Selectie

Begripsdefinitie

Definitie

a. Geheel van activiteiten gericht op het scheiden van voor blijvende bewaring en voor vernietiging te eniger tijd bestemde archiefbescheiden. b. Activiteit binnen de selectie als onder a. waarbij de voor blijvende bewaring en de voor vernietiging in aanmerking komende archiefbescheiden daadwerkelijk worden gescheiden.

Toelichting

De Archiefwet 1995 maakt onderscheid tussen blijvend te bewaren en tijdelijk te bewaren ("voor vernietiging te eniger tijd bestemd") informatieobjecten. Het proces van onderscheid maken, heet selectie. Selectie bestaat uit twee stappen:

  1. Vastleggen van de criteria op grond waarvan het onderscheid wordt gemaakt. Het vastleggen van de criteria gebeurt in een selectielijst. Deze stap wordt waardering genoemd.
  2. Bepalen - op basis van de criteria uit de selectielijst - of informatieobjecten blijvend of tijdelijk bewaard moeten worden. En dat vastleggen in de metagegevens, inclusief de bewaartermijn bij tijdelijk te bewaren informatieobjecten.

Bronverwijzingen

Definitie overgenomen van de Archiefterminologie voor Nederland en Vlaanderen (ArchiefWiki), lemma 12.

NEN 2082:2008 (Eisen voor functionaliteit van informatie- en archiefmanagement in programmatuur) hanteert een iets andere definitie: "Het administratief verwerken van de tijdens het proces van waardering gemaakte keuze, door metadata aan de archiefstukken toe te kennen." Dit komt overeen met alleen deel b) van de definitie van de ANV. Dit verschil kan verwarring geven.