Nationaal Archief (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)

Regionale Historische Centra

In de provinciehoofdsteden en andere grote steden worden de archieven bewaard bij de Regionale Historische Centra (RHC's). Het gaat dan om rijksarchieven die naar hun aard verbonden zijn met de uitvoering van taken van de Rijksoverheid in de provincie (waterstaat, rechterlijke macht). Daarnaast berusten echter vele archieven van de gemeenten en waterschappen, maatschappelijke organisaties, particulieren, alsmede collecties van diverse aard bij de RHC's.

Provinciale rijksarchiefbewaarplaatsen worden RHC's

In de jaren negentig van de twintigste eeuw zijn de RHC's ontstaan. Het gaat hierbij om omvormingen van de provinciale rijksarchiefbewaarplaatsen, waarvan in de Archiefwet sprake is.
Uitgangspunt voor de vorming van de RHC's was dat de destijds kleine archiefinstellingen door schaalvergroting en samengaan met lokale en regionale (erfgoed)instellingen en/of archieven sterker in de regio zouden worden ingebed en in die regio voor breed publiek zouden kunnen bedienen. De RHC's brengen de (archief)collecties en het historische verhaal van de desbetreffende regio onder de aandacht.

In Zuid-Holland is het Nationaal Archief de provinciale rijksarchiefbewaarplaats.

RHC's bewaren naast decentrale rijksarchieven ook plaatselijke en regionale archieven en collecties. De afgelopen jaren hebben alle RHC's hard gewerkt aan de ontsluiting van hun collecties aan een breed publiek. De RHC's hebben hierdoor een herkenbaar regionaal profiel gekregen.

De RHC’s vormen een 'openbaar lichaam' op grond van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen (WGR). In een dergelijk openbaar lichaam zijn het Rijk, een of meer gemeenten, een provincie of een andere instelling vertegenwoordigd.

Het Consortium

Samen met het Nationaal Archief vormen de Regionale Historische Centra het zogenaamde Consortium. Dit Consortium voert regelmatig overleg om het beleid voor het beheer van de archieven te bepalen en richting te geven. De Regionale Historische Centra hebben alle een eigen website.