Nationaal Archief (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)

Waardering en selectie

Overheidsorganen zijn op grond van de Archiefwet 1995 verplicht in een selectielijst vast te leggen welke archiefbescheiden in aanmerking komen voor bewaring en welke voor vernietiging.

De vaststelling van een selectielijst is gebonden aan een wettelijke procedure die is vastgelegd in het Archiefbesluit 1995. De stappen hiervoor worden getoond in een handig schema.

Eén van de procedurele stappen die daarbij doorlopen moet worden is de openbare terinzagelegging van de ontwerpselectielijst. Burgers worden zo in de gelegenheid gesteld hun mening te geven over de selectielijst. Zij kunnen een zienswijze indienen bij de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

De selectielijsten die ter inzage liggen worden op deze website gepubliceerd, onder Selectielijsten ter inzage. Hetzelfde geldt voor de selectielijsten die al zijn vastgesteld. Deze zijn te vinden onder Vastgestelde selectielijsten. Het traject voor het vaststellen van selectielijsten kent een aantal spelregels.

Aanmelding van selectielijsten ter vaststelling

Wilt u een selectielijst opstellen of een bestaande selectielijst actualiseren, neem dan contact op met contact@nationaalarchief.nl. In verband met de voortgang en planning is het van belang om vóór opstelling van de selectielijst contact op te nemen met het Nationaal Archief.

Vanwege het grote aantal selectielijsten dat het Nationaal Archief in behandeling neemt kan er sprake zijn van een wachttijd.