Terug

Commissariaat voor Indische Zaken

2.10.49


Centrale Archief Selectiedienst
Nationaal Archief, Den Haag
2002
cc0
This finding aid is written in Dutch.
Download PDF pdf (1,60 Mb)
Download XML ead / xml
Zoek binnen dit archief op
Vul een zoekterm in
Vul een inventarisnummer in

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

Commissariaat voor Indische Zaken
Commissariaat Indische Zaken

Periode:

oudste stuk - jongste stuk: 1880-1950
merendeel 1927-1949

Omvang:

2964 inventarisnummers; 193,60 meter

Taal van het archiefmateriaal:

De stukken zijn in het Nederlands, behoudens de correspondentie met buitenlandse instanties en personen, zoals leveranciers, gezanten en consuls van derde landen, alsook de documenten van internationale organisaties. Deze is Engels- of Franstalig.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief bevat de stukken van betreffende de aanschaffing van militaire en civiele goederen voor Nederlands-Indië, Suriname en Curaçao, de personeelsvoorziening van het Binnenlands Bestuur en het onderwijs in Nederlands-Indië, het militaire personeel (Koloniale Reserve en KNIL), de zorg voor oorlogsslachtoffers en repatrianten en de Indische comptabiliteit.

Archiefvormers:

  • Commissariaat voor Indische Zaken, 1927-1948 Commissariaat voor Indonesische Zaken, 1948-1949 Commissariaat voor Surinaamse Zaken, 1949-1960 Technisch Bureau van het Ministerie van Overzeese Gebiedsdelen, 1945-1949

Archiefvorming

Geschiedenis van de archiefvormer

Geschiedenis van het archiefbeheer

Het oorspronkelijke CIZ-archief bestond uit vier bestandendelen met een totale omvang van ca. 285 meter.

  1. Het openbare archief, 1927-1949;
  2. Het geheime archief, 1928-1949;
  3. Agenda's op ingekomen stukken, 1927-1949;
  4. Het fragmentarchief van het Commissariaat voor Surinaamse Zaken, 1949;
  5. Het fragmentarchief van het Technisch Bureau, 1945-1949.

In het openbare CIZ-archief waren de minuut-beschikkingen met de daarbij behorende stukken over 1927-1945 centraal op afdoeningsdatum en nummer chronologisch opgeborgen overeenkomstig het verbaalstelsel 1823. Vanaf juni 1945 waren de stukken -weliswaar nog centraal genummerd- per afdeling chronologisch herordend. In iedere dagmap trof men bovendien de exhibita aan: de ingekomen stukken die na kennisname waren opgelegd op datum en nummer van de agenda en waarop geen administratieve afdoening in de zin van een beschikking of besluit was gevolgd.

Het geheim archief kende eveneens een chronologische afdoening, waarbij de datum werd gevolgd door een jaarlijkse lettercodering (littera: afgekort tot La). Vanaf 1927 gebruikte men de letterreeks A t/m Z, A1 t/m Z1, enz. Na 1945 waren de reeksen A t/m Z, AB t/m ZB, ABA enz. in gebruik. Voor afdelingsnota's werd de datum plus het volgnummer van de afdelingsagenda gebruikt.

Door het ontbreken van de jaarlijkse indices was het CIZ-archief zo goed als ontoegankelijk. Het CIZ-archief werd aangeduid als het "blauwe" archief wegens de lichtblauwe kleur van het minuut-papier, dit ter onderscheid van witte minuut-papier, dat bij het ministerie werd gebruikt. Het karakter van het archief in zijn oorspronkelijke omvang kan worden omschreven als een overwegend routinematig uitvoeringsarchief, aangezien de feitelijke beheersbeslissingen voorbehouden waren aan het ministerie of aan de Nederlands-Indische overheid.

Van de archieven van de ondersteunende bureau's en diensten is vrijwel niets bewaard gebleven. Het archief van het Technisch Bureau is bij de brand op 3 maart 1945 in het gebouw aan de Louise Henriëttestraat in Den Haag geheel verloren gegaan. ( Zie nota van het Technisch Bureau dd. 27 september 1945; inv.nr. 147.) Enige resterende fragmenten van dit archief zijn beschreven in deze inventaris.

In 1992 - 1993 is het archief, waarop geen enkele toegang bestond, door de Centrale Archief Selectiedienst bewerkt. Daarbij werd het bestand van 270 meter tot 10 meter terug gebracht. De afzonderlijke losse verbalen (minuutbeschikkingen met bijbehorende ingekomen stukken) zijn vervolgens afzonderlijk beschreven. Wegens klachten van onderzoekers over de matige kwaliteit van de selectie weigerde het Ministerie van Buitenlandse Zaken een 'verklaring van geen bezwaar' af te geven, zodat de vernietiging van de overige 260 meter niet kon plaatsvinden. Het archief werd vervolgens tijdelijk opgeslagen in het Hulpdepot van de Rijksarchiefdienst te Schaarsbergen.

Het CIZ-archief en dat van het Technisch Bureau zijn begin 1982 door het Ministerie van Binnenlandse Zaken feitelijk overgebracht naar het Algemeen Rijksarchief. De formele overdracht heeft pas in september/oktober 1994 plaatsgevonden, waarbij tevens de openbaarheid van de archieven is geregeld.

Overbrenging van een overheidsarchief

De verwerving van het archief

Het archief is krachtens bepalingen van de Archiefwet overgebracht.

Inhoud en structuur van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Bijlagen

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen