Terug

Collectie Van der Hoop

1.10.42


C.O. van der Meij
Nationaal Archief, Den Haag
2008
cc0
This finding aid is written in Dutch.
Download PDF pdf (785,71 kb)
Download XML ead / xml
Zoek binnen dit archief op
Vul een zoekterm in
Vul een inventarisnummer in

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

Collectie Van der Hoop
Hoop, van der

Periode:

1586-1824
merendeel 1586-1795

Omvang:

23.92 meter; 224 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands. Een klein gedeelte is gesteld in het Frans, in het Engels, in het Duits en in het Latijn.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven en gedrukte teksten. De Nederlandstalige stukken van vóór ca. 1700 zijn geschreven in het gotische cursiefschrift, met name in de oud-Hollandse klerkencursief. De Duitse stukken zijn grotendeels in het Kurrentenschrift geschreven.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

J.C. van der Hoop (1742-1825) was telg uit een welgestelde Haagse ambtenarenfamilie en werd opgeleid tot advocaat. In 1769 werd hij benoemd tot secretaris van de Societeit van Suriname, gevolgd door een benoeming in 1781 als raad en advocaat-fiscaal van de Admiraliteit van Amsterdam. Daarnaast was hij politiek actief in deze roerige tijd voor de Republiek. Na de Franse inval in 1795 werd hij korte tijd gevangen gezet. Pas eind 1813 werd hij weer politiek actief onder koning Willem I en volgden er wederom benoemingen bij de marine, voor welk departement hij vanaf 1815 tevens minister was.
Gedurende zijn ambtelijke carrière verzamelde hij talloze informatie over de werkwijze van de belangrijkste staatsinstellingen in de Republiek: de Staten-Generaal, de Raad van State, de Generaliteitsrekenkamer, het Hof van Holland, de Raad van Brabant, de Admiraliteitscolleges en de VOC. Tevens is er veel informatie over de diverse gewestelijke besturen. Daarnaast bevat de collectie belangrijk materiaal over de organisatie van het Staatse leger en de vloot in de 17e en 18e eeuw.
Wat de bedoeling van zijn verzameldrift is geweest, is vooralsnog niet duidelijk. Mogelijk beoogde Van der Hoop een geschiedkundig overzichtswerk van de Republiek of haar instellingen te schrijven. Anderzijds is de collectie ontstaan als en in de eerste plaats een weergave van het persoonlijke werkarchief van Van der Hoop. Dit blijkt ook uit de diverse briefwisselingen met andere functionarissen waarbij het hem telkens om specifieke, inhoudelijke informatie te doen was bijvoorbeeld omtrent bepaalde regelingen of procedures.
Stukken van meer persoonlijke aard zijn mede daarom betrekkelijk zeldzaam in de collectie, behalve uit de periode van zijn gevangenschap.

Archiefvormers:

  • Hoop, J.C. van der (1742-1825)

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen