Nationaal Archief (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)

Nieuwe leergang bereidt voor op de Europese Algemene verordening gegevensbescherming

Op 25 mei 2018 gaat de nieuwe Europese Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in. De AVG vervangt de Nederlandse Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Dit brengt grote veranderingen met zich mee op juridisch, organisatorisch en technisch gebied. Het kennisplatform Juridische Vraagstukken van Kennisnetwerk Informatie en Archief (KIA) is daarom druk bezig met het ontwikkelen van een leergang Privacy.

Behoefte vanuit het veld

Waarom nu een leergang? Dat idee komt voort uit de vele vragen die bij het Nationaal Archief, KVAN/BRAIN en via het Kennisplatform bij de organisatoren binnenkomen, zoals: Kan een burger het recht op inzage bij overgebrachte archiefbescheiden inperken? Hoe zit het met het recht op rectificatie? Wordt de Archiefwet 1995 op het gebied van privacy geactualiseerd? Daarnaast zijn er veel vragen over de vertaling van de theorie naar de praktijk: Hoe voorkom je dat collecties ontoegankelijk worden? Wat adviseer ik zorgdragers en bestuurders? De initiatiefnemers van deze leergang zijn het er over eens: “Op deze vragen moet antwoord komen.”

Niet achterover leunen

De exacte gevolgen van de AVG zijn nog onduidelijk. Op dit moment is er nog geen Nederlandse Uitvoeringswet voor de nieuwe Europese regels. Toch is dat geen reden om achterover te leunen en af te wachten, vindt initiatiefnemer van de leergang Jeroen Padmos (Nationaal Archief). “Binnen de leergang krijgen deelnemers een overzicht van de veranderingen die de AVG met zich meebrengt. En hoe de archivaris aan de wet kan voldoen.” Daarnaast worden ook voorbeelden gegeven van toepassing in de praktijk. Padmos: “We laten zoveel mogelijk het hele plaatje zien.” Aanwezigen kunnen hun eigen specifieke vragen inbrengen en deze met de docenten en collega’s bediscussiëren. Ook wordt gelieerde jurisprudentie behandeld (denk hierbij aan de Wbp, Wob en de Wet hergebruik van overheidsinformatie).

Voor wie en wat?

De leergang is bedoeld voor archivarissen, medewerkers DIV, DIM, archiefinspecteurs en informatieprofessionals in brede zin. En voor iedereen die zich bezighoudt met het beheer en de verwerking van persoonsgegevens in archiefbescheiden. "De exacte inhoud van de leergang wordt de komende weken vastgesteld. Wat we met elkaar willen bereiken staat in grote lijnen vast." Na het volgen van de leergang Privacy:

  • zijn deelnemers op de hoogte van de nieuwe wet- en regelgeving voor de verwerking van persoonsgegevens
  • hebben deelnemers een overzicht van de relevante jurisprudentie voor privacy en aanpalende wet- en regelgeving
  • kunnen deelnemers de gevolgen van de inwerkingtreding van de AVG voor hun eigen organisatie inschatten en hun eigen organisatie adviseren over maatregelen
  • kunnen deelnemers de gevolgen van de inwerkingtreding van de AVG inschatten voor het beheren en beschikbaar stellen van hun eigen archiefcollecties. En, kunnen ze adviseren over maatregelen die eventueel genomen moeten worden om te voldoen aan de wet- en regelgeving
  • leren deelnemers hoe ze de informatiebeheersstructuur van de organisatie kunnen afstemmen op de AVG
  • kunnen ze hun ketenpartners adequaat adviseren over verantwoordelijkheden en verplichtingen waaraan zij moeten voldoen. Zo kunnen ketenpartners hun archieven in overeenstemming met de nieuwe wet- en regelgeving beheren en overbrengen naar een archiefbewaarplaats.

Registreren

Bent u geïnteresseerd in deze leergang? Geef dan uw belangstelling door op het Kennisplatform Juridische Vraagstukken. Hier plaatsen we te zijner tijd ook informatie over datum, locatie, inhoud, docenten en kosten. U kunt op dit platform ook vragen stellen of suggesties meegeven.