Terug

Militair Gezag

2.13.25


Centrale Archief Selectiedienst
Nationaal Archief, Den Haag
1998
cc0
This finding aid is written in Dutch.
Download PDF pdf (1,48 Mb)
Download XML ead / xml
Zoek binnen dit archief op
Vul een zoekterm in
Vul een inventarisnummer in

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

Militair Gezag
Militair Gezag

Periode:

1939-1956
merendeel 1943-1946

Omvang:

208.50 meter; 4665 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands

Soort archiefmateriaal:

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief van het Militair Gezag omvat een breed scala aan onderwerpen afhankelijk van de taakopdracht en plaats binnen het MG. Zo zijn er stukken afkomstig van het bestuur van het Militair Gezag: het Bureau in Londen; de Chef Staf; het Stafbureau (souchefs); Secretariaat, Algemene- en Personeelszaken; en stukken afkomstig van de bureaus van P.J. Six en E.B.W. Schuitema. Deze stukken zijn over het algemeen niet naar onderwerp ingedeeld. Daarnaast zijn er archiefstukken afkomstig van de 15 secties die onder het Militair Gezag ressorteerden: Binnenlandse Zaken; Juridische Zaken; Politie; Brandweer en Luchtbescherming; Financiën; Economische Zaken; Transport; Volksgezondheid; Openbare Werken; Arbeidszaken; Voorlichting; PTT; Sociaal Werk voor Oorlogsgetroffenen; Onderwijs; en Oost- en West-Indische Zaken.
Naast stukken van algemene aard, die voor iedere sectie min of meer gelijk zijn - organisatie, personeel, rapporten en verslagen - verzamelde iedere sectie stukken die samenhingen met de speciale taken van die sectie. Zo gingen de secties van Binnenlandse- en Juridische Zaken over de zuiveringen en de sectie Economische Zaken bijvoorbeeld over fabricage van goederen voor burgerdoeleinden. Daarnaast zijn er archiefbescheiden van het Commissariaat Noodvoorziening B.2 (CNV B.2) en het Commissariaat Noodvoorziening voor de Geteisterde Gebieden (CNVGG); het Korpscommando Militair Gezag - waaronder stukken van de Queen's Messengers en het Vrouwen Hulpkorps - het bureau Betaalmeester; het Centraal Bureau voor Drukwerken; Intendance Militair Gezag; Korps Grensbewaking; Bureau voor Evacuerings-, Repatriërings- en Verzorging Oorlogsslachtofferszaken; Militair Commissaris A.H. Stok; Bureau Geschiedschrijving en bureau Afwikkeling.

Archiefvormers:

 • Militair Gezag (1939) 1943-1947 (1956)

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

 • In de jaren tachtig zijn de archieven van de regionale onderdelen van het Militair Gezag overgebracht naar de rijksarchiefbewaarplaatsen in de provincies (thans Regionale Historiache Centra). Dit is gebeurd krachtens de bepalingen van de Archiefwet 1962, en wel art. 13 lid 2 jo. art. 3. In 2003 is nog een hoeveelheid materiaal overgebracht dat bij de bewerking in 1997-1998 tevoorschijn is gekomen. Deze bestanddelen zijn tijdens de bewerking 4428-5019 genummerd, die thans niet meer aanwezig zijn, maar berusten in een van de rijksarchiefbewaarplaatsen in de provincie. Het betreft de archieven van:

  • Provinciale Militaire Commissarissen
  • Districts Militaire Commissarissen
  • Grensvakken van de Dienst Repatriëring
  • Grensvakken van de Dienst Grensbewaking
  • Commissariaat Noodvoorziening Geteisterde Gebieden (Zuid-Nederland)
  • Commissariaat Noodvoorziening B2 (West-Nederland)
  • Militaire Haven Commissarissen
  • Noodziekenhuizen
 • Bij de bewerking van de archieven van het Militair Gezag in de jaren 1997-1998 zijn verscheidene bestanddelen aangetroffen, die behoren tot andere archieven dan die van het Militair Gezag. Deze bescheiden zijn in een afzonderlijke reeks beschreven. Het lag in de bedoeling dat dit materiaal zou worden toegevoegd aan de betreffende archieven. Dat is niet gebeurd. Deze bestanddelen zijn in deze rubriek beschreven.