Selectielijsten ter inzage

Voordat een organisatie de nieuwe of herziene selectielijst kan gebruiken, hebben burgers 6 weken de tijd om op de selectielijst te reageren. Dit noemen we de terinzagelegging. De selectielijst is dan in te zien op onze studiezaal en website. In die periode kan iedereen op het concept reageren en een zienswijze indienen. Dit is geregeld in artikel 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht. 

U kunt op dit moment de volgende concept-selectielijsten inzien:

  • Selectielijst  voor de archiefbescheiden betreffende de publiekrechtelijke taken van het CAK vanaf 2007 en zijn bedrijfsvoeringstaken vanaf 1968 ligt tot 16 oktober 2018 ter inzage

Wilt u een zienswijze indienen? Dat kan op 3 manieren:

  • via het contactformulier onder vermelding van ‘zienswijze selectielijst’
  • per brief: Nationaal Archief, t.a.v. de algemene rijksarchivaris, postbus 90520, 2509 LM Den Haag
  • telefonisch: 070-3315460 (maandag t/m vrijdag van 9:00-17:00 uur)

Selectielijst voor de archiefbescheiden betreffende de publiekrechtelijke taken van het CAK vanaf 2007 en zijn bedrijfsvoeringstaken vanaf 1968