van de Commissie voor Psychische Strijdmiddelen 1931-14-08 no. 761 3595
Artillerie Geweermunitie. De medeondertekening van een contract met de firma Bofors te Bofors (Zweden) inzake de levering van munitie voor het schootstafelschieten en kruit voor oefeningladingen 1931-11-23 no. 30 3596
Artillerie Madsen Mitrailleurs. De overname van mitrailleurs nr. 3 van de Marine 1931-12-07 no. 44 3596
Artillerie Zware Mitrailleurs. De medeondertekening van een contract met de Directie van het Staatsbedrijf der Artillerie Inrichtingen te Zaandam inzake de levering van pantserpatronen 1931-12-24 no. 49 3596
Artillerie Luchtafweergeschut. Het opbergen van correspondentie betreffende luistertoestellen. 1932-01-09 no. 47 3597
Artillerie Luchtafweergeschut. Het opbergen van correspondentie betreffende de montage van een electrische installatie aan de 10,5 cm ld 1932-03-19 no. 19 3598
Artillerie Luchtafweergeschut. Het opbergen van correspondentie met de NV Nederlandse Instrumenten Compagnie (Nedinsco) te Venlo betreffende de keuring en afname van afstandsmeters 1932-03-19 no. 20 3598
Artillerie Luchtafweergeschut. Het opbergen van correspondentie betreffende het gebruik van tijdschokbuizen nr. 3 voor de 10,5 cm ld en de oefeningslading 1932-03-19 no. 20 3598
Artillerie Luchtafweer. De toezending van fotoalbums, met bijlagen van NV Nederlandse Instrumenten Compagnie (Nedinsco) te 's-Gravenhage inzake het vuurgeleidingstoestel Berkof 4 1932-03-19 no. 14 3599
Artillerie Luchtafweergeschut. Schootstafel 10,5 cm ld 1932-03-24 no. 16 3600
Artillerie Luchtafweergeschut. Het opbergen van correspondentie betreffende "Richtmiddelen voor Zware Mitrailleurs 12,7 cm en het Richttoestel Krauss" en verslagen van de Luchtdoelmitrailleurcommissie 1932-06-17 no. 23 3600
Artillerie Luchtafweergeschut. Het opbergen van correspondentie met verschillende autoriteiten en firma's betreffende algemene luchtdoelzaken 1932-06-17 no. 24 3600
Artillerie Luchtafweergeschut. Het opbergen van correspondentie betreffende luistertoestellen 1932-06-17 no. 24 3601
Artillerie Gasoorlog. De medeondertekening van een contract met de NV Norit-Vereniging te Amsterdam inzake de levering van Norit (gasmaskerkool) 1932-10-11 no. 40 3601
Bijlagen 1932-11-04 no. 26 3601
Bijlagen 1938-11-04 no. 27 3601
Artillerie Buskruit. De toezending van het rapport inzake de keuring van 250 kg kruit voor 7.5 cM Vd 1932-12-13 no. 12 3602
Artillerie Gasoorlog en Stalen Helmen. Het opbergen van correspondentie betreffende de aanschaffing en beproeving van stalen helmen voor Nederlands-Indië 1932-12-20 no. 37 3602
Artillerie Gasoorlog. De medeondertekening van een contract met de NV Norit-Vereniging Verkoop Centrale te Amsterdam 1933-03-13 no. 27 3602
Artillerie Zware Mitrailleurs. Het opbergen van correspondentie betreffende de richtinstrumenten voor mitrailleurs en mitrailleur-vizierkijkers 1933-03-20 no. 42 3603
Artillerie Infanteriegeschut. Het opbergen van correspondentie betreffende de aanschaffing van munitie voor stookmortieren 1933-03-23 no. 44 3604
Artillerie Zware Mitrailleurs. De medeondertekening van een contract met de firma Dansk Rekylriffel Syndikat te Kopenhage inzake de levering van richttoestellen Madsen voor de mitrailleur 12.7 Luchtdoelgeschut 1933-10-08 no. 50 3604
Medeondertekening van een contract met de Établissements Edgar Brandt te Parijs wegens de levering van 12 mortieren van 8 cm met onderdelen en uitrustingsstukken 1933-09-21 no. 15 3605
Artillerie Pantserauto's 1936. De medeondertekening van een contract met de NV Nederlandse Instrumenten Compagnie (Nedinsco) te Venlo inzake de levering van periscopen voor pantserauto's 1936 1933-10-23 no. 13 3606
Artillerie Zware Mitrailleurs. De medeondertekening van een contract met de Directie van het Staatsbedrijf der Artillerie Inrichtingen te Zaandam inzake de levering van pantserpatronen 1933-10-26 no. 35 3606
Artillerie Zware Mitrailleurs. De medeondertekening van een contract met de Directie van het Staatsbedrijf der Artillerie Inrichtingen te Zaandam te Zaandam inzake de levering van loopen voor Vickers-mitrailleurs 1933-11-18 no. 33 3606
Artillerie Zware Mitrailleurs. De medeondertekening van een contract met de Fabrique Nationale d'Armes de Guerre te Herstal (België) inzake de levering van mitrailleurs en onderdelen 1933-12-04 no. 40 3606
Artillerie Infanteriegeschut. De medeondertekening van een contract met het Établissement Edgar Brandt te Parijs betreffende de levering van onderdelen voor de Stokes-Brandt mortieren 1933-12-04 no. 40 3607
Artillerie Madsen Mitrailleurs. De medeondertekening van een contract met de firma Dansk Rekylriffel Syndicat te Kopenhagen inzake de levering van lichte mitrialleurs affuiten 1933-12-27 no. 57 3607
Artillerie Infanteriegeschut. De medeondertekening van het keuringvoorschrift behorende bij het contract van 4 december 1933 no 47.308 inzake de levering van 5000 schokbuizen 1934-01-22 no. 44 3607
Artillerie Infanteriegeschut. De medeondertekening van het keuringvoorschrift behorende bij Brandt materieel 1934-01-29 no. 43 3607
Artillerie Zware Mitrailleurs. De medeondertekening van een contract met de firma Dansk Rekylriffel Syndikat te Kopenhage inzake de levering van richttoestellen (Madsen) 1934-05-05 no. 37 3607
Artillerie Madsen Mitrailleurs. De versterkte lichte mitrailleuraffuiten 1934-06-26 no. 4 3607
Artillerie Infanteriegeschut. De medeondertekening van een contract met het Établissements Edgar Brandt te Parijs inzake de levering van materieel voor de Stokes-Brandt mortieren 1934-06-28 no. 19 3607
Artillerie Pantserauto's. Het gebruik van benzine in Indië 1934-07-03 no. 56 3608
Artillerie Infanteriegeschut. De medeondertekening van een contract met het Établissements Edgar Brandt te Parijs inzake de levering van schokbuizen, detonatoren en munitie voor stokesmortieren 1934-07-03 no. 47 3608
Artillerie Zware Mitrailleurs. De medeondertekening van een contract met de Fabrique Nationale d'Armes de Guerre inzake de levering van loopen en munitie van mitrailleurs 1934-09-07 no. 85 3608
Artillerie Pantserauto's. De toezending van protocollen betreffende de afname van periscopen 1934-07-03 no. 2 3608
Artillerie Pantserauto's 1936. De beproeving van pantserauto's 1936, de rapporten en de verzending hiervan 1934-07-03 no. 51 3608
Artillerie Diversen. Geschut en Munitie. Gasdrukmeters van de firma Zeiss-Ikon Ballistiek 1934-09-26 no. 26 3609
Artillerie Genie. De medeondertekening van een contract met de firma Hans Scheibert Deutsche Schlauchbootfabrik te Berlijn inzake de levering van 3 patrouilleboten met toebehoren 1934-10-27 no. 32 3609
Artillerie Pantserauto's 1936. Het opbergen van bescheiden betreffende de afkeuring van pantserauto's 1936 geleverd in 1933 1934-11-07 no. 31 3609
Artillerie Genie. De uitwisseling van gegevens 1935-01-07 no. 59 3609
Artillerie Genie. De gegevens van radibakens 1935-03-04 no. 34 3609
Artillerie Zware mitrailleurs. De medeondertekening van een contract met de Fabrique Nationale d'Armes de Guerre te Herstal (België) inzake de levering van mitrailleurs 1935-04-05 no. 31 3609
Artillerie Zware Mitrailleurs. De medeondertekening van een contract met de firma Dans Rekylriffel Syndikat te Kopenhagen inzake de levering van Madsen richttoestellen 1935-04-18 no. 58 3610
Artillerie Infanterie. De toezending van een verslag betreffende abnormale schoten met de Stokes-Brandt Mortier 1935-05-09 no. 30 3610
Artillerie Pistolen en Revolvers. Insteekloopjes, ontlaatstokken, laadlepels en patronen voor het pistool M. 11 1935-05-14 no. 35 3610
Artillerie Infanteriegeschut. De toezending van verslagen betreffende Stokes-Brandt materiaal 1935-06-11 no. 25 3610
Artillerie Zware Mitrailleurs. De medeondertekening van een contract met de Directie van het Staatsbedrijf der Artillerie Inrichtingen te Zaandam inzake de levering van pantserpatronen 1935-07-24 no. 36 3610
Artillerie Rapporten en Verslagen. Ballistische resultaten van munitie van het ontwerp Hembrug bestemd voor het 12 en 15 cm geschut en overgenomen door de Nederlandse Landmacht van de Koninklijke Marine 1935-08-14 no. 29 3610
Artillerie Luchtafweergeschut. De toezending van het verslag betreffende de beproeving van het materieel, het ballistisch vermogen en de munitie van de 10.5 Luchtdoelgeschut 1935-09-05 no. 49 3611
Artillerie Rapporten en Verslagen. De aanbieding van het verslag no. 7/V - 17/II/1935 van de Commissie van Proefneming 1935-09-25 no. 32 3611
Artillerie Trotyl. De medeondertekening van een contract met de NV Nederlandse Springstoffenfabrieken te Amsterdam inzake de levering van trotyl 1935-11-21 no. 26 3611
Artillerie Genie. De medeondertekening van een contract met de firma Hans Scheibert Deutsche Schlauchbootfabrik te Berlijn inzake de levering van kleine patrouilleboten 1935-11-21 no. 26 3611
Artillerie Infanteriegeschut. De medeondertekening van een contract met het Établissement Edgar Brandt te Parijs inzake de levering van onderdelen voor Stokes-Brandt mortieren 1935-12-31 no. 19 3612
Artillerie Zware Mitrailleurs. De medeondertekening van een contract met de Fabrique Nationale d'Armes Guerre te Herstal (België) inzake de levering van mitrailleurs, affuiten en onderdelen 1936-01-14 no. 41 3612
Artillerie Vickers Mitrailleurs. De medeondertekening van een contract met de NV Nederlands-Engelse Technische Handelsmaatschappij te 's-Gravenhage inzake de levering van mitrailleurs met onderdelen 1936-03-25 no. 48 3612
Artillerie Genie. De toezending van het rapport "Beproeving rubberboten" 1936-03-25 no. 49 3612
Artillerie Infanteriegeschut. De medeondertekening van een contract met het Établissement Edgar Brandt te Parijs inzake de levering van onderdelen van Stokes-Brandt mortieren 1936-03-27 no. 42 3612
Artillerie Madsen Mitrailleurs. De medeondertekening van een contract met de firma Dansk Rekylriffel Syndikat te Kopenhagen inzake de levering van diverse onderdelen voor de Madsen mitrailleurs 1936-04-01 no. 52 3613
Artillerie Zware Mitrailleurs. De medeondertekening van een keuringsvoorschrift behorende bij het contract van 26-03-1936 no. 48037 met de Fabrique Nationale d'Armes de Guerre te Herstal (België) 1936-04-24 no. 36 3613
Artillerie Zware Mitrailleurs. De medeondertekening van een contract met de Directie der Artillerie Inrichtingen inzake de levering van loopen M.30 1936-05-27 no. 48 3613
Artillerie Madsen Mitrailleurs. De medeondertekening van een contract met de firma Dansk Rekylriffel Syndikat te Kopenhagen inzake de levering van loopen M.15 1936-06-12 no. 36 3613
Artillerie Stalen Helmen. De medeondertekening van een contract met de Directie der Artillerie Inrichtingen inzake de levering van stalen helmen 1936-06-19 no. 24 3613
Artillerie Luchtdoelgeschut. De medeondertekening van een contract met de NV Nederlandse Instrumenten Compagnie (Nedinsco) te Venlo inzake de levering van toebehoren en reserveonderdelen voor vuurgeleidingstoestellen, hoogtemeters en aanhangwagens 1936-07-07 no. 38 3613
Artillerie Geweermunitie. Het opbergen van correspondentie betreffende klachten omtrent geweermunitiebestanddelen 1936-08-14 no. 5 3614
Artillerie Geweermunitie. De medeondertekening van een contract met de Directie der Artillerie Inrichtingen inzake de levering van hulzen en kogels 1936-08-14 no. 29 3614
Artillerie Pantserauto's 1936. De gegevens inzake de Strausler pantserauto's 1936-09-30 no. 6 3614
De medeondertekening van een contract met de firma Alvis-Strausler Ltd. te Coventry voor de levering van pantserwagens 1936-10-14 no. 24 3615
Artillerie Staal-Grondplaten. De medeondertekening van een contract met de firma Van der Vliet en De Jonge te Amsterdam inzake de levering van grondplaten en staal 1936-11-05 no. 13 3616
Artillerie Zware Mitrailleurs. De medeondertekening van een contract met de Fabrique Nationale d'Armes de Guerre te Herstal (België) inzake de levering van mitrailleurs 1937-02-15 no. 8 3616
Artillerie Pantserauto's 1936. De medeondertekening van een contract met de NV Nederlandse Instrumenten Compagnie (Nedinsco) te Venlo inzake de levering van periscopen voor pantserwagens 1936-11-10 no. 42 3616
Artillerie Pantserauto's 1936. De gegevens over Strausler pantserautomobielen 1936-11-13 no. 24 3616
Artillerie Trotyl. De medeondertekening van een contract met de NV Nederlandse Springstoffenfabrieken te Amsterdam inzake de levering van trotyl 1936-12-16 no. 32 3616
Artillerie Trotyl. De medeondertekening van een contract met de Rheinisch-Westfälische Sprengstoff A.G. te Nürnberg inzake de levering van insteekloopjes en laadlepeltjes voor pistolen 1937-02-06 no. 7 3616
Artillerie Zware Mitrailleurs. De medeondertekening van een contract met de Fabrique Nationale d'Armes de Guerre te Herstal (België) inzake de levering van mitrailleurs, loopen, pantserpatronen en onderdelen 1937-02-16 no. 31 3616
Artillerie Detacheringen. De detachering van kapitein G.S. van Veen bij het Belgische leger 1937-02-23 no. 22 3617
Artillerie Madsen Mitrailleurs. De medeondertekening van een contract met de firma Dansk Rekylriffel Syndikat te Kopenhagen inzake de levering van Madsen-onderdelen 1937-03-03 no. 15 3617
Artillerie Buskruit. Opbergverbaal voor bescheiden over klachten van de stabiliteit van kruit voor patronen 1937-03-24 no. 31 3617
Artillerie Strausler Tanks. De medeondertekening van een contract met de NV Nederlandse Instrumenten Compagnie (Nedinsco) te Venlo inzake de levering van periscopen en reservekoppen voor pantserwagens en tanks 1937-03-30 no. 7 3617
Artillerie Zware Mitrailleurs. De medeondertekening van een contract met de firma Dansk Rekylriffel Syndikat te Kopenhagen inzake de levering van richttoestellen met onderdelen 1937-04-21 no. 8 3617
Artillerie Stalen Helmen. De medeondertekening van een contract met de Directie der Artillerie Inrichtingen inzake de levering van stalen helmen 1937-06-23 no. 15 3617
Artillerie Genie. De medeondertekening van een contract met de firma Hans Scheibert Deutsche Schlauchbootfabrik te Berlijn inzake de levering van rubberboten met toebehoren 1937-07-31 no. 21 3618
Artillerie Geweermunitie. De medeondertekening van een contract met de Directie der Artillerie Inrichtingen inzake de levering van hulzen en kogels 1937-09-04 no. 21 3618
Artillerie Infanteriegeschut. De medeondertekening van een contract met het Établissement Edgar Brandt te Parijs inzake de levering van Stokes-Brandt mortieren en ander materiaal 1937-09-24 no. 1 3618
Diverse bijlagen en tekeningen inzake de Stokes-Brandt mortieren 1937-09-28 no. 6 3619
Artillerie Zware Mitrailleurs. De medeondertekening van een keuringsvoorschrift behorende bij het contract van 16 september 1937 1937-09-28 no. 14 3619
Artillerie Infanteriegeschut. De terugzending van het verslag van de Algemene Commissie Infanterie Geschut inzake het Belgische anti-tank geschut 1937-11-02 no. 27 3620
Artillerie Vickersmitrailleurs. De medeondertekening van een contract met de NV Nederlandse Instrumenten Compagnie (Nedinsco) te Venlo inzake de levering van collimateurs voor hoekmeters Inf. M.23 1937-11-22 no. 28 3620
Artillerie Madsen Mitrailleurs. De medeondertekening van een contract met de firma Dansk Rekylriffel Syndikat te Kopenhagen inzake de levering van afsluiters en staartstukken 1937-12-30 no. 50 3620
Artillerie Buskruit. De medeondertekening van een contract met de NV Nederlandse Springstoffen Fabrieken te Amsterdam inzake de levering buskruit-schietkatoen 1938-02-21 no. 10 3620
Artillerie Buskruit. De medeondertekening van een contract met NV Nederlands-Engelse Technische Handelsmaatschappij te 's-Gravenhage inzake de wijzigingen in de bestelling van mitrailleurs 1938-03-05 no. 11 3620
Artillerie Infanterie Geschut. De medeondertekening van een contract met de firma Gebr. Bohler & Co. A.G. te Wenen inzake de levering van infanteriegeschut 1938-03-21 no. 3 3621
Artillerie Madsen Mitrailleurs. De medeondertekening van een contract met de firma Dansk Rekylriffel Syndikat te Kopenhagen inzake de levering van mitrailleurs en onderdelen 1938-03-29 no. 9 3621
Artillerie Infanteriegeschut. De eventuele overname van tankafweergeschut (47 mm. van de firma Bohler) door het Departement van Defensie 1938-05-05 no. 12 3622
Artillerie Zware mitrailleurs. De medeondertekening van een contract met de Fabrique Nationale d'Armes de Guerre te Herstal (België) inzake de levering van reserveonderdelen voor watergekoelde mitrailleurs 1938-05-31 no. 34 3622
Artillerie Madsen Mitrailleurs. De medeondertekening van een contract met de firma Dansk Rekylriffel Syndikat te Kopenhagen inzake de levering van onderdelen voor karabijnmitrailleurs M.15 en richttoestellen Madsen 1938-06-01 no. 32 3622
Artillerie Geweermunitie. De medeondertekening van een contract met de Directie van het Staatsbedrijf der Artillerie Inrichtingen te Zaandam inzake de levering van patronen, kogels en slaghoedjes 1938-06-03 no. 17 3622
Artillerie Pantserafweergeschut. De terugzending van 3 verslagen betreffende de beproeving van het 3.7 cm Rheinmetall infanteriegeschut 1938-06-04 no. 17 3622
Artillerie Pistolen. De medeondertekening van een contract met de firma Mauser Werke A.G. te Oberdorf am Neckar inzake de levering van magazijnen voor pistolen 1938-06-13 no. 41 3623
Artillerie Algemene Zaken. De wijziging van de uitvoering van het Vuurwapenreglement ten opzichte van de wapenstatistiek en -conventie 1938-06-23 no. 6 3623
Artillerie Vickers Mitrailleurs. De medeondertekening van een contract met de Nederlands-Engelse Technische Handelsmaatschappij te 's-Gravenhage inzake de levering van reserveonderdelen voor 6.5 mm Vickers mitrailleurs 1938-07-27 no. 33 3623
Artillerie Lichte Mitrailleurs. De medeondertekening van een contract met de Fabrique Nationale d'Armes de Guerre te Herstal (België) inzake de levering van geweer-mitrailleurs 1938-07-27 no. 37 3623
Artillerie Zware Mitrailleurs. De medeondertekening van een contract met de Fabrique Nationale d'Armes de Guerre te Herstal (België) inzake de levering van watergekoelde mitrailleurs en onderdelen 1938-07-29 no. 16 3623
Medeondertekening van een contract met de firma Dansk Rekylriffel Syndikat te Kopenhagen wegens de levering van 35 richttoestellen Ld.M.30 en onderdelen alsmede van 300 lopen M.15 1938-08-01 no. 24 3624
Artillerie Lichte Mitrailleurs. De medeondertekening van een contract met de firma Ceskolovenska Zbrojovka A.S. Brno inzake de levering van lichte mitrailleurs 1938-08-04 no. 25 3625
Artillerie Infanteriegeschut. De medeondertekening van een contract met het Établissement Edgar Brandt te Parijs inzake de levering van Stokes-Brandt mortieren 1938-08-09 no. 22 3625
Artillerie Lichte Mitrailleurs. De medeondertekening van een contract met de Berlin Suhler Waffen- und Fahrzeugwerke G.m.b.H. te Berlijn inzake de levering van proefwapens (Dreyse) met toebehoren 1938-08-23 no. 25 3625
Artillerie Lichte Mitrailleurs. De medeondertekening van een contract met Schweitzerische Industrie Gesellschafft te Neuhausen inzake de levering van lichte mitrailleurs 1938-08-23 no. 25 3625
Artillerie Madsen Mitrailleurs. De medeondertekening van een contract met de firma Dansk Rekylriffel Syndikat te Kopenhagen inzake de levering van affuiten, loopen en staartstukken M.15 1938-09-26 no. 44 3626
Artillerie Houwitsers. De medeondertekening van een keuringsvoorschrift voor uurwerkbuizen van de Aktiebogalet Bofors te Bofors 1938-10-28 no. 3 3626
Artillerie Vickers Mitrailleurs. De medeondertekening van een contract met de NV Nederlands-Engelse Technische Handelsmaatschappij te 's-Gravenhage inzake de levering van mangaan bronzen gietstukken voor type "J" drievoetaffuiten 1938-11-21 no. 35 3626
Artillerie Aanbiedingen. Het opbergen van bescheiden betreffende de aanbieding van Tsjechisch oorlogsmaterieel 1938-12-23 no. 24 3627
Artillerie Pistolen en Revolvers. De medeondertekening van een contract met de Deutsche Waffen- und Munitionfabriken A.G. inzake de levering van patronen 1939-01-03 no. 28 3627
Artillerie Zware Mitrailleurs. De medeondertekening van een contract met de Fabrique Nationale d'Armes de Guerre te Herstal (België) inzake de levering van pantserkogels en slaghoedjes 1939-01-16 no. 26 3627
Artillerie Madsen Mitrailleurs. De medeondertekening van een contract met de firma Dansk Rekylriffel Syndikat te Kopenhagen inzake de levering van stuks karabijnmitrailleurs 1939-02-09 no. 21 3628
Artillerie Intendance. Het opbergen van bescheiden betreffende het bestellen en uitzenden van een verrijdbare broodbakoven naar Nederlands Oost-Indië 1939-02-13 no. 15 3628
Artillerie Automatische Pistolen. De medeondertekening met een contract met de firma C.G. Haenel te Suhl inzake de levering van machinepistolen 1939-02-20 no. 38 3628
Mede-ondertekening van een contract met het Staatsbedrijf der Artillerie Inrichtingen te Amsterdam met betrekking tot de levering van 240 stuks lopen voor een Inf. M.23 1939-02-16 no. 16 3628
Artillerie Intendance. De medeondertekening van een contract met de NV Manfred Meiss inzake de levering van een verrijdbare broodbakmachine voor Nederlands Oost-Indië 1936-03-7 no. 8 3629
Artillerie Vickers Mitrailleurs. Het opbergen van bescheiden betreffende de wijziging van het slot van de Vickers mitrailleur 1939-03-09 no. 32 3629
Artillerie Algemene Zaken. De medeondertekening van een contract met de Gebr. Böhler & Co te Wenen inzake de levering van pantserspringgranaatpatronen, deel 1 1939-03-11 no. 27 3630
Artillerie Algemene Zaken. De medeondertekening van een contract met de Gebr. Böhler & Co te Wenen inzake de levering van pantserspringgranaatpatronen, deel 2 1939-03-11 no. 27 3631
Artillerie Algemene Zaken. De medeondertekening van een contract met de Gebr. Böhler & Co te Wenen inzake de levering van pantserspringgranaatpatronen, deel 3 1939-03-11 no. 27 3632
Artillerie Projectielstaal. De medeondertekening van een contract met de NV Merrem & la Porte te Amsterdam inzake de levering van staal 1939-03-29 no. 20 3633
Artillerie Projectielstaal. De medeondertekening van een contract met de Gusstahlfabrik Friederich Krupp Aktiengeselschaft te Essen voor de levering van Kruppstaal 1939-03-29 no. 22 3633
Artillerie 15 k55 (1939). De medeondertekening van een contract met de firma Aktiebogalet Bofors, Zweden inzake de levering van kanonnen 1939-03-29 no. 30 3633
Artillerie Infanteriegeschut. De medeondertekening van een contract met het Établissement Edgar Brandt te Parijs inzake de levering van mortieren en complete schoten 1939-04-13 no. 21 3634
Artillerie Infanteriegeschut. De medeondertekening van een contract met het Établissement Edgar Brandt te Parijs inzake de levering van granaten en schokbuizen 1939-04-13 no. 27 3635
Artillerie Infanteriegeschut. De medeondertekening van een contract met het Établissement Edgar Brandt te Parijs inzake de levering van mortieren en complete schoten 1939-04-13 no. 22 3635
Artillerie 4 cm Luchtdoelgeschut Vuurleiding Gamma. De medeondertekening van een contract met de firma Gamma Fabrik te Boedapest inzake de levering van vluchtbepalers met bijbehorend zuilstatief 1939-05-09 no. 34 3636
Artillerie Infanteriegeschut. De medeondertekening van een contract met het Établissement Edgar brandt te Parijs inzake de levering van onderdelen van de Stoter Brandt mortieren 1939-04-31 no. 26 3636
Artillerie Madsen Mitrailleurs. De medeondertekening van een contract met de firma Dansk Rekylriffel Syndikat te Kopenhagen inzake de levering van lichte veldaffuiten 1939-04-25 no. 2 3636
Artillerie Infanteriegeschut. Het opbergen van bescheiden betreffende de aanschaffing en verzending van infanteriegeschut 8.1 cm mortier 1939-06-01 no. 17 3637
Artillerie Infanteriegeschut. De medeondertekening van een contract met het Établissement Edgar Brandt te Parijs inzake de omwisseling van mortieren 4.7 cm 1939-06-02 no. 38 3638
Artillerie Genie Rubberboten. De medeondertekening van een contract met de firma André la Porte's Industriële Agentschappen te 's-Gravenhage inzake de levering van rubber patrouilleboten 1939-06-02 no. 38 3638
Artillerie Madsen Mitrailleurs. De medeondertekening van een contract tevens keuringsvoorschrift met de firma Dansk Rekylriffel Syndikat te Kopenhagen inzake de levering van karabijnmitrailleurs M. 15 1939-07-01 no. 30 3639
Artillerie Stalen helmen. De gegevens over stalen helmen ten behoeve van Frankrijk 1939-07-03 no. 7 3639
Artillerie Buskruit. De medeondertekening van een contract met de firma Bofors Nobelkrut te Bofors (Zweden) inzake de levering van buskruit schietkatoen 1939-07-12 no. 19 3639
Artillerie Brandbommen. De medeondertekening van een contract met La Socite Industrielle d'Exportation inzake de levering van brandbommen 1939-07-15 no. 14 3640
Artillerie Madsen Mitrailleurs. De medeondertekening van een keuringsvoorschrift behorende bij het contract d.d. 9 februari 1939 nr. 51287 inzake de levering van karabijnmitrailleurs 1939-07-15 no. 20 3640
Artillerie Pistolen. De medeondertekening van een contract met de firma C.G. Haenel te Suhl inzake de levering van patroonhouders M.11 model Schmeisser 1939-08-03 no. 31 3640
Artillerie 8 cm Luchtdoelgeschut Vuurleiding. De medeondertekening van een contract met de NV Hazemeyer's Signaal-Apparaten te Hengelo inzake de levering van vuurgeleidingstoestellen met complete toebehoren 1939-08-08 no. 38 3641
Artillerie Madsen Mitrailleurs. De medeondertekening van een vervolgcontract met de firma Dansk Rekylriffel Syndikat te Kopenhagen inzake de levering van onderdelen voor mitrailleurs 1939-08-17 no. 43 3641
Artillerie Kustgeschut-Munitie. De modernisering van lichtgranaten 1939-08-19 no. 5 3642
Artillerie Madsen Mitrailleurs. De medeondertekening van een contract met de firma Dansk Rekylriffel Syndikat te Kopenhagen inzake de levering van onderdelen voor mitrailleurs 1939-08-30 no. 15 3642
Artillerie 4.7 Mortieren. De medeondertekening van een contract met het Établissement Edgar Brandt te Parijs inzake de levering van complete schoten 1939-09-04 no. 30 3642
Artillerie Algemene Zaken. De mogelijke levering van luchtdoelgeschut uit Amerika 1939-09-21 no. 3 3642
Artillerie Mortieren. De uitzending van materieel naar Frankrijk 1939-09-21 no. 17 3642
Artillerie Mortieren. Materieel vanuit België 1939-09-23 no. 13 3642
Artillerie Intendance. De dankbetuiging aan de Tijdelijke Zaakgelastigde te Boedapest inzake het bemiddelen bij de uitvoervergunning voor verrijdbare bakovens 1939-10-20 no. 07 3642
Artillerie 8 cm Luchtdoelgeschut Vuurleiding. De beproeving van een aantal vuurgeleidingstoestellen bij de Koninklijke Landmacht 1939-10-20 no. 07 3642
Artillerie Zware Mitrailleurs. De medeondertekening van een contract met de Fabrique Nationale d'Armes de Guerre te Herstal inzake de levering van reservedelen voor mitrailleurs 1939-11-04 no. 13 3643
Artillerie Springpatronen. De medeondertekening van een keuringsvoorschrift met de Fabrique Nationale d'Armes de Guerre te Herstal inzake de levering van springpatronen, compleet met buis 1939-11-06 no. 12 3643
Artillerie Lesvliegtuigen. De medeondertekening van een contract met United Aircraft Corporation te East Hardford inzake de levering van vliegtuigmotoren 1939-11-09 no. 30 3643
Fokker T9. De medeondertekening van een contract met de NV Nederlandse Vliegtuigfabriek Fokker te Amsterdam inzake de levering van een prototype bommenwerper 1939-11-15 no. 17 3644
Artillerie Pistolen M.39. De medeondertekening van een contract met de firma C.G. Haenel te Suhl inzake de levering van "Schmeisser" machinepistolen en reservemagazijnen 1939-11-30 no. 24 3645
Artillerie Buskruit. De medeondertekening van een contract met keuringsvoorschrift de NV Springstoffen fabrieken te Amsterdam inzake de levering van buskruit nitroglycerine no. 12a 1939-12-15 no. 28 3645
Artillerie Madsen Mitrailleurs. De medeondertekening van een contract met de firma Dansk Rekylriffel Syndikat te Kopenhagen inzake de levering van karabijnmitrailleurs 1939-12-15 no. 29 3645
Artillerie Madsen Mitrailleurs. De medeondertekening van een contract met de firma Dansk Rekylriffel Syndikat te Kopenhagen inzake de levering van karabijnmitrailleurs M. 40 1940-01-09 no. 32 3645
Artillerie Madsen Mitrailleurs. De medeondertekening van een contract met de firma Dansk Rekylriffel Syndikat te Kopenhagen inzake de levering van onderdelen voor karabijnmitrailleurs M. 40 1940-01-09 no. 33 3645
Artillerie Pantserafweergeschut. Het opbergen van verbaalbescheiden inzake de aanschaf en keuring van het antitankgeschut 4.7 Bohler 1940-01-19 no. 8 3646
De medeondertekening van een contract met de NV Gerofabriek te Zeist inzake de levering van zakmessen 1940-01-25 no. 15 3646
Artillerie 47 Mrt. Geschut. De medeondertekening van een aanvullingscontract op contract nr. 51441 met de Établissements Edgar Brandt te Parijs inzake de levering van mortieren 1940-02-01 no. 31 3646
Artillerie 8 cm Luchtdoelgeschut Vuurgeleiding. De medeondertekening van een contract met de NV Hazemeyer's Signaal-Apparaten te Hengelo inzake de levering van kasten voor de berging van materiaal bij de vervoerwagens voor 8 Luchtdoelgeschut vuurgeleidingstoestellen 1940-02-02 no. 19 3647
Artillerie D.A. F. Lieren. De medeondertekening van een contract met Van Doorne's Aanhangwagenfabriek NV inzake de levering van complete lieren 1940-02-12 no. 15 3648
Artillerie 8 cm Luchtdoelgeschut Vuurleiding. De medeondertekening van een contract en keuringsvoorschrift met de firma NV Hazemeyer's Signaal-Apparaten te Hengelo inzake de levering van metaalgelijkrichters voor acculadingen 1940-02-14 no. 29 3648
Artillerie Madsen Mitrailleurs. De medeondertekening van een contract en keuringsvoorschrift met de firma Dansk Rekylriffel Syndikat te Kopenhagen inzake de levering van uitwerpers en uitwerperstangen 1940-02-20 no. 18 3648
Artillerie Madsen Mitrailleurs. De medeondertekening van een vervolgcontract op het contract nr. 50327 d.d. 29 maart 1938 en ter vervanging van het contract nr. 51810 d.d. 17 augustus 1939 met de ffirma Dansk Rekylriffel Syndikat te Kopenhagen inzake de levering van karabijnmitrailleurs en onderdelen 1940-03-02 no. 8 3649
Artillerie 4 cm Luchtdoelgeschut Vuurleiding Gacma. De medeondertekening van een contract en keuringsvoorschrift met de firma Gamma Fabrik te Boedapest inzake de levering van vluchtbepalers en onderdelen 1940-03-02 no. 9 3649
Artillerie Chevrolet Trados. De medeondertekening van een contract met Van Doorne's Aanhangwagenfabriek NV te Eindhoven inzake de levering van Trado III terreintrekkers 1940-03-02 no. 15 3649
Artillerie 7.5 Berggeschut (voorraadsdeel). Het opbergen van verbaal bescheiden inzake de aanschaffing en uitzending van goederen 1940-03-04 no. 30 3650
L.A. Fokker T9. De eventuele beoordeling van het prototype bommenwerper T9 door de Nederlandse Militaire Luchtvaart 1940-03-12 no. 17 3650
Artillerie Masden Mittrailleurs. Het opbergen van bescheiden betreffende de aanschaffing van lichte affuiten voor de Madsen mitrailleurs 1940-03-11 no. 27 3650
Artillerie Zware mitrailleurs. De medeondertekening met de NV Nederlandse Instrumenten Compagnie (Nedinsco) te Venlo inzake de levering van reflexvizieren met toebehoren 1940-03-20 no. 20 3651
Artillerie 4.7 Paw (Voorwagens). De medeondertekening met de NV Van Doorne's Aanhangwagenfabriek te Eindhoven inzake de levering van munitievoorwagens voor de 4.7 Paw 1940-03-20 no. 27 3651
Artillerie 7.5 cm/Bg. Het opbergen van bescheiden betreffende het kanon van 7.5 cm dat door de firma Bofors gratis ter beschikking is gesteld en met de "Tegri" verloren is gegaan 1940-03-29 no. 4 3651
De medeondertekening van een contract met de NV Technisch Handelsbureau Th. de Groen te 's-Gravenhage inzake de levering van bommenrichtkijkers 1940-05-01 no. 38 3651
Artillerie Algemene Zaken (geschut) Een bericht inzake de stand over de aanschaffing van geschut en bijbehorend materieel in Europa. 1940-05-01 no. 3651
Artillerie Infanteriegeschut. Het opbergen van bescheiden van gegevens inzake Stokes-Brandt mortieren 8.1 cm (1929-1931) 1946-03-21 no. 20 3652
Artillerie Personeel. De toezending van instructies 1946-03-23 no. 31 3652
Artillerie Infanteriegeschut. Het opbergverbaal inzake de verstrekking van ontbrekende en aanvullende gegevens voor de munitie van de mortier van 8 1946-05-27 no. 43 3653
Artillerie Vickers Mitrailleur. Het opbergen van bescheiden inzake de bestelling van patronen 1946-06-24 no. 24 3653
Artillerie Vickers Mitrailleur. Het opbergen van bescheiden inzake onderdelen van de mitrailleur inf. M. 23 1946-06-24 no. 45 3653
Artillerie Staal. Het opbergen van bescheiden inzake pantsermateriaal van de Koninklijke Marine 1946-11-02 no. 34 3654
Artillerie 4.7 Pantserafweergeschut. Het opbergen van bescheiden inzake controlegereedschap voor de 4.7 P.A. 1946-11-02 no. 31 3654
Artillerie Mortieren. Het opbergen van bescheiden inzake de bestelling Stokes-Brandt 1946-11-02 no. 55 3654
Artillerie Mortieren 12.0 cm. Het opbergen van bescheiden inzake de toebehoren van de 120cm mortieren 1946-11-02 no. 51 3654
Artillerie 4.7 Pantserafweergeschut. Het opbergen van bescheiden inzake materieel voor het afweergeschut, bijlagen 1946-11-02 no. 65 3654
Artillerie brandbommen. Het opbergen van bescheiden inzake de toezending van brandbommen van 50 kg 1946-11-02 no. 64 3655
Artillerie 4.7 Pantserafweergeschut. Het opbergen van bescheiden inzake materieel voor het afweergeschut, correspondentie 1946-11-02 no. 65 3655
Verbaal 67. Artillerie 4.7 Pantserafweergeschut Munitie. Het opbergen van bescheiden inzake munitie voor het afweergeschut 1946-11-02 no. 67 3656
Verbaal 67. Artillerie 4.7 Pantserafweergeschut Munitie. Het opbergen van bescheiden inzake munitie voor het afweergeschut 1946-11-02 no. 67 3657
Artillerie Buizen. Het opbergen van bescheiden inzake uurwerkbuizen voor de 10.5 Luchtdoelgeschut 1946-11-02 no. 68 3657
Artillerie Buizen. Het opbergen van bescheiden inzake de K.V. voor vluchtbepalers 4 Luchtdoelgeschut. 1946-11-09 no. 220 3658
Luchtvaart Afdeling Aanbiedingen. Het opbergen van bescheiden inzake avoicompressors voor het aanslaan van vliegtuigmotoren 1946-11-14 no. 99 3659
Luchtvaart Afdeling Aanbiedingen. Het opbergen van bescheiden inzake de toezending van brochures van Askania vliegtuiginstrumenten 1946-11-14 no. 100 3659
Luchtvaart Afdeling Fokker T.G. Het opbergen van bescheiden inzake het prototype bommenwerper T.G. 1946-11-14 no. 101 3660
Luchtvaart Afdeling Fotografie. Het opbergen van bescheiden inzake de aanschaffing van Eagle camera's 1946-11-14 no. 102 3661
Luchtvaart Afdeling Fotografie. Het opbergen van bescheiden inzake de aanschaffing van Fairchild F.8 Aerial camera 1946-11-14 no. 103 3661
Artillerie 7.5 Berggeschut. Het opbergen van bescheiden inzake de toezending van onderdelen 7.5 boordgeschut 1946-11-14 no. 106 3662
Artillerie Pantserauto's 1935. Het opbergen van bescheiden inzake pantserauto's, deel 1 1946-11-14 no. 107 3663
Artillerie Pantserauto's 1935. Het opbergen van bescheiden inzake pantserauto's, deel 2 1946-11-14 no. 107 3664
Artillerie Pantserauto's 1935. Het opbergen van bescheiden inzake pantserauto's, deel 3 1946-11-14 no. 107 3665
Artillerie Pantserauto's. Het opbergen van bescheiden inzake pantserauto's, deel 4 1946-11-14 no. 107 3666
Artillerie Chevrolet Trado's. Het opbergen van bescheiden inzake de aanschaffing van onderdelen voor de trafo's 1946-11-14 no. 108 3666
Artillerie Maple Leaf. Het opbergen van bescheiden inzake de aanschaffing van lieren voor het maple leaf chassis 1946-11-14 no. 109 3667
Artillerie Genie Opsporing en waarneming. Het opbergen van bescheiden inzake de aanschaffing van silica-gelsis 1946-11-14 no. 110 3667
Luchtvaart Afdeling Aanbiedingen. Het opbergen van bescheiden inzake de eventuele overname van een Beechcraft vliegtuig 1946-11-14 no. 111 3667
Artillerie Vickers Mitrailleurs. Het opbergen van bescheiden inzake de aanschaffing van een Vickers mitrailleur met onderdelen 1946-11-14 no. 112 3667
Artillerie Houwitsers S.A. Het opbergen van bescheiden inzake de aanschaffing van toebehoren voor de 10.5 houwitser, deel 1 1946-11-14 no. 113 3668
Artillerie Houwitsers S.A. Het opbergen van bescheiden inzake de aanschaffing van toebehoren voor de 10.5 houwitser, deel 2 1946-11-14 no. 113 3668
Artillerie 8 cm Luchtdoelgeschut Vuurleiding. Het opbergen van bescheiden inzake de aanschaffing van een vuurleidingtoestel 8 cm Luchtdoelgeschut, correspondentie deel 2 1946-11-14 no. 114 3668
Artillerie 8 cm Luchtdoelgeschut Vuurleiding. Het opbergen van bescheiden inzake de aanschaffing van een vuurleidingtoestel 8 cm Luchtdoelgeschut, correspondentie deel 3 1946-11-14 no. 114 3668
Artillerie 8 cm Luchtdoelgeschut Vuurleiding. Het opbergen van bescheiden inzake de aanschaffing van een vuurleidingtoestel 8 cm Luchtdoelgeschut, correspondentie deel 4 1946-11-14 no. 114 3668
Artillerie 8 cm Luchtdoelgeschut Vuurleiding. Het opbergen van bescheiden inzake de aanschaffing van een vuurleidingtoestel 8 cm Luchtdoelgeschut, correspondentie, deel 1 1946-11-14 no. 114 3670
Artillerie Luchtafweergeschut. Het opbergen van bescheiden inzake de proeven met het 8cm luchtafweergeschut 1946-11-14 no. 115 3674
Artillerie Kustgeschut. Het opbergen van bescheiden inzake munitie voor het 15cm geschut 1946-11-14 no. 116 3674
Artillerie Kustgeschut. Het opbergen van bescheiden inzake de aanschaffing van geschut 15 L 55 1946-11-14 no. 118 3675
Artillerie Zware Mitrailleurs. Het opbergen van bescheiden inzake de aanschaffing en keuring van zware mitrailleurs 1946-11-14 no. 119 3675
Artillerie Zware Mitrailleurs. Het opbergen van bescheiden inzake de keuring en aflevering van mitrailleurs met watermantel 1946-11-14 no. 120 3675
Artillerie Buskruit. Het opbergen van bescheiden inzake proeven met vlamvrij kruit 1947-02-21 no. 4 3676
Artillerie Lesvliegtuigen 1939 - Mortieren. Het opbergen van bescheiden inzake de aflevering van vliegtuigmotoren 1947-05-24 no. 60 3676
Artillerie Buskruit. Het opbergen van bescheiden inzake correspondentie betreffende de partij J. kruit en de keuring van de partijen I. en J. kruit 1947-05-24 no. 61 3676
Artillerie Infanteriegeschut. Het opbergen van bescheiden inzake de aanschaffing van buskruit voor Brandt mortieren 1947-05-24 no. 62 3676
Artillerie Buskruit. Het opbergen van bescheiden inzake keuringsvoorschriften en de analysemethode van rookzwak buskruit 1947-05-24 no. 64 3676
Artillerie 8 cm Luchtdoelgeschut Vuurleiding. Het opbergen van bescheiden inzake de aanschaffing van vuurleidingtoestellen, deel 1 1947-02-13 no. 19 3678
Artillerie 8 cm Luchtdoelgeschut Vuurleiding. Het opbergen van bescheiden inzake de aanschaffing van vuurleidingtoestellen, deel 2 1947-02-13 no. 19 3678
Artillerie 8 cm Luchtdoelgeschut Vuurleiding. Het opbergen van bescheiden inzake de aanschaffing van vuurgeleidingtoestellen, deel 3 1947-02-13 no. 19 3678
Artillerie P.W. Het opbergen van bescheiden inzake de aanschaffing van een valtoestel tot het beproeven van slaghoedjes 1947-02-13 no. 20 3679
Artillerie Gasoorlog. Het opbergen van bescheiden inzake de aanschaffing van een luchtonderzoekingstoestel 1947-02-13 no. 23 3679
Artillerie Genie. De uitwisseling van gegevens van een zware radiopost 1947-02-13 no. 24 3679
Artillerie Genie. Het opbergen van bescheiden inzake de aanschaffing van rubberboten 1947-02-13 no. 27 3679
Artillerie G.W. Het opbergen van bescheiden inzake de aanschaffing van Polte rekmachines 1947-02-13 no. 28 3679
Artillerie Infanteriegeschut. Het opbergen van bescheiden inzake een nieuw type 4,7 cm en 8 cm Brandt mortier 1947-02-13 no. 29 3679
Artillerie Infanteriegeschut. Het opbergen van bescheiden inzake de Deense studie over infanteriegeschut 1947-02-13 no. 30 3680
Artillerie Infanteriegeschut. Het opbergen van bescheiden inzake de Brixia mortieren 1947-02-13 no. 31 3680
Artillerie Infanteriegeschut (8.1 cm mortier). Het opbergen van bescheiden inzake het gieten van gietijzeren granaten voor de 8 cm mortieren 1947-02-13 no. 32 3680
Artillerie Infanteriegeschut. Het opbergen van bescheiden inzake de demonstratie van 8.1cm L.P. granaten 1947-02-13 no. 34 3680
Artillerie Infanteriegeschut. Het opbergen van bescheiden inzake het parkeriseeren van granaten van mortieren 1947-02-13 no. 35 3680
Artillerie Buizen. Het opbergen van bescheiden inzake de toepassing van bakeliet voor buizen 1947-02-13 no. 36 3680
Artillerie Infanteriegeschut. Het opbergen van bescheiden inzake schokbuizen no. 31 voor 8 cm mortieren 1947-02-13 no. 41 3680
Artillerie Infanteriegeschut. Het opbergen van bescheiden inzake gegevens van opzetinrichtingen van mijnenvegers en infanteriegeschut 1947-02-13 no. 42 3680
Artillerie Infanteriegeschut. Het opbergen van bescheiden inzake Stokes-Brandt materieel 1947-02-13 no. 43 3681
Artillerie 8 cm mortieren. Het opbergen van bescheiden inzake Stokes-Brandt materieel 1947-02-13 no. 44 3682
Artillerie Infanteriegeschut. Het opbergen van bescheiden inzake de beproeving van het 3.7 cm infanteriegeschut (Rheinmetall) 1947-05-24 no. 70 3683
Artillerie Infanteriegeschut. Het opbergen van bescheiden inzake de beproeving van het anti-tankgeweer Oerlikon 2 cm 1947-05-24 no. 70 3683
Artillerie Infanteriegeschut. Het opbergen van bescheiden inzake proeven met de 2 cm Solothurn 1947-05-24 no. 70 3683
Artillerie 4.7 Pantser Afweergeschut. Het opbergen van bescheiden inzake de beproeving van het schild 4.7 Pantser Afweergeschut. 1947-05-24 no. 73 3684
Artillerie 4.7 Pantser Afweergeschut. Het opbergen van bescheiden inzake de beproeving van 4.7 cm infanterievuurmond "Bohler" 1947-05-24 no. 76 3684
Artillerie 4.7 cm Pantserafweergeschut. Het opbergen van bescheiden inzake pantserafweergeschut (overdoen aan Defensie) 1947-05-24 no. 83 3684
Artillerie 4.7 cm Pantser Afweergeschut - Materieel. Het opbergen van bescheiden inzake het 4.7 cm kanon, correspondentie 1947-05-24 no. 69 3685
Artillerie 4.7 cm Pantser Afweergeschut - Materieel. Het opbergen van bescheiden inzake het 4.7 cm kanon, tekeningen 1947-05-24 no. 69 3686
Artillerie Madsen Mitrailleurs. Het opbergen van bescheiden inzake de verzending van Madsen mitrailleurs 1947-12-16 no. 50 3687
Artillerie Trotyl. Het opbergen van bescheiden inzake de aanschaffing van trotyl 1947-12-16 no. 53 3687
Artillerie Madsen Mitrailleurs. Het opbergen van bescheiden inzake de afwikkeling van het contract nr. 48186 van 12 juni 1936 no. 36 1947-12-16 no. 56 3687
Artillerie Brandbommen. Het opbergen van bescheiden inzake de aanmaak van brandbommen bij de Artillerie Inrichtingen 1947-12-16 no. 57 3687
Artillerie 2.0 cm Tankbuks. Het opbergen van bescheiden inzake de beproeving van de 2.0 cm Madsen mitrailleur en de 20 cm tankbuks 1947-12-16 no. 60 3687
Artillerie Madsen Mitrailleurs. Het opbergen van bescheiden inzake de verschillen bij aflevering van Madsenonderdelen 1947-12-16 no. 62 3688
Artillerie Luchtafweergeschut. Het opbergen van bescheiden inzake de aanbieding van luchtafweergeschut door Schneider en Krupp 1947-12-16 no. 63 3688
Artillerie Luchtafweergeschut. Het opbergen van bescheiden inzake de beproeving van het luchtdoelgeschut 7.5 cm Bofors en Schneider 1947-12-16 no. 64 3688
Artillerie 10.5 cm Luchtdoelgeschut. Het opbergen van bescheiden inzake de aanschaffing van zelfafsluitende oliedoppen voor het 10.5 cm luchtdoelgeschut 1947-12-16 no. 65 3689
Artillerie 10.5 cm Luchtdoelgeschut. Het opbergen van bescheiden inzake de aanschaffing van drukmanometers met aansluitstukken 1947-12-16 no. 66 3689
Artillerie Luchtafweergeschut. Het opbergen van bescheiden inzake de Commissie van Psychische Strijdmiddelen 1947-12-16 no. 78 3690
Artillerie 10.5 cm Luchtdoelgeschut. Het opbergen van bescheiden inzake munitie voor schootstafelschieten 1947-12-16 no. 79 3691
Artillerie Luchtafweergeschut. Het opbergen van bescheiden inzake luistertoestellen van C.P. Goerz te Wenen 1947-12-16 no. 80 3691
Artillerie 10.5 cm Luchtdoelgeschut. Het opbergen van bescheiden inzake de aanschaffing van rekalibreercilinders voor het 10.5 cm luchtdoelgeschut 1947-12-16 no. 81 3691
Artillerie 10.5 cm Luchtdoelgeschut. Het opbergen van bescheiden inzake het uit te zenden luchtdoelgeschut en uurwerkbuizen 1947-12-16 no. 82 3691
Artillerie Luchtafweergeschut. Het opbergen van bescheiden inzake het schoottafelschieten 10.5 cm luchtafweergeschut door de Commissie van Proefneming 1947-12-16 no. 84 3691
Artillerie Luchtafweergeschut. Het opbergen van bescheiden inzake de aanschaffing van een vuurgeleidingtoestel, correspondentie 1947-12-16 no. 86 3692
Artillerie Trotyl. Het opbergen van bescheiden inzake de aanschaffing van proefpartijen "Bonit" 1947-12-31 no. 72 3694
Artillerie Lichte Mitrailleurs. Het opbergen van bescheiden inzake de afdoening van het contract 58714 d.d. 27 juli 1938 no. 37 1948-01-05 no. 54 3695
Artillerie Lichte Mitrailleurs. Het opbergen van bescheiden inzake de aflevering van 2 lichte mitrailleurs, contract 50794 d.d. 23 augustus 1938 no. 25 1948-01-05 no. 55 3695
Artillerie Lichte Mitrailleurs. Het opbergen van bescheiden inzake lichte mitrailleurs BRNO van de fabriek Ceskoslovenska Zbrojovka A.S. te Praag 1948-01-05 no. 56 3695
Artillerie Lichte Mitrailleurs. Het opbergen van bescheiden inzake de opzending van 2 mitrailleurs 7.7 cm BRNO van de fabriek Ceskoslovenska Zbrojovka A.S. te Praag 1948-01-05 no. 57 3695
Artillerie Vickers Mitrailleurs. Het opbergen van bescheiden inzake de afwikkeling van contract 47578 d.d. 17-04-1935 no. 26 1948-01-05 no. 58 3695
Artillerie Vickers Mitrailleurs. Het opbergen van bescheiden inzake de aanschaffing van onderdelen voor de Vickers mitrailleur 1948-01-05 no. 59 3695
Artillerie Vickers Mitrailleurs. Het opbergen van bescheiden inzake de afdoening van het contract 51293 d.d. 16-02-1939 no. 39 betreffende de lopen van de Inf. M. 23 1948-01-05 no. 60 3696
Artillerie Diversen. Het opbergen van bescheiden inzake de eigendomsgoederen van het Departement van Koloniën 1948-01-05 no. 61 3696
Artillerie Vliegtuig Mitrailleurs. Het opbergen van bescheiden inzake de keuringsgegevens van de 7.7 cm mitrailleur 1948-01-05 no. 62 3696
Artillerie Diversen. Het opbergen van bescheiden inzake de afdoening van contract 50841 d.d. 14-09-1938 no. 43 1948-01-05 no. 63 3696
Artillerie Aanbiedingen. Het opbergen van bescheiden inzake aanbiedingen en demonstraties van de wapenfabriek Rheinmetall Börsig te Berlijn 1948-01-20 no. 20 3697
Artillerie Algemene Zaken. Het opbergen van bescheiden inzake diverse onderwerpen 1948-01-20 no. 21 3697
Opbergen van bescheiden in verband met aanbiedingen van oorlogsmateriaal 1948-01-20 no. 19 3698
Artillerie Algemene Zaken. Het opbergen van een bescheiden inzake de mogelijkheden met betrekking tot leveringen uit Amerika 1948-01-20 no. 23 3699
Artillerie Algemene Zaken. Het opbergen van een rapport inzake de fabrikage van sasringen voor tijdschokbuizen 1948-01-20 no. 24 3699
Artillerie. Personeel. Het opbergen van bescheiden inzake instrumentenmaker A. Koster 1948-01-20 no. 26 3699
Artillerie Algemene Zaken. Het opbergen van bescheiden inzake passingsnormalen en voorschriften voor het nummeren van tekeningen 1948-01-20 no. 22 3699
Artillerie Vickers Mitrailleur. Het opbergen van bescheiden inzake 7.7.cm Colt mitrailleurs 1948-01-20 no. 41 3700
Artillerie Vickers Mitrailleur. Het opbergen van bescheiden inzake de aanschaffing van onderdelen voor de Vickers mitrailleur 1948-01-20 no. 44 3700
Artillerie Madsen 2 cm Mitrailleurs. Het opbergen van bescheiden inzake de Madsen mitrailleur 1948-01-20 no. 46 3701
Artillerie Vickers Mitrailleurs. Het opbergen van bescheiden inzake klachten over onderdelen van de Vickers mitrailleur 1948-01-20 no. 47 3701
Artillerie Zware Mitrailleurs. Het opbergen van bescheiden inzake de keuringsmallen voor patronen van 12,7 mm 1948-01-20 no. 49 3702
Artillerie Zware Mitrailleurs. Het opbergen van bescheiden inzake munitiebestanddelen voor patronen van 12,7 mm 1948-01-20 no. 51 3702
Artillerie Zware Mitrailleurs. Het opbergen van bescheiden inzake patroonbanden 1948-01-20 no. 55 3702
Artillerie Zware Mitrailleurs. Het opbergen van bescheiden inzake de afdoening van contract 47515 d.d. 20-12-1939 no. 29 1948-01-20 no. 57 3702
Artillerie Zware Mitrailleurs. Het opbergen van bescheiden inzake de afdoening van contract 48165 d.d. 27-05-1936 no. 48 1948-01-20 no. 58 3702
Artillerie Zware Mitrailleurs. Het opbergen van bescheiden inzake de aankoop van zware mitrailleurs 1948-02-16 no. 59 3703
Artillerie Zware Mitrailleurs. Het opbergen van bescheiden inzake het reflexvizier 4F van de NV Nederlandse Instrumenten Compagnie (Nedinsco) te 's-Gravenhage 1948-02-16 no. 60 3703
Artillerie Zware Mitrailleurs. Het opbergen van bescheiden inzake de Nederlandse benaming van onderdelen van bovenaffuiten Luchtdoelgeschut M. 30 1948-02-16 no. 61 3703
Artillerie Zware Mitrailleurs. Het opbergen van bescheiden inzake de afwikkeling van contract 49308 d.d. 21-04-1937 no. 8 1948-02-16 no. 63 3703
Artillerie Zware Mitrailleurs. Het opbergen van bescheiden inzake de afdoening van contract 47921 d.d. 14-01-1936 no. 41 1948-02-16 no. 64 3703
Artillerie Zware Mitrailleurs Suriname. Het opbergen van bescheiden inzake de afdoening van contract 52466 d.d. 04-03-1940 no. 1948-02-16 no. 65 3703
Opbergen van bescheiden in verband met aanbiedingen van oorlogsmateriaal 1948-01-20 no. 19 3704
Beschrijving verbalen van Afdeling K Datum en nummer Inv.nr.
De ontwerpovereenkomst met het NV Gemeenschappelijke Mijnbouwmaatschappij Billiton en de B.M. inzake de rehabilitatie van de Banka-tin winning 1946-10-15 no. 2 3705
De rehabilitatie van het bedrijf der Banka-tin winning 1947-01-21 no. 42 3705
De ontwerpovereenkomst inzake de beheersvoering van de Banka-tin winning door de NV Gemeenschappelijke Mijnbouwmaatschappij Billiton 1946-04-23 no.49 3705
De overschrijving van het tegoed bij de Postspaarbank in Nederlands-Indië 1947-05-21 no. 14 3705
De bijschrijving in Nederland van rente op het tegoed bij de Postspaarbank in Nederlands-Indië 1947-10-14 no. 21 3705
Het managementcontract met de NV Gemeenschappelijke Mijnbouwmaatschappij Billiton 1947-11-06 no. 50 3705
De verklaring omtrent de urgentie van de aanschaffingen voor het bedrijf der Banka-tin winning 1947-12-17 no. 89 3705
De wijzigingen in het ontwerp managementcontract Banka 1948-01-06 no. 117 3705
De ontwerpvergadering van december 1947 van de International Tin Research And Development Council te Londen 1948-01-30 no. 7 3705
De terugbetaling van het tegoed op de Directierekening bij de Postspaarbank in Nederlands-Indië 1948-03-03 no. 61 3705
De gegevens omtrent het onderwijs in Indonesië 1948-03-18 no. 61 3705
De opname van een statistiek van de electriciteitsbedrijven in de Overzeese Gebiedsdelen in de Nederlandse Electrotechnische Kalender 1948-04-28 no. 4 3705
De aanwijzing van ir. Groothoff als adviseur voor tinaangelegenheden van de Gecommitteerde voor Indische Zaken 1948-05-13 no. 26/103 3705
De contributie van het International Tin Research Institute, de betaling van het definitief aandeel over 1947 en het voorlopig aandeel over 1948 door de NV Gemeenschappelijke Mijnbouwmaatschappij Billiton 1948-06-21 no. 76 3706
Het telegraaf-, telefoon- en scheepsradioverkeer tussen Nederlands-Indië en Nederland over de periode 1939-07-01 t/m 1940-05-14 en 1945-11-15 t/m 1946-12-31 1948-07-05 no. 76 3706
De reis naar Indonesië van professor Vening Meinesz te De Bildt 1948-07-17 no. 2/156 3706
De vergadering van 9 juni 1948 van de International Tin Research and Development Council te Londen 1948-09-30 no. 48 3706
De vooroorlogse vordering van de Indonesische P.T.T. op Duitsland 1948-10-13 no. 57 3706
De examens van de M.O. Handelswetenschappen 1948-11-02 no. 57 3706
Het reglement van de examens V.H.M.O. te Indonesië 1948-11-03 no. 46 3706
De M.U.L.O-examens in Indonesië 1948-11-03 no. 50 3706
De dienstreis van de heer P. de Winter naar Batavia 1948-11-09 no. 64 3706
Het voorstel om het nieuwe tin-agrement per 1 januari 1949 te accepteren 1948-11-10 no. 100/231 3706
Het verslag van de Indische Vertegenwoordiging bij het 6e Internationale Congres voor Fotogrammetrie 1948-11-26 no. 103 3706
De samenkomst van directeuren van de Meteorologische Diensten in Nederland en Indonesië 1948-12-30 no. 30/275 3706
De vervanging van het lopend tin-agreement door een nieuwe per 1 januari 1949 en de aanwijzing van een Indische Vertegenwoordiging in de International Tin Reseach and Development Council 1949-01-05 no. 72 3706
De leermiddelen voor het onderwijs in Indonesië 1949-01-06 no. 83 3706
De uitbetaling van de bijdrage over 1949 aan de Commissie tot behartiging in Nederland van de belangen van de Protestantse Kerk in Indonesië 1949-01-26 no. 70 3706
De benoeming van de deskundige in de technische Research Committee van de International Tin Research and Development Council 1949-02-09 no. 52 3706
De akten Boekhouden M.O. en Handelswtenschappen M.O. 1949-02-11 no. 75 3706
De subsidieregeling L.O. in Indonesië 1949-02-23 no. 132 3706
De L.O. bij akten en examenprogramma's 1949-03-24 no. 44 3706
Het verzoek van de Simpson Creek Collieries Co. Inc. te New York inzake steenkoolmijnen 1949-04-11 no. 17 3706
Losse vluchten van de Compagny Said van Rome naar Sydney via Indonesië 1949-04-19 no. 21 3706
De akten Boekhouden M.O. en Handelswetenschappen M.O. 1949-05-02 no. 83 3706
De contributie van de International Tin Research and Development Council over het 2e halfjaar van 1949 1949-05-24 no. 36 3706
De vlucht van de Transatlantic Australia Airlines van Londen naar Melbourne via Indonesië met een landing in Makassar 1949-06-04 no. 36 3706
Het luchttaxibedrijf Noord-Sumatra 1949-07-13 no. 54 3706
De vergoeding voor eigenaren van motorrijtuigen welke in Indonesië gevorderd werden 1949-08-12 no. 100 3706
De teruggave van in onderpand gegeven waarborgkapitalen aan een tiental particuliere spoor- en tramwegmaatschappijen in Indonesië, gevestigd in Nederland 1949-08-24 no. 72 3706
De correspondentie met het Departement van Gezondheid 1949-09-06 no. 108 3706
Het verzoek van Simavi om verstrekking van deviezen 1949-10-08 no. 38/183 3706
De waarde van de nieuwe Indonesische diploma's M.O. 1949-10-22 no. 32/194 3706
Beschrijving verbalen met kenmerk TB Datum en nummer Inv.nr.
Het bemoeilijken van leveranties van Nederlands fabrikaat naar de gefedereerde Maleisische staten 1927-06-02 no. 28 3707
Het aankopen van Marken door het Departement van Koloniën 1928-09-05 no. 62/571 3707
De benoeming van ir. J.E. van Inckel tot lid van de Commissie van Bijstand van de Stichting voor Materieel Onderzoek 1929-09-24 no. 51 3707
De aanschaffing van gouvernementsgoederen 1930-05-19 no. 43/255 3707
De aanwijzing van leden van de Hoofdcommissie voor de Normalisatie van Nederland 1930-11-24 no. 58 3707
De deelname van de Rijkscommissie Werkverrruiming aan een conferentie gepresideerd door dr. F.E. Postuma, als voorzitter van de Nijverheidsraad 1930-11-24 no. 59 3707
De oeververbinding St. Annabaai op Curaçao 1930-12-09 no. 35/687 3707
De oeververbinding St. Annabaai op Curaçao (de aanschaffing van 3 ponten) 1930-12-20 no. 26 3707
De medeondertekening van een contract inzake de levering van 2 stuks A.B.L. rijtuigen 1930-12-24 no. 48 3707
De medeondertekening van een contract voor de levering van diverse boormachines, snelfraismachines en een kuststation 1930-12-29 no. 43 3707
De keuring door het Technisch Bureau van leveringen voor de gemeente Batavia 1930-12-19 no. 39 3707
De medeondertekening van 2 contracten inzake de levering van korte golf zender met een antenne-energie van ca. 15 Kw 1930-12-30 no. 41 3708
De medeondertekening van een contract inzake de levering van complete C.L. rijtuigen 1930-12-30 no. 51 3708
De medeondertekening van een contract inzake de levering van 8 C.L. rijtuigen en 16 D.L. rijtuigen 1930-12-30 no. 52 3708
De medeondertekening van een contract inzake de levering van een 80 Kw kortegolfzendinstallatie 1930-12-30 no. 54 3708
De medeondertekening van een contract inzake de levering van een stoomaangedreven tinbaggermolen "Tempilang 1931-01-12 no. 57 3708
De aanschaffing van een Mechau Kinomachine 1931-02-02 no. 17 3708
De medeondertekening van een contract inzake de levering van materiaal voor een telefooncentrale te Palembang 1931-03-30 no. 48 3708
De medeondertekening van een contract inzake de levering van ijzerwerken voor de overbrugging van de Kali-Progo 1931-03-31 no. 38 3708
De medeondertekening van een contract inzake de levering van onderlegplaten, onderdelen voor trek- en stootinrichtingen en vakwerkwandbruggen 1931-04-15 no. 75 3708
De medeondertekening van een contract inzake de levering van los-zoutwagens met en zonder rem 1931-04-16 no. 28 3708
De aanschaffing van een motordraisine met toebehoren en reserve-onderdelen 1931-04-28 no. 19 3708
De medeondertekening van een contract inzake de levering van 3 scharniersboogbruggen 1931-04-29 no. 45 3708
De medeondertekening van een contract inzake de levering van kolenboormachines 1931-05-04 no. 31 3708
De medeondertekening van een contract inzake de levering van electrische stomplaschmachine, een transformator, kleminirchtingen en een schakelkast 1931-05-05 no. 43 3708
De aanschaffing van kooldraaiboormachines 1931-05-06 no. 33 3708
De medeondertekening van een contract inzake de levering van een electrisch gedreven draai-, boor- en afsteekbank 1931-05-19 no. 30 3708
De medeondertekening van een contract inzake de levering van een 800 watt zendinstallatie en ontvanginrichting 1931-06-29 no. 46 3708
De medeondertekening van een contract inzake de levering van een dieselmotor 1931-06-30 no. 33 3708
De medeondertekening van een contract inzake de levering van een uitlijninrichting voor locomotiefframes 1931-07-07 no. 58 3708
De medeondertekening van een contract inzake de levering van een locomotiefschenenslipmachine met toebehoren 1931-07-09 no. 56 3708
De medeondertekening van een contract inzake de levering van tractiemotoren met toebehoren 1931-08-10 no. 36 3708
Uitbreidingswerken van de NV tot Keuring van Electrotechnische Materialen 1931-08-19 no. 43 3708
De medeondertekening van een contract inzake de levering van het materiaal voor de Centraalbureau Telefooninrichtingen te Tegal en Magelang 1931-09-01 no. 31 3708
De medeondertekening van een contract inzake de wijziging van contract 46446 (baggermolen Tempilong) 1931-09-14 no. 59 3708
De aanschaffing van kipwagens en onderdelen 1931-09-07 no. 25 3708
De medeondertekening van een contract inzake de levering van electrische uitrustingen voor motor- en aanhangwagens 1931-09-14 no. 64 3708
De medeondertekening van een contract inzake de levering van een stoommachine met draaistroomgenerator ten behoeve van de Centrale Saradan op Java 1931-09-24 no. 51 3708
De medeondertekening van een contract inzake de levering vliegtuigstations 1931-09-03 no. 37 3708
De medeondertekening van een contract inzake de levering van een electrische schuwgootaandrijfmachines met reservedelen 1931-07-20 no. 31 3708
De medeondertekening van een contract inzake de levering van C.L. rijtuigen met een lengte van 18647 mm 1931-10-05 no. 45 3709
De aanschaffing van een 10 Kw stoomdynamo 1931-10-28 no. 28 3709
De opzegging van de verzekering van het personeel van het Technisch Bureau bij het Departement van Koloniën 1931-11-21 no. 40 3709
De medeondertekening van een contract inzake de levering van ijzerwerken voor een loods te Aruba 1931-11-26 no. 40 3709
De aanschaffing van gouvernement goederen 1931-12-09 no. 27/678 3709
De medeondertekening van een contract inzake de levering van een eerste- en tweede klas volgrijtuig 1931-12-10 no. 47 3709
De medeondertekening van een contract inzake de levering van 3e klas volgrijtuigen 1931-12-14 no. 32 3709
De medeondertekening van een contract inzake de levering van 3e klas volgrijtuigen 1931-12-24 no. 50 3709
De medeondertekening van een contract inzake de levering van 1500 kVA transformatoren met bijbehoren 1931-12-28 no. 64 3709
De medeondertekening van een contract inzake de levering van landingslantaarns met toebehoren voor het vliegveld "Andir 1931-12-30 no. 32 3709
De aanschaffing van een 4 tons aanhangwagen 1931-12-30 no. 34 3709
De medeondertekening van 2 contracten inzake de levering van wisselbordkoorden en telefoontoestelsnoeren 1931-12-18 no. 42 3709
Nieuwe Indische voorschriften voor electrische sterkstroomnetten en - installaties 1932-01-25 no. 50 3709
De aanschaffing van loszoutwagens met en zonder rem 1932-02-08 no. 19 3709
De overdracht van werkzaamheden van de gecomitteerde van het stoomwezen 1932-03-11 no. 34/221 3709
Het drukken van reisdeclaratieformulieren 1932-05-12 no. 37 3709
De medeondertekening van een contract inzake de levering van gebouwen, een slachttechnische inrichting en een koelinstallatie voor het slachthuis te Parera 1932-06-20 no. 40 3709
De medeondertekening van een contract inzake de levering van een automatische afsluiter met bijbehorende bewegingsinrichting en een bewegingsinrichting voor een bestaande afsluiter voor het waterkrachtwerk Oebroeg in Nederlands-Indië 1932-06-21 no. 49 3709
De medeondertekening van een contract inzake de levering van afsluitmiddelen in de aftaptoren van de reservoirdam Gembong 1932-06-24 no. 44 3709
De medeondertekening van een contract inzake de levering van kortegolf telegrafiezenders 1932-09-03 no. 13 3709
