Nationaal Archief (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)

Nieuws

 • Rapport ‘Open, openbaar, organiseren? Digitalisering en openbaarheid archieven’ nu online

  Lang werd aangenomen dat de openbaarheidsfunctie van archieven in het huidige, digitale tijdperk niet veel zou veranderen. Inmiddels lijkt het tegendeel waar: digitalisering heeft een grote invloed op de openbaarheidsfunctie. Naar aanleiding van deze ontwikkelingen publiceert het Nationaal Archief het rapport Open, openbaar, organiseren? Digitalisering en openbaarheid archieven. Het rapport dient als basis, maar vooral ook als stimulans voor nader onderzoek naar de invloed van digitalisering op de openbaarheidsfunctie van archieven.

 • Nationaal Archief van toegankelijk naar open

  Begin 2017 werd het open-databeleid van het Nationaal Archief herijkt. Belangrijk onderdeel daarin is het nog verder afschalen van de nog aanwezige Creative Commons open data licenties naar een Creative Commons Open Data Waiver.  Deze nieuwe stap sluit aan bij de beleidsdoelstelling data zo open mogelijk beschikbaar te stellen zonder onnodige drempels en belemmeringen. Welke stappen heeft het Nationaal Archief de afgelopen jaren gezet waarin die data van toegankelijk naar open is verschoven? 

 • Handelingen Tweede Kamer in samenhang raadpleegbaar

  Het Nationaal Archief voert samen met de Tweede Kamer en met het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid (NIBG) een project uit om de digitale Handelingen in documentvorm en in audiovisuele vorm te koppelen en samen duurzaam toegankelijk te maken. In het project is een werkwijze uitgedacht om de verschillende typen archiefmaterialen in samenhang ter beschikking te kunnen stellen. De documenten worden beheerd door het Nationaal Archief en het AV-materiaal staat bij NIBG. 

 • Reinwardt-studenten onderzoeken kennisplatforms

  Op 9 en 23 mei verzorgde het Nationaal Archief 2 werksessies voor de leertaak archiefinnovatie, onderdeel van de Reinwardt Academie van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten. Aan de hand van theorie en praktijk, bestudeerden 10 studenten vraagstukken, ingebracht door de ‘aanjagers’ van de kennisplatforms Preservation (9 mei) en Openbaarheid (23 mei). "Het is heel interessant om te zien hoe divers het archiefveld is en ook op hoeveel van die gebieden mensen bezig zijn met innovatie en samenwerking", aldus een van de deelnemende studenten. 

 • Cursus Leren Preserveren succesvol getest

  In april en mei 2017 testte een eerste groep cursisten de cursus Leren Preserveren. Deze cursus is ontwikkeld vanuit het netwerk digitaal erfgoed (NDE). Medewerkers van collectiebeherende instellingen kunnen er de basisvaardigheden opdoen voor het duurzaam opslaan, beheren en toegankelijk houden van digitaal erfgoed. In oktober start de eerste reguliere groep cursisten. Deelnemers kunnen kiezen voor de online zelfstudievariant of de volledige cursusvariant.

 • Informatiebijeenkomst Webarchivering en Sociale media

  Het archiveren van websites en uitingen op sociale media, hoe doe je dat? Op donderdagmiddag 29 juni (14.00-16.30) houden wij bij het Nationaal Archief een bijeenkomst om hierover te sparren. De input gebruiken we

 • Save the date: 22 juni kennisbijeenkomst Preservation

  Afgelopen december vond er op het Nationaal Archief een drukbezochte, geslaagde kennisbijeenkomst plaats over preservation. Dat succes willen we dit jaar een aantal keer herhalen. Op donderdag 22 juni vindt de eerste uit een voorgenomen reeks kennisbijeenkomsten plaats op Het Utrechts Archief. De bijeenkomst is bedoeld voor iedereen die werkt met en/of geïnteresseerd is in preservation. Thema is: Hoe is of wordt de preservationfunctie bij een aantal grote instellingen ingericht? 

 • Nationaal Archief steunt grootschalig (geestes)wetenschappelijk onderzoek

  Met het plaatsen van zijn handtekening ondersteunt de algemene rijksarchivaris Marens Engelhard een aanvraag voor CLARIAH-PLUS (Common Lab Research Infrastructure for the Arts and Humanities). Deze aanvraag is op 1 juni bij de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) ingediend voor de financieringsronde 2017-2018 van de Nationale Roadmap Grootschalige Wetenschappelijke Infrastructuur.

 • Dag van de Digitale Duurzaamheid: voor iedereen die daar werk van wil maken!

  Op 11 mei vond de tweede Dag van de Digitale Duurzaamheid (DvdDD) van e-Specialisten plaats. DvdDD staat in het teken van kennis, ervaring en best practices delen. De bijeenkomst is bedoeld voor bestuurders, leidinggevenden en medewerkers die werk willen maken van digitale duurzaamheid. Een deel van de dag stond in het teken van het Kennisnetwerk Archieven en de Kennisplatforms.

 • Meerjarenvisie Nationaal Archief: omgaan met verandering

  Al meer dan 200 jaar zorgt het Nationaal Archief voor beheer van en toegang tot (rijks)archieven. Vroeger kregen we veel aangeleverd op papier, maar tegenwoordig zijn veel archieven digitaal. Hoe zorgen we er voor dat ook deze archieven duurzaam worden opgeslagen en goed vindbaar en bruikbaar zijn en blijven? Dat vraagt verandering en aanpassing van iedereen, ook van het Nationaal Archief. Onze meerjarenvisie 2017-2020 beschrijft hoe we hiermee om willen gaan: met een open blik.