Terug

Ministerie van Defensie te Londen; Ministerie van Oorlog te Londen en afwikkeling daarvan

2.13.71


H.E.M. Mettes, J.M.M. Cuypers, R. v. Velden, E.A. v. Heugten
Nationaal Archief, Den Haag
(c) 1998
cc0
This finding aid is written in Dutch.
Download PDF pdf (2,94 Mb)
Download XML ead / xml

Bekijk de zoekhulp bij dit archief

Zoek binnen dit archief op
Vul een zoekterm in
Vul een inventarisnummer in

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

Ministerie van Defensie te Londen; Ministerie van Oorlog te Londen en afwikkeling daarvan
Defensie (Londen)

Periode:

oudste stuk - jongste stuk: 1933-1974
merendeel 1940-1947

Omvang:

3168 inventarisnummers; 84,00 meter

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Op 14 Mei 1940 werd de zetel van de Nederlandse regering formeel in Londen gevestigd. Onder leiding van A.Q.H. Dijxhoorn, minister van Defensie (later Oorlog), werd het ministerie in Londen opgebouwd. Het hield zich bezig met organisatie, personeel, dienstplicht en rekrutering, juridische zaken, materieel, luchtvaart, militaire operaties, inlichtingen en geneeskundige dienst. Er bestond tevens een informele Ve Afdeling, het Marine Hoofdkwartier. Na verloop van tijd werd het takenpakket uitgebreid met historisch onderzoek naar het verloop van de Meidagen van 1940 en met de voorbereiding van de terugkeer naar Nederland. Voor dat laatste werd een speciaal bureau opgericht, het Bureau Militaire Voorbereiding Terugkeer (MVT), dat zich onder meer bezighield met de voorbereiding van de uitoefening van het Militair Gezag in bevrijd gebied. Het Bureau Londen hield zich na de bevrijding bezig met de afwikkeling van de resterende taken in Engeland. Het werd in 1947 opgeheven.
De gedeponeerde archieven zijn deels van uitvoeringsorganen, deels van militaire eenheden, missies in het buitenland, wervingsbureaus en inlichtingendiensten. Ook zijn opgenomen bescheiden van F. Looringh van Beeck, bevattende stukken over repatriëring, de Prinses Irene Brigade, het Garde Infanterie Depot, de 7 December Divisie, de Orde Dienst etc. Het archief bevat persoonsdossiers en dossiers over partijen, groeperingen en organisaties. De inventaris heeft een (onvolledige) index op persoonsnamen.

Archiefvormers:

  • Departement van Oorlog: Bureau Londen 1940-1947; Centraal Laboratorium; Militair Bureau voor Wetenschappelijke Inlichtingen; Ministerie van Defensie te Londen, 1940-1941; Ministerie van Oorlog te Londen,1941-1945.

Archiefvorming

Inhoud en structuur van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Bijlagen

Ordeningsplan

Lijst van afkortingen

adj
adjunct
adj-oo
adjudant onderofficier
bd
buiten dienst
BdZ
Bevelhebber der Zeestrijdkrachten
BI
bureau Inlichtingen
BNS
Bevelhebber der Nederlandse Strijdkrachten
BO
Bureau Bijzondere Opdrachten
BS
Binnenlandse Strijdkrachten
dpl
dienstplichtig
dr
dokter/doktor
ds
dominee
EM
Bureau Expeditionaire Macht
gen
generaal
hr ms
Harer Majesteits
inz
inzake
ir
ingenieur
ivm
in verband met
jhr
jonkheer
KNIL
Koninklijk Nederlands-Indisch Leger
KB
Koninklijk Besluit
KL
Koninklijke Landmacht
KNB
Koninklijke Nederlandse Brigade
kol
kolonel
kpl
korporaal
kpt
kapitein
lt
luitenant
lt-kol
luitenant-kolonel
maj
majoor
MB
ministeriële beschikking
MG
militair gezag
MID
Militaire Inlichtingendienst
MVT
Bureau Militaire Voorbereiding Terugkeer
nav
naar aanleiding van
Ned
Nederlandse
NOI
Nederlands-Oost-Indië
OGS
bureau Organisatie Generale Staf
RAF
Royal Air Force
res
reserve
ritmr
ritmeester
sbn
schout bij nacht
sgt
sergeant
sld
soldaat
SOE
Special Operations Executive
ss
stoomschip
tbv
ten behoeve van
tov
ten opzichte van
tz
ter zee
tzt
te zijner tijd
UNRRA
United Nations Relief and Rehabilitation Administration
US
United States
vdg
vaandrig
WE
War Establishment
wmr
wachtmeester
wnr
waarnemer

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen