Terug

Collectie 244 Thorbecke

2.21.161


G.J.W. de Jongh, J.A.A. Bervoets
Nationaal Archief, Den Haag
1961
cc0
This finding aid is written in Dutch.
Download PDF pdf (1,37 Mb)
Download XML ead / xml
Zoek binnen dit archief op
Vul een zoekterm in
Vul een inventarisnummer in

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

Collectie 244 Thorbecke
Thorbecke

Periode:

1796-1929

Omvang:

31.80 meter; 1225 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

De stukken, die in deze inventaris beschreven zijn, kunnen eigenlijk niet beschouwd worden als een "familiearchief" in de gebruikelijke betekenis van het woord. De kern ervan wordt gevormd door de archivalia, welke door Johan Rudolph, de staatsman, zijn nagelaten; wat daaraan is toegevoegd- stukken, afkomstig van zijn ouders, zijn kinderen en enige andere familieleden- zijn in zekere zin "aanhangsels". Onder de bewaarde archiefstukken zijn de brieven wel het rijkst aan inhoud, al moet men bedenken, dat kennelijk vrijwel alles wat inkwam bewaard werd, ook brieven en briefjes van zeer geringe algemene waarde. De oorspronkelijke volgorde van de correspondentie was chronologisch; dit is bij de definitieve ordening zo gebleven. Op de correspondentie volgen de stukken, die de neerslag vormen van Thorbecke's verschillende activiteiten en functies. De dossiertjes, gevormd naar aanleiding van debatten in de Tweede Kamer en Eerste Kamer, bestaan voor een groot deel uit kladnotulen voor, tijdelijk, eigen gebruik, die de onderzoeker niet verder brengen dan de officiële Handelingen. Interessant zijn soms Thorbecke's critische kanttekeningen bij Kamerstukken en de stukken, die opgesteld werden tijdens het vooroverleg met de ambtenaren. Aandacht verdienen de beschouwingen van algemene aard, die Thorbecke in de loop van de jaren optekende- deels ook met de bedoeling, dat zijn zoon en eventueel nog anderen ervan zouden profiteren- en die de theoretische achtergronden van zijn praktische werkzaamheid doen kennen. In deze aantekeningen spreekt zijn persoonlijkheid het duidelijkst.
De supplementen 1977 t/m 1987 op de collectie Thorbecke bevatten, behalve enige correspondentie, een aantal losse stukken omtrent studie en de latere academische -en ministeriële carrière van Johan Rudolph Thorbecke (1798-1872). Tevens zijn er verzamelde stukken uit zijn periode als politicus. Daarnaast zijn er ook stukken van particuliere aard en enige stukken van en over verwanten.

Archiefvormers:

  • Solger, familie
  • Thorbecke, familie
  • Thorbecke, J.R.
  • Groeben-Von Kropff, E.H. von der

Archiefvorming

Inhoud en structuur van het archief

Inhoud

De stukken, die in deze inventaris beschreven zijn, kunnen eigenlijk niet beschouwd worden als een "familiearchief" in de gebruikelijke betekenis van het woord. De kern ervan wordt gevormd door de archivalia, welke door Johan Rudolph, de staatsman, zijn nagelaten; wat daaraan is toegevoegd- stukken, afkomstig van zijn ouders, zijn kinderen en enige andere familieleden- zijn in zekere zin "aanhangsels". Daarmee wordt overigens geenszins bedoeld, dat de inhoud ervan te verwaarlozen zou zijn. De collectie als geheel blijft belangrijk, zowel voor de kennis van de persoon van J.R. Thorbecke als voor de bestudering van de negentiende eeuw in het algemeen.

Onder de bewaarde archiefstukken zijn de brieven wel het rijkst aan inhoud, al moet men bedenken, dat kennelijk vrijwel alles wat inkwam bewaard werd, ook brieven en briefjes van zeer geringe algemene waarde. De oorspronkelijke volgorde van de correspondentie was chronologisch; dit is bij de definitieve ordening zo gebleven, omdat bij een hergroepering volgens de afzenders- die aanvankelijk overwogen werd- teveel nummers van kleine omvang zouden ontstaan, waardoor het beoogde doel: meerdere overzichtelijkheid, juist niet bereikt zou worden. Om de reeks toch toegankelijker te maken is nu een index op de correspondenten toegevoegd, zodat degene, die niet een bepaald tijdvak maar afzonderlijke personen op het oog heeft ook gemakkelijk de weg er in kan vinden. Van Thorbecke zelf zijn ook nog een aantal concepten over en zelfs originele uitgegane brieven, die later van de geadresseerden terug ontvangen zijn. Daarentegen ontbreekt vrijwel de gehele briefwisseling met Groen van Prinsterer; deze is in het archief-Groen terecht gekomen. Terwille van de uniformiteit werden enkele bundeltjes brieven, die los van de reeks waren aangetroffen, daarbij ingevoegd.

Op de correspondentie volgen de stukken, die de neerslag vormen van Thorbecke's verschillende activiteiten en functies. De indeling is niet biografisch, maar volgens de kwaliteiten, waarin Thorbecke is opgetreden. Vandaar, dat men na de rubrieken, die zijn carrière als politicus betreffen, nog meer afdelingen vindt, die zich over zijn gehele leven uitstrekken.

De dossiertjes, gevormd naar aanleiding van debatten in de Tweede Kamer en Eerste Kamer, bestaan voor een groot deel uit kladnotulen voor, tijdelijk, eigen gebruik, die de onderzoeker niet verder brengen dan de officiële Handelingen. Interessant zijn soms Thorbecke's critische kanttekeningen bij Kamerstukken en de stukken, die opgesteld werden tijdens het vooroverleg met de ambtenaren. Maar het blijft noodzakelijk daarnaast de archieven van de Ministerraad en vooral van het departement van Binnenlandse Zaken te raadplegen.

Meer aandacht verdienen de beschouwingen van algemene aard, die Thorbecke in de loop van de jaren optekende- deels ook met de bedoeling, dat zijn zoon en eventueel nog anderen ervan zouden profiteren- en die de theoretische achtergronden van zijn praktische werkzaamheid doen kennen. In deze aantekeningen spreekt zijn persoonlijkheid het duidelijkst.

Verantwoording van de bewerking

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Bijlagen

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen