Nationaal Archief (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)

Beperkingen aan de openbaarheid

De meerderheid van de archieven uit de collectie van het Nationaal Archief is openbaar. Al deze stukken zijn door bezoekers in te zien in de Studiezaal. Uit deze archieven kan men ook reproducties (laten) maken. Er kunnen redenen zijn om de openbaarheid van archiefbescheiden tijdelijk te beperken. Deze beperkingen worden bepaald om bijvoorbeeld de persoonlijke levenssfeer van personen of de staatsveiligheid te beschermen. Het uitgangspunt is ‘openbaar wat kan, beschermen wat moet.’

Om inzage te krijgen in beperkt openbaar materiaal moet een aantal stappen worden doorlopen. (Zie Procedures openbaarheid.)

Gronden beperking openbaarheid Archiefwet 1995

De Archiefwet 1995 kent drie gronden om de openbaarheid te beperken:

Als naar het oordeel van de instelling die het archief gevormd heeft een of meer van deze 3 belangen aan de orde is bij een over te dragen archief, dan wordt de openbaarheid van de desbetreffende documenten beperkt. In het besluit tot beperking van de openbaarheid dat de archiefvormer zelf opstelt, moet tot uiting komen op welke grond de beperking wordt gesteld en onder welke voorwaarden inzage kan worden verleend. Daarbij moet worden aangegeven hoelang deze beperking duurt. De wet eist namelijk dat de overheid de openbaarheid van een archiefstuk niet langer mag beperken dan 75 jaar. De algemene rijksarchivaris zal voor elk over te dragen archiefblok adviseren over de openbaarheid van de afzonderlijke stukken.