Nationaal Archief (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)

Waardering en selectie

Overheidsorganen zijn op grond van de Archiefwet 1995 verplicht in een selectielijst vast te leggen welke archiefbescheiden in aanmerking komen voor bewaring en welke voor vernietiging. De vaststelling van een selectielijst is gebonden aan een wettelijke procedure die is vastgelegd in het Archiefbesluit 1995.

Eén van de procedurele stappen die daarbij doorlopen moet worden is de openbare terinzagelegging van de ontwerpselectielijst. Burgers worden zo in de gelegenheid gesteld hun mening te geven over de selectielijst. Zij kunnen een zienswijze indienen bij de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

De selectielijsten die ter inzage liggen worden op deze website gepubliceerd, onder Selectielijsten ter inzage.
Hetzelfde geldt voor de selectielijsten die al zijn vastgesteld. Deze zijn te vinden onder Vastgestelde selectielijsten.