Terug

Generale Staf Koninklijke Landmacht: Generale Staf en daarbij gedeponeerde archieven

2.13.70


H.E.M. Mettes, J.M.M. Cuypers, R. v. Velden, E.A. v. Heugten, Doc-Direkt [aanvulling 2019]
Nationaal Archief, Den Haag
1997, 2019
cc0
This finding aid is written in Dutch.
Download PDF pdf (1,48 Mb)
Download XML ead / xml
Zoek binnen dit archief op
Vul een zoekterm in
Vul een inventarisnummer in

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

Generale Staf Koninklijke Landmacht: Generale Staf en daarbij gedeponeerde archieven
Generale Staf Landmacht, 1914-1940 Generale Staf Landmacht

Periode:

oudste stuk - jongste stuk: 1906-1941
merendeel 1914-1940

Omvang:

1958 inventarisnummer(s); 62,40 meter

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands. Een deel van de stukken is in het Duits en in het Engels.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

De Generale Staf (GS) ressorteerde onder de opperbevelhebber van de Land- en Zeemacht en was verantwoordelijk voor alle voorbereidingen die nodig waren voor de landsverdediging. In die hoedanigheid maakte men plannen voor de organisatie, mobilisatie, logistiek en strategie. Onder de Generale Staf viel de Militaire Inlichtingendienst en een technische afdeling, die zich bezig hield met bewapening, en met economische aspecten van de moderne oorlog. Het archief bevat materiaal over de verdedigingsvoorbereiding van Nederland in de jaren dertig van de 20e eeuw (aanschaf wapens, luchtverdediging), de mobilisatie (bijv. Vesting Holland, inundatierapporten, afvoer burgerbevolking, Grebbelinie, Peel-Raamstelling, Afsluitdijk, Den Helder, grensbewaking), inlichtingen (buitenland (o.m. de Duitse bewapening) en binnenland (antimilitarisme, NSB, Verdinaso)), stukken over mei 1940 (krijgsverrichtingen) en een beperkt aantal stukken over de verhouding met de Duitse bezetter (capitulatie, krijgsgevangenschap, contacten met de Duitse bezetter) in de eerste fase van de bezetting. Het archief bevat ook stukken van de Commissie inzake teruggave van goederen die Duitse krijgsgevangenen en in bewaring gestelde Duitse en Nederlandse burgers waren ontnomen. Tevens bevat dit archief stukken die opgemaakt of ontvangen zijn door het bureau SGIV en SGIIIC.

Archiefvormers:

  • Algemeene Reglements Commissie Bureau Leger en Vlootpredikant in algemene dienst Commissie Pantserautomobielen Commissie Teruggave van Goederen die Duitse Krijgsgevangenen en Nederlandse en Duitse Burgers in Den Haag waren ontnomen Commissie tot Reorganisatie van de Topografische Inrichting en de Militaire Verkenningen Commissie voor de Reorganisatie van de Verbindingsdienst te Velde en in de Stellingen Controle-officier te Budel Directie Etappen en Verkeersdienst Hoofdofficier Luchtverdediging Officier belast met het Toezicht op de Scheepvaart te St. Pieter Opperbevelhebber van Land en Zeemacht Telegraafcommissie Zuiderzeecommissie voor Defensiebelangen Generale Staf

Archiefvorming

Inhoud en structuur van het archief

Inhoud

Selectie en vernietiging

De archieven van de GS/OLZ,1914-1940, aanwezig bij het CAD hadden bij het begin van de herinventarisatie in 1995 in totaal een omvang van ongeveer 90m(1).

Het archief van de sectie spoorwegdienst van de directie en verkeersdienst werd in zijn geheel vernietigd. Hierin werden alleen afschriften van stukken, afkomstig van andere ministeries en documentatie aangetroffen.

Tijdens de selectie en herinventarisatie in 1995-1996 werd in totaliteit 25m(1) archiefbescheiden vernietigd. ( Voor verklaringen van vernietiging, zie band III.) Het betrof hier voornamelijk dubbelen, inschrijfmiddelen en een serie concentratieaanwijzingen (alleen al ruim 8m(1). Hiervan zijn - uitgesplitst naar archiefvormer - verklaringen van vernietiging opgemaakt.

Na selectie en vernietiging, het verwijderen van vele omslagen die nog waren aangebracht tijdens de inventarisatie bij het archief KL (soms overtrof de omslag de uiteindelijke inhoud in volume: vaak bevatte een omslag slechts één of enkele archiefbescheiden) en herverpakking heft het archief een totaalomvang van 47,5m(1)

Aanvulling 2019: Alle stukken voor zover overgeleverd zijn bewaard. Er zijn dus geen stukken vernietigd nadat het archief in beheer is gekomen bij de Binnenlandse Veiligheidsdienst.

Verantwoording van de bewerking

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Bijlagen

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen