Procesgebonden informatie(object)

Begripsdefinitie

Definitie

Informatie(object) ontvangen of gemaakt bij het uitvoeren van een werkproces (het bronproces).

Toelichting

DUTO gaat alleen over informatie die voortkomt uit de werkprocessen die de overheid uitvoert. Dit wordt ‘procesgebonden informatie’ genoemd. Het werkproces waaruit informatie voortkomt, is het ‘bronproces’ van die informatie. Bijvoorbeeld: een beleidsnotitie is procesgebonden (want hij komt voort uit de werkprocessen). Maar een reclamefolder die ongevraagd wordt ontvangen, is niet procesgebonden. Een privémail die een medewerker onder werktijd verstuurt, is vanuit het perspectief van de overheidstaak dan ook geen procesgebonden informatie.

Voorbeelden

Beleidsstuk, aanvraag, beschikking, verslag, inschrijving.

Bronverwijzingen

Eigen definitie voor DUTO.

Procesgebonden informatie: informatie die door onderling samenhangende werkprocessen is gegenereerd en die zodanig door die werkprocessen is gestructureerd en vastgelegd dat ze vanuit de context van die werkprocessen kan worden bevraagd. (Theo Thomassen, 'Een korte introductie in de archivistiek')