De medeondertekening van een contract inzake de levering van afsluitmiddelen voor het reservoir Pendjalin 1932-09-23 no. 57 3709
De medeondertekening van een contract inzake de levering van een speciale draaibank met toebehoren 1932-10-05 no. 65 3709
De medeondertekening van een contract inzake de levering van een ventilator voor een houtverkolingsoven 1935-06-11 no. 35 3710
De medeondertekening van een contract inzake de levering van een Wetzel kotterbank met toebehoren en een extra uitrusting 1935-06-17 no. 34 3710
De medeondertekening van een contract inzake de levering van locomotiefketels 1935-06-28 no. 32 3710
De medeondertekening van een contract inzake de levering van een draaistroommotor met toebehoren en reservedelen voor de tinbaggermolen "Rambat" 1935-05-10 no. 72 3710
De medeondertekening van een contract inzake de levering van een hydro electrisch aggregaat met toebehoren en reservedelen voor het waterkrachtwerk Lamadjan 1933-09-21 no. 27 3710
De medeondertekening van een contract inzake de levering van tekeningen voor de bouw van een houtverkolingsoven 1935-06-07 no. 56 3710
De medeondertekening van een contract inzake de levering van een 8000 kVA transformator met toebehoren voor het waterkrachtwerk Lamadjan en een oliekoeler voor een 4000 kVA transformator 1932-11-05 no. 17 3710
De medeondertekening van een contract inzake de levering van een turbogenerator en een ketelinstallatie met toebehroen en reservedelen voor de Mantoeng centrale ten behoeve van de banka-tin winning 1932-12-03 no. 2 3710
De aanschaffing van 4 plateauwagens 1933-03-03 no. 1 3710
De aanschaffing van een dieselmotorlocomotief ten behoeve van het Departement van Oorlog (Genie) 1933-04-12 no. 4 3710
Bepalingen omtrent het indienen van eisen 1933-07-06 no. 55/376 3710
Inschrijvingen voor de leveringen voor het Indische Gouvernement 1933-08-21 no. 35 3710
De medeondertekening van een contract inzake de levering van een machineponton met een electrische bewegingsinstallatie 1933-06-22 no. 60 3710
De aanschaffing van een locomotiefketel 1933-10-23 no. 2 3710
De aanschaffing van kipwagens 1933-07-05 no. 2 3710
De medeondertekening van een contract inzake de levering van kwikdampgelijkrichtinstallatie met toebehoren en reservedelen 1933-10-30 no. 41 3710
De aanwijzing van een lid van de Hoofdcommissie voor de Normalisatie in Nederland 1933-11-21 no. 41 3710
De medeondertekening van een contract inzake de levering van een scheepsketel met toebehoren 1933-11-22 no. 31 3710
De medeondertekening van een contract inzake de levering van locomotiefstoomketels 1933-12-01 no. 40 3710
De medeondertekening van een contract inzake de levering van een electroketel met toebehoren 1933-12-04 no. 23 3710
De medeondertekening van een contract inzake de levering van draaistroominductieregelaars met opgebouwde automatisch werkende oliedrukregelaars met toebehoren 1933-12-22 no. 26 3710
De medeondertekening van een contract inzake de levering van pijpleidingen, afsluiters, een bufferreservoir en ketelvoedingpompen voor de electroketelinstallatie van de Centrale te Bandoeng 1933-12-27 no. 56 3710
De medeondertekening van 2 contracten inzake de levering van een transportinstallatie en een electrisch gedreven rookgasventilator, een vliegasvanger, een electrisch gedreven onderwind ventilator en een omloopkanaal voor de ketelinstallatie Nieuw Mantoeng 1933-12-29 no. 77 3710
De medeondertekening van een contract inzake de levering van rijdbare landingslantaarns 1933-12-29 no. 78 3710
De medeondertekening van een contract inzake de levering van een electrische stoomplasmachine met toebehoren 1934-08-11 no. 20 3710
De medeondertekening van 2 contracten inzake de levering van waterpijpstoomketels met pijpleidingen, toebehoren en reservedelen voor de snijkopzuiger Makassar en onderdelen voor de L.B. en C.B. telefoontoestellen en wisselborden 1934-10-20 no. 33 3710
De medeondertekening van een contract inzake de levering van een revolverdraaibank met toebehoren 1934-10-25 no. 39 3710
De verkoop van Karrier veegmachines van Curaçao 1934-10-27 no. 25 3710
De medeondertekening van een contract inzake de levering van de complete ijzerwerken met toebehoren voor het benedenhoofd van de schutssluis Sewan van de Tangeranwerken 1934-12-03 no. 43 3710
De aanschaffing van een radiovliegtuigstation 1934-12-27 no. 3 3710
De aanschaffing van een radiovliegtuigstation 1934-12-27 no. 4 3710
De medeondertekening van een contract inzake de levering van een bewegingsinrichting voor een ijzeren loopwielschuif voor het bovenhoofd van de schutsluis Sewan van de Tangeranwerken 1934-12-28 no. 35 3710
De aanschaffing van een jachtvliegtuig radioinstallatie type Marconi AD 43/44 1934-12-29 no. 34 3710
De medeondertekening van een contract inzake de levering van een kustzender voor radiotelegrafie en telefonie 1934-12-29 no. 42 3710
De medeondertekening van een contract inzake de levering van een teakhouten motorbarkas 1935-01-30 no. 43 3710
De aanschaffing van technische uitrustingen voor radiowagens 1935-03-25 no. 1 3710
De medeondertekening van een contract inzake de levering van een inrichting voor het meten van locomotiefwielstellen 1935-05-13 no. 19 3710
De medeondertekening van 2 contracten inzake de levering van scheepdieselmotorinstallaties en reserve koppelstangen voor 1-C+C Mallet locomotieven 1935-05-14 no. 33 3710
De medeondertekening van een contract inzake de levering van het complete mechanische gedeelte van 2 electrisch gedreven rolwagens voor de Staatsspoorwegen op Java 1935-05-27 no. 35 3710
Roepnamen voor onder de Nederlands-Indische of Curaçaose vlag varende schepen 1935-07-03 no. 39/381 3711
Radiovergunningen ten behoeve van Nederlandse schepen, buiten Nederlands-Indie gekocht of gebouwd, maar welke in Nederlands-Indië thuis horen 1935-07-12 no. 34/454 3711
De medeondertekening van een contract inzake de levering van een locomotiefketel 1935-08-13 no. 25 3711
De medeondertekening van een contract inzake de levering van een zandpomp 1935-08-24 no. 59 3711
De medeondertekening van een contract inzake de levering van enkelvoudige locomotiefschenenslijpmachines met toebehoren 1935-09-04 no. 41 3711
De medeondertekening van een contract inzake de levering van de benodigde ijzerwerken voor beweegbare bruggen 1935-09-04 no. 42 3711
De medeondertekening van een contract inzake de levering van een draaistroominductieregelaar 1935-09-11 no. 40 3711
De medeondertekening van een contract inzake de bouwleiding en het in bedrijfstellen van een houtkooloven op Banka 1935-09-23 no. 51 3711
De medeondertekening van een contract inzake de levering van draaistroomolietransformatoren voor 1500 kVA 1935-09-30 no. 43 3711
De medeondertekening van een contract inzake de levering van teakhouten motorvletten met toebehoren 1935-10-29 no. 52 3711
De medeondertekening van een contract inzake de levering van een autoclaaf met vetafscheider en stoomketel ten behoeve van het abattoir te Paramaribo 1935-10-31 no. 27 3711
De medeondertekening van 2 contracten inzake de levering van reservedelen voor de snijkopzuiger Makassar en reservedelen voor electrische mijnlampen en verlichtingsinstallaties voor drukluchtlocomotieven 1935-10-31 no. 28 3711
De medeondertekening van een contract inzake de levering van een vliegtuigstation type Stat. 276 b F 1935-11-06 no. 47 3711
De medeondertekening van een contract inzake de levering van een schraperlier met toebehoren en reservedelen 1935-11-14 no. 28 3711
De medeondertekening van een contract inzake de levering van een transportbandinstallatie met toebehoren en reservedelen 1935-11-27 no. 36 3711
De medeondertekening van een contract inzake de levering van een aeroprojector Multiplex no 2300 1935-12-03 no. 43 3711
De medeondertekening van een contract inzake de levering van 2 electrisch aangedreven kwitantiezegelmachines ten behoeve van het Gouvernement van Curaçao 1935-12-14 no. 25 3711
De medeondertekening van een contract inzake de levering van een zelfregistrerende peilschalen 1935-12-18 no. 34 3711
De medeondertekening van een contract inzake de levering van een mutatorinstallatie 1936-01-23 no. 40 3711
De medeondertekening van een contract inzake de levering van complete gietijzeren opleggingen voor kabelbruggen 1936-02-11 no. 44 3711
De medeondertekening van een contract inzake de levering van electrisch gedreven modderpompen met toebehoren en reservedelen ten behoeve van de Boekit-Asam Steenkolenmijnen 1936-03-09 no. 21 3711
De medeondertekening van een contract inzake de levering van een General Radio Standard Frequency Assembly 1936-03-20 no. 31 3711
De medeondertekening van een contract inzake de levering van ankerspindels met toebehoren voor kabelbruggen 1936-03-30 no. 33 3711
De medeondertekening van een contract inzake de levering van een 100kVA draaistroomgenerator met spanningsregelaar 1936-04-17 no. 28 3711
De medeondertekening van een contract inzake de levering van mobiele radiostations voor radiocommunicatie met vliegtuigen 1936-05-25 no. 49 3711
De medeondertekening van een contract inzake de levering van locomotiefketels 1936-05-29 no. 54 3711
De medeondertekening van een contract inzake de levering van vliegtuigradioinstallaties 1936-06-02 no. 48 3711
De medeondertekening van een contract inzake de levering van een kogeldrukpers met toebehoren 1936-06-03 no. 49 3711
Radioinstallaties voor ultra korte golven 1936-06-08 no. 31 3711
De medeondertekening van een contract inzake de levering van een ambulanceauto met toebehoren 1936-06-11 no. 70 3711
De medeondertekening van een contract inzake de levering van een teakhouten motorbarkas met toebehoren 1936-07-02 no. 31 3711
De medeondertekening van een contract inzake de levering van transportbandinstallaties voor de Boekit Asam Steenkoolmijnen 1936-08-15 no. 38 3711
De medeondertekening van een contract inzake de levering van rijdbare dieselgedreven gelijkstroom lasdynamo's 1936-08-17 no. 20 3711
De medeondertekening van een contract inzake de levering van transportbandinstallaties 1936-09-16 no. 38 3711
De medeondertekening van een contract inzake de levering van transportbandinstallaties 1936-09-21 no. 48 3711
De medeondertekening van een contract inzake de levering van ertsbemonsteringmachines en een motorwegwals met toebehoren en reservedelen 1936-11-04 no. 43 3711
De medeondertekening van een contract inzake de levering van Caterpillar tractoren 1936-11-06 no. 45 3711
De medeondertekening van een contract inzake een diepboorinstallatie met toebehoren en reservedelen 1936-11-14 no. 31 3711
De medeondertekening van een contract inzake een teakhouten motorvlet met toebehoren en reservedelen 1936-11-26 no. 38 3711
De medeondertekening van een contract inzake de tinbaggermolen te Kantoeng met toebehoren 1936-12-02 no. 24 3711
De medeondertekening van een contract inzake de levering van gietijzeren brugopleggingen 1936-12-04 no. 19 3711
De medeondertekening van een contract inzake de levering van gietijzeren brugopleggingen 1936-12-04 no. 20 3711
De medeondertekening van een contract inzake de levering van een omroepstation 1936-12-07 no. 21 3711
De medeondertekening van een contract inzake het slepen van de snijkopzuiger Sigembir naar Nederlands-Indië 1936-12-14 no. 25 3711
De medeondertekening van een contract inzake de levering van electro magnetische etsscheiders 1936-12-16 no. 34 3711
De medeondertekening van een contract inzake de levering van een kookinstallatie met reservedelen en draaistroommotoren, aanloopweerstanden en motorschakelkasten 1936-12-30 no. 36 3711
De medeondertekening van een contract inzake de levering van mobiele stroombronnen voor zoeklichten met reservedelen 1936-12-30 no. 38 3711
De medeondertekening van een contract inzake de levering van een universele fraismachine 1936-12-30 no. 39 3711
De medeondertekening van een contract inzake de levering van een verrijdbare steenbreker met toebehoren 1936-12-30 no. 41 3711
De medeondertekening van een contract inzake de levering van een teakhouten motorglijboot met toebehoren en reservedelen 1936-12-30 no. 42 3711
De medeondertekening van 2 contracten inzake de levering van de electrisch gedreven snijkopzuiger Sigembir met toebehoren en gelijkstroom lasomvormers 1937-01-22 no. 19 3712
De medeondertekening van een contract inzake de levering van een werkschuit met hijsbok 1937-01-27 no. 36 3712
De medeondertekening van een contract inzake de levering van een Climax bootmotor met reservedelen en divers chroomnikkelstaal 1937-01-28 no. 63 3712
De medeondertekening van een contract inzake de levering van een draaistroomtransformator voor 4000-6000 kVA 1937-02-04 no. 48 3712
De medeondertekening van een contract inzake de levering van een hydro electrisch aggregaat 1937-02-22 no. 46 3712
De medeondertekening van een contract inzake de levering van een compleet rooster voor ketel no. 10 van de Mantoengcentrale op Banka 1937-02-24 no. 39 3712
De medeondertekening van een contract inzake de levering van een draaistroomtransformator 1937-02-27 no. 33 3712
De zinken tinbaggermolen te Kantoeng 1937-03-08 no. 35 3712
De medeondertekening van een contract inzake de levering van een granatendraaibank 1937-03-31 no. 34 3712
Radiovergunningen ten behoeve van de Nederlandse schepen buiten Nederlands-Indië gebouwd of aangekocht en welke in Nederlands-Indië behoren 1937-04-16 no. 49/193 3712
De medeondertekening vaneen contract inzake de levering van een Index revolverautomaat met toebehoren 1937-04-19 no. 48 3712
De medeondertekening vaneen contract inzake de levering van diverse textielbenodigdheden, stoommachines voor tinbaggermolens en reserve krukassen, instrumenten, gietstalen waaiers voor pompen en zijdraden 1937-04-26 no. 44 3712
De medeondertekening vaneen contract inzake de levering van materialen voor het ombouwen van de roosters van de ketels 12 en 13 van de Mantoeng centrale in enkelvoudige Babcock-Stork Droplinkzoneroosters 1937-04-30 no. 24 3712
Het verzoek van de NV Arnhemse Stoomsleephelling Maatschappij te Arnhem om voor levering in aanmerking te mogen komen 1937-05-03 no. 25 3712
De medeondertekening van een contract inzake de levering van een afsteekbank 1937-05-07 no. 28 3712
De medeondertekening van een contract inzake de levering van een railasmachine met toebehoren 1937-05-08 no. 34 3712
De medeondertekening van een contract inzake de levering van zoeklichtinstallaties 1937-05-11 no. 20 3712
De medeondertekening van een contract inzake de levering van een stoomketelinstallatie 1937-05-14 no. 33 3712
De medeondertekening van een contract inzake de levering van revolverdraaibanken 1937-06-08 no. 16 3712
De medeondertekening van een contract inzake de levering van een teakhouten motorboot met toebehoren 1937-06-11 no. 39 3712
De medeondertekening van een contract inzake de levering van draaibanken 1937-06-11 no. 40 3712
De medeondertekening van een contract inzake de levering van sneldraaibanken 1937-06-11 no. 41 3712
De medeondertekening van een contract inzake de verkoop van een turboaggregaat 1937-06-22 no. 55 3712
De medeondertekening van een contract inzake de verkoop van een walsbreker 1937-06-25 no. 43 3712
De medeondertekening van een contract inzake de verkoop van een draaibank 1937-06-25 no. 44 3712
De medeondertekening van een contract inzake de levering van benzinetankwagens 1937-06-29 no. 15 3712
De medeondertekening van een contract inzake de levering van modderpompen en een zeeftrommel 1937-07-05 no. 44 3712
De medeondertekening van een contract inzake de levering van G.M.C. trucks T18 1937-07-06 no. 54 3712
De aanbieding van de goedgekeurde keteltekening ten behoeve van de British America Tobacco Co. te Paramaribo 1937-07-10 no. 27/333 3712
De medeondertekening van 3 contracten inzake de levering van een motorvlet, een blanke koperkabel en centrifugepompen 1937-07-23 no. 31 3712
De medeondertekening van een contract inzake de levering van een centrifugaalpomp 1937-07-27 no. 45 3712
De medeondertekening van een contract inzake de levering van sneldraaibanken en revolverdraaibanken 1937-08-06 no. 37 3712
De medeondertekening van een contract inzake de levering van een slijpmachine 1937-08-09 no. 42 3712
De medeondertekening van een contract inzake de levering van een universele beproevingsmachine UHP met toebehoren 1937-08-14 no. 29 3712
De medeondertekening van een contract inzake de levering van de tinbaggermolen Klantji 1937-08-23 no. 40 3712
De medeondertekening van 3 contracten inzake de levering van gietstalen schroefbladen, een sneldraaibank met toebehoren en sluitoogjes voor opiumtuben 1937-09-02 no. 33 3712
De medeondertekening van een contract inzake de levering van slijpmachines 1937-09-02 no. 35 3712
De medeondertekening van 2 contracten inzake de levering van transformators 1937-09-02 no. 36 3712
De medeondertekening van een contract inzake de levering van een teakhouten motorboot 1937-09-07 no. 53 3712
De medeondertekening van een contract inzake de levering van een verticale fraismachine 1937-09-08 no. 40 3712
De medeondertekening van een contract inzake de levering van ijzerwerken voor de wijziging van een bestaande loods te Aruba met toebehoren 1937-09-14 no. 25 3712
De medeondertekening van een contract inzake de levering van een gaskookinstallatie 1937-09-28 no. 15 3712
De medeondertekening van 2 contracten inzake de levering van droogbare transportbanden en een droogbare motorbrandspuit 1937-10-04 no. 36 3713
De medeondertekening van 2 contracten inzake de levering van haaknagels en tirefonds en ijzerwerk voor een schipbrug te Curaçao 1937-10-12 no. 37 3713
De medeondertekening van 2 contracten inzake de levering van onderstellen van GMC-trucks type 18 en naadloze vlampijpen, vlambuizen en waterpijpen 1937-10-19 no. 27 3713
De medeondertekening van een contract inzake de levering van een draai-, boor-, en afsteekbank met toebehoren 1937-10-21 no. 48 3713
De medeondertekening van een contract inzake de levering van een regelbare transformator 1937-10-26 no. 38 3713
De medeondertekening van een contract inzake de levering van motorveerboten met toebehoren 1937-10-28 no. 39 3713
De medeondertekening van een contract inzake de levering van revolverdraaibanken 1937-11-09 no. 23 3713
De medeondertekening van een contract inzake de levering van radioinstallaties voor vliegtuigen 1937-11-25 no. 40 3713
De medeondertekening van 4 contracten inzake de levering van flensbuizen, persluchtboorhamers met toebehoren en reservedelen, steunboutkoper en een smeedpers met toebehoren 1937-11-29 no. 11 3713
De medeondertekening van 3 contracten inzake de levering van zend-, modulator- en gelijkrichterlampen, een sterk armschaffmachine, en mangese steel pins and bushes 1937-11-29 no. 22 3713
De medeondertekening van een contract inzake de levering van portaalautomaten met toebehoren 1937-11-29 no. 24 3713
De medeondertekening van 3 contracten inzake de levering van een dekenborstelmachine, realais en een vormmachine voor plombeerloodjes 1937-12-07 no. 25 3713
De medeondertekening van contract inzake de levering van een Caterpillar tractor 1937-12-07 no. 39 3713
De medeondertekening van een contract inzake de beschikbaarstelling van een monteur voor montage van de tinbaggermolen Klantji op Banka 1937-12-14 no. 29 3713
De medeondertekening van een contract inzake de levering van luistertoestellen 1937-12-14 no. 30 3713
De medeondertekening van een contract inzake de levering van bijkomstige werkzaamheden en extra leveringen ten behoeve van de tinbaggermolen Klantji 1937-12-17 no. 41 3713
De medeondertekening van 2 contracten inzake de levering van een draaibank met toebehoren en een lichte veldtelefoonkabel 1937-12-21 no. 13 3713
De medeondertekening van een contract inzake de levering van drukpolijsttoestellen 1937-12-28 no. 49 3713
De medeondertekening van 2 contracten inzake de levering van een zeewaardige stalen motorboot 1937-12-28 no. 51 3713
De medeondertekening van een contract inzake de levering van de tinbaggermolen Kantoeng II met toebehoren 1937-12-29 no. 50 3713
De medeondertekening van een contract inzake de levering van een ziekentransportautomobiel 1937-12-30 no. 34 3713
De medeondertekening van een contract inzake de levering van een electrische kookinstallatie 1937-12-30 no. 41 3713
De medeondertekening van een contract inzake de levering van een precisie boor- en langfreesmachine 1937-12-30 no. 48 3713
De medeondertekening van een contract inzake de levering van diverse toestellen en meetgereedschappen voor metingen van locoframes 1937-12-30 no. 52 3713
De medeondertekening van 2 contracten inzake de levering van gelijkrichters, reservedelen en een draaistroommotor 1938-01-20 no. 36 3713
De zoeklichtproef met nachtvliegen 1938-01-25 no. 37 3713
De ondertekening van een contract inzake de levering van revolverdraaibanken 1938-01-26 no. 30 3713
De ondertekening van een contract inzake de levering van verenspalkmachines 1938-02-04 no. 32 3713
De ondertekening van een contract inzake de levering van een observatietoren 1938-02-09 no. 26 3713
De ondertekening van een contract inzake het vervoer, lossing en aflevering van materialen voor de tinbaggermolen Kantoeng II 1938-02-14 no. 27 3713
De ondertekening van 3 contracten inzake de levering van transportbandinstallaties met toebehoren, zoeklichtstroombronwagens met reservedelen en tongen voor inrijdstukken 1938-02-23 no. 35 3714
De ondertekening van een contract inzake de levering van een motorwegwals met toebehoren en reservedelen 1938-03-02 no. 24 3714
De ondertekening van een contract inzake de levering van een gebruikte rondslijpmachine 1938-03-09 no. 12 3714
De ondertekening van een contract inzake de levering van zoeklichten met toebehoren en reservedelen 1938-03-17 no. 38 3714
De aanslag omzetbelasting van de turbogenerator en ketelinstallatie voor de Nieuw Mantoengcentrale 1938-03-22 no. 40 3714
De ondertekening van een contract inzake de levering van eenheidsdraaibanken 1938-03-24 no. 33 3714
De ondertekening van een contract inzake de levering van een teakhouten motorbarkas 1938-03-29 no. 22 3714
De ondertekening van een contract inzake de levering van een motorlocomobiel met toebehoren en reservedelen 1938-03-30 no. 40 3714
De ondertekening van een contract inzake de levering van stoomketels voor de tinbaggermolen Soerabaja 1938-04-06 no. 24 3714
De ondertekening van een contract inzake de levering van draaistroomtransformatoren 1938-04-09 no. 24 3714
De ondertekening van een contract inzake de levering van materialen voor de ombouw van de tinbaggermolen Soerabaja 1938-04-23 no. 20 3714
De ondertekening van een contract inzake de levering van een onthoekingstoestel en de aanvulling voor een multiplextoestel 1938-05-14 no. 30 3714
De ondertekening van een contract inzake de levering van draaistroommotoren 1938-05-20 no. 32 3714
De ondertekening van een contract inzake de levering van een centerloze rondslijpmachine met toebehoren 1938-05-30 no. 90 3714
De ondertekening van een 2 contracten inzake de levering van een vlakslijpmachine en boormachines 1938-06-02 no. 38 3714
De ondertekening van een contract inzake de levering van een triltafel 1938-06-07 no. 39 3714
De ondertekening van een contract inzake de levering van een universele fraismachine 1938-06-21 no. 34 3714
De ondertekening van een contract inzake de levering van een hogedruk centrifugaalpomp 1938-06-28 no. 42 3714
De ondertekening van een contract inzake de levering van een verticale fraismachine 1938-07-08 no. 45 3714
De ondertekening van een contract inzake de levering van een fraismachine 1938-07-14 no. 35 3714
De ondertekening van een contract inzake de levering van een boormachine 1938-07-27 no. 24 3714
De ondertekening van een contract inzake de levering van vliegtuigradioinstallaties 1938-08-10 no. 43 3714
De ondertekening van 2 contracten inzake de levering van een bommenpers en een complete statorwikkeling 1938-08-17 no. 55 3714
De ondertekening van een contract inzake de levering van een ponsmachine met toebehoren 1938-09-02 no. 48 3714
De ondertekening van een contract inzake de levering van een automatiche telefooncentrale op Curaçao 1938-09-02 no. 50 3714
De ondertekening van 2 contracten inzake de levering van vacuumpatronen met mescontacten en de wijziging en aanvulling van het gesloten contract no. 50215 d.d. 23 februari 1938 1938-09-09 no. 54 3714
De ondertekening van een contract inzake de levering van benzinetankwagens 1938-09-09 no. 56 3714
De ondertekening van 2 contracten inzake de levering van een electrostaaloven met toebehoren en stoomkookinstallaties 1938-09-14 no. 53 3714
De ondertekening van een contract inzake de levering van een zware sneldraaibank 1938-09-22 no. 44 3714
De ondertekening van een contract inzake de levering van diverse slijpmachines 1938-10-04 no. 37 3714
De ondertekening van een contract inzake de levering van een motorsleepboot 1938-10-05 no. 53 3714
De ondertekening van een contract inzake de levering van revolverdraaibanken 1938-10-12 no. 29 3714
De ondertekening van een contract inzake de levering van locomotiefketels 1938-10-29 no. 26 3714
De ondertekening van een contract inzake de levering van een railasmachine met toebehoren 1938-10-29 no. 27 3714
De ondertekening van 3 contracten inzake de levering van hogedruk compressoren, een mobiel radiostation en oplegsloten voor schuifdeuren 1938-11-18 no. 41 3715
De ondertekening van een contract inzake de levering van een kolomsnelboormachine 1938-11-28 no. 50 3715
De ondertekening van een contract inzake de levering van een railboormachine 1938-12-01 no. 32 3715
De ondertekening van een contract inzake de levering van lasdynamo's 1938-12-14 no. 48 3715
De ondertekening van een contract inzake de levering van een stoomketel 1938-12-19 no. 21 3715
De ondertekening van een contract inzake de levering van een luchtdrukaccumulator met reservedelen 1938-12-19 no. 22 3715
De ondertekening van een contract inzake de levering van een turbogenerator 1938-12-27 no. 25 3715
De ondertekening van een contract inzake de levering van een dekschuiten 1938-12-29 no. 24 3715
De ondertekening van een contract inzake de levering van divers ijzerwerk voor een schipbrug op Curaçao 1938-12-30 no. 29 3715
De ondertekening van 2 contracten inzake de levering van kookinstallaties met toebehoren en electrisch gedreven loopkat met hulphijsinrichting 1938-12-30 no. 32 3715
De ondertekening van 2 contracten inzake de levering van Mannesmann preciciepijpen en een bewegingsinrichting voor de nieuwe pontonbrug te Curaçao 1938-12-30 no. 35 3715
De ondertekening van een contract inzake de levering van draaistroomolietransformatoren 1938-12-30 no. 38 3715
De ondertekening van een contract inzake de levering van gaskookinstallaties 1939-01-17 no. 36 3715
De ondertekening van 2 contracten inzake de levering van afsluitmiddelen voor het reservoir Malahajoe en een transportbandinstallatie 1939-01-30 no. 42 3715
De ondertekening van een contract inzake de levering van een dragline Excavator met toebehoren 1939-02-18 no. 19 3715
De ondertekening van een contract inzake de levering van een mangluchtverhitter 1939-02-20 no. 17 3715
De ondertekening van een contract inzake de levering van een A.E.G. turbogenerator 1939-02-21 no. 17 3715
De ondertekening van een contract inzake de levering van draaibanken met toebehoren 1939-02-21 no. 19 3715
De ondertekening van een contract inzake de levering van een schroefdraadslijpmachine met toebehoren en extra uitrusting 1939-02-24 no. 31 3715
De ondertekening van een contract inzake de beschikbaarstelling van monteurs voor de montage en het proefbedrijf van een stalturbine voor de Mantoengcentrale op Banka 1939-03-08 no. 43 3715
De ondertekening van een contract inzake de levering van transportabele radiostations 1939-03-09 no. 37 3715
De ondertekening van een contract inzake de levering en ombouw van een 2e-hands motorvaartuig ten behoeve van de Gouverneur van Suriname 1939-03-27 no. 25 3715
De ondertekening van een contract inzake de levering van automatische telefooninstallaties en onderdelen 1939-03-28 no. 15 3715
De ondertekening van een contract inzake de levering van een aeroprojector Multiplex 1939-03-29 no. 43 3715
De ondertekening van een contract inzake de levering van revolverdraaibanken 1939-04-04 no. 46 3715
De ondertekening van een contract inzake de levering van een Lodge en Shipley draaibank 1939-04-05 no. 40 3715
De ondertekening van een contract inzake de levering van een tweespillige railboormachine 1939-04-11 no. 15 3715
De ondertekening van 2 contracten inzake de levering van een overspanningsafleiders en een jogglemachine 1939-04-25 no. 39 3715
De ondertekening van een contract inzake de levering van transportbandinstallaties 1939-04-27 no. 41 3715
De ondertekening van een contract inzake de levering van een zeefinrichting voor koelwater 1939-04-28 no. 30 3715
De ondertekening van een contract inzake de levering van een balanceermachine 1939-04-29 no. 27 3715
De ondertekening van een contract inzake de levering van een radioinstallatie voor vliegtuigen 1939-04-29 no. 28 3715
De ondertekening van een contract inzake de levering van een locomotiefwielstellen draaibank met toebehoren 1939-05-05 no. 40 3715
De ondertekening van een contract inzake de levering van een railasmachine 1939-05-24 no. 42 3715
De ondertekening van een contract inzake de levering van motorbarkasson 1939-05-30 no. 31 3715
De ondertekening van een contract inzake de levering van een drijvende grijpemmerkraan 1939-06-01 no. 44 3715
De ondertekening van een contract inzake de levering van een kerfmachine met toebehoren en reservedelen 1939-06-05 no. 35 3715
De ondertekening van een contract inzake de levering van een electrisch gedreven dragline Excavateur met toebehoren 1939-06-10 no. 25 3715
De ondertekening van een contract inzake de levering van een luchtcompressorinstallatie 1939-06-14 no. 30 3715
De ondertekening van een contract inzake de levering van een transportabele compressorinstallatie 1939-06-28 no. 54 3715
De ondertekening van een contract inzake de levering van diverse werktuigmachines 1939-06-29 no. 14 3715
De ondertekening van een contract inzake de levering van pompaggregaten 1939-07-03 no. 32 3715
De ondertekening van een contract inzake de levering van zoeklichten 1939-07-20 no. 37 3715
De ondertekening van een contract inzake de levering van radiostations voor vliegtuigen 1939-09-09 no. 28 3716
De medeondertekening van een contract inzake de levering van pijpenwalsen 1939-09-19 no. 17 3716
De medeondertekening van een contract inzake de levering van een baggerpomp 1939-09-21 no. 29 3716
De medeondertekening van een contract inzake de levering van een boorinstallatie voor gesteente 1939-09-23 no. 24 3716
De medeondertekening van een contract inzake de levering van een 2e verdeelleiding voor het waterkrachtwerk Kratjak 1939-09-27 no. 19 3716
De medeondertekening van een contract inzake de levering van een kleidesintegrator 1939-10-09 no. 63 3716
De medeondertekening van een contract inzake de levering van windwerken met schuifijzerwerk 1939-10-16 no. 25 3716
De medeondertekening van een contract inzake de levering van een universele houtbewerkingsmachine met toebehoren 1939-10-23 no. 32 3716
De medeondertekening van een contract inzake de levering van een hydro electrisch aggregaat met toebehoren en reservedelen 1939-10-25 no. 28 3716
De medeondertekening van een contract inzake de levering van een vliegtuigradioinstallatie 1939-10-28 no. 11 3716
De medeondertekening van 2 contracten inzake de levering van kabelgarnituren en telefoontoestellen en een 8500 kVA draaistroomolietransformator met geforceerde oliekoeling 1939-10-31 no. 20 3716
De medeondertekening van 2 contracten inzake de levering van een automatische afsluiter en draagbare transportbandinrichtingen 1939-11-06 no. 33 3716
De medeondertekening van een contract inzake de levering van zoeklichten met toebehoren 1939-11-13 no. 32 3716
Schuilplaatsen op Curaçao 1939-11-23 no. 23/670 3716
De medeondertekening van een contract inzake de levering van draglinexcavateurs 1939-11-24 no. 40 3716
De medeondertekening van een contract inzake de levering van fabriekstekeningen voor een houtgeestaanmaakmachine 1939-11-27 no. 22 3716
De medeondertekening van een contract inzake de levering van een excenterpers met toebehoren 1939-12-08 no. 31 3716
De medeondertekening van 4 contracten inzake de levering van een transportbandinstallie, ponspapier voor de sneltelegraaf, een fotografische reproductieinrichting en een drijf- en koppelstangenboorwerk met toebehoren 1939-12-14 no. 41 3716
De medeondertekening van 3 contracten inzake de levering van een draaitafel voor een horizontale boormachine en een revolverdraaibank met toebehoren en extra uitrusting 1939-12-19 no. 23 3716
De medeondertekening van een contract inzake de levering van een hydraulische verenstropper 1939-12-27 no. 35 3716
De medeondertekening van een contract inzake de levering van een Lorain trailer 1939-12-28 no. 33 3716
De medeondertekening van een contract inzake de levering van draaibanken 1939-12-28 no. 34 3716
De medeondertekening van een contract inzake de levering van rijtuigen 1939-12-29 no. 20 3716
De medeondertekening van een contract inzake de levering van een gelast stalen rijtuig 1939-12-29 no. 26 3716
De medeondertekening van een contract inzake de levering van een stalen C-rijtuig 1939-12-29 no. 27 3716
De medeondertekening van een contract inzake de levering van een gelijkrichterinstallatie 1940-01-30 no. 32 3716
De medeondertekening van 2 contracten inzake de levering van een dragline excavateur met toebehoren en een motorbrandspuit 1940-02-10 no. 23 3716
De medeondertekening van 2 contracten inzake de levering van motorvletten en vlampijpen en buizen 1940-02-14 no. 36 3716
De medeondertekening van een contract inzake de levering van onderdelen voor de ombouw van de tinbaggermolen Soerabaja 1940-02-26 no. 20 3716
De medeondertekening van een contract inzake de levering van een dekschuit 1940-03-08 no. 29 3716
De medeondertekening van een contract inzake de levering van een portaalautomaat met toebehoren 1940-03-14 no. 30 3716
De medeondertekening van een contract inzake de levering van 3 motorveerboten 1940-04-04 no. 20 3716
De medeondertekening van een contract inzake de levering van een draaibank met toebehoren 1940-04-09 no. 38 3716
De medeondertekening van een contract inzake de levering van 2 barkassen en een motorvlet 1940-05-08 no. 30 3716
De medeondertekening van een contract inzake de levering van motorbrandspuiten 1940-05-09 no. 37 3716
De medeondertekening van een contract inzake de levering van onderdelen en grondstoffen voor de bouw van vliegtuigen 1940-05-09 no. 10E 3716
De medeondertekening van een contract inzake de levering van apparaten met toebehoren voor een houtgeestfabriek op Banka 1940-05-09 no. 41 3716
De medeondertekening van een contract inzake de levering van een dekschuiten 1940-03-14 no. 30 3716
De medeondertekening van 2 contracten inzake de levering van een mechanische zoutbrikettenpers met toebehoren en ijzerwerken voor een slachttechnische inrichting 1940-04-15 no. 24 3716
De ondertekening van een contract inzake de levering van kookinstallaties 1939-07-21 no. 37 3716
De ondertekening van een contract inzake de levering van revolverdraaibanken met toebehoren 1939-07-21 no. 38 3716
Overleg inzake de aanschaffing wen beproeving van radio tussen K.M., K.N.L. en K.N.I.L. 1939-07-25 no. 33 3716
De ondertekening van een contract inzake de levering van een transportbandlaadinrichting ten behoeve van de Banka-tin winning 1939-07-25 no. 35 3716
De ondertekening van een contract inzake de levering van kookinstallaties 1939-07-26 no. 42 3716
De ondertekening van een contract inzake de levering van hoogspanningskabel 1939-07-26 no. 43 3716
De ondertekening van een contract inzake de levering van een drijvende oliekering 1939-07-27 no. 32 3716
De ondertekening van een contract inzake de levering van een spiraalwarmteuitwisselaar 1939-07-27 no. 33 3716
De ondertekening van een contract inzake de levering van een gereviseerde assendraaibank 1939-07-29 no. 28 3716
De ondertekening van een contract inzake de levering van radioinstallaties voor vliegtuigen 1939-07-29 no. 31 3716
De ondertekening van een contract inzake de levering van een hydraulische luchtdrukaccumulator 1939-08-22 no. 26 3716
De ondertekening van een contract inzake de levering van een automatiche huistelefooninstallatie 1939-08-30 no. 34 3716
De ondertekening van een contract inzake de levering van een hoogspanningsdraaistroommotor 1939-09-01 no. 44 3716
De ondertekening van een contract inzake de levering van een draaddraaibank 1939-09-05 no. 39 3716
De ondertekening van een contract inzake de levering van de gebouwen (complete ijzerwerken, dakbedekking, vloer- en wandbekleding) en de slachttechnische inrichting voor het slachthuis te Oranjestad 1939-09-08 no. 57 3716
De verwachting omtrent de toestand, waarin spoor- en tramwegen in Indië zich zullen bevinden na de bevrijding van de Japanse overheersing 1944-09 3717
Nota van het Technisch Bureau inzake de stand van zaken 1945-04-27 3717
Nota van Jhr. ir. Quarles van Ufford inzake de werkzaamheden van het Technisch Bureau met bijlagen 1945-09-08 3717
De stichting voor een niet-destructief materiaalonderzoek in Nederlands-Indië 1945-09-15 no. 3/10 3717
De gegevens inzake mijnbouwkundige bedrijven in Nederlands-Indië 1945-09-27 no. 16/18 3717
Beknopt verslag van de belangrijkste gebeurtenissen inzake het Technisch Bureau tijdens de oorlog van 10 mei 1940 t/m 4 mei 1945 en van de werkzaamheden vanaf de bevrijding van 5 september t/m 30 september 1945 1945-10-01 3717
De voorzieningen van bruggen voor Nederlands-Indië 1945-10-17 no. 1/28 3717
De medeondertekening van een contract inzake de levering van gloeilampen (dossier 24010) 1945-12-18 no. 1 3717
Diverse lijsten van goederen en kosten 1946-02-05 3717
De overgang van de heer ir. F.H.P. Schotel naar de dienst van de P.T.T. 1946-03-01 no. 26 3717
De medeondertekening van een contract inzake de levering van draaistroomolietransformatoren voor het W.K.W. Parakan en het O.S. Cheribon 1946-06-14 no. 38 3717
De medeondertekening van een contract inzake de levering van draaistroomolietransformatoren voor het O.S. Tegallega 1946-06-14 no. 39 3717
De medeondertekening van een contract inzake de levering van locomotiefketels 1946-07-27 no. 32 3717
Richtlijnen voor het plaatsen van bestellingen op technische goederen en objecten voor Nederlands-Indië, met enige aantekeningen 1946-08-05 3717
De medeondertekening van een contract inzake de levering van lichtinstallaties en lichtboeien 1946-08-19 no. 104 3717
Notulen van besprekingen van de Vereniging van de Nederlands-Indische Spoor- en Trammaatschappijen met het Departement van Verkeer en Waterstaat 1946-09-23 3717
Schema voor de administratieve- en financiële afwikkeling van verschillende inkooporganisaties 1946-10-23 no. 4 3717
De medeondertekening van een contract inzake de levering van rubbermolens 1947-01-02 no. 36 3717
De medeondertekening van een contract inzake de uitvoering van baggerwerken in Nederlands-Indië 1947-02-08 no. 37 3717
De medeondertekening van een contract inzake het slepen van een 6000-tons droogdok van Aden naar Tandjong Priok 1947-04-12 no. 10 3717
De medeondertekening van een contract inzake de levering van de slibzuiger Borneo 1947-05-08 no. 14 3718
De medeondertekening van een contract inzake de levering van waterlichters en dekschuiten 1947-05-23 no. 30 3718
De medeondertekening van een contract inzake de levering van het drijvend hefwerktuig Ajax 1947-12-23 no. 83 3718
De medeondertekening van een contract inzake het slepen van de drijvende bok Ajax 1947-12-24 no. 22 3718
De medeondertekening van een contract inzake de levering van een watertankboot 1947-12-30 no. 64 3718
De medeondertekening van een contract inzake de levering van een diesel-electrische slibzuiger Borneo 1948-03-15 no. 96 3718
De medeondertekening van een contract inzake de levering van een ketel- en turbine-installatie met toebehoren 1948-04-24 no. 60 3718
De medeondertekening van een contract inzake de levering van Clayton installaties 1948-05-13 no. 34 3718
De medeondertekening van een contract inzake de levering van smalspoordiesellocomotieven 1948-05-13 no. 35 3718
De medeondertekening van een contract inzake de levering van een vuilnisroltrommel 1948-05-28 no. 77 3718
De medeondertekening van een contract inzake de levering van motorgedreven centrifugaalpompaggregaten voor Suriname 1948-07-20 no. 108 3718
De medeondertekening van een contract inzake de levering van een zelfreinigende zeefinstallatie 1948-08-12 no. 42 3718
De medeondertekening van een contract inzake de levering van vier teakhouten opnemingsvaartuigen 1948-08-18 no. 42 3718
De medeondertekening van een contract inzake de levering van motorsleepboten 1948-10-22 no. 38 3718
De medeondertekening van een contract inzake de levering van mijnwagens 1948-10-22 no. 72 3718
De medeondertekening van een contract inzake de levering van een dubbelschroefmotorsleepboot 1948-12-02 no. 67 3718
De medeondertekening van een contract inzake de levering van een emmerbaggermolen en onderlossers 1948-12-10 no. 109 3718
De medeondertekening van een contract inzake de levering van onderlossers 1949-01-21 no. 82 3718
De medeondertekening van een contract inzake de levering van motorsleepboten 1949-02-08 no. 43 3718
De medeondertekening van een contract inzake de levering van een motorsleepboot 1949-02-08 no. 44 3718
De medeondertekening van een contract inzake de levering van zoutwagens voor 600 mm spoorwijdte 1949-03-21 no. 25 3718
De medeondertekening van een contract inzake de levering van een aanhangwagen van 10-ton draagvermogen 1949-03-30 no. 24 3718
De medeondertekening van een contract inzake de levering van de complete waterdistillatieinrichtingen Mundonobo, Penstreet en Balashi 1949-04-01 no. 24 3718
De medeondertekening van een contract inzake de levering van een stalen motordirectieboot 1949-04-07 no. 43 3718
De medeondertekening van een contract inzake de levering van een motorbaggermolen 1949-04-20 no. 45 3718
De medeondertekening van een contract inzake het uitbrengen van de slibzuiger Borneo 1949-04-26 no. 34 3718
De medeondertekening van een contract inzake het uitbrengen van motorbarkassen en motorvletten 1949-05-14 no. 50 3718
De medeondertekening van een contract inzake het uitbrengen van motordirectieboten (standaardtype) 1949-06-25 no. 61 3718
De medeondertekening van een contract inzake het uitbrengen van smalspoordiesellocomotieven 1949-07-08 no. 42 3718
De medeondertekening van een contract inzake het uitbrengen van een complete machineinstallatie voor acetyleengas 1949-11-12 no. 28 3718
Beschrijving verbalen met kenmerk KE Datum en nummer Inv.nr.
Het deponeren van stukken inzake de fundatieverbeteringen herstellingen van het Koloniaal Etablissement 1927-05-21 no. 24 3720
De wijziging van het dienstboekje voor de werklieden bij het Koloniaal Etablissement 1929-05-21 no. 47 3720
De wijziging van de Algemene Bepalingen inzake de aanschaffing van goederen ten behoeve van land's dienst in de Koloniën en de Algemene Voorwaarden voor de levering van levensmiddelen ten behoeve van de dienst in Nederlands-Indië, Suriname en Curaçao 1929-06-28 no. 29 3720
Het voorstel om de gebouwen van het Koloniaal Etablissement en de zich daarin bevindende goederen bij afloop van de lopende polissen niet langer tegen brand, inbraak, enz. te verzekeren maar het eigen risico te dragen 1929-09-09 no. 40/510 3720
De verhoging van de beloning voor het toezicht op het onderhoud van het Koloniaal Etablissement te Amsterdam 1930-02-11 no. 19 3720
Het verzoek om bij de eisen van uit Nederland te verzenden goederen tenzij het speciale artikelen betreft, niet slechts aan één enkele firma aan te wijzen 1930-03-17 no. 26/133 3720
De klachten over aluminium eetketels op verzoek van het Koloniaal Etablissement, door de Intendance in Nederlands-Indië aan aan de commandant der troepen in Suriname toegezonden 1930-09-12 no. 29/521 3720
De medeondertekening van een contract met de NV Lettergieterij Amsterdam te Amsterdam 1931-01-16 no. 2 3720
De bezwaren tegen de door de I.C.A. gehouden inschrijvingen waarbij de Nederlandse fabrikanten voor zover zij geen vertegenwoordiger hebben in Nederlands-Indië worden uitgesloten 1931-02-05 no. 37 3720
De medeondertekening van 2 contracten met de Gebroeders van Oven te Den Haag en het Medaillehuis Wijnands & van Rensen te Amsterdam 1931-03-17 no. 4 3720
De tekortkomingen in de naleving van de Veiligheidswet 1931-03-19 no. 4 3720
De fouten in uit Nederland ontvangen asbestdoek 1931-05-20 no. 28E 3720
De medeondertekening van een contract met de Groninger Rijwielenfabriek A. Fongers te Groningen 1931-07-18 no. 19 3720
De Algemene Voorwaarden voor de levering van levensmiddelen ten behoeve van de dienst in Nederlands-Indië, Suriname en Curaçao 1931-06-08 no. 7/309 Sur. en 7/314 Cur 3720
De medeondertekening van een contract met de NV Machinehandel Mahez te Amsterdam 1931-06-23 no. 7 3720
De loodwit ordonnantie 1931-07-31 no. 6 3720
De klacht over knopen voor attila's geleverd door de firma J. Parree aan het Koloniaal Etablissement voor de troepen in Suriname 1931-09-11 no. 16/505 3720
De instelling van de Commissie van Advies, bedoeld bij artikel 46 van het Bijzonder Dienstreglement Koloniaal Etablissement 1931-10-02 no. 15 3720
De aanschaffing van nautische en technische artikelen voor de zeemacht in Indië door het Koloniaal Etablissement 1932-01-20 no. 6E 3720
De medeondertekening van een contract met de Groninger Rijwielenfabriek A. Fongers te Groningen 1932-06-20 no.13 3720
De kostprijs van het denaturatiemiddel van alcohol 1932-02-25 no. 24/131 3720
De aanschaffing van vaandeldoek voor het Korps Barisan te Bankalan 1932-03-22 no. 27/185 3721
De medeondertekening van een contract met de Lettergieterij Amsterdam van N. Tetterode te Amsterdam 1932-05-21 no. 15 3721
Het verzoek van J.A. Carp's Garenfrabrieken te Helmond om de redenen te mogen weten waarom in Nederlands-Indië voorkeur aan buitenlandse naaigarens wordt gegeven 1932-11-08 no. 10/682 3721
De wijziging van het Bijzonder Dienstreglement voor de werklieden van het Koloniaal Etablissement 1932-11-17 no. 17 3721
De aanschaffing van hard porselein voor de zeemacht in Nederlands-Indië 1933-02-21 no. 2E 3721
De medeondertekening van een contract met de United States Steal Product Comp te Den Haag 1933-08-25 no. 9 3721
De medeondertekening van een contract met de firma Cornelis L.J. Begeer te Utrecht 1933-11-24 no. 6 3721
De wijziging van het Bijzonder Dienstreglement voor de werklieden van het Koloniaal Etablissement. Bezoldigingsverlaging met ingang van 01-01-1934 1933-12-28 no. 19 3721
De medeondertekening van een contract met de Monotype Corporation Ltd te Amsterdam 1933-12-30 no. 8 3721
Het gebruik van giftvrije verf voor het schilderen van conservenblikken 1934-06-11 no. 3E 3721
De uitzending van zeildoek 1934-01-25 no. 1E 3721
Het opslaan van houtgeest en andere hoog belaste goederen in afwachting van de uitvoer in een afzonderlijk gebouw van het Gemeentelijk Petroleum Entrepot 1934-02-02 no. 6E 3721
Het verzoek van de NV Ramaers Textielfabriek te Helmond inzake de voor het Indische leger bestemde grijsgroene uniformen 1934-02-22 no. 14 3721
De klacht over het niet bestellen hier te lande van politiefluiten 1935-03-13 no. 11 3721
Het verzoek om spoedige uitvoer van eretekens naar Suriname 1935-04-11 no. 6E 3721
Het ontslag als lid en als plaatsvervangend lid van de Commissie van Advies bij het Koloniaal Etablissement van de heren C.J.W. van der Boom en K. Bloem en de benoeming als zodanig van de heren H.J. Vrielink en B. van 't Riet 1935-05-06 no. 8 3721
De medeondertekening van een contract met 's-Rijks Munt te Utrecht 1935-07-11 no. 7 3721
De kwaliteit van in Indië gebruikte poetspompen 1935-09-24 no. 5E 3721
De klacht over het passeren van de Nederlandse industrie 1935-09-26 no. 18 3721
De uitzending van een gouden medaille en25 bronzen medailles ter uitreiking aan militairen op Curaçao 1935-10-15 no. 1E 3721
De bestelling van onderscheidingstekenen voor kapiteins bij verschillende bosnegerstammen in Suriname 1936-01-02 no. 6E 3721
De medeondertekening van een contract met de firma G. van der Heijden te Oisterwijk 1936-02-19 no. 31 3721
De medeondertekening van een contract met 's-Rijks Munt te Utrecht 1936-03-06 no. 8 3721
Het onderzoek naar katoendoek 1936-04-02 no. 15 3721
De medeondertekening van een contract met de firma Gerritsen & van Kempen te Zeist 1936-05-02 no. 9 3721
De medeondertekening van een contract met de Gebroeders Serlui te Amsterdam 1936-10-08 no. 32 3721
De wijziging van het Bijzonder Dienstreglement voor de werklieden van het Koloniaal Etablissement. De instelling van betrekkingen van werkman-keurder 1e- en 2e klasse 1936-11-19 no. 30 3721
De medeondertekening van een contract met de firma W. Vervloet & Zonen te Den Haag 1937-01-06 no. 5 3721
De medeondertekening van een contract met 's-Rijks Munt te Utrecht 1937-01-19 no. 29 3721
De medeondertekening van een contract met de firma Gerritsen & van Kempen te Zeist 1937-04-06 no. 19 3721
De toezending van 25 zilveren medailles van trouwe dienst aan de Gouverneur van Curaçao 1937-05-12 no. 4E 3721
De medeondertekening van een contract met de firma W. Vervloet & Zonen te Den Haag 1937-08-11 no. 1 3721
De wijziging van het Bijzonder Dienstreglement voor de werklieden van het Koloniaal Etablissement, de eervolle ontheffing van de functie Hoofd van Dienst F.J.G. Janssens en de aanwijzing als zodanig van J.H. Maan 1932-09-09 no. 8 3721
De medeondertekening van een contract met de Robert Barthmann & Co. te Rotterdam 1932-11-26 no. 15 3721
De medeondertekening van een contract met 's-Rijks Munt te Utrecht 1937-12-23 no. 16 3721
De medeondertekening van een contract met 's-Rijks Munt te Utrecht 1938-03-24 no. 8E 3721
De medeondertekening van een contract met de NV Beton- en Aannemings Maatschappij te Amsterdam 1938-05-05 no. 9 3721
De industriële verdedigingsvoorbereiding 1938-06-03 no. 5 3721
De medeondertekening van een contract met het Staatsbedrijf der Artillerie Inrichtingen te Hembrug 1938-06-04 no. 9 3721
De medeondertekening van een contract met H. Schenkelaars te Eindhoven 1938-07-15 no. 5 3721
De aanschaffing van regenmantels voor het Departement van Oorlog 1938-09-30 no. 27 3721
De medeondertekening van een contract met de firma Gerritsen & van Kempen te Zeist 1938-10-12 no. 4 3721
De levering van pakpapier voor de zoutwinning 1938-10-18 no. 7/514 3721
De medeondertekening van een contract met 's-Rijks Munt te Utrecht 1938-10-20 no. 3 3721
De medeondertekening van een contract met 's-Rijks Munt te Utrecht 1938-11-11 no. 11 3721
De aanwijzing als lid van de Normalisatiecommissie no. 50 van de onderdirecteur van het Koloniaal Etablissement ir. H.A.J. Hietink 1939-01-16 no. 12 3721
De medeondertekening van een contract met het Staatsbedrijf der Artillerie Inrichtingen te 's-Gravenhage 1939-02-28 no. 2 3721
Het onderzoek van vliegtuiglinnen en -garen door de Air Inspection Department te Londen 1939-06-02 no. 12 3721
De medeondertekening van een contract met het Staatsbedrijf der Artillerie Inrichtingen te Den Haag 1939-06-15 no. 11 3721
De medeondertekening van een contract met de firma Mahillon & Co te Brussel 1939-07-08 no. 3 3721
De medeondertekening van een contract met Wolter, Dross & Huygen NV te Amersfoort 1939-08-14 no. 8 3721
De normalisatie van textielweefsels 1939-10-18 no. 29 3721
De medeondertekening van een contract met 's-Rijks Munt te Utrecht 1939-11-25 no. 3 3721
De verzending van bussen Cyclon B 1939-12-05 no. 1E 3721
De medeondertekening van een contract met 's-Rijks Munt te Utrecht 1940-01-10 no. 6 3721
De verkoop van goederen, opgeslagen in het Koloniaal Etablissement 1940-07-18 no. 20 3721
Klachten inzake het aantreffen van vreemde voorwerpen in Arubaanse aloë 1946-12-17 no. 46E 3721
De aanschaffingen ten behoeve van het Bloedtransfusie Laboratorium te Batavia 1947-01-27 no. 85 3721
De verhuur van het perceelsgedeelte van het Indisch Etablissement, Westerdoksdijk 2 te Amsterdam 1949-07-22 no. 2E 3721
Beschrijving verbalen met kenmerk IW Datum en nummer Inv.nr.
Vaststelling van het rentecijfer dat over het jaar 1927 wordt tegoed gedaan aan hen, van wie gelden worden beheerd door de Weeskamers 1928-08-28E 3722
Faillissement J.W. de Bruine 1929-05-17, no. 16 3722
Faillissement J. la Gro 1929-05-21, no. 17 3722
Afwikkeling van faillissementen in Nederland 1930-01-22, no. 21a 3722
Grootboekuitschrijvingen 1930-07-11, no. 12 3722
Faillissement Cultuurmaatschappij "De Alaslanden" 1931-02-07, no. 1 3722
Beschrijving verbalen met kenmerk NIBD Datum en nummer Inv.nr.
Nalatenschap van Ch. J. Bollee 1933-11-18, no. 1 3724
Invordering Indische Oorlogswinstbelasting van J.H.A. van Nieuwland 1933-11-23, no. 5 3724
Nalatenschap van A. Kasprick 1933-11-25, no. 1 3724
Toezending dwangschriften van het Ministerie van Financiën, ter invordering Indische belastingschulden 1933-12-05, no. 3 3724
Nalatenschap van Th. A. Barry 1933-12-09, no. 2 3724
Nalatenschappen van H.J.Kieviet de Jonge en I.M. Grasman 1933-12-08, no. 7 3724
Nalatenschap van M. K. van Kooten 1933-12-08, no. 8 3724
Invordering Indische belastingschulden van marine personeel 1933-12-16, no. 12 3724
Nalatenschap van W.J. Donker 1933-12-19, no. 5 3724
Toezending dwangschriften ter invordering van Indische belastingschulden 1933-12-30, no. 3 3724
Nalatenschap van Th. Etty 1934-01-15, no. 8 3724
Inkomstenbelasting 1932 van W.F. Sturm 1934-01-18, no. 4 3724
Nalatenschap van Th. Mozar 1934-01-20, no. 13 3724
Nalatenschap van Th. Mozar 1934-01-20, no. 13 3724
Nalatenschap van G. Schwartz 1934-01-22, no. 7 3724
Nalatenschap van W.J. Grolleman 1934-01-29, no. 3 3724
Nalatenschap van L.B. van der Nol 1934-01-29, no. 4 3724
Nalatenschap van E.H.W. Terlet 1934-02-14, no. 18 3724
Nalatenschap van J.G. Vreeswijk 1934-02-14, no. 20 3724
Nalatenschap van O.Ch. H. Hansen, echtgenote van Th.J.A. Boers 1934-03-12, no. 3 3724
Nalatenschap van J.H. Willink, geb. Van Son 1934-03-12, no. 5 3724
Nalatenschap van P.L.C. Baud 1934-03-13, no. 3 3724
Nalatenschap van J. Mulder 1934-03-24, no. 26 3724
Nalatenschap van J.F.G. Bohnen 1934-04-09, no. 3 3724
Nalatenschap van E. Bosscha, weduwe van professor J.F. Klinkhamer 1934-04-19, no. 1 3724
Nalatenschap van G.J.M. van Angelbeek 1934-04-19, no. 2 3724
Nalatenschap van L.L. van Ewyck, echtgenote van dr. H. Bervoets 1934-04-19, no. 3 3724
Nalatenschap van I.M. Grasman 1934-04-19, no. 4 3724
Nalatenschap van A.A. Kriellaars 1934-04-19, no. 5 3724
Nalatenschap van J.P. van Braam 1934-04-21, no. 3 3724
Nalatenschap van B.C.M. Cambier-Van Nooten, geb. Mulder v.d. Graaf 1934-04-26, no. 5 3724
Nalatenschap van A. Brevé 1934-05-08, no. 15 3724
Nalatenschap van A.J. van Sitteren 1934-05-22, no. 15 3724
Nalatenschap van A. Brevé 1934-05-28, no. 12 3724
Nalatenschap van H. de Vries 1934-05-28, no. 13 3724
Nalatenschap van E.C. Munz, echtgenote van M.F.H. Steenkamp 1934-05-29, no. 5 3724
Nalatenschap van B. Johnes, weduwe van W.A.H.J. van der Dussen 1934-06-01, no. 9 3724
Nalatenschap van E.W. Everard, weduwe van M. Jockin 1934-06-01, no. 10 3724
Nalatenschap van K. Hamminga 1934-06-01, no. 11 3724
Nalatenschappen van Z.R.A. Reyers en C.M. Straat 1934-06-06, no. 3 3724
Nalatenschap van A.H. Janssen 1934-07-31, no. 1 3724
Nalatenschap van G.H. Andreae 1934-06-13, no. 3 3724
Nalatenschap van A.A. Bulsing, geb. Tang 1934-06-18, no. 5 3724
Nalatenschap van L.B. van der Nol 1934-07-04, no. 26 3724
Nalatenschap van H. Bervoets 1934-07-09, no. 11 3724
Nalatenschap van R.D. St. Marc 1934-07-17, no. 4 3724
Nalatenschap van G.C. Richelmann 1934-07-25, no. 14 3724
Nalatenschap van J.C. Keydener 1934-07-31, no. 2 3724
Nalatenschap van E.J.L. Pietersz 1934-07-31, no. 7 3724
Nalatenschap van E.H.W. Terlet 1934-07-31, no. 8 3724
Toepassing der ordonnantie op de inkomstenbelasting 1932 1932-11-08, no. 36 3724
Uitvoering der ordonnantie op de inkomstenbelasting 1932 1932-11-30, no. 12 3724
Inkomstenbelasting 1930 van J.H.F. Reiding 1933-09-12, no. 30 3724
Invordering van Indische belastingschulden van ir. K.A.H. Buss 1933-09-14, no. 12 3724
Indische belastingschuld van S. Derendinger 1933-09-14, no. 12 3724
Verschuldigde motorrijtuigenbelasting 1930 van J.A.F. Slotboom 1933-09-22, no. 3 3724
Nalatenschap van B.C.M. Cambier-Van Nooten, geb. Mulder v.d. Graaf 1933-09-23, no. 8 3724
Nalatenschap van E.J. Boerkamp 1933-09-23, no. 9 3724
Nalatenschap van Th.J.A. Boers 1933-09-23, no. 10 3724
Nalatenschap van R.E. van Motman 1933-09-25, no. 15 3724
Nalatenschap van C.J. Vis 1933-11-09, no. 1 3724
Nalatenschap van J. Leutscher 1933-09-25, no. 17 3724
Nalatenschap van W.E. Osterrieth 1933-09-29, no. 3 3724
Nalatenschap van J. Schild 1933-10-13, no. 5 3724
Nalatenschap van K. der Kinderen 1933-10-13, no. 6 3724
Invordering Indische belastingen van A. Hogeveen 1933-10-18, no. 19 3724
Nalatenschap van J.M. Ridder 1933-11-09, no. 2 3724
Nalatenschap van J.J. Loeff, geboren Rietbergh 1934-03-08, no. 1 3724
Nalatenschap van G.L.W. Hazenberg, echtgenoote van Chr. Lieshout 1933-11-10, no. 17 3724
Invordering Indische belastingschulden van marine personeel 1933-11-11, no. 2 3724
Toezending dwangafschriften tot invordering van Indische belastingschulden 1933-11-14, no. 3 3724
Nalatenschap van B.W.M. Jüch, weduwe van E.A. Hess 1933-11-15, no. 5 3724
Nalatenschap van E. de Filliettaz Bousquet 1934-08-01, no. 1 3725
Nalatenschap van C.L. den Hoed 1934-08-01, no. 2 3725
Nalatenschap van C.N. Straat 1934-08-01, no. 3 3725
Nalatenschap van Ch. J. Bollee 1934-08-03, no. 16 3725
Nalatenschap van E.J.L. Fuhri 1934-08-20, no. 37 3725
Nalatenschap van G.C. Richelmann 1934-08-22, no. 27 3725
Nalatenschap van B.C.M. Cambier van Nooten, geboren Mulder de Graaf 1934-08-23, no. 6 3725
Nalatenschap van M.E. Bosscha, weduwe van professor J.F. Klinkhamer 1934-08-25, no. 12 3725
Nalatenschap van A.A. Bulsing, geb. Tang 1934-09-01, no. 7 3725
Nalatenschap van P. Tollig 1934-09-04, no. 3 3725
Nalatenschappen van N.J. Takken en G.P. van Klaveren 1934-09-17, no. 6 3725
Nalatenschap van M.J. Holtkamp 1934-09-17, no. 7 3725
Nalatenschap van J.Ch.A. Buddingh 1934-09-21, no. 3 3725
Nalatenschap van W.F.H. Manuel 1934-09-22, no. 4 3725
Nalatenschap van W.N.S. Arntz 1934-09-28, no. 1 3725
Nalatenschap van J.H. Willink, geb. Van Son 1934-10-01, no. 9 3725
Nalatenschap van Jhr. P.L.C. Baud 1934-10-01, no. 11 3725
Nalatenschap van B.C.M. Cambier van Nooten, geb. Mulder van de Graaf 1934-10-11, no. 2 3725
Nalatenschap van M. Zwanenburg 1934-10-18, no. 2 3725
Nalatenschap van H.G.C. Hammacher 1934-10-26, no. 4 3725
Nalatenschap van J.P. van Braam 1934-10-26, no. 5 3725
Nalatenschap van K. Hamminga 1934-10-26, no. 6 3725
Nalatenschap van J.H. Paehlig 1934-10-26, no. 10 3725
Nalatenschap van W.F.H. Manuel 1934-10-26, no. 31 3725
Nalatenschap van J.C.M. van Tooren, weduwe van J.H.Chr. Schell 1934-10-27, no. 3 3725
Nalatenschap van Z.R.A. Reyers 1934-11-08, no. 9 3725
Nalatenschap van M. Jockin 1934-11-08, no. 10 3725
Nalatenschap van H.J.C.A. Buddingh-Milar 1934-11-08, no. 12 3725
Nalatenschap van H. Vierhout 1934-11-10, no. 3 3725
Nalatenschap van J.J. Vastavond 1934-11-23, no. 4 3725
Nalatenschap van A. Zuurmond 1934-11-23, no. 5 3725
Nalatenschap van M.J. Holtkamp 1934-12-15, no. 11 3725
Nalatenschap van A.C.J. Bremmer 1934-12-15, no. 12 3725
Nalatenschap van K. Hamminga 1934-12-18, no. 39 3725
Artikel van "Seterah' yé Djéhane" van 2 januari inzake enkele bepalingen van de ingevoerde successiebelasting in Iran 1938-01-19, no. 5E 3725
Heffing van interest bij door Nederlandse Ontvangers verleende uitstel van betaling bij invordering op den voet der Koloniale Invorderingswet 1917 1938-03-17, no. 9 3725
Beschrijving verbalen met kenmerk PC Datum en nummer Inv.nr.
Distributie van het Indisch filmjournaal in bioscopen in Nederland 1947-07-21, no. 59 3726
Contract tussen de gecommitteerde voor Indische Zaken en Multifilm-Haarlem 1947-12-09, no. 85 3726
Betalingen van de regering van Indonesië aan de Indonesische afdeling van het Netherlands Information Bureau te New York 1949-06-10, no. 61 3726
Verzoek om verhoging van de deviezentransfer van journalisten 1949-08-31, no. 83 3726
Contract in verband met levering van fotonegatieven van de Ronde Tafel Conferentie voor de Rijksvoorlichtingdienst te Batavia 1949-10-20, no. 70 3726
Beschrijving verbalen met kenmerk CSZ Datum en nummer Inv.nr.
Verslag van de accountant J.C.H. Poll 1949-03-25, no. 1/30 3727
Verklaring gedane toezeggingen of beloftes, afgegeven door mr. F. van Blerkom, benoemd lid van het Hof van Justitie in Suriname 1949-07-14, no. 1/130 3727
Vertrek naar Suriname van dr. A. Houwink, als adviseur voor de oprichting van een circulatiebank en de liquidatie van het circulatiebankbedrijf der Surinaamse Bank 1949-09-12, no. 1/185 3727
Kosten, verschuldigd voor doorlichting van personeel, bestemd voor de Surinaamse dienst 1949-12-31, no. 1/250 3727

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